Betalingsproblemen

Tijdelijke en permanente betalingsproblemen bij belastingen en andere schulden

 • Wat moet ik doen als ik mijn belastingen momenteel niet kan betalen?

  U vindt meer informatie bij de vragen over de betaling van mijn belastingen.

 • Wat moet ik doen als ik niet in staat ben om op een duurzame wijze mijn belastingen en/of taksen te betalen?

  Kan ik een onbeperkt uitstel krijgen?

  Het is mogelijk dat u niet in staat bent om op een duurzame wijze uw belastingen en/of taksen te betalen.

  U heeft dan een overmatige fiscale schuldenlast.

  Wij kunnen u helpen.

  In bepaalde buitengewone gevallen kan de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum namelijk beslissen om een deel van uw belastingen en/of taksen niet meer op te eisen. Dit heet het “onbeperkt uitstel van invordering”.

  U komt alleen in aanmerking voor een onbeperkt uitstel als u een particulier bent:

   

  Voor welke belastingen en/of taksen kan ik een onbeperkt uitstel krijgen?

  Personenbelasting

  Het verzoek tot uitstel geldt enkel voor de personenbelasting (PB), met inbegrip van verhogingen, boetes en nalatigheidintresten verbonden aan deze belasting:

  • de belastingen mogen niet betwist zijn (dwz. het voorwerp uitmaken van een lopende bezwaarprocedure).het moet gaan om uw eigen belastingen of die van uw (ex-)echtgenoot (enkel als u wordt aangesproken om deze te betalen);
  • de belastingen mogen niet zijn gevestigd naar aanleiding van vastgestelde fiscale fraude.

  Bijvoorbeeld: een verkeersbelasting is uitgesloten van het verzoek. Een personenbelasting, waartegen u bezwaar aantekende, is eveneens uitgesloten van het verzoek.

   

  Btw

  Het verzoek tot uitstel geldt enkel voor de belasting, de intresten en de fiscale boeten:

  • de btw-schuld mag niet betwist zijnin rechte, dwz. van een rechtsvordering in verband met de vaststelling van de belasting;
  • het moet gaan over uw eigen btw-schuld of die van uw (ex-)echtgenoot (enkel als u wordt aangesproken om deze te betalen);
  • de btw-schuld mag niet zijn gevestigd naar aanleiding van vastgestelde fiscale fraude;
  • de btw-schuld moet betrekking hebben op een vroegere activiteit die definitief is afgelopen.

   

  Onder welke voorwaarden kan ik een onbeperkt uitstel krijgen?

  Het is een buitengewone gunst die u enkel onder bepaalde voorwaarden kunt krijgen:

  • u moet "ongelukkig en te goeder trouw" zijn; dat wil zeggen niet in staat zijn om op een duurzame wijze uw belastingen en/of taksen te betalen en dat u uw onvermogen niet zelf heeft willen organiseren;
  • u heeft  binnen een periode van vijf jaar voorafgaand aan uw verzoek geen onbeperkt uitstel verkregen;
  • u respecteert de voorwaarden die de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum u oplegt, zoals het onmiddellijk of gespreid betalen van een bepaald bedrag binnen de termijnen.

   

  Hoe moet ik onbeperkt uitstel aanvragen?

  Om het onbeperkt uitstel te kunnen verkrijgen, moet u, per aangetekende brief, een verzoek indienen bij de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum van uw woonplaats.

  Vermeld zeker de volgende gegevens:

  - uw identiteitsgegevens (naam, voornaam en adres)

  - uw Team Invordering natuurlijke personen

  - het/de artikelnummer(s). U vindt deze terug op uw aanslagbiljet

  - het btw-nummer (oud voor een verzoek inzake btw)

   

  U moet uw verzoek motiveren door een exacte beschrijving te geven van uw financiële toestand (uw inkomsten, uw lasten, een beschrijving van uw financiële moeilijkheden…).

  Wij sturen u een ontvangstbewijs zodra we uw vraag ontvangen. Bewaar dat goed.

  Om u te helpen bij het opmaken van uw verzoek kunt u het  aanvraagformulier (DOC, 162 KB) downloaden. U kunt ook hulp vragen aan een Adviseur Invordering - Ontvanger.

   

  Wat zijn de gevolgen van mijn vraag om een onbeperkt uitstel?

  Vanaf de verzending van uw verzoek tot er een definitieve beslissing is genomen, kan de Adviseur Invordering - Ontvanger u niet meer vragen of via een invorderingsmaatregel dwingen om de belastingen en/of taksen waarvoor u het onbeperkt uitstel vraagt, te betalen.

  Daarentegen kan de Adviseur Invordering - Ontvanger wel bepaalde maatregelen nemen:

  • de verjaring van deze belastingen en/of taksen stuiten (bijvoorbeeld door een dwangbevel of dwangschrift door de gerechtsdeurwaarder te laten betekenen);
  • uw eventuele belastingteruggaven of btw-kredieten inhouden;
  • bewarende maatregelen nemen;
  • een hypothecaire inschrijving nemen op een onroerend goed dat u toebehoort.

   

  Wanneer en hoe zal ik de beslissing ontvangen?

  Normaal gezien ontvangt u een gemotiveerde beslissing binnen 6 maanden na de ontvangst van uw verzoek per aangetekende brief.

  Als deze beslissing een positieve beslissing betreft, dan wordt het onbeperkt uitstel van uw belastingen en/of taksen slechts definitief als u aan alle voorwaarden heeft voldaan die de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur in zijn beslissing heeft vastgelegd (zoals het tijdig betalen van een bepaald bedrag).

   

  Kan ik het voordeel van het onbeperkt uitstel verliezen?

  U verliest in de volgende gevallen onmiddellijk en automatisch het voordeel van een onbeperkt uitstel:

  • als u de voorwaarden, die de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur in zijn beslissing heeft vastgelegd, niet naleeft (bijvoorbeeld, indien uw het bepaalde bedrag niet betaalt);
  • als u valse informatie of verklaringen heeft gegeven om een onbeperkt uitstel te krijgen;
  • als u uw eigen onvermogen heeft georganiseerd.

  Het verlies van het voordeel is automatisch, u krijgt dus geen bericht om u te waarschuwen.

  De Adviseur Invordering - Ontvanger kan u dan vragen om uw belastingen en/of taksen te betalen of invorderingsmaatregelen nemen om u hiertoe te dwingen.

   

  Kan ik de beslissing van de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur betwisten?

  Indien u de beslissing van de Adviseur generaal - Gewestelijk directeur van het Regionaal Invorderingscentrum wil betwisten, dan kunt u dit doen binnen de maand nadat u de beslissing ontving.

  U stuurt uw betwisting naar volgend adres:

  FOD Financiën

  Beroepscommissie “Onbeperkt uitstel van de invordering”

  Koning Albert II-laan 33 - bus 44

  1030 Brussel

   

  Deze commissie beslist normaal gezien binnen drie maanden na de ontvangst van uw betwisting. U krijgt dan een nieuwe beslissing per aangetekende brief.

  Deze nieuwe beslissing is definitief, zolang u de voorwaarden vermeldt onder “Kan ik het voordeel van het onbeperkt uitstel verliezen?” naleeft.

 • Hoe vraag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten?

  De Gewestelijke directeur invordering kan beslissen een vrijstelling van nalatigheidsinteresten toe te kennen.

  Dit is een gunstmaatregel voor personen met ernstige financiële moeilijkheden.

  De Gewestelijke directeur kan in zijn beslissing bepaalde voorwaarden stellen, zoals de naleving van een afbetalingsplan voor uw fiscale schuld.

  U kunt een vrijstelling per brief aan de Gewestelijke directeur vragen. Vermeld hierbij:

  • uw identiteit (naam, voornaam en adres)
  • de aard van de belasting (bijvoorbeeld personenbelasting, …)
  • uw team invordering
  • het artikelnummer van uw belasting (u vindt dit op uw aanslagbiljet of aanmaning)
  • een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand

   Als de Gewestelijke directeur u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten weigert, moet hij zijn beslissing motiveren. U kunt deze beslissing aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg.

   Hoe zoekt u de bevoegde Gewestelijke directeur op?
    
  • Klik hier om onze kantorengids te openen.
  • Geef in het veld “Filter Gemeente” uw postcode of gemeente in.
  • Klik op “Zoeken”.
  • U krijgt de gevraagde gegevens.
 • Wat moet ik doen als ik noch mijn belastingen, noch mijn andere schulden kan betalen, ook niet op lange termijn?

  Het kan dat u noch uw belastingen, noch andere schulden kan betalen, ook niet op lange termijn.

  Bijvoorbeeld: u slaagt er niet meer in om uw budget te beheren omdat u betalingsachterstand heeft op uw huur, een lening, uw belastingen, schoolkosten, …

  U heeft dan een overmatige schuldenlast en kunt dan een collectieve schuldenregeling vragen.

  Voor meer informatie over de collectieve schuldenregeling, kunt u de brochure van de FOD Economie “De collectieve schuldenregeling” downloaden.