Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bezwaar

Bezwaar

 • Wat moet ik doen als ik mij vergist heb in mijn belastingaangifte?

  Nadat u uw aangifte verstuurd heeft, stelt u vast dat u zich vergist heeft.

  Als u uw aangifte via Tax-on-web indiende, kunt u uw aangifte zelf verbeteren tot 15 juli. Opgelet: u kunt uw aangifte maar 1 keer verbeteren.

  In alle andere gevallen, neemt u best zo snel mogelijk contact op met uw belastingkantoor om uw vergissing recht te zetten. Zo kunt u ervoor zorgen dat bij het vestigen van uw belastingaanslag rekening wordt gehouden met de door u gevraagde verbeteringen.

  Als het gaat om een materiële vergissing (bijvoorbeeld verkeerd optellen van twee bedragen, dubbel gebruik, fout bij het overschrijven van een bedrag), een dubbele belasting of nieuwe elementen die u wegens overmacht pas laattijdig kunt voorleggen, zal de administratie op eenvoudig verzoek uw situatie rechtzetten.

  U moet daarvoor geen officieel bezwaar indienen. Contacteer ons om de nieuwe elementen aan ons mee te delen.

  U heeft daarvoor 5 jaar de tijd, te tellen vanaf 1 januari van het aanslagjaar (bv. voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023), start de termijn op 1 januari 2024 en loopt hij tot 31 december 2028).

 • Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met het resultaat van de belastingberekening op mijn aanslagbiljet?

  Als u niet akkoord gaat met het resultaat van de belastingafrekening zoals ze vermeld is op uw aanslagbiljet, moet u een bezwaarschrift indienen. Daarin vermeldt u de elementen die volgens u niet correct zijn.

 • Wanneer kan ik een bezwaarschrift indienen?

  U kunt een bezwaarschrift indienen binnen 1 jaar na het versturen van het aanslagbiljet:

  • op papier: te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van verzending
  • alleen elektronisch: te rekenen vanaf de dag dat het ter beschikking is gesteld via eBox en MyMinfin

  Voorbeelden van termijnen

  • Aanslagbiljet verzonden op papier:
   • op 28 juni 2024: de termijn start op 3 juli 2024 en eindigt op 2 juli 2025
  • Aanslagbiljet dat ter beschikking is gesteld via e-box en MyMinfin:
   • op 3 oktober 2024: de termijn start op dezelfde dag en eindigt op 2 oktober 2025

  Het bezwaarschrift moet worden gericht tegen een gevestigde belasting, dus tegen een ingekohierde aanslag. Met andere woorden: u kunt een bezwaarschrift alleen indienen als u al een aanslagbiljet heeft gekregen.

  Het is immers pas vanaf dat moment dat u er belang bij heeft om uw bezwaren te doen gelden, aangezien het door de uitvoerbaarverklaring van het kohier is dat het bedrag van de belastingschuld zeker geworden is.

 • Hoe kan ik een bezwaar indienen?

  Een bezwaar moet u:

  • of online via MyMinfin (uw persoonlijk fiscaal dossier)
  • of schriftelijk indienen en u moet het zelf of  door uw gevolmachtigde laten ondertekenen.

  U moet het bezwaarschrift niet aangetekend verzenden. Een gewone brief volstaat.

  U moet het indienen bij het bevoegde Centrum. U vindt het adres op uw aanslagbiljet.

  In het bezwaarschrift moet u vermelden tegen welk aanslagbiljet uw bezwaar gericht is. U kunt alleen een bezwaarschrift indienen als u een aanslagbiljet heeft gekregen.

  Het bezwaarschrift moet gemotiveerd zijn. Dat betekent dat u de feitelijke en juridische argumenten moet aangeven die uw betwisting staven.

  Tijdens de bezwaarprocedure kunt u om bemiddeling vragen bij de Fiscale Bemiddelingsdienst.

 • Wat kan ik nog doen als de bezwaartermijn verstreken is?

  Als de bezwaartermijn van 1 jaar na de verzending van uw aanslagbiljet verstreken is, kunt u in sommige gevallen nog een ‘ontheffing van ambtswege’ vragen.

  Een vraag tot ‘ontheffing van ambtswege’ kunt u indienen als het gaat om:

  • een materiële vergissing (bv. verkeerd optellen van twee bedragen, een bedrag twee keer vermeld, fout bij het overschrijven van een bedrag)
  • een dubbele belasting
  • nieuwe elementen die u wegens overmacht pas laattijdig kunt voorleggen
  • het huwelijksquotiënt dat ten onrechte niet is toegepast
  • de belastingvrije som die te laag is (bv. omdat er geen rekening is gehouden met uw kinderen ten laste of de handicap van een kind ten laste)
  • de vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten die ten onrechte niet is toegepast

  U kunt de administratie vragen om uw situatie recht te zetten op eenvoudig verzoek. U moet daarvoor geen officieel bezwaar indienen. Contacteer ons om de nieuwe elementen aan ons mee te delen.

  Voor de aanvraag van een "ontheffing van ambtswege" heeft u 5 jaar de tijd, te tellen vanaf 1 januari van het aanslagjaar (bv. voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) start de termijn op 1 januari 2024 en loopt hij tot 31 december 2028).

  Ook tijdens deze procedure kunt u om bemiddeling vragen van de Fiscale Bemiddelingsdienst.

 • Wat moet ik betalen in afwachting van de eindbeslissing?

  U moet in eerste instantie alleen het bedrag betalen dat overeenstemt met ofwel:

  • de belasting verschuldigd op de inkomsten die u heeft aangegeven of waarvoor u zich akkoord heeft verklaard.
  • de laatste belasting die op uw naam is gevestigd wanneer u geen aangifte heeft ingediend.

  De ambtenaar die uw bezwaar behandelt, zal het onmiddellijk verschuldigde bedrag berekenen en u het zo snel mogelijk meedelen.

  Als u het bedrag dat als onmiddellijk verschuldigd wordt beschouwd, niet betaalt, dan kan de ontvanger een gerechtelijke vervolging instellen.

  Als u niet akkoord gaat met het onmiddellijk verschuldigde gedeelte, dan kunt u een vordering indienen voor de rechtbank van eerste aanleg (die wordt bepaald op basis van de locatie van uw ontvangkantoor).

 • Kan ik het onmiddellijk te betalen bedrag betwisten?

  Ja, u heeft twee mogelijkheden:

  • of u stelt een vordering in voor de rechtbank van eerste aanleg.
  • of u vraag uw Gewestelijke directeur om de invordering van het onmiddellijk te betalen bedrag uit te mogen stellen.
 • Wat gebeurt er als ik het onmiddellijk te betalen bedrag toch niet betaal?

  Als u dat bedrag niet betaalt, kan uw ontvanger u juridisch vervolgen. Hij kan bv. een beslag leggen op uw inboedel of uw inkomsten. Hij zal dat enkel doen voor het bedrag dat overeenstemt met het onmiddellijk verschuldigd gedeelte. Het beslag is bewarend (het is een waarborg) voor het gedeelte van de belastingen dat u betwist.

  Uw ontvanger kan als bewarende maatregel ook een hypothecaire inschrijving nemen op een onroerend goed dat u toebehoort.

 • Ik ben onterecht belast in twee landen. Wat kan ik doen?

  Als u denkt dat u onterecht in twee landen belast bent op hetzelfde inkomen, kan u in het land waar u fiscaal inwoner bent een verzoek tot onderling overleg indienen. Voor meer praktische informatie over deze procedure in uw land, kan u het landenprofiel raadplegen op de website van de OESO.