Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Controle

Controle van mijn aangifte

 • Tot wanneer kan de administratie mijn aangifte controleren?

  Uw aangifte kan nog na de betaling of terugbetaling van de belasting worden gecontroleerd.

  Uw aangifte kan gecontroleerd worden gedurende een onderzoekstermijn die begint te lopen op 1 januari van het aanslagjaar.

  Voorbeeld: voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023), ligt het begin van de termijn op 1 januari 2024.

  Deze onderzoekstermijn bedraagt:

  • in principe 3 jaar
   Voorbeeld: voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023), zal deze termijn op 31/12/2026 verstrijken.
  • 4 jaar bij laattijdig of niet-ingediende aangiften
   Voorbeeld: voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023), zal deze termijn op 31/12/2027 verstrijken.
  • in geval van aanwijzingen van fraude 10 jaar
   Voorbeeld: voor het aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023), zal deze termijn op 31/12/2033 verstrijken.

  De termijn kan ook verlengd worden: als u een bezwaar indient, met de termijn tussen het indienen van het bezwaarschrift en de beslissing van de directeur. Die termijn kan maximum 1 jaar bedragen.

  Daarom moet u alle documenten die nodig zijn voor de berekening van uw belasting 10 jaar bewaren:

  • loonfiches
  • pensioenfiche
  • bankuittreksels voor alimentatiegeld
  • facturen van energiebesparende maatregelen
  • attesten van uw lening
 • Kan de administratie mij bijkomende inlichtingen vragen?

  Materiële fouten (bijvoorbeeld verkeerd optellen van twee bedragen, dubbel gebruik, fout bij het overschrijven van een bedrag) zet de administratie zelf recht, zonder u bijkomende inlichtingen te vragen.

  In andere gevallen neemt de administratie contact met u:

  • Mondeling: Doorgaans vindt dit contact telefonisch plaats.
  • Schriftelijk (Vraag om inlichtingen): U moet binnen de vermelde termijn antwoorden. De niet-naleving van deze verplichting kan een aanslag van ambtswege tot gevolg hebben (de administratie bepaalt de belasting op basis van de haar gekende elementen en het is aan u om het exacte bedrag van uw belastbare inkomsten aan te tonen), en eventueel de toepassing van administratieve boetes.
  • Op kantoor: De administratie kan u, eventueel met uw documenten, uitnodigen in haar kantoren. Op die manier beschikt ze over inlichtingen die onmiddellijk kunnen geverifieerd worden.
  • Bij u thuis: U kan de controleur altijd vragen om de documenten bij u te komen onderzoeken, want in principe moet het onderzoek van die documenten op uw domicilie plaatsvinden. De controleur kan eveneens bij u langskomen om bijvoorbeeld het professionele gedeelte van uw woonst te controleren (als u uw werkelijke kosten aangeeft).
   Hij kan echter de boeken en documenten meenemen die nodig zijn om het bedrag van uw belastbare inkomsten of die van derden te bepalen. In dat geval zal er een proces-verbaal van retentie opgesteld worden waarvan u binnen de 5 dagen na het meenemen van de documenten een kopie zal ontvangen.
 • Wat gebeurt er als mijn aangifte moet worden gewijzigd?

  Allereerst kan uw aangifte gewijzigd worden op basis van een akkoord ondertekend door u of uw gemachtigde.

  Als er geen akkoord werd bereikt, stuurt de administratie u een ‘bericht van wijziging’ via een aangetekende brief. Daarin vemeldt ze de motieven voor de wijziging van de inkomsten of andere elementen van uw aangifte.

  U heeft een maand (te rekenen van de derde werkdag die volgt op de verzending van de brief) de tijd om akkoord te gaan of uw opmerkingen te geven. Uw antwoord moet schriftelijk en ondertekend gebeuren. Bij gebrek aan een antwoord binnen de gewenste termijn gaat de administratie over tot een aanslag van ambtswege.

  In geval van niet-akkoord onderzoekt de controleur uw argumenten. Als hij het nodig acht om de gevestigde aanslag geheel of gedeeltelijk te behouden, stuurt de controleur u een definitief antwoord waarin hij u informeert waarom hij geen rekening heeft gehouden met uw argumenten.

  In geval van een onvolledig of onjuist ingevulde aangifte kunnen er u, naast het toepassen van de procedure van wijziging door de administratie ook administratieve sancties (belastingverhogingen, administratieve boetes) worden opgelegd.

 • Hoe zit het met het bankgeheim?

  De administratie kan financiële informatie inwinnen bij uw bank op voorwaarde dat de volgende specifieke procedure wordt geëerbiedigd:

  • De administratie moet u eerst een schriftelijke vraag om inlichtingen zenden om u de mogelijkheid te geven zelf de gevraagde bankgegevens te verschaffen. U beschikt over een antwoordtermijn van één maand (te rekenen van de derde werkdag volgend op de verzending van deze vraag) om inlichtingen.
  • Bij niet-antwoord, bij een onvolledig antwoord of indien de administratie vermoedt dat u bepaalde informatie achterhoudt, kan de directeur een bankonderzoek toestaan als:
   • er tenminste een aanwijzing van belastingontduiking is vastgesteld of
   • de administratie van plan is om gebruik te maken van de taxatie op basis van tekenen en indiciën.
  • Eenmaal in het bezit van de machtiging van de directeur verstuurt de controleur belast met het bankonderzoek een vraag om inlichtingen aan de betrokken banken. Tezelfdertijd brengt hij u hiervan op de hoogte evenals van de aanwijzingen van belastingontduiking of de concrete elementen waarover de administratie beschikt om eventueel een indiciaire taxatie te vestigen.

  Indien de vraag betreffende financiële informatie uitgaat van een buitenlandse staat, kan de Belgische administratie zich rechtstreeks wenden tot de betrokken financiële instellingen. In dat geval ontvangt u geen voorafgaande vraag om inlichtingen en moet de administratie geen kennisgeving aan u richten.

 • Kan ik het verslag van mijn controle raadplegen?

  Na afloop van de controle stellen we een verslag op over het verloop van de controle, de gecontroleerde elementen en, indien van toepassing, het resultaat van de controle.

  Als de controle werd afgesloten na 8 januari 2021, kunt u dit verslag raadplegen via MyMinfin (identificeer u > tabblad ‘Mijn documenten’ > selecteer ‘Controleverslag’).

  MyMinfin : tab Mijn documenten

  Als u een accountant hebt, zal die ook toegang hebben tot het verslag:

  • als hij een mandaat voor MyMinfin, Biztax of Intervat heeft en
  • als de controle werd afgesloten vanaf 14 oktober 2022.

  Hebt u een vraag over uw verslag of merkt u een fout op?

  Neem dan contact op met de medewerker die bevoegd is voor uw controle.

  Als u niet over deze informatie beschikt, richt u dan tot het Contact Center.