Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

Bent u titularis van een effectenrekening waarvan de gemiddelde waarde meer bedraagt dan 1.000.000 euro? Sinds 26 februari 2021 is er een taks van 0,15 % verschuldigd op de gemiddelde waarde van die rekening.

Meer info over de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.

Jaarlijkse taks op de effectenrekeningen

 • Wat is de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen?

  De jaarlijkse taks op de effectenrekeningen is een taks die jaarlijks verschuldigd is op de effectenrekeningen wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op de rekening tijdens de referentieperiode meer bedraagt dan 1.000.000 euro.

  Het is de effectenrekening zelf die belast wordt.

  De taks is van toepassing op de effectenrekening in functie van:

  • de inhoud van de rekening, en
  • de fiscale woonplaats van de titularis van de rekening.
    

  Inhoud van de rekening

  De geviseerde effectenrekeningen zijn de rekeningen waarop financiële instrumenten mogen worden gecrediteerd of gedebiteerd. Het heeft geen belang of ze in onverdeeldheid dan wel in gesplitste eigendom aangehouden worden.

  Fiscale woonplaats van de titularis

  Als de titularis van de rekening ... Worden de effectenrekeningen bedoeld   ...
  a. een inwoner is aangehouden bij een tussenpersoon in België of in het buitenland
  b. een Belgische inrichting van een niet-inwoner, zoals bedoeld in art. 229 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, is die deel uitmaken van het bedrijfsvermogen van de inrichting en die worden aangehouden bij een tussenpersoon in België of in het buitenland
  c. een niet-inwoner is (andere dan zoals bedoeld onder b.) aangehouden bij een Belgische tussenpersoon


  Referentieperiode

  De normale referentieperiode is een periode van twaalf opeenvolgende maanden die aanvangt op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende jaar.

 • Wie is belastingschuldige van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen?

  Alle titularissen van een effectenrekening, zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (vennootschappen, stichtingen, vzw’s) zijn onderworpen aan de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen.

  Aangezien de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen een indirecte taks is, gebeurt de heffing in principe door de tussenpersoon (bijvoorbeeld een financiële instelling) die een aan de taks onderworpen rekening beheert.

  De Belgische tussenpersoon moet in elk geval instaan voor:

  • de inhouding
  • de aangifte en
  • de betaling van de taks.

  De titularis moet wel zelf de taks aangeven en betalen als hij effectenrekeningen aanhoudt bij niet in België opgerichte of gevestigde tussenpersonen die niet over een erkende aansprakelijke vertegenwoordiger beschikken.

 • Wie moet de aangifte in de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen indienen?

  Het is de Belgische tussenpersoon (of de erkende aansprakelijke vertegenwoordiger) die de aangifte moet indienen als hij een effectenrekening beheert die aan de taks onderworpen is.

  In alle andere gevallen moet de titularis zelf de taks aangeven en betalen, tenzij hij kan bewijzen dat de taks al werd aangegeven en betaald door een al dan niet in België opgerichte of gevestigde tussenpersoon.

 • Hoe de aangifte in de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen indienen?

  Momenteel kan de aangifte nog niet elektronisch worden ingediend. De aangifte moet dus per post worden gestuurd naar het volgende adres:

  FOD Financiën – Algemene Administratie Inning en de Invordering
  Dienst Diverse Taksen
  Gaston Crommenlaan 6 bus 291
  9050 Gent

  Documenten

 • Wat is de termijn om de aangifte in de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen in te dienen?

  Door de tussenpersoon

  De Belgische tussenpersoon (of de erkende aansprakelijke vertegenwoordiger) belast met het inhouden van de taks moet uiterlijk op de 20ste dag van de 3de maand die volgt op het einde van de referentieperiode een aangifte indienen.

  In de meeste gevallen (bij een gewone referentieperiode) moet de aangifte dus ten laatste op 20 december van elk jaar ingediend worden.

  Door de titularis

  Als de titularis zelf de aangifte moet indienen, moet hij (of zijn mandataris) de taks aangeven binnen dezelfde termijn als die waarbinnen de belastingplichtige zelf de aangifte in de personenbelasting via MyMinfin moet indienen.

 • Wat is het tarief van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen?

  Het tarief van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen is 0,15 %.

  Het bedrag van de taks wordt echter beperkt tot 10 % van het verschil tussen de belastbare grondslag en het drempelbedrag van 1.000.000 euro. Die beperking heeft niet langer uitwerking wanneer de belastbare grondslag het bedrag van 1.015.228,42 euro bereikt. Ze is ingevoerd om te vermijden dat door de toepassing van de taks de waarde van de effectenrekening onder het drempelbedrag zou komen.

 • Binnen welke termijn moet ik de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen betalen?

  Als titularis

  U moet de taks ten laatste op 31 augustus van het jaar volgend op het einde van de referentieperiode betalen. Voor een referentieperiode die loopt tot 30 september 2022, moet u de taks dus betalen ten laatste op 31 augustus 2023.  

  Als Belgische tussenpersoon (of erkende aansprakelijke vertegenwoordiger)

  U moet de taks uiterlijk betalen op de 20ste dag van de 3de maand volgend op het einde van de referentieperiode. Voor een referentieperiode die loopt tot 30 september 2022 moet u de taks dus betalen ten laatste op 20 december 2022.

  De betaling wordt geacht te zijn verricht op het tijdstip waarop de financiële rekening van de FOD Financiën wordt gecrediteerd met het verschuldigde bedrag. Wacht dus niet tot de laatste dag om de betaling uit te voeren.

 • Hoe de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen betalen?

  Bedrag

  U kunt maar één betaling per aangifte doen. Het te betalen bedrag is daarom gelijk aan het op de aangifte vermelde bedrag.

  Rekeningnummer

  De taks moet u betalen door storting of overschrijving op de specifieke rekening voor de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen:

  IBAN : BE50 6792 0022 9218
  BIC : PCHQ BE BB

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Koning Albert II-laan 33 bus 431
  1030 Brussel

  Dit rekeningnummer is alleen bedoeld voor betalingen van deze taks. Betaal geen andere belastingen op die rekening!

  Mededeling

  Gebruik altijd dezelfde structuur voor de mededeling:

  • JTER /
  • Rijksregisternummer of ondernemingsnummer van de belastingschuldige, zonder enig scheidingsteken (of bij gebrek daarvan, naam en voornaam) /
  • datum van het einde van de referentieperiode (dd/mm/jjjj)

  Bijv.: JTER / 75050362145 / 30/09/2021

  Als de aangifte meerdere referentieperioden bevat, vermeld dan in de mededeling de vroegste einddatum van alle referentieperioden.

 • Waar kan ik inlichtingen verkrijgen over de betaling van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen?

  Inlichtingen uitsluitend over de betaling van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen:

  Inningscentrum – Diverse Taksen
  Tel: 02 572 57 57
  E-mail

 • Hoe een verzoek tot teruggave van de jaarlijkse taks op de effectenrekeningen indienen?

  Als u, ingevolge een onjuiste aangifte, meer taks hebt betaald dan verschuldigd was, kunt u een verzoek tot teruggave indienen.

  • Druk het  formulier 270B (PDF, 227.8 KB) af, vul het in en onderteken het.
  • Stuur het per post (samen met de bewijsstukken) naar het adres op bladzijde 5 van het formulier.

  Meer informatie over het verzoek tot teruggave is te vinden op het formulier zelf of in punt 14 van de gedetailleerde FAQ's.

  Als u per vergissing meer heeft betaald dan het in de aangifte vermelde bedrag, stuurt u een verzoek tot teruggave naar het adres op bladzijde 5 van het formulier. U moet echter geen gebruik maken van het formulier voor uw verzoek.