Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Moederschapshulp

Opgelet: de zesde staatshervorming draagt de bevoegdheid voor de diensten- en PWA-cheques over aan de gewesten. Het zijn zij die in de toekomst zullen bepalen welke fiscale voordelen aan die uitgaven verbonden zijn.

Dit kan dus al een impact hebben op de uitgaven die u in 2021 doet en die vermeld zijn in deze rubriek.

Dienstencheques voor huishoudelijke hulp

 • Wat is een dienstencheque?

  Een dienstencheque is een betaalmiddel dat het u mogelijk maakt aan een gunstig tarief beroep te doen op huishoudhulp, strijkhulp, hulp bij boodschappen of vervoer van personen met beperkte mobiliteit.

  Het aankopen van dienstencheques geeft u bovendien recht op een belastingvermindering.

 • Welke diensten worden aangeboden? Hoeveel kost het? Hoe kan ik dienstencheques bestellen?

 • Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

  Vóór 1 maart van elk jaar krijgt u (van Sodexo) een fiscaal attest. Dit attest geeft een overzicht van uw uitgaven van het voorbije jaar. Bewaar dit attest gedurende 7 jaar (tot het einde van het 7de jaar dat volgt op het jaar van de betroffen uitgaven).

  U moet dit attest niet bij uw belastingaangifte voegen, maar wel in de mogelijkheid zijn het te tonen wanneer dit gevraagd wordt.

  Als u gedomicilieerd was in België is het Gewest dat bevoegd is voor uw uitgaven aan dienstencheques van het vorige jaar in principe het Gewest waar u gedomicilieerd was op 1 januari van dit jaar.

  Bijvoorbeeld: als u op 1 januari 2023 gedomicilieerd was in het Waals gewest, is het Brussel Gewest bevoegd voor de aangifte van uw uitgaven aan dienstencheques van het jaar 2022.

  In functie van het Gewest kan u bepalen welke code(s) u moet invullen in uw belastingaangifte.

  • Als u op 1 januari van dit jaar gedomicilieerd was in het Vlaams of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft u in vak X van uw belastingaangifte het totaalbedrag in dat u het vorige jaar uitgaf aan dienstencheques
  • Als u op 1 januari van dit jaar gedomicilieerd was in het Waals Gewest geeft u in het vak X van uw belastingaangifte het totaal aantal dienstencheques in dat u aankocht in het vorige jaar.

  Om u te helpen uw aangifte correct in te vullen, vindt u bijkomende informatie op uw belastingaangifte en in de bijhorende toelichting.

  Opmerking: als u niet gedomicilieerd was in België en u toch regionale belastingverminderingen kunt aanvragen, verwijzen we naar de regels van het Gewest waarvan u uw belastbaar beroepsinkomen verkregen hebt, en niet naar de regels van de regio die de dienstencheques afgeleverd heeft. Wanneer u inkomsten hebt ontvangen uit verschillende Gewesten, bepalen we de regio op basis van de oorsprong van het hoogste netto beroepsinkomen. In geval van gelijke netto beroepsinkomsten, bekijken we de effectief gewerkte dagen. Als we er niet in slagen het Gewest te bepalen, zullen we u toewijzen aan het Gewest waaraan u het vorig belastbaar tijdperk toegewezen werd.

  Bijgevolg, ook hier is het Gewest waarvan de dienstencheques afkomstig zijn niet bepalend.

  Om u te helpen uw aangifte correct in te vullen, vindt u bijkomende informatie op uw belastingaangifte niet-inwoners en in de bijhorende toelichting.

 • Vorig jaar heb ik dienstencheques van een bepaald Gewest gebruikt en ben vervolgens verhuisd naar een ander Gewest. Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen?

  Als u gedomicilieerd was in België, zult u rekening moeten houden met de situatie op 1 januari van dit jaar en niet met het feit dat de dienstencheques in een ander Gewest aangekocht werden.

  Bijvoorbeeld:

  Op 1 januari 2022 was Mr. Janssens gedomicilieerd in het Vlaams Gewest. Op 16 februari 2022 kocht hij 200 dienstencheques.

  Op 11 mei 2022 verhuisde hij naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij kocht 40 dienstencheques op 4 juni 2022.

  Beroepshalve verhuisde hij op 5 oktober 2022 naar het Waals Gewest. Op 19 oktober 2022 kocht hij 60 dienstencheques. Op 1 januari 2023 was hij gedomicilieerd in het Waals Gewest.

  Aangezien Mr. Janssens op 1 januari 2023 gedomicilieerd was in het Waals Gewest is de wetgeving en zo ook de berekening van belastingvermindering van het Waals Gewest toepasbaar op de totaliteit van de aangekochte dienstencheques voor het jaar 2022.

  Als u niet gedomicilieerd was in België  en u recht heeft op regionale belastingverminderingen, zal het betreffende Gewest in principe afhangen van de hoogte van het beroepsinkomen dat verkregen is in een regio in de loop van het belastbaar tijdperk. Voor meer uitleg over dit onderwerp, zie vraag 3.

 • Wij zijn getrouwd of wettelijk samenwonend. Hebben wij beiden recht op de belastingvermindering?

  Ja, zowel u als uw partner heeft recht op de belastingvermindering voor de dienstencheques die u onder uw eigen naam aankopen.

  De jaarlijkse order volumes zijn geldig per jaar en per partner. Het is daarom belangrijk dat jullie beiden geregistreerd zijn om dienstencheques te kopen.

 • Ik heb een laag inkomen en kan niet genieten van de belastingvermindering voor dienstencheques. Heb ik toch recht op een belastingvoordeel?

  Ja, u kunt ook genieten van een belastingvermindering via een 'terugbetaalbaar belastingkrediet'. U kan uw belastingaangifte invullen zoals in vraag 3 staat vermeld.

 • Kan ik als zelfstandige ook gebruik maken van dienstencheques?

  Ja, maar enkel voor activiteiten die in de privésfeer plaatsvinden. Het is niet toegelaten dienstencheques te gebruiken voor het schoonmaken van bijvoorbeeld de wachtzaal of het kabinet van een dokter, een verhuurde kamer of studio...