Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Duitse oorlogspensioenen

De belastingadministraties van België en van Duitsland zijn maatregelen overeengekomen ten gunste van de inwoners van België die een uit Duitsland afkomstig oorlogspensioen ontvangen.

De vrijstelling die al sinds 2012 wordt toegekend voor de pensioenen die zijn toegekend aan de voormalig gedeporteerden, werd uitgebreid tot andere oorlogspensioenen.

Die vrijstelling wordt evenwel niet automatisch verleend. De personen die denken dat ze er recht op hebben moeten een bezwaarschrift indienen bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland.

Als u evenwel al een vrijstelling kreeg op grond van een eerder ingediend bezwaarschrift, is het in principe niet meer nodig om een nieuw bezwaarschrift in te dienen. Eenmaal die vrijstelling verkregen is, zal ze in principe immers automatisch worden toegepast op de pensioenen die de volgende jaren worden ontvangen.

Uitbreiding van de vrijstellingsregeling in Duitsland

 • Om welke pensioenen gaat het?

  • De pensioenen die door Duitsland zijn toegekend aan de "slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging" zoals bedoeld in § 1 van de "Bundesentschädigungsgesetz" (BEG) of aan hun rechthebbenden.
  • De Duitse pensioenen of renten die zijn toegekend aan personen die in België een statuut van nationale erkentelijkheid gekregen hebben of aan hun rechthebbenden. Het gaat meer bepaald om:
   • de door België erkende gedeporteerden in de zin van de wet van 7 juli 1953
   • de verplicht ingelijfden in de Wehrmacht die erkend zijn overeenkomtig de wet van 21 november 1974, d.w.z. de uit de Oostkantons afkomstige personen die verplicht ingelijfd werden in het Duitse leger
   • de politieke gevangenen, de krijgsgevangenen, de Joodse gedeporteerden of andere personen die een statuut van nationale erkentelijkheid  hebben en een uit Duitsland afkomstig pensioen of rente ontvangen

  Belangrijke opmerking:

  Enkel de renten, pensioenen of vergoedingen die verband houden met de gebeurtenissen van de oorlog 1940-1945 kunnen de vrijstelling genieten. De Duitse pensioenen die betaald worden voor een vroegere beroepswerkzaamheid die vóór of na de oorlog in Duitsland uitgeoefend werd, vallen niet onder deze maatregel.

 • Vanaf wanneer is deze belastingvrijstelling van toepassing?

  De vrijstelling wordt door Duitsland met terugwerkende kracht toegekend. Ze geldt dus voor de inkomsten die werden toegekend vanaf het jaar 2005, het jaar vanaf wanneer de sociale zekerheidspensioenen in Duitsland belastbaar geworden zijn.

 • Hoe kunt u de vrijstelling verkrijgen?

  De vrijstelling wordt niet automatisch verleend. De personen die denken dat ze recht hebben op een vrijstelling op grond van hun Duits statuut van "slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging" of van hun Belgisch statuut van nationale erkentelijkheid (gedeporteerde, verplicht ingelijfde, krijgsgevangene, enz.) moeten een bezwaarschrift indienen bij het Finanzamt Neubrandenburg in Duitsland. U kunt daarvoor het model van  model van bezwaarschrift (DOCX, 24.69 KB) gebruiken.

  Mocht u vragen hebben over het statuut van "slachtoffers van de nationaal-socialistische vervolging" (volgens de Duitse federale wet), dan kunt u contact opnemen met de Duitse ambassade in Brussel.

  Voor vragen inzake belastingen kun u contact opnemen met Finanzamt Neubrandenburg (RiA).

  Voor de gepensioneerden die een Belgisch statuut van nationale erkentelijkheid hebben, heeft de Belgische belastingadministratie aan de Duitse administratie verscheidene lijsten toegezonden met namen van personen die dergelijk statuut in België verkregen hebben en uit dien hoofde ook een Belgisch pensioen of rente genieten. Die lijsten hebben betrekking op gedeporteerden, de verplicht ingelijfden in de Wehrmacht, de politieke gevangenen, de krijgsgevangenen en de Joodse gedeporteerden. Die personen kunnen in Duitsland de vrijstelling genieten door gewoon te verwijzen naar de lijsten die door de Belgische administratie toegezonden werden. Om te weten of u in een van die lijsten voorkomt kunt u contact opnemen ─ bij voorkeur via e-mail (Statuten@sfpd.fgov.be) ─ met de Federale Pensioendienst - cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme.

  Als u telefonisch contact opneemt moet u duidelijk vermelden dat uw aanvraag betrekking heeft op de lijsten met namen van personen die in België het statuut van nationale erkentelijkheid hebben en dat u vrijstelling wenst te verkrijgen voor uw pensioen in Duitsland.

  Mocht uw naam niet voorkomen in een van de lijsten die aan de Duitse administratie werden toegezonden ─ hetzij omdat u geen Belgische rente geniet die op grond van dat statuut werd toegekend, hetzij omdat u nog geen aanvraag voor het verkrijgen van het statuut van nationale erkentelijkheid hebt ingediend ─ dan kunt u ook contact opnemen met de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme (zie hoger). In voorkomend geval kan die dienst een individueel attest afleveren aan de personen die een onder zijn bevoegdheid vallend statuut van nationale erkentelijkheid verkregen hebben. Voor personen die dat statuut niet verkregen hebben kan de cel Burgerslachtoffers van oorlog en terrorisme, indien er archieven bestaan tot staving van de ingeroepen feiten, een afschrift van dat document afleveren.

 • U heeft reeds een aanslagbiljet ontvangen of u heeft de Duitse belasting al betaald

  Indien u niet gereageerd heeft op het verzoek van het Finanzamt Neubrandenburg om een aangifte in te dienen in Duitsland en/of reeds een aanslagbiljet ontvangen heeft, kunt u momenteel nog altijd beroep aantekenen tegen de belastingheffing in Duitsland, zelfs al heeft u de gevorderde belasting reeds betaald. Daartoe kunt u gebruik maken van het model van  het model van bezwaarschrift (DOCX, 24.69 KB).

 • U heeft in het verleden reeds een vrijstelling verkregen

  Indien u op grond van een eerder ingediend bezwaarschrift reeds vrijstelling van uw Duits oorlogspensioen hebt verkregen, is het in principe niet meer nodig om een nieuw bezwaarschrift in te dienen.

  Eenmaal die vrijstelling verkregen is, zal ze in principe immers automatisch worden toegepast op de pensioenen die de volgende jaren worden ontvangen.