Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Giften

Belastingvermindering voor giften

 • Ik heb een gift gedaan aan een vereniging of instelling. Heb ik recht op een belastingvermindering?

  De belastingvermindering voor gedane giften bedraagt 45 % van het bedrag van uw gift als uw gift voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • de gift moet minstens 40 euro bedragen, per kalenderjaar en per vereniging (deze kan samengesteld zijn uit verschillende stortingen van dezelfde schenker),
  • de gift moet gedaan zijn aan een erkende instelling,
  • de instelling moet een kwijtschrift uitreiken voor de giften die zij ontvangt
  • de gift moet in geld gedaan zijn, en van u alleen komen (dus niet de opbrengst van een collectieve geldinzameling of actie).
  • de giften in de vorm van kunstwerken geven ook recht op een belastingvermindering als:
   • ze gedaan zijn aan Rijksmusea, Gemeenschappen en Gewesten, provincies, gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn op voorwaarde dat die openbare machten ze voor hun  musea bestemmen
   • het gaat om kunstwerken waarvan de Minister van Financiën erkend heeft dat zij behoren tot 
    het roerend cultureel erfgoed van het land of dat zij internationale faam genieten
   • de Minister van Financiën hun geldwaarde heeft vastgesteld
  • de gift gebeurt zonder tegenprestatie (deze mag niet geheel of zelfs gedeeltelijk de levering van een goed of de prestatie van een dienst vergoeden).

  Om eenvoudig recht te hebben op de belastingvermindering, is het belangrijk dat de vereniging uw voornaam, naam en adres kent.

  Als u een gift via overschrijving doet, vul dan in het veld ‘(Vrije) mededeling’ uw voornaam (volledig) in, gevolgd door uw familienaam en het woord ‘gift’ (bijvoorbeeld: Marie Durand gift). Op die manier kan uw gift automatisch worden toegevoegd aan uw online aangifte of aan uw voorstel van vereenvoudigde aangifte.

  In het geval van een gift via overschrijving van een gezamenlijke rekening, moet u aan de vereniging de gegevens van slechts één persoon bezorgen. De belastingvermindering zal ook van toepassing zijn op uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

 • Voor welke verenigingen en instellingen geven giften recht op een belastingvermindering?

  Alleen giften aan erkende instellingen kunnen recht geven op een belastingvermindering. Het gaat om instellingen die ofwel uitdrukkelijk opgenomen zijn in de wet, ofwel erkend zijn door de Minister van Financiën.

  Giften via een derde partij komen niet in aanmerking.

  Instellingen opgenomen in de wet:

  •  de universiteiten en erkende universitaire ziekenhuizen (PDF, 107.45 KB) (die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van 12 juni 1991 betreffende de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap of van het decreet van 5 september 1994 tot regeling van de universitaire studies en de academische graden van de Franse Gemeenschap en de erkende universitaire ziekenhuizen)
  • de Vlerick Business School, de Antwerp Managementschool en het instituut voor Tropische Geneeskunde (sinds 1 september 2019) 
  •  de hogescholen (PDF, 98.7 KB) (die binnen het toepassingsgebied vallen van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 20 december 2013 tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013, of van het decreet van de Franse Gemeenschap van 7 november 2013 tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies, of van het bijzonder decreet van de Duitstalige Gemeenschap van 21 februari 2005 houdende oprichting van een autonome hogeschool)
  •  de Koninklijke academiën (PDF, 96.44 KB)
  • het Federaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek
  • het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen – FWO
  • het "Fonds de la Recherche Scientifique - FNRS"
  • de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), alsook samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid tussen enkel openbare centra voor maatschappelijk welzijn
  • het Rode Kruis van België
  • de Koning Boudewijnstichting
  • de Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen (Child Focus)
  • het Paleis voor Schone Kunsten
  • de Koninklijke Muntschouwburg
  • de Nationaal Orkest van België
  • de gewestelijke rampenfondsen en hun administratieve organen voor fondsenwerving evenals de provinciale rampenfondsen
  • de beschutte werkplaatsen die, ter uitvoering van de wetgeving betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden, opgericht of erkend zijn door de gewestregering of door de bevoegde instellingen
  • de  Rijksmusea (PDF, 96.08 KB) en, op voorwaarde dat de giften voor hun musea worden bestemd, de Gemeenschappen en Gewesten, de provincies, de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
    

  Erkende instellingen

  U vindt hier een  lijst met alle erkende instellingen (PDF, 451.53 KB) (toestand op 21 november 2023).

  Opmerking: het Belgisch Consortium voor Noodhulpsituaties is erkend voor giften in geld

  • die vanaf 23 april 2020 tot en met 31 december 2020 gedaan worden in het kader van de actie ‘COVID 12-12’,
  • die vanaf 2 maart 2022 tot en met 31 december 2022 gedaan worden in het kader van de actie 'Oekraïne 12-12’.
  • die vanaf 11 februari 2023 tot en met 31 juli 2023 gedaan worden in het kader van de actie 'Aardbeving Syrië-Turkije 12-12'.
    

  Overstromingen: welke giften zijn fiscaal aftrekbaar?

  Om een gift voor de slachtoffers van de overstromingen fiscaal in mindering te kunnen brengen, moet u de gift aan een van de volgende instellingen doen:

  • Het Belgische Rode Kruis voor giften die rechtstreeks aan hen worden gedaan.
  • De OCMW’s voor giften ter ondersteuning van de inwoners van hun gemeente. Ze kunnen het geld echter wel overmaken naar instellingen met een gelijkaardig doel. Bijvoorbeeld: het OCMW van eender welke Belgische stad of gemeente kan giften ontvangen (en fiscale attesten uitreiken) en die giften overmaken naar het OCMW van een door het noodweer getroffen stad of gemeente.
  • Alle instellingen die erkend zijn als instelling
   • waarvan de activiteit gericht is op het helpen van mensen in nood en
   • die geld inzamelen om de slachtoffers van de overstromingen te helpen.

  Giften die door gemeenten worden ingezameld in naam van het gemeentebestuur (en niet in naam van het OCMW), geven dus geen recht op een belastingvermindering.

  Buitenlandse instellingen

  Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) moet het gaan om een vereniging of instelling die gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en die in die andere Lidstaat op vergelijkbare wijze is erkend, dit wil zeggen volgens dezelfde voorwaarden waaronder de in België gevestigde verenigingen en instellingen worden erkend.

  U kunt niet genieten van een belastingvermindering voor giften aan verenigingen of instellingen die buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn.

 • Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

  Voor gedane giften bedraagt de belastingvermindering 45 % van het werkelijk gestorte en op het attest vermelde bedrag.

  Het totale bedrag van de giften waarvoor vermindering wordt verleend mag nooit meer bedragen dan:

  • ofwel 10 % van het totale netto- inkomen
  • ofwel 392.200 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 + aanslagjaar 2024, inkomsten 2023)

  U moet altijd het totaal van de giften die aan de voorwaarden voldoen in uw aangifte vermelden. De administratie zal, waar nodig, zelf de wettelijke beperkingen toepassen.

 • Hoe moet ik mijn belastingaangifte invullen om de belastingvermindering voor giften te vragen?

  Vermeld in vak X, A van de belastingaangifte het bedrag van de giften die u in 2022 gedaan heeft en waarvoor u een kwijtschrift heeft ontvangen.

  Als het totale bedrag van uw giften aan een erkende instelling minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt zal de instelling u in het begin van het jaar een kwijtschrift uitreiken. Dat kwijtschrift geldt als bewijs van uw gift. U moet het niet bij uw aangifte voegen maar u moet het wel ter beschikking van de administratie houden.

  Voor een vereniging of instelling uit een andere Lidstaat van de EER, moet u het bewijs dat de vereniging of instelling gelijkwaardig is aan een erkende Belgische vereniging of instelling en in die andere Lidstaat op een vergelijkbare wijze is erkend, ter beschikking van de administratie houden.

 • Wanneer heb ik geen of maar gedeeltelijk recht op een belastingvermindering?

  Het bedrag van uw belasting is nul

  Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een belastingvermindering.

  Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering

  Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.

  Het bedrag van uw giften overschrijdt bepaalde grenzen

  Maximum 392.200 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 + aanslagjaar 2024, inkomsten 2023).
   
  Meer info