Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Groene leningen

Groene leningen

 • Kan ik nog een ‘groene lening’ afsluiten die recht geeft op fiscale voordelen?

  Neen. Sinds 1 januari 2012 kunt u geen groene lening met fiscale voordelen meer afsluiten. De ‘groene lening’ was een tijdelijke maatregel die gold voor leningsovereenkomsten die afgesloten werden van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011.

 • Heb ik nog recht op de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening die ik afsloot vóór 1 januari 2012?

  Ja. U heeft nog altijd recht op de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening die u afsloot voor 1 januari 2012. Die belastingvermindering krijgt u op het bedrag van de betaalde interesten na aftrek van de interestkorting.

 • Hoeveel bedraagt de vermindering?

  Voor het aanslagjaar 2022 bedraagt de belastingvermindering 30% van de interesten die u in 2021 heeft betaald, na aftrek van de interestkorting.

  De belastingvermindering is niet van toepassing op de interesten:

  • die als werkelijke beroepskosten werden afgetrokken
  • waarvoor de interestaftrek, de vermindering voor enige en eigen woning of de bijkomende interestaftrek werd gevraagd
 • Moet ik gedurende de volledige looptijd van de lening eigenaar (of naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder) blijven van de woning om recht te blijven hebben op de interestkorting en op de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening?

  Neen. De voorwaarden voor de interestkorting en voor de belastingvermindering worden beoordeeld in de beginfase van de lening. Het recht op de voordelen van een groene lening blijft in principe gedurende de volledige looptijd van de lening geldig, ongeacht de eventuele wijziging van de hoedanigheid van de kredietnemers (bv. u verkoopt de woning).

 • Ik had op het ogenblik dat ik mijn groene lening afsloot mijn gewone verblijfplaats in België, maar heb die nu in het buitenland. Heb ik nog recht op de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening?

  Ja. De belastingvermindering voor interesten van groene leningen is ook van toepassing op de belasting van niet-inwoners.

 • Ik heb een hypothecaire lening gesloten die recht geeft op de aftrek voor enige en eigen woning en op de belastingvermindering voor interesten van een groene lening. Kan ik de betaalde interesten vrij verdelen over de aftrek voor enige en eigen woning en de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening?

  Ja. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om de helft van de interesten in aanmerking te nemen voor de belastingvermindering voor enige en eigen woning en de andere helft voor de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening.

  De kapitaalaflossingen van een dergelijke lening kunnen, voor zover aan alle bepalingen is voldaan en binnen de wettelijke begrenzingen, in aanmerking komen voor de aftrek voor enige en eigen woning.

  Uiteraard kunnen de interesten die u aangeeft als werkelijke beroepskost, interestaftrek, belastingvermindering voor enige en eigen woning of de bijkomende interestaftrek niet nogmaals in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening.

  Voorbeeld 

  U bent alleenstaande en ging in februari 2011 een hypothecaire lening aan die de plaatsing van zonnecelpanelen aan uw enige en eigen woning financiert.

  De lening voldoet aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen om recht te geven op zowel de aftrek voor enige en eigen woning als op de belastingvermindering voor de interesten van een groene lening.

  De door u tijdens het jaar 2021 betaalde interesten bedragen (na aftrek van de interestbonificatie) 450 euro.

  De door u tijdens het jaar 2021 betaalde kapitaalaflossingen bedragen 1.980 euro.

  Voor zover aan alle wettelijke en reglementaire bepalingen is voldaan, mogen de kapitaalaflossingen van de in 2011 gesloten lening volledig worden vermeld in uw belastingaangifte.

  De interesten van 450 euro mogen volgens de door u gekozen verdeling worden vermeld:

  • in de rubriek "enige en eigen woning" (waarbij het totaal van de in die rubriek vermelde interesten, kapitaalaflossingen en premies van individuele levensverzekeringen niet hoger mag zijn dan het maximumbedrag dat voor u van toepassing is (aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021): 2.350 euro, verhoogd met 780 euro gedurende de eerste 10 belastbare tijdperken en met 80 euro als u minstens 3 kinderen ten laste had op 1 januari van het jaar na het jaar waarin u het leningscontract afsloot )
  • in de rubriek "leningen gesloten vanaf 1.1.2009 ter financiering van energiebesparende uitgaven"
 • Welke documenten moet ik ter beschikking houden van mijn belastingdienst?

  De interesten van een groene lening geven slechts recht op de belastingvermindering wanneer de belastingplichtige beschikt over de noodzakelijke fiscale attesten die door de kredietgever worden uitgereikt.

  Het is aangewezen het door de kredietgever uitgereikte jaarlijks betalingsattest bij uw aangifte te voegen.