Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Betaald onderhoudsgeld

Betaald onderhoudsgeld

 • Wat is onderhoudsgeld of alimentatie?

  Onderhoudsgeld of alimentatie is een som geld die iemand regelmatig (bv. maandelijks of jaarlijks  …) stort aan een verwante of (ex-)familielid (kind, ouder, ex-echtgenoot …) die niet zelf voor zijn eigen behoeften kan instaan. Dat kan het gevolg zijn van de beslissing van een rechter of van een akkoord tussen de onderhoudsplichtige (diegene die het onderhoudsgeld betaalt) en de onderhoudsgerechtigde (diegene die het onderhoudsgeld ontvangt).

 • Ik betaal onderhoudsgeld. Welk effect heeft dat op mijn belastingen?

  Als u voldoet aan de voorwaarden vermeld in de vraag 'Onder welke voorwaarden kan ik mijn onderhoudsgeld aangeven als aftrekbare besteding?', is 80% van het betaalde onderhoudsgeld aftrekbaar van uw gezamenlijk netto-belastbaar inkomen.

  Opgelet!
  De kosten en de interesten die de DAVO int, zijn geen onderhoudsuitkeringen. Ze zijn dus niet aftrekbaar.

 • Hoe moet ik het betaald onderhoudsgeld in mijn belastingaangifte opnemen?

  Om recht te hebben op de aftrek van het betaald onderhoudsgeld moet u het werkelijk betaalde bedrag in uw belastingaangifte vermelden in het vak VIII 'Aftrekbare vorige verliezen en bestedingen', punt 2.

 • Onder welke voorwaarden kan ik mijn betaald onderhoudsgeld aangeven?

  U moet gelijktijdig aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:

  1. U moet het onderhoudsgeld betalen in uitvoering van een onderhoudsverplichting op grond van het Burgerlijk of het Gerechtelijk Wetboek of van een gelijkaardige wettelijke verplichting in een buitenlandse wet.
  2. De persoon die het onderhoudsgeld krijgt mag geen deel uitmaken van het gezin van de persoon die de uitkering betaalt.
  3. U moet het onderhoudsgeld regelmatig betalen.
  4. U moet de betaling van het onderhoudsgeld verantwoorden met bewijskrachtige bescheiden.


  Wat is een "onderhoudsverplichting" en ten opzichte van wie bestaat ze?

  De onderhoudsverplichting bestaat onder bepaalde voorwaarden ten opzichte van:

  • echtgenoten, ex-echtgenoten, wettelijk samenwonenden,
  • kinderen, kleinkinderen,
  • geadopteerde en ten volle geadopteerde kinderen en hun adoptanten,
  • ouders, grootouders,
  • schoondochters, schoonzonen, schoonouders,
  • pleegkinderen en pleegouders.

  De onderhoudsplicht bestaat niet tussen zijverwanten (broers, zusters, ooms, tantes ...).
   
  Voor uw minderjarige kinderen of studerende meerderjarige kinderen hebt u altijd een onderhoudsplicht. Voor andere personen hebt u alleen een onderhoudsplicht als ze zich in een staat van ‘behoeftigheid’ bevinden.

  Wat is een "gezin"?

  Het woord "gezin" moet in zijn gewone betekenis worden verstaan en wijst op een feitelijke toestand die gekenmerkt wordt door een huiselijk samenleven (haard) en -wonen. Tijdelijke onderbrekingen van het samenwonen zijn toegestaan (bijvoorbeeld verblijven op een kot, een jaar in het buitenland studeren …).

  Deze voorwaarde moet worden beoordeeld op het tijdstip van de betaling van het onderhoudsgeld.

  Wat is "regelmatig" betalen?

  De stortingen moeten niet noodzakelijk wekelijks, maandelijks of per kwartaal gebeuren. Het kan gaan om stipte betalingen die onder bepaalde omstandigheden herhaald worden.

  Een kleine vertraging is toegestaan. Aangenomen wordt dat een onderhoudsuitkering regelmatig is betaald wanneer de datum van betaling niet later valt dan drie maanden na het begin van de maand waarop ze betrekking heeft. 

  Wat zijn "bewijskrachtige bescheiden"?

  Bewijskrachtige bescheiden zijn documenten die aantonen:

  • dat het onderhoudsgeld werkelijk betaald is,
  • aan wie het onderhoudsgeld betaald is.

  Dat kunnen bijvoorbeeld bankrekeninguittreksels zijn. 

 • Is het onderhoudsgeld dat ik stort aan mijn ouders aftrekbaar?

  Ja. De wet bepaalt niet enkel een onderhoudsverplichting voor ouders tegenover hun kinderen, maar ook tussen echtgenoten en voor kinderen tegenover hun ouders. Dat is bv. het geval wanneer een van uw ouders in een rusthuis verblijft en zijn inkomsten niet voldoende zijn om de kosten te dekken. Zelfs als u onmiddellijk aan het rusthuis stort, kunnen die bedragen worden afgetrokken als onderhoudsgeld, omdat de echte begunstigde uw ouder is.

  Opgelet!
  Elke onderhoudsuitkering die wordt afgetrokken, is belastbaar voor de persoon die ze ontvangt.

  Zie ook: "Ontvangen onderhoudsgeld" voor het effect bij de begunstigde van het onderhoudsgeld

 • Heb ik voor hetzelfde kind recht op het fiscaal voordeel voor kinderen ten laste en de aftrek van het betaald onderhoudsgeld?

  Neen.

  U kunt alleen onderhoudsgeld aangeven dat u betaalt aan kinderen die geen deel uitmaken van uw gezin. Die kinderen kunt u dus niet ten laste nemen in uw belastingaangifte.

  Ook als u in het kader van co-ouderschap de belastingvoordelen voor kinderen ten laste deelt met de andere ouder, kunt u het onderhoudsgeld dat u voor uw kinderen betaalt niet aftrekken.

 • Ik betaal onderhoudsgeld aan een persoon die in het buitenland verblijft. Kan ik dit bedrag aftrekken? Welke fiscale verplichtingen heb ik?

  Als u voldoet aan de voorwaarden vermeld in de vraag  'Onder welke voorwaarden kan ik mijn onderhoudsgeld aangeven als aftrekbare besteding?' is 80% van het betaalde onderhoudsgeld aftrekbaar van uw gezamenlijk netto belastbaar inkomen.           

  Zelfs als u het betaalde onderhoudsgeld niet aftrekt, moet u in principe de bedrijfsvoorheffing op dit onderhoudsgeld aangeven en betalen. Voor sommige landen bestaan er echter overeenkomsten die u kunnen vrijstellen van de verplichting van betaling van de bedrijfsvoorheffing.  U moet echter altijd een fiche 281.30 invullen en een aangifte in de bedrijfsvoorheffing indienen.

  Meer info