Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Rechten en plichten

FAQ Rechten en plichten

 • Wat zijn mijn plichten als onderhoudsplichtige?
  • U moet het onderhoudsgeld en de achterstallen, verhoogd met de bijdrage in de werkingskosten, en eventueel vermeerderd met nalatigheidsinteresten betalen.
  • U moet die bedragen rechtstreeks aan de DAVO betalen, zo niet loopt u het risico tweemaal te moeten betalen.
  • U betaalt rechtstreeks aan de DAVO vanaf het moment dat de dienst u met een aangetekende brief laat weten dat de onderhoudsgerechtigde recht heeft op een tussenkomst.
  • U bezorgt de DAVO alle informatie die een invloed kan hebben op het bedrag van het onderhoudsgeld of op de opeising van die sommen. 
   Voorbeeld: Er is een nieuw vonnis uitgesproken waarin het bedrag van het onderhoudsgeld wordt verlaagd. 
 • Wat zijn mijn rechten als onderhoudsplichtige?
  • U kunt aan de DAVO vragen om u een betalingsregeling toe te staan.
    
  • U kunt bewijzen dat u regelmatig heeft betaald of dat de gegevens in de aanvraag niet correct of gewijzigd zijn. U moet dat doen binnen de vijftien dagen nadat de DAVO u op de hoogte bracht van de aanvraag door uw (ex-)partner.
    
  • In bepaalde omstandigheden kunt u aan de rechter vragen om het onderhoudsgeld te verlagen of af te schaffen. Als de rechter ingaat op uw vraag, heeft u er uiteraard alle belang bij de DAVO onmiddellijk op de hoogte te brengen van deze beslissing.
    
  • Als u niet akkoord gaat met een beslissing van de DAVO kunt u in beroep gaan bij de beslagrechter.
 • Tot wanneer moet ik onderhoudsgeld betalen voor mijn meerderjarige kinderen ?

  In eerste instantie is het belangrijk te onderzoeken of er in het vonnis een einddatum is opgenomen omtrent de betaling van het onderhoudsgeld.

  Staat er geen einddatum vermeld, dan moet het onderhoudsgeld betaald worden totdat het kind zijn studies heeft beëindigd en/of een vast inkomen verwerft (loon, enz.) of een vervangingsinkomen geniet (werkloosheidsuitkering, enz.).

 • Mijn minderjarige kinderen werden geplaatst: moet ik nog onderhoudsgeld betalen?

   Het feit dat uw minderjarige kinderen geplaatst zijn, heeft geen enkele invloed op de betaling van het onderhoudsgeld. U dient nog steeds het onderhoudsgeld te betalen:

  • zolang uw kinderen geen inkomen of vervangingsinkomen verwerven

  • zolang er geen nieuw vonnis is dat het onderhoudsgeld afschaft.

 • Mijn ex-partner weigert mij mijn kinderen te zien. Moet ik dan nog onderhoudsgeld betalen?

  Het feit dat het omgangsrecht niet gerespecteerd wordt, heeft geen invloed op de betaling van het onderhoudsgeld. U moet het onderhoudsgeld blijven betalen :

  • zolang uw kinderen geen inkomen of vervangingsinkomen genieten

  • zolang er geen nieuw vonnis is dat het onderhoudsgeld afschaft.

 • Kan de DAVO mijn volledige loon/ werkloosheidsuitkering / uitkering in beslag nemen?

  De DAVO beschikt over dezelfde rechten als een onderhoudsgerechtigde: een beslag van uw volledige inkomsten is mogelijk.

 • Het bedrag van het onderhoudsgeld vastgesteld door de rechter is te hoog. Wat kan ik doen om dit te verminderen?

  De DAVO kan niet optreden voor de wijziging van het bedrag van het onderhoudsgeld. U heeft hiervoor een nieuw vonnis nodig.

  Voor meer informatie over deze procedure kan u terecht bij uw advocaat of een justitiehuis.