Pensioensparen

Belastingvermindering voor pensioensparen

 • Wat is pensioensparen?

  Als u in het kader van het pensioensparen elk jaar een bedrag opzij legt, dan kunt u zo op lange termijn een aanvulling op uw wettelijk pensioen bijeensparen en, onder bepaalde voorwaarden, een belastingvoordeel krijgen.

  U kunt aan pensioensparen doen bij het merendeel van de banken en verzekeringsmaatschappijen die op de Belgische markt actief zijn.

  Er zijn twee verschillende manieren om aan pensioensparen te doen:

  • Kiest u voor een pensioenspaarrekening (bv. een pensioenspaarfonds bij een bank), dan krijgt u geen gegarandeerd minimumrendement. Zo'n fonds belegt immers in aandelen en obligaties en zijn winst hangt af van de beursevolutie. Op het einde van elk jaar wordt de balans opgemaakt.
  • Kiest u voor een pensioenspaarverzekering bij een verzekeringsmaatschappij, dan kent u op voorhand het jaarlijks minimumrendement. Daarnaast maakt u kans op een winstbonus maar die hangt af van de beleggingsresultaten van de verzekeraar.

  De keuze voor het ene of het andere product hangt af van verschillende factoren zoals uw leeftijd en uw risicoprofiel. Uw bank of verzekeringsmaatschappij geeft u zeker meer informatie.

 • Welk bedrag kan ik storten?

  Het bedrag van de stortingen dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering is beperkt per jaar.

  Uitgevoerde stortingen in… Maximumbedrag
  2017 940 euro

  Het is niet mogelijk om een groter bedrag te storten.  Er is echter geen minimumbedrag.

  Als u en uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner samen belast worden, heeft u toch elk afzonderlijk recht op dat maximumbedrag, op voorwaarde dat u elk houder bent van een (collectieve of individuele) spaarrekening of van een spaarverzekering.

 • Hoeveel bedraagt de belastingvermindering?

  De belastingvermindering bedraagt 30% (+ gemeentebelasting) van het gestort bedrag.

  Als u in 2017 een bedrag van 940 euro gestort heeft, kan u in 2018 van een belastingvermindering van 282 euro genieten (nog verhoogd met de vermindering volgens het tarief van de gemeentelijke belasting).

 • Hoe wordt mijn pensioenkapitaal belast?

  U heeft een pensioenspaarcontract afgesloten vanaf 1 januari 2015

  Uw kapitaal wordt onderworpen aan een belasting van 8%, ook 'taks op het lange termijnsparen' genoemd. Deze taks zal ingehouden worden: 

  • als u een pensioenspaarcontract heeft afgesloten voor de leeftijd van 55 jaar: als u de leeftijd van 60 jaar bereikt
  • als u een pensioenspaarcontract heeft afgesloten ten vroegste aan de leeftijd  van 55 jaar: op het 10e jaar van het contract

  Deze taks zal automatisch door uw bank of verzekeringsmaatschappij ingehouden worden.

  Zelfs als u nadien nog stortingen doet, zult u op dat kapitaal geen belasting meer betalen.


  U heeft een pensioenspaarcontract afgesloten voor 1 januari 2015

  Uw kapitaal wordt onderworpen aan een belasting van 8%, ook 'taks op het lange termijnsparen' genoemd. Deze taks zal vroegtijding ingehouden worden aan 1% in 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019. De overige taks zal ingehouden worden: 

  • als u een pensioenspaarcontract heeft afgesloten voor de leeftijd van 55 jaar: als u de leeftijd van 60 jaar bereikt
  • als u een pensioenspaarcontract heeft afgesloten ten vroegste aan de van 55 jaar: op het 10e jaar van het contract

  Deze taks zal automatisch door uw bank of verzekeringsmaatschappij ingehouden worden.

  Zelfs als u nadien nog stortingen doet, zult u op dat kapitaal geen belasting meer betalen.


  U wenst uw kapitaal (of de terugkoopwaarde ervan) op te nemen voor uw 60ste verjaardag (of voor het 10e jaar van het contract)

  U zal in dat geval aan een hogere belastingvoet onderworpen worden, die varieert in functie van het product, uw leeftijd en uw situatie.


  U heeft nooit de belastingvermindering voor pensioensparen genoten

  In dat geval zal uw kapitaal niet belast worden.

  Opgelet: stel dat u één enkele keer de belastingvermindering gekregen heeft, dan nog zult u op het einde van de rit belast worden op het volledige kapitaal!

 • Kan ik de belastingvermindering voor pensioensparen nog krijgen op stortingen die ik heb verricht nadat de taks op het lange termijnsparen is toegepast?

  Ja. De stortingen, die uitgevoerd werden tot en met 31 december van het jaar waarin u 64 jaar oud bent, komen verder in aanmerking voor de belastingvermindering.

 • Wanneer kan ik stortingen doen?

  Voor de belastingvermindering wordt rekening gehouden met alle sommen die u tussen 1 januari en 31 december daadwerkelijk heeft gestort voor het pensioensparen.

  U kunt het bedrag in één keer storten, maar u kunt bijvoorbeeld ook elke maand een deel betalen.

 • Mag ik in eenzelfde jaar verschillende pensioenspaarrekeningen of pensioenspaarverzekeringen openen/aangaan?

  Neen, u mag in een belastbaar tijdperk slechts één pensioenspaarrekening openen of één pensioenspaarverzekering aangaan.

  U mag wel meerdere contracten tegelijkertijd hebben. Als u in een voorgaand jaar al een contract afsloot mag u nu een nieuw contract afsluiten. U zult wel maar voor één van de twee contracten recht hebben op de belastingvermindering.

 • Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om recht te hebben op de belastingvermindering voor pensioensparen?

  Uw betalingen voor het pensioensparen komen voor belastingvermindering in aanmerking als de volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • woonplaats: u bent een Belgische rijksinwoner of een inwoner van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte op het moment dat u het contract afsluit
  • leeftijd: u bent minstens 18 jaar en minder dan 65 jaar oud op het moment dat u het contract afsluit
  • looptijd: de spaarrekening of de spaarverzekering heeft een looptijd van ten minste 10 jaar
  • in geval van pensioenspaarverzekering: in het contract is vermeld dat:
   • u bij leven de begunstigde bent
   • bij uw overlijden:
    • uw erfgenamen (= uw echtgeno(o)t(e) of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn
    • als het contract dient als schuld-saldo voor een lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden:
     • voor het deel van het kapitaal dat dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van de lening de erfgenamen die de volle eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed krijgen na uw overlijden de begunstigden zijn
     • voor de rest van het kapitaal uw erfgenamen (=uw echtgenoot of uw wettelijk samenwonende partner of bloedverwanten tot de tweede graad) de begunstigden zijn

  Elk jaar bezorgt de bank of de verzekeringmaatschappij u een attest (nr. 281.60) met daarop de stortingen die u gedaan heeft. U dient dit attest ter beschikking van de administratie te bewaren.

 • In welke gevallen heb ik geen of geen volledig recht op de belastingvermindering voor pensioensparen?
  • U heeft geen recht meer op de belastingvermindering voor pensioensparen vanaf het jaar waarin u 65 jaar wordt
   Voorbeeld: Mijnheer Janssens is 65 jaar geworden in september 2017. Hij heeft dus geen recht meer op de belastingvermindering voor het inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018).
    
  • U heeft geen recht meer op de belastingvermindering voor pensioensparen vanaf het jaar waarin u uw kapitaal of afkoopwaarde opneemt, in omstandigheden die in principe aanleiding geven tot afzonderlijke belasting tegen de aanslagvoet van 8% (de uitkering gebeurde naar aanleiding van  uw brugpensioen, uw pensioen, binnen de 5 jaar voor uw pensioen, of in geval van het overlijden van de persoon die het contract ondertekende). U zult vanaf dat belastbaar tijdperk voor geen enkel pensioenspaarcontract meer recht hebben op de belastingvermindering. De belastingvermindering wordt desalniettemin nog steeds toegekend als het opnemen van het kapitaal of van de afkoopwaarde plaatsvindt bij uw overlijden of in het jaar waarin u 64 jaar oud bent.
    

  • Als u voor twee of meer spaarrekeningen of –verzekeringen betalingen heeft verricht tijdens hetzelfde jaar, heeft u maar recht op een belastingvermindering voor de betaling voor één enkele rekening of verzekering. U kiest zelf welke betaling u in uw belastingaangifte vermeldt.
    

  • U kunt de belastingvermindering voor pensioensparen en de belastingvermindering voor verwerving van werkgeversaandelen niet allebei voor hetzelfde jaar krijgen.
    

  • Het bedrag van uw belasting is nul
   Als het bedrag van uw belasting nul is (omdat u geen of weinig inkomsten heeft), heeft u geen recht op een belastingvermindering.
   Meer info
    
  • Het bedrag van uw belasting is lager dan het bedrag van de vermindering
   Als het bedrag van uw belasting lager is dan het bedrag van de vermindering (omdat uw inkomsten en dus ook het bedrag van uw belasting erg laag zijn) heeft u slechts recht op een belastingvermindering die zich beperkt tot het bedrag van uw belasting.
   Meer info