Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Aanslagbiljet

Tot 30 juni 2021 (inkomsten 2019) kunnen we de verschuldigde belasting of de terugbetaling vestigen. We kunnen u echter geen exacte datum geven waarop u uw aanslagbiljet zal ontvangen.

Wist u overigens dat u uw aanslagbiljet, van zodra het beschikbaar is, ook online kunt raadplegen via MyMinfin?
 

Aanslagbiljet

 • Wat is een aanslagbiljet?

  Nadat wij uw aangifte ontvangen en gecontroleerd hebben, berekenen wij uw belastingen. Daarna versturen we u een ‘aanslagbiljet’ (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd). Daarin kan u het bedrag lezen dat u moet betalen of dat u zal terugkrijgen.

   Voorbeeld - terugbetaling (PDF, 228.73 KB) (aanslagjaar 2021)
   Voorbeeld - saldo nul (PDF, 231.34 KB) (aanslagjaar 2021)
   Voorbeeld - betaling (PDF, 196.18 KB) (aanslagjaar 2021)

 • Wanneer zal ik mijn aanslagbiljet ontvangen?

  Wij stellen alles in het werk om u uw aanslagbiljet zo snel mogelijk en binnen de vastgestelde termijn te bezorgen (zie hierna).

  Wij kunnen u echter geen exacte datum meedelen. De datum hangt namelijk van verschillende factoren af: de indieningsdatum van de aangifte, de eventuele controle van de gegevens, de wijze van indiening van de aangifte (Tax-on-web of op papier) ...

  Opgelet: de aangiften die we controleren, worden niet automatisch verwerkt. Voor die gevallen wordt het aanslagbiljet later verstuurd.

  De termijn loopt tot 30 juni

  Tot 30 juni van het jaar volgend op het jaar waarop u uw aangifte hebt ingediend, kunnen we de verschuldigde belasting of de terugbetaling vestigen. De verzending van het aanslagbiljet volgt na de berekening van de belasting.

  • Aangifte 2021 (inkomsten 2020): de verschuldigde belasting of de terugbetaling mag tot 30 juni 2022 worden gevestigd.

  Bijzondere gevallen

  In bepaalde gevallen (geen aangifte, laattijdige aangifte, ongeldige aangifte ...) kan het langer duren voordat u het aanslagbiljet ontvangt.

 • Hoe kan ik mijn aanslagbiljet ontvangen?

  U kunt uw aanslagbiljet op twee manieren ontvangen:

  • op papier
  • online via uw eBox

  Wilt u dus uw belastingberekening en in de toekomst andere documenten van de FOD Financiën online ontvangen, activeer dan uw eBox op www.mye-box.be.

  Bent u samenwonend of gehuwd en dient u een gezamenlijke aangifte in, activeer beiden uw eBox om geen papieren aanslagbiljet meer te ontvangen.

  De melding via de eBox vervangt de verzending van de belastingberekening via Zoomit. De belastingberekeningen worden dus niet meer ter beschikking gesteld in uw online bankieren via Zoomit. U kunt echter wel rechtstreeks online betalen via MyMinfin.

  Meer info over de eBox.

 • Hoe kan ik weten of mijn aanslagbiljet werd verstuurd?

  U kunt zelf nagaan of we uw aanslagbiljet al verstuurden.
  Uw aanslagbiljet wordt namelijk automatisch toegevoegd aan uw online dossier in MyMinfin:

  • Klik op 'Meld u aan'
  • Meld u aan:
  • Klik bij 'Mijn Documenten' op 'Mijn aanslagbiljet (belastingberekening) raadplegen'

  Als u uw laatste aanslagbiljet niet vindt, betekent dit dat het nog niet werd opgemaakt.

  Wij kunnen echter niet zeggen wanneer onze toepassingen het aanslagbiljet zullen versturen. Het heeft dus geen zin om voor deze info met onze diensten contact op te nemen.

 • Zal ik mijn aanslagbiljet in dezelfde periode als vorig jaar ontvangen?

  Neen. De verzendingsdatum van het aanslagbiljet kan elk jaar verschillen. Het is dus normaal dat u dit jaar het aanslagbiljet op een andere dag ontvangt dan vorig jaar.

 • Ik heb recht op een terugbetaling. Zal ik mijn aanslagbiljet dan later ontvangen?

  Neen. Wij maken geen onderscheid tussen de aanslagbiljetten met betaling of met terugbetaling.

 • Ik heb een papieren aangifte ingediend. Zal ik mijn aanslagbiljet dan later ontvangen?

  Papieren aangiften moeten we eerst inscannen. Ze worden dus later verwerkt dan de aangiften die via  Tax-on-web worden ingediend.  De Tow-aangiften worden over het algemeen sneller verwerkt.

 • Moet ik mijn aanslagbiljet bewaren?

  Ja, u moet uw aanslagbiljet, net zoals al uw andere fiscale bewijsstukken, 7 jaar bijhouden.

 • Hoe kan ik een kopie van mijn aanslagbiljet verkrijgen?

  Onmiddellijk: via MyMinfin

  • Ga naar MyMinfin en identificeer u (via itsme® of met uw identiteitskaart).
  • U vindt uw aanslagbiljet bij ‘Mijn documenten’. U kan het downloaden en afdrukken.

  Binnen twee weken: per telefoon

  • Bel naar uw centrum Particulieren. Houd uw identiteitskaart klaar voor u belt.
  • U kan slechts 1 kopie vragen.
  • U ontvangt uw aanslagbiljet per post.

  Meer dan één exemplaar nodig?

  • Maak een kopie van uw aanslagbiljet.
  • U kan deze kopie naar instellingen sturen die naar uw aanslagbiljet vragen.

  Geen kopie op kantoor

  • We geven geen kopie van uw aanslagbiljet in onze kantoren.

 • Hoe kan ik het rekeningnummer dat op mijn aanslagbiljet staat laten veranderen?

 • Wat moet ik doen als ik een fout opmerk in het aanslagbiljet?

  Contacteer onmiddellijk uw belastingkantoor (zie contactgegevens op uw aanslagbiljet). Indien nodig kan u eveneens een bezwaar indienen. Hiervoor vindt u alle informatie op uw aanslagbiljet onder de categorie 'wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met de belastingaanslag'.

 • Ik ontvang een pensioen en stel vast dat ik minder terug krijg of meer moet meer betalen. Hoe komt dat?

  In 2020 heeft uw pensioen misschien het bedrag van 16.170 euro overschreden.

  Als uw pensioen lager is dan (of gelijk is aan) 16.170 euro, en als u geen andere inkomsten hebt, dan hebt u recht op een bijkomende belastingvermindering voor pensioenen en bent u geen belasting verschuldigd.

  Als uw pensioen hoger is dan 16.170 euro, dan hebt u evenwel geen recht meer op deze bijkomende belastingvermindering of slechts op een gedeelte ervan en bent u belasting verschuldigd.

 • Ik ben onterecht belast in twee landen. Wat kan ik doen?

  Als u denkt dat u onterecht in twee landen belast bent op hetzelfde inkomen, kan u in het land waar u fiscaal inwoner bent een verzoek tot onderling overleg indienen. Voor meer praktische informatie over deze procedure in uw land, kan u het landenprofiel raadplegen op de website van de OESO.

 • Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen. Krijg ik nog een aanslagbiljet?

  Ja. U krijgt in alle gevallen een aanslagbiljet, ongeacht of u zich akkoord heeft verklaard met ons voorstel.

 • Ik stel vast dat de belastingaanslag op mijn aanslagbiljet niet dezelfde is als de belastingaanslag op mijn voorstel van vereenvoudigde aangifte. Wat moet ik doen?

  U moet niets doen en hoeft enkel rekening te houden met uw aanslagbiljet.

  Het kan namelijk gebeuren dat we, op het ogenblik van het opstellen van uw voorstel van vereenvoudigde aangifte, bij de simulatieberekening met bepaalde factoren nog geen rekening hebben gehouden.

 • Er staan codes op het aanslagbiljet die niet op de aangifte staan. Wat betekenen deze codes?

  Sommige codes die voorkomen op het aanslagbiljet zijn interne codes die invloed hebben op het resultaat maar die u zelf niet hoeft in te vullen. Hieronder vindt u een overzicht van deze codes.
   
  Code Betekenis
  1060 Het percentage van de agglomeratiebelasting. Deze code wordt enkel gebruikt bij belastingplichtigen die in de Brusselse agglomeratie wonen.
  1061 Het percentage van de gemeentebelasting, volgens de gemeente waar u op 1 januari van het desbetreffende aanslagjaar uw woning had.
  1084 Deze code geeft aan of u al dan niet onderworpen bent aan de sociale bijdrage. ‘1’ betekent dat de bijdrage werd ingehouden, ‘2’ betekent dat deze niet werd ingehouden.
  1090 Het Gewest waarin u woont (1 = het Vlaams Gewest, 2 = het Waals Gewest, 3 = het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).
  1288 De gemiddelde aanslagvoet van het vorige aanslagjaar toegepast op de alleenstaande of op de man of oudste van twee partners van hetzelfde geslacht bij een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel.
  1619 Forfaitaire grondslag van aanslag
  2288 De gemiddelde aanslagvoet van het vorige aanslagjaar toegepast op de vrouw of jongste van twee partners van hetzelfde geslacht bij een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel.