Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Betalingsproblemen

Problemen met het betalen van mijn belastingen en andere schulden bij de FOD Financiën

 • Wanneer moet ik nalatigheidsinteresten betalen?

  Als u betaalt na de vervaldag van uw schuld, moet u nalatigheidsintresten betalen. U betaalt geen intresten als deze niet meer dan 5 euro per maand bedragen.

  De jaarlijkse rentevoet is momenteel 4 %.

  Evolutie van de rentevoet:

  van 1.10.1986 tot 31.12.1998 9,6 %
  van 1.01.1999 tot 31.12.2017 7 %
  vanaf 1.1.2018 4 %

  De intrest wordt per maand berekend, vanaf de eerste dag van de maand volgend op de vervaldag. Iedere begonnen maand wordt als een volledige maand gerekend.

  Voorbeeld: u moet 1.500 euro belastingen betalen voor 16 maart 2020. U betaalt deze pas op 20 september 2020. Dan moet u nalatigheidsintresten betalen vanaf april tot en met september (6 maanden).

  Het bedrag is ((1.500 euro x 4%)/12) x 6 maanden = 30 euro

 • Wat kan ik doen als ik mijn schulden niet op tijd kan afbetalen?

  Hebt u een openstaande schuld bij de FOD Financiën en kunt u door tijdelijke betaalproblemen het gevraagde bedrag niet op tijd betalen? Dan is een gespreid  afbetalingsplan (PDF, 123.88 KB) misschien wel de oplossing.

  Wat zijn de voorwaarden om een afbetalingsplan te krijgen?

  U KUNT UW SCHULD BETALEN BINNEN EEN TERMIJN VAN VIER MAANDEN NA DE UITERSTE BETAALDATUM 

  Makkelijk en zonder formaliteiten: als u voldoet aan de volgende voorwaarden kunt u een afbetalingsplan krijgen zonder bijkomend onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven:

  • De aanvraag moet op tijd gebeuren (ten laatste op de uiterste betaaldatum van uw schuld).
  • U hebt geen andere schulden bij de FOD Financiën.
  • Voor ondernemingen en zelfstandigen is het belangrijk dat u de verplichtingen over de aangifte en betaling van bronbelastingen (bedrijfsvoorheffing, btw, roerende voorheffing ...) nakomt.

  Opgelet:

  • Als u niet voldoet aan een van die voorwaarden, betekent dat niet noodzakelijk dat u niet in aanmerking komt voor een afbetalingsplan. We houden dan wel rekening met uw inkomsten en uitgaven om te bepalen of en voor hoe lang we er een toekennen (zie 'U kunt uw schuld niet betalen binnen een termijn van vier maanden na de uiterste betaaldatum' hieronder).
  • Ook met een afbetalingsplan moet u nalatigheidsinteresten betalen. Hoe sneller u dus begint te betalen, hoe beter het voor u is.

  U KUNT UW SCHULD NIET BETALEN BINNEN EEN TERMIJN VAN VIER MAANDEN NA DE UITERSTE BETAALDATUM

  Als u zich in een van de volgende drie gevallen bevindt, staan we niet automatisch een afbetalingsplan toe, maar voeren we eerst een onderzoek naar uw inkomsten en uitgaven:

  • U kunt niet betalen binnen de vier maanden na de uiterste betaaldatum.
  • U hebt ook andere schulden bij de FOD Financiën.
  • U vraagt het afbetalingsplan aan na de uiterste betaaldatum van de schuld.

  Bij het toekennen van een afbetalingsplan houden we rekening met:

  • uw betalingscapaciteit (die we bepalen op basis van uw werkelijke inkomsten en uitgaven),
  • de termijn waarin u de schuld(en) volgens die betalingscapaciteit kunt betalen (we kunnen hierbij rekening houden met uitzonderlijke omstandigheden, zoals bijvoorbeeld zware medische kosten),
  • het feit dat de maximale looptijd van het plan nooit langer mag zijn dan 12 maanden na het ontstaan van de meest recente schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.

  U KUNT UW SCHULD NIET BETALEN BINNEN DE 12 MAANDEN NA HET ONSTAAN VAN DE SCHULD

  Een afbetalingsplan helpt u niet omdat u betalingsproblemen hebt op lange termijn, maar afhankelijk van uw situatie zijn er wel alternatieven voor een afbetalingsplan. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de administratieve schuldenregeling, de collectieve schuldenregeling, enzovoort. 

 • Hoe kan ik een afbetalingsplan krijgen?

  U hebt een schuld bij de FOD Financiën en door tijdelijke betalingsproblemen kunt u die niet op tijd betalen, maar u kunt wel betalen binnen de vier maanden of tussen de vier en twaalf maanden na de uiterste betaaldatum? Maak het u gemakkelijk: vraag uw afbetalingsplan online via MyMinfin. Dat is de snelste en eenvoudigste manier.

  Vraag een afbetalingsplan met MyMinfin

  Hoe vraag ik een afbetalingsplan als ik geen toegang heb tot MyMinfin?

  1. Via een brief aan een van onze infocenters

  Afhankelijk van uw situatie, moet u een van onze infocenters:

  • een eenvoudige brief met uw aanvraag sturen (als u uw schuld kunt betalen binnen vier maanden),
   • Vermeld in uw aanvraag zeker:
    • uw nationaal nummer,
    • de referte van de schuld waarvoor u een afbetalingsplan vraagt.
   • U vindt al die info terug op het betaalbericht.
  • het  aanvraagformulier (PDF, 657.78 KB) sturen (als u uw schuld kunt betalen binnen vier tot twaalf maanden).

  U kunt ook het contactformulier gebruiken: selecteer daarvoor de velden ‘Alle vragen over belastingen, betalingen en terugbetalingen’ en daarna ‘Ik moet betalen’. Opgelet: als u een afbetalingsplan wilt voor een periode van meer dan vier maanden, moet u het aanvraagformulier (zie hierboven) als bijlage bijvoegen.

  2. Door een afspraak te maken bij een van onze infocenters

  Bel naar ons contactcenter op het nummer 02 572 57 57. Geef tijdens uw oproep de vijfcijferige code ‘19362’ in om met de juiste persoon te worden doorverbonden.

  Opgelet: het is heel belangrijk dat u uw aanvraag zo snel mogelijk indient om nalatigheidsinteresten en extra kosten te vermijden. Hoe sneller u uw aanvraag indient, hoe meer mogelijkheden u zult hebben om uw schuld te betalen. 

 • Kan ik terug beginnen met een afbetalingsplan dat eerder stopgezet werd?

  Hebben wij uw afbetalingsplan stopgezet omdat u zich niet hield aan de gemaakte afspraken door het bedrag dat u elke maand moest betalen niet of te laat te betalen? Wilt u nu toch doorgaan met het afbetalingsplan? 

  Neem dan contact op met uw team invordering

 • Wat zijn mijn opties als ik mijn schulden ook op lange termijn niet kan betalen?

  We kunnen u helpen als u kunt aantonen dat u uw belastingen ook op lange termijn niet kunt betalen (niet binnen een periode van 12 maanden na de uiterste betaaldatum van uw schuld). We hebben het dan over structurele betalingsproblemen. Als u zich in die situatie bevindt, kunt u gebruik maken van verschillende procedures:

  De administratieve schuldenregeling (ASR)

  Dit is een procedure voor burgers en ondernemingen met structurele betaalproblemen die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • U hebt vooral schulden bij de FOD Financiën. U hebt dus geen andere belangrijke schulden nog niet betaald.
  • We hebben een afbetalingsplan geweigerd omdat uit ons onderzoek bleek dat u niet zou kunnen betalen binnen de 12 maanden na het ontstaan van de nieuwste schuld.

  Wat is mogelijk met een administratieve schuldenregeling?

  We kunnen een extra betalingstermijn toestaan, tot maximaal 60 maanden na ontvangst van uw verzoek. We kunnen dan bijvoorbeeld ook nalatigheidsinteresten laten vallen.

  Wat moet u doen om een administratieve schuldenregeling te krijgen?

  Nadat we uw aanvraag voor een afbetalingsplan onderzocht hebben, zullen wij met u contact opnemen als u in aanmerking komt. We zullen u dan informeren over de te volgen procedure. U kunt een administratieve schuldenregeling dus niet zelf aanvragen.

  De wettelijke alternatieven

  Ook in de wet staan een aantal procedures die burgers en ondernemingen met structurele betalingsproblemen kunnen helpen: 

  • De collectieve schuldenregeling voor burgers die naast schulden bij de FOD Financiën ook belangrijke schulden in de privésector hebben. De collectieve schuldenregeling zorgt ervoor dat alle schuldeisers samen (en onder gerechtelijk toezicht) bijdragen tot de oplossing van uw betalingsprobleem. Meer info over de collectieve schuldenregeling vindt u in deze brochure van de FOD Economie.
  • De insolventieprocedures (waaronder de gerechtelijke reorganisatie) die ondernemingen in financiële moeilijkheden een aantal mogelijkheden bieden om het faillissement te vermijden. 

  Het onbeperkt uitstel van invordering

  In uitzonderlijke gevallen kunnen we besluiten om een deel van uw schulden te laten vallen. Dat noemen we een onbeperkt uitstel van invordering.

 • Wat is een onbeperkt uitstel van invordering en wat zijn de voorwaarden?

  Het kan gebeuren dat u uw schulden ook op lange termijn niet kunt betalen (niet binnen een periode van meer dan 12 maanden na de uiterste betaaldatum van uw schulden). 

  In uitzonderlijke gevallen kan de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum beslissen om een deel van uw schulden te laten vallen. Dat is het onbeperkt uitstel van invordering

  Om onbeperkt uitstel te krijgen, moet u een privépersoon zijn die:

  • geen collectieve schuldenregeling heeft,
  • niet in een faillissementsprocedure zit,
  • niet in een gerechtelijke reorganisatie zit.

  Onder welke voorwaarden kunt u onbeperkt uitstel van invordering krijgen?

  Omdat dit een uitzonderlijke maatregel is, komt u alleen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking:

  • U moet 'ongelukkig en te goeder trouw' zijn, dat wil zeg zeggen dat u uw schulden ook op lange termijn niet kunt betalen, zonder dat u zelf uw insolventie organiseert.
  • U mag in de vijf jaar voor uw verzoek geen besluit tot onbeperkt uitstel gekregen hebben.
  • U moet de voorwaarden respecteren die we in het besluit opnemen, waaronder een bepaald bedrag betalen binnen de afgesproken termijn.

  Voor welke schulden kunt u onbeperkt uitstel krijgen?

  U kunt onbeperkt uitstel vragen voor de personenbelastingen en btw (inclusief verhogingen, boetes en nalatigheidsinteresten), op voorwaarde dat die belastingen niet betwist worden of niet het gevolg zijn van fiscale fraude. 

 • Hoe vraag ik een onbeperkt uitstel van invordering?

  Om onbeperkt uitstel van invordering te krijgen, moet u uw aanvraag aangetekend versturen naar de directeur van uw Regionaal Invorderingscentrum.

  U moet in die aanvraag het volgende vernoemen:

  • uw identiteit (naam, voornaam en adres)
  • uw team invordering
  • uw artikelnummer(s): u vindt het op uw aanslagbiljet (ook wel ‘belastingberekening’, ‘belastingbiljet’ of ‘belastingafrekening’ genoemd) of aanslagbiljetten
  • uw (oude) btw-nummer als in uw aanvraag een btw-schuld is opgenomen
  • een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand (uw inkomsten, uitgaven, financiële moeilijkheden, enzovoort)

  We sturen u nadien een ontvangstbevestiging. Hou die goed bij.

  Om u te helpen bij het schrijven van uw aanvraag, kunt u het aanvraagformulier downloaden of het aanvragen bij uw team invordering.

  Wat zijn de gevolgen van uw vraag om onbeperkt uitstel?

  Vanaf het moment dat uw vraag verstuurd wordt tot de uiteindelijke beslissing is genomen, kunnen we u niet dwingen de schulden die u in uw verzoek hebt opgenomen te betalen.

  Het Team Invordering kan wel bepaalde maatregelen nemen, zoals:

  • De verjaring van uw schulden voorkomen (bijvoorbeeld door een gerechtsdeurwaarder te vragen u te dagvaarden of u een dwangbevel te bezorgen).
  • Mogelijke belastingteruggaves of btw-kredieten inhouden.
  • Overgaan tot bewarend beslag.
  • Een hypothecaire inschrijving nemen op uw onroerend goed.

  Wanneer en hoe krijgt u de beslissing?

  In principe ontvangt u binnen zes maanden na ontvangst van uw aanvraag een gemotiveerde beslissing per aangetekende brief.

  Als die beslissing positief is, wordt het onbeperkte uitstel van invordering van uw belastingen definitief, maar alleen als u voldoet aan de voorwaarden die de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum in deze beslissing gesteld heeft (inclusief de betaling van een bepaald bedrag binnen een bepaalde termijn).

  Kunt u het onbeperkt uitstel van invordering verliezen?

  U verliest onmiddellijk het voordeel van het onbepaalde uitstel in de volgende gevallen:

  • Als u niet voldoet aan de voorwaarden die de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum in zijn beslissing opgenomen heeft (bijvoorbeeld als u het vastgestelde bedrag niet betaalt).
  • Als u valse verklaringen afgelegd hebt om het onbeperkt uitstel te krijgen.
  • Als u uw eigen insolventie georganiseerd hebt.

  Het verlies is automatisch, dus u ontvangt geen enkele melding om u op de hoogte te brengen.

  Het Team Invordering kan u dan vragen om uw belastingen te betalen of alle middelen gebruiken om u te dwingen die te betalen.

  Wat als u het niet eens bent met de beslissing van de directeur van het Regionaal Invorderingscentrum?

  Dan kunt u de beslissing aanvechten door binnen de maand schriftelijk bezwaar in te dienen. Stuur uw bezwaar naar:

  FOD Financiën
  Beroepscommissie 'Onbeperkt uitstel van invordering'
  Koning Albert II-laan 33 bus 44
  1030 Brussel

  Binnen de drie maanden na ontvangst van uw bezwaar, neemt de commissie een beslissing. U krijgt die met een aangetekende brief. Die nieuwe beslissing is definitief, zolang aan de voorwaarden voldaan wordt. 

 • Hoe vraag ik een vrijstelling van nalatigheidsinteresten?

  De vrijstelling van nalatigheidsinteresten is een gunstmaatregel voor mensen met ernstige financiële moeilijkheden. De gewestelijke directeur kan beslissen om de nalatigheidsinteresten te laten vallen onder bepaalde voorwaarden die u heel precies zult moeten volgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat u zich heel precies zult moeten houden aan een afbetalingsplan. 

  Hoe kunt u een vrijstelling van nalatigheidsinteresten aanvragen?

  U moet een brief sturen naar de gewestelijke directeur om te vragen de nalatigheidsinteresten niet te hoeven betalen. In die brief moet staan:

  • uw identiteit (naam, voornaam en adres)
  • uw team invordering
  • het artikelnummer van uw belasting (dat u vindt op uw belastingberekening, betaalbericht of aanmaning)
  • een gedetailleerde beschrijving van uw financiële toestand

  Als de gewestelijke directeur weigert de nalatigheidsinteresten te laten vallen, krijgt u een gemotiveerde beslissing. U kunt die beslissing aanvechten voor de rechtbank van eerste aanleg.

 • Wat kan ik doen als ik nood heb aan een tussenkomst in een geschil met de FOD Financiën?

  U kunt beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.