Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Co-ouderschap

Co-ouderschap en fiscaliteit

 • Ik ben gescheiden van mijn echtgenoot of partner. Wie krijgt het belastingvoordeel voor kinderen ten laste?

  Indien u uw kinderen ten laste heeft, heeft u recht op een belastingvoordeel in de vorm van een verhoging van de belastingvrije som. In principe kan dat voordeel enkel worden toegekend aan de ouder bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben.

  Onder bepaalde voorwaarden kan het belastingvoordeel voor kinderen ten laste echter worden verdeeld onder de ouders. Dat is de zogenaamde fiscale co-ouderschapsregeling. De volgende 4 voorwaarden moeten samen vervuld zijn:

  1. U en de andere ouder maken geen deel uit van hetzelfde gezin.
  2. U en de andere ouder voldoen aan de onderhoudsplicht van uw gemeenschappelijke kinderen.
  3. De huisvesting van deze kinderen is gelijkmatig verdeeld over u en de andere ouder op grond van
   • een - uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar uitgesproken - rechterlijke beslissing waarin uitdrukkelijk vermeld is dat de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders,
   • een overeenkomst (onder vorm van een onderhandse overeenkomst of verleden voor een notaris) die ofwel geregistreerd wordt bij een bevoegd registratiekantoor ofwel gehomologeerd wordt door een rechterlijke beslissing. Dat moet uiterlijk gebeurd zijn op 1 januari van het aanslagjaar. In deze overeenkomst staat uitdrukkelijk vermeld dat
    • de huisvesting van de kinderen gelijkmatig verdeeld is over beide ouders en
    • zij bereid zijn om de toeslagen op de belastingvrije som voor de betrokken kinderen te verdelen.
  4. Noch u, noch de andere ouder trekken voor uw gemeenschappelijke kinderen onderhoudsuitkeringen af.
 • Welke belastingvoordelen voor kinderen ten laste kunnen onder de ouders worden verdeeld?

  Wanneer de belastingvoordelen worden verdeeld, worden de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste voor de helft aan elke ouder toegekend. Deze toeslagen worden vastgesteld zonder rekening te houden met de eventuele andere kinderen in het gezin waarvan zij deel uitmaken. 
   
  Onderstaande tabel vermeldt de bedragen van het belastingvoordeel op basis van het aantal kinderen dat ten laste is:

  Toeslag op de belastingvrije som Aj. 2024, ink. 2023 Aj. 2025, ink. 2024
  voor 1 kind ten laste € 1.850 € 1.920
  voor 2 kinderen ten laste € 4.760 € 4.950
  voor 3 kinderen ten laste € 10.660 € 11.090
  voor 4 kinderen ten laste € 17.250 € 17.940
  voor meer dan 4 kinderen ten laste
       toeslag per kind boven het 4de
  € 17.250
       € 6.580
  € 17.940
       € 6.850

  Een toeslag van 690 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023) voor elk kind jonger dan 3 jaar wordt voor de helft toegekend aan de ouder die geen uitgaven voor de opvang van de kinderen in kwestie aangeeft. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 720 euro).

  Een toeslag van 1.850 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023) wordt ook toegekend aan de ouder die de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste krijgt, op voorwaarde dat hij alleen wordt belast. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 1.920 euro).

  Let op: kinderen met een beperking tellen voor twee voor de bepaling van de toeslag op de belastingvrije som.

 • Voor welke kinderen is de verdeling van het belastingvoordeel mogelijk?

  De verdeling van het belastingvoordeel is mogelijk voor de gemeenschappelijke niet ontvoogde minderjarige kinderen, voor de ontvoogde minderjarige kinderen of de meerderjarigen nog in opleiding d.w.z. kinderen die u heeft met uw vroegere echtgenoot of ex-partner.

  Het stelsel is dus niet van toepassing voor kinderen die u gekregen of geadopteerd heeft met een andere persoon dan uw ex-echtgenoot of ex-partner.

  Opgelet!
  Zijn eveneens uitgesloten van de verdeling van het belastingvoordeel:

  • uw kleinkinderen en achterkleinkinderen,
  • de kinderen die u heeft opgevangen toen u nog een koppel vormde met uw ex-echtgenoot of ex-partner.
 • Hoe moet ik mijn aangifte invullen wanneer het belastingvoordeel voor kinderen ten laste tussen mij en mijn ex-partner moet worden verdeeld?

  • Als de kinderen fiscaal te uwen laste zijn en de helft van het belastingvoordeel moet toegekend worden aan de andere ouder, vul de rubriek B 2 (vak II) in.
  • Als de kinderen fiscaal niet te uwen laste zijn en de helft van het belastingvoordeel aan u moet toegekend worden, vul de rubriek B 3 (vak II) in. 

  Let op: U moet een afschrift van de overeenkomst of van de rechterlijke beslissing ter beschikking houden van de administratie.

 • Is de verdeling van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste alleen van toepassing op uit de echt gescheiden personen?

  Neen. De maatregel heeft betrekking op ouders die geen deel uitmaken van hetzelfde gezin. Het gaat dus niet alleen om uit de echt gescheiden ouders.

  Ouders die een feitelijk gezin vormden, wettelijk samenwonenden of getrouwde ouders die feitelijk gescheiden zijn en ouders die van tafel en bed gescheiden zijn, hebben ook recht op de verdeling.

  Het is dus ook mogelijk om het belastingvoordeel tussen ex-echtgenoten of ex-partners te verdelen, indien een van de ouders of zelfs beide ouders een nieuw huwelijk aangaan of een ander feitelijk gezin vormen.

  Voorbeeld: 
   
  Mevrouw A en Meneer B zijn uit de echt gescheiden en hebben een zoon C.
   
  Mevrouw A hertrouwt met Meneer D.
   
  Een tussen Mevrouw A en Meneer B gesloten overeenkomst die op 15 december 2023 geregistreerd is, verduidelijkt onder meer dat de huisvesting van zoon C gelijkmatig verdeeld is over A en B en dat A en B bereid zijn de toeslagen op de belastingvrije som voor C te verdelen. Noch A, noch B, trekken onderhoudsuitkeringen af voor C.

  In dat geval zal het stelsel van de verdeling van het belastingvoordeel van toepassing zijn voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023).
 • Kan ik tegelijkertijd de kosten voor kinderopvang die ik voor een kind heb fiscaal aftrekken en de verdeling van het belastingvoordeel voor dat zelfde kind genieten?

  Ja.

  Bij fiscaal co-ouderschap mag elke ouder, onder bepaalde voorwaarden, zijn kosten voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 14 jaar (of 21 jaar indien het kind een zware beperking heeft), aftrekken. Voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023, bedraagt het maximum af te trekken bedrag 15,70 euro per opvangdag en per kind. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 16,40 euro). Is dat kind jonger dan 3 jaar, dan heeft de ouder die zijn kosten voor kinderopvang niet aftrekt, recht op een verhoging van de belastingvrije som.

 • Kan ik tegelijkertijd de onderhoudsuitkeringen die ik voor een kind betaal fiscaal aftrekken en de verdeling van het belastingvoordeel voor dat zelfde kind genieten?

  Neen. 
   
  Indien u of de andere ouder onderhoudsuitkeringen aftrekt voor een kind, kan het belastingvoordeel voor dat kind niet over de ouders verdeeld worden.