Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voorwaarden

Onder welke voorwaarden heb ik recht op de belastingvermindering voor kinderopvang?

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor het vergoeden van kinderopvang buiten de normale lesuren tijdens dewelke het kind onderwijs volgt.

  Hieronder vallen onder meer de kosten voor:

  • de kinderopvang voor de aanvang van de lessen (voorschoolse opvang)
  • de kinderopvang tijdens de middagpauze
  • de kinderopvang na de normale lesuren (naschoolse opvang)
  • de kinderopvang tijdens alle vakanties (zoals bijvoorbeeld vakantiekampen georganiseerd door de jeugdbewegingen, de speelpleinwerking georganiseerd door de gemeenten, diverse stages voor sport, wetenschap, cultuur, taal ...)
  • de kinderopvang tijdens schoolvrije dagen
  • de kinderopvang tijdens weekends
  • de opvang van kinderen in internaten
  • de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan
  • de professionele opvang aan huis van zieke kinderen (voor uitgaven vanaf het jaar 2023).
   Het moet dus gaan om de opvang aan huis van zieke kinderen door een professionele oppasser (iemand die zich beroepsmatig bezighoudt met het opvangen van en zorgen voor kinderen). Dat wil zeggen:
   • een werknemer of zelfstandige die gestuurd wordt door een organisatie, of
   • een zelfstandige die door de ouders zelf wordt benaderd.
   De organisatie die oppassers stuurt, hoeft niet uitsluitend opvang van zieke kinderen te organiseren. Zoals voor alle andere vormen van kinderopvang, worden de kosten voor informele kinderopvang door ouders, vrienden … dus niet als uitgaven voor kinderopvang beschouwd.
   Dat geldt met name voor de kinderopvang aan huis die wordt aangeboden door bepaalde ziekenfondsen.

  Eventuele bijkomende kosten zoals maaltijdkosten, schoolkosten, kledijkosten ... worden niet beschouwd als opvangkosten en komen dus niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

  Ook de volgende kosten worden niet als uitgaven voor kinderopvang beschouwd:

  • bijkomende kosten voor cursussen gegeven in het kader van onderwijs
  • de uitgaven voor bosklassen, sneeuwklassen, openluchtklassen, zeeklassen en andere schoolreizen
  • de uitgaven voor bijles
  • lidgelden van verenigingen
 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor kinderopvang in de Europese Economische Ruimte.

  De kinderopvang kan zowel in België als in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte gebeuren.

  Tot op heden maken volgende landen deel uit van de Europese Economische Ruimte: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jonger zijn dan 14 jaar (of jonger dan 21 jaar voor kinderen met een zware handicap).

  Vanaf zijn veertiende of eenentwintigste verjaardag (in geval van zware handicap) komen de uitgaven voor de opvang van uw kind niet meer in aanmerking voor de belastingvermindering.

  Opgelet! U moet rekening houden met de werkelijke leeftijd van uw kind op het tijdstip waarop het werd opgevangen in 2023 en dus niet met de leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar of wanneer u uw belastingaangifte invult.

  Voorbeeld:

  Mijnheer Jansen heeft zijn zoon het hele jaar 2023 laten opvangen. Op 5 juli 2023 werd hij 14 jaar oud. De uitgaven voor kinderopvang werden betaald in 2023. In zijn belastingaangifte voor de inkomsten van 2023 mag mijnheer Jansen enkel de uitgaven aangeven die hij betaald heeft voor de opvang van zijn zoon tussen 1 januari en 4 juli 2023.

 • De uitgaven moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die te uwen laste zijn of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan u moet worden toegekend (co-ouderschap).

  • Het kind is fiscaal te uwen laste
   Voor de voorwaarden om een kind ten laste te nemen: zie Kinderen ten laste
  • De helft van het belastingvoordeel wordt aan u toegekend (co-ouderschap)
   Voor de voorwaarden om de helft van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste te krijgen: zie Co-ouderschap
 • U moet beroepsinkomsten hebben.

  De beroepsinkomsten omvatten onder andere de bezoldigingen, pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, andere vervangingsinkomsten, winst, baten….

  Opgelet! Als u en uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner samen belast worden, volstaat het dat één van beiden beroepsinkomsten heeft om aan deze voorwaarde te voldoen.

 • De kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn.

  Het betreft:

  • instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, goedgekeurd, gesubsidieerd of gecontroleerd door, of die onder toezicht staan van, of waaraan een kwaliteitslabel is toegekend (sinds het aanslagjaar 2022, uitgaven van het jaar 2021) door Kind en Gezin (K&G)/Opgroeien regie (Vlaamse Gemeenschap), het Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) (Franse Gemeenschap) of de regering van de Duitstalige Gemeenschap
  • instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, goedgekeurd, gesubsidieerd of gecontroleerd door de lokale openbare besturen of openbare besturen van de gemeenschappen, andere dan K&G/Opgroeien regie, ONE of de regering van de Duitstalige Gemeenschap, of van de gewesten
  • instellingen of opvangvoorzieningen die worden erkend, goedgekeurd, gesubsidieerd of gecontroleerd door buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte
  • kinderdagverblijven of zelfstandige opvangvoorzieningen die onder toezicht staan van K&G/Opgroeien regie, ONE, de regering van de Duitstalige Gemeenschap of buitenlandse openbare instellingen gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte
  • instellingen of opvangvoorzieningen die verbonden zijn met de school of de inrichtende macht van de school

   Niet exhaustieve lijst van de verschillende opvangvoorzieningen (PDF, 52.16 KB) (volgens de inrichtende organisatie)

  Voor meer informatie kunt u de inrichtende organisaties rechtstreeks contacteren.

  Om na te gaan of een opvangvoorziening of kinderdagverblijf onder toezicht staat van een buitenlandse openbare instelling gevestigd in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte moet u de instelling zelf contacteren.

 • U moet beschikken over een attest dat door de opvanginstelling wordt afgeleverd.

  De opvanginstellingen moeten voor alle activiteiten die sinds 27 januari 2022 worden georganiseerd, gebruikmaken van  een verplicht modelattest (PDF, 732.51 KB).

  Sinds die datum kunt u enkel aanspraak maken op de belastingvermindering wanneer u over dit attest beschikt. Als u een attest ontvangt dat niet met dit model overeenkomt, vraag dan aan de opvanginstantie om u een attest te bezorgen op basis van het verplichte model. 

  Voor opvang die wordt betaald vanaf 1 januari 2024 moet het attest verplicht uw nationaal nummer en dat van het kind vermelden. De opvanginstantie is gemachtigd om die nationale nummers te verzamelen en te verwerken louter met het doel het fiscaal attest op te stellen dat ons vervolgens zal worden meegedeeld.

  Op die manier kunnen wij u op vaststaande wijze identificeren en, indien van toepassing, uw belastingaangifte of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte voorinvullen, zodat u 'automatisch' het belastingvoordeel geniet waar u recht op hebt.

  Indien het fiscaal attest dat u in 2024 hebt ontvangen voor opvang die plaatsvond en betaald werd in 2023 uw nationaal nummer of dat van uw kind niet vermeldt (bijvoorbeeld omdat u vergeten bent om die gegevens mee te delen aan de opvanginstantie), hebt u nog recht op het belastingvoordeel (als alle andere voorwaarden vervuld zijn). Hetzelfde geldt als het in 2024 ontvangen belastingcertificaat niet is opgesteld op basis van het verplichte model.

  Maar als u uitdrukkelijk weigert om uw nationaal nummer of dat van het kind mee te delen, kan de opvanginstantie geen fiscaal attest opstellen. Zonder fiscaal attest komt u niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

  Het attest wordt pas afgeleverd na het einde van de opvang en na ontvangst van de volledige betaling. Het is dus mogelijk dat de volledige betaling plaatsvindt in een bepaald jaar, maar dat de opvang het jaar daarop plaatsvindt. In een dergelijk geval wordt het attest pas afgeleverd wanneer de opvang daadwerkelijk heeft plaatsgehad. Als u uw fiscaal attest niet tijdig hebt ontvangen om de kosten voor kinderopvang op te nemen in uw belastingaangifte, kunt u contact opnemen met uw taxatiedienst om te vragen uw aangifte te corrigeren en deze kosten in aanmerking te nemen.

  Voorbeeld: 

  U schrijft uw zoon in voor een sportkamp en u betaalt dit volledig in december 2023. Het kamp vindt plaats van 3 tot 10 augustus 2024. Het attest kan pas worden opgesteld na het einde van het kamp. Als u uw belastingaangifte al hebt ingediend op het tijdstip van ontvangst van uw attest, kunt u contact opnemen met uw taxatiedienst en vragen om uw aangifte te corrigeren.