Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Een aanvraag tot tussenkomst indienen

Een aanvraag tot tussenkomst indienen

 • Hoe moet ik mijn aanvraag tot tussenkomst indienen?

  Maak gebruik van het aanvraagformulier om een aanvraag tot tussenkomst in te dienen voor: 

  • de invordering van het maandelijks onderhoudsgeld en de achterstallen.
  • het bekomen van voorschotten op onderhoudsgeld

  Doe dit bij voorkeur via het webformulier. Het is eenvoudig en snel!

  Heeft u niet de mogelijkheid dit online in te vullen, gebruik dan het papieren formulier:

  • dat u  hier (PDF, 494.78 KB) gratis kan downloaden 
  • dat u kunt afhalen in een DAVO-kantoor. De contactgegevens kunt u bekomen via de kantorengids van de FOD Financiën.
  • het aanvraagformulier moet ondertekend worden, ofwel:
   • door uzelf (=de aanvrager)
   • door uw advocaat 
   • door de wettelijke vertegenwoordiger van u of uw kind
 • Waar moet ik mijn aanvraag tot tussenkomst indienen?
  • Indienen van mijn aanvraag via het webformulier: uw aanvraag zal automatisch verstuurd worden naar het DAVO-kantoor dat bevoegd is voor de behandeling van uw dossier.
  • Indienen van mijn aanvraag via het papieren formulier:
   U kunt uw aanvraag indienen in één van de DAVO-kantoren. De gegevens van deze kantoren kunnen bekomen worden via de kantorengids van de FOD Financiën.
    
 • Welke gegevens moet ik op het aanvraagformulier invullen?
  • uw identiteitsgegevens 
  • de door u gekende identiteitsgegevens van de onderhoudsplichtige 
  • de identiteitsgegevens van de onderhoudsgerechtigde(n)
  • de gegevens van het onderhoudsgeld
  • voor het webformulier: de bedragen die (volledig of gedeeltelijk) betaald werden -
   voor het papieren formulier: de bedragen die niet of slechts gedeeltelijk betaald werden
  • het rekeningnummer waarop de DAVO de opgeëiste bedragen en/of de voorschotten moet storten.

  Als u voorschotten vraagt, moet u ook nog de volgende bijkomende inlichtingen invullen:

  • het aantal kinderen waarvoor u voorschotten vraagt
  • het aantal kinderen dat u ten laste heeft alsook het aantal kinderen met een handicap ten laste
  • de identiteit van uw kinderen ten laste waarvoor u geen voorschotten vraagt
  • het nettobedrag van uw maandelijkse bestaansmiddelen
 • Welke documenten moet ik bij mijn aanvraagformulier voegen / meebrengen / scannen om mijn dossier te vervolledigen?

  Om een nieuw dossier te starten, moet u bij uw aanvraag volgende documenten toevoegen, scannen of meebrengen naar het kantoor:

  • De uitgifte van de gerechtelijke beslissing of de grosse van de notariële akte waarin het onderhoudsgeld werd vastgesteld of gewijzigd.
   • De uitvoerbare titel kunt u krijgen op de griffie van de Rechtbank waar de gerechtelijke beslissing is uitgesproken, bij uw advocaat of bij de notaris.
   • Dit origineel moet de formule van tenuitvoerlegging bevatten die begint met: "Wij, Philippe (of Albert II), Koning der Belgen, aan allen die nu zijn en wezen zullen, doen te weten…"
  • De betekening door de gerechtsdeurwaarder van de gerechtelijke beslissing waarin het onderhoudsgeld werd vastgelegd
  • Alle akten van een gerechtsdeurwaarder die betrekking hebben op de gerechtelijke beslissing of op de notariële akte
  • Enkel indien u de aanvraag via het papieren formulier indient: een tabel van de niet of de niet-volledig betaalde bedragen alsook de maand waarin u deze bedragen had moeten ontvangen
  • Indien u zelf stappen heeft ondernomen om de verschuldigde bedragen in te vorderen, moet u dat aan de DAVO melden en de bewijsstukken daarvan overhandigen (bv. aangetekende brieven, stukken van de gerechtsdeurwaarder, ...)

  Indien u voorschotten aanvraagt, moet u ook de volgende documenten bij de aanvraag voegen:

  • een kopie van de drie laatste loonfiches of van andere bewijsstukken in verband met uw bestaansmiddelen (leefloon, werkloosheidsvergoeding ...)
  • desgevallend een kopie van de fiches met betrekking tot de diverse premies die u ontvangt (vakantiegeld, eindejaarspremie,…)
  • als het kind meerderjarig is, een schoolattest of bewijs van beroepsinschakelingstijd (= « wachttijd »).
  • als het kind meerderjarig is, een bewijs dat het kind recht heeft op kinderbijslag.
 • Ik heb enkel een kopie van de uitvoerbare titel. Is dit voldoende om een dossier te kunnen opstarten?

  Het origineel van de uitvoerbare titel moet in het bezit zijn van de DAVO vooraleer de dienst uw dossier aanvaardt.

  Als u het origineel van de titel kwijt bent, kan u een tweede uitgifte bekomen door een verzoekschrift in te dienen bij de Voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg van het rechtsgebied waar de tweede uitgifte moet afgeleverd worden.

  De kosten van deze procedure vallen echter wel te uwen laste.

  U kan bij de griffie van de Rechtbank van eerste aanleg meer informatie krijgen over deze procedure.

 • Is een papier opgemaakt door mijn advocaat of een schriftelijke overeenkomst tussen mij en mijn ex-partner voldoende om een dossier op te starten?

  U moet over een uitvoerbare titel beschikken om een dossier te kunnen opstarten bij de DAVO.

  Er zijn drie categorieën van uitvoerbare titels:

  • de uitvoerbare gerechtelijke beslissing (= uitspraak door een rechter)

  • de akte bedoeld in artikel 1288,3°,4° van het Gerechtelijk Wetboek (= echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming)

  • de uitvoerbare schikking

  Als u denkt dat het document waarover u beschikt niet onder één van deze drie categorieën valt, raad ik u aan u te wenden tot een DAVO-kantoor in uw buurt. Een medewerker zal dan nagaan of uw document al dan niet geldig is. De contactgegevens van het DAVO-kantoor vindt u terug via de kantorengids van de FOD Financiën.

 • Kan ik een dossier indienen als ik het adres van de onderhoudsplichtige niet ken?

  Om een dossier in te dienen, is het niet vereist dit adres te kennen. De DAVO beschikt over diverse mogelijkheden om de gegevens van de onderhoudsplichtige op te zoeken.

 • Kan ik een dossier indienen als mijn ex-partner geen inkomen heeft / in de gevangenis verblijft?

  De voorwaarden, die moeten vervuld zijn om een beroep te kunnen doen op de tussenkomst van de DAVO, zijn de volgende :

  • U moet in België wonen

  • Het onderhoudsgeld werd tweemaal niet of niet volledig betaald in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan uw aanvraag

  • Het onderhoudsgeld werd vastgelegd in een vonnis of authentieke akte

  Wanneer de onderhoudsplichtige onvermogend is, kan de DAVO geen garantie bieden voor wat betreft de invordering van het onderhoudsgeld.

  Indien uw maandelijks netto-inkomen maximaal 2200 € bedraagt (vermeerderd met 70 € per kind ten laste), kan u wel een voorschot op onderhoudsgeld aanvragen voor de kinderen aan wie een onderhoudsgeld werd toegekend. Het bedrag van de verhoging voor kind ten laste wordt verdubbeld voor een kind met een handicap.

  Indien u aan deze inkomensvoorwaarde voldoet, zal de DAVO u het onderhoudsgeld (met een maximum van 175 € per maand en per kind) betalen, ook al betaalt uw ex-partner (nog) niet aan de DAVO.

  Als het onderhoudsgeld, vastgelegd in het vonnis, lager is dan 175 euro, kan het voorschot natuurlijk niet hoger zijn dan dit bedrag.

  De DAVO verleent geen voorschotten op de achterstallige onderhoudsgelden.

 • Kan ik onmiddellijk een beroep doen op de DAVO of moet ik zelf eerst een verzoek tot betaling naar mijn ex-partner sturen?

  De voorwaarden om een  beroep te doen op de DAVO zijn de volgende :

  • U moet in België wonen
  • Het onderhoudsgeld werd tweemaal niet of niet volledig betaald in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan uw aanvraag
  • Het onderhoudsgeld werd vastgelegd in een vonnis of authentieke akte

  Het is dus niet vereist om zelf vooraf de uitvoering van het vonnis trachten te bekomen.

 • Mijn ex-partner woont in het buitenland : kan ik een beroep doen op de DAVO?

  Dit feit vormt geen bezwaar om een dossier op te starten maar de DAVO kan u geen garantie bieden omtrent de duur van de procedure en de invorderingsresultaten.  Wanneer de onderhoudsplichtige geen inkomsten heeft in België, dient er via FOD Justitie samengewerkt te worden met de buitenlandse autoriteiten van het land waar uw ex-partner zich heeft gevestigd. De DAVO is dus afhankelijk van de doeltreffendheid van de buitenlandse autoriteiten en van hun goodwill om samen te werken alsook die van de onderhoudsplichtige zelf.

  Deze situatie verhindert het recht op voorschotten, toegekend door de DAVO voor kinderen die onderhoudsgerechtigd zijn, niet, voor zover dat uw inkomsten maximaal 2200 euro per maand bedragen (vermeerderd met 70 euro per kind ten laste).

 • Ik woon in het buitenland en mijn ex-partner in België. Kan de DAVO tussenkomen?

  De DAVO kan  enkel tussenkomen als de aanvrager  (= diegene die het onderhoudsgeld moet ontvangen) in België woont.

  Ik raad u aan inlichtingen in te winnen bij de autoriteiten van uw land omtrent de mogelijkheden die zij bieden met betrekking tot het invorderen van onderhoudsgeld in het buitenland.

 • Hoe verloopt de behandeling van mijn aanvraag?

  Voorstel van mandaat

  Het DAVO-kantoor onderzoekt uw aanvraag en gaat na of ze geldig is. Is dat het geval, dan stuurt het kantoor u een ‘voorstel van mandaat’.
  Nadat u dat voorstel heeft gecontroleerd, stuurt u het, ondertekend voor akkoord, terug naar het DAVO-kantoor. Het is belangrijk dat u dit document zo snel mogelijk terugbezorgt aangezien de procedure alleen verder kan lopen als er een ondertekend mandaat is.


  Kennisgeving aan de onderhoudsplichtige

  Met een aangetekende brief brengt de DAVO de onderhoudsplichtige op de hoogte dat u een aanvraag heeft ingediend.

  De onderhoudsplichtige heeft dan 15 dagen de tijd (te rekenen vanaf de datum van het versturen van de aangetekende brief) om aan te tonen:

  • dat hij de gerechtelijke beslissing of notariële akte heeft nageleefd;

   of

  • dat de schuldvordering niet meer actueel is (er is een nieuw vonnis, verjaring van de schuld,…)


   Beslissing

   De DAVO moet dan een definitieve beslissing nemen binnen de 30 dagen nadat uw ‘mandaat’ werd ontvangen.

   Die beslissing kan:

  • positief zijn:
   • De DAVO stuurt de onderhoudsplichtige met een aangetekende brief een ingebrekestelling om de achterstallen en het lopend onderhoudsgeld te betalen. Vanaf die ingebrekestelling moet de onderhoudsplichtige rechtstreeks aan de DAVO betalen en niet meer aan u.
   • Elke maand stuurt de DAVO een overschrijvingsformulier met een overzicht van het nog te betalen bedrag naar de onderhoudsplichtige.
   • Als de onderhoudsplichtige niet vrijwillig betaalt, kan de DAVO een invorderingsprocedure opstarten: loonbeslag, beslag op roerende goederen, …
   • Wanneer de onderhoudsplichtige recht heeft op een belastingsteruggave kan de DAVO dit zonder formaliteiten in beslag nemen.
     
  • gedeeltelijk positief zijn:
   • De DAVO beslist om een lager bedrag op te eisen dan datgene waarop u meent recht te hebben. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de onderhoudsplichtige bewezen heeft dat hij wel degelijk bepaalde sommen heeft betaald.

   • De redenen waarom de DAVO deze beslissing heeft genomen, worden u in elk geval schriftelijk meegedeeld.

  • negatief zijn:
   • De DAVO kan beslissen dat u geen recht heeft op een tussenkomst omdat:

    • u niet behoort tot de categorieën van personen die recht hebben op deze tussenkomst

    • u niet voldoet aan de voorwaarden

    • de onderhoudsplichtige heeft aangetoond dat het vonnis of de notariële akte volledig werd nageleefd of dat de schuld niet meer actueel is.

   • De redenen waarom de DAVO een negatieve beslissing heeft genomen, worden u in elk geval schriftelijk meegedeeld.