Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Mijn dossier stopzetten

FAQ Mijn dossier stopzetten

 • Kan ik mijn dossier zelf laten stopzetten?

  U kunt aan de DAVO op elk ogenblik vragen om uw dossier volledig stop te zetten. U doet dat best met een aangetekende brief.

  De DAVO zal zowel u als de onderhoudsplichtige hiervan schriftelijk op de hoogte brengen.

 • Kan de DAVO mijn dossier stopzetten?
  • Gedeeltelijke stopzetting

   • 6 opeenvolgende betalingen door de onderhoudsplichtige

    Uw dossier zal gedeeltelijk worden stopgezet wanneer de onderhoudsplichtige gedurende ten minste 6 opeenvolgende maanden het onderhoudsgeld (verhoogd met de werkingskosten en- in voorkomend geval – de vervolgingskosten) heeft betaald.

    Dit betekent dat de DAVO de opeising van het toekomstig verschuldigde onderhoudsgeld en de uitbetaling van de voorschotten stopzet. Maar als er nog achterstallen verschuldigd zijn, zal de DAVO die verder proberen op te eisen.

    De DAVO zal zowel u als de onderhoudsplichtige hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Bovendien laat de DAVO aan de onderhoudsplichtige weten dat hij vanaf het moment van die brief het onderhoudsgeld niet meer moet betalen aan de DAVO, maar wel rechtstreeks aan u.

    Voorbeeld : een dossier wordt ingediend met een achterstal van 500 euro (onderhoudsgeld van 100 euro werd gedurende 5 maanden niet betaald). De DAVO zal de 500 euro trachten in te vorderen (vermeerderd met 13% werkingskosten) bij de onderhoudsplichtige, maar elke maand zal ook het bedrag van het onderhoudsgeld bijgeteld worden, namelijk 100 euro vermeerderd met 13 euro als werkingskost (13% van de hoofdsom voor dossiers ingediend vanaf 01/01/2015) als werkingskost.

    De onderhoudsplichtige betaalt 6 opeenvolgende maanden de som van 113 euro correct aan de DAVO. Bijgevolg komt de DAVO vanaf de 7de maand niet meer tussen voor de invordering van het maandelijks onderhoudsgeld van 100 euro. Dit betekent dat de onderhoudsplichtige het onderhoudsgeld zonder werkingskosten opnieuw kan betalen aan de onderhoudsgerechtigde. Hij zal wel nog de achterstallen (of het saldo ervan) vermeerderd met de werkingskosten (13%) aan de DAVO moeten betalen.

  • Stopzetting van de voorschotten

   Naast de invorderingsopdracht van onderhoudsgelden, kan de DAVO ook voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen toekennen. De betaling door de DAVO van deze de voorschotten op onderhoudsgeld eindigt wanneer :
    
   • Er geen onderhoudsgeld meer verschuldigd is (niet meer onderhoudsgerechtigd, nieuw vonnis,…)
   • Het dossier volledig wordt stopgezet (alle achterstallen werden betaald en de onderhoudsplichtige heeft het onderhoudsgeld minstens 6 maanden betaald)
   • De onderhoudsplichtige heeft gedurende 6 opeenvolgende maanden het onderhoudsgeld vermeerderd met de werkingskosten betaald en heeft de rechtstreekse betaling van het maandelijks onderhoudsgeld aan de onderhoudsgerechtigde hernomen
   • De aanvrager verdient meer dan 2200 euro vermeerderd met 70 euro per kind ten laste. Het bedrag van de verhoging wordt verdubbeld voor een kind met een handicap.
     
  • Volledige stopzetting
    
   • Van zodra de volledige schuld betaald is, zal de DAVO het dossier volledig stopzetten.