Steunmaatregelen en nieuws in verband met coronavirus

Voorschotten krijgen

FAQ Voorschotten ontvangen

 • Wie kan voorschotten ontvangen?

  De DAVO betaalt alleen voorschotten uit voor kinderen waaraan onderhoudsgeld werd toegekend.

  Opgelet: de DAVO betaalt alleen voorschotten uit voor het toekomstig onderhoudsgeld en niet voor de achterstallen.

 • Hoeveel mag ik maximum verdienen om voorschotten te ontvangen?

  Voor de betaling van voorschotten op onderhoudsgeld mag uw maandelijks netto-inkomen maximaal 2200 bedraagt (te verhogen met 70 euro per kind ten laste of 140 euro per kind met een handicap ten laste). 

  Voor de inning en/of invordering van het onderhoudsgeld bestaat er geen enkele inkomensvoorwaarde.

 • Waarmee moet ik rekening houden voor de berekening van de inkomensgrens?

  U moet rekening houden met de nettobedragen die u maandelijks ontvangt in het kader van een arbeidsovereenkomst, een huurcontract, een leercontract of de toekenning van een statuut (bijvoorbeeld het statuut van een persoon met een handicap).

  Bij deze maandelijkse nettobedragen dient het volgende bijgeteld te worden :

  • 1/12de van de diverse premies die u al dan niet ontvangt (eindejaarspremie , ploegenpremie, nachtpremie, …)

  • 1/12de van het vakantiegeld

  • De voordelen in natura (maaltijdcheques ,…)

  U moet daarentegen geen rekening houden met :

  • De inkomsten van uw nieuwe partner

  • Kinderbijslag

  • Tegemoetkoming aan mindervaliden

  • Bedragen uitgekeerd als bestaansminimum

  Als u twijfelt, dient u best een aanvraag in bij het DAVO-kantoor. Na onderzoek van uw aanvraag zal het kantoor u officieel op de hoogte brengen van de beslissing.

 • Hoeveel bedraagt het voorschot?

  Het voorschot bedraagt maximum 175 euro per maand en per kind dat recht heeft op onderhoudsgeld. Als het toegekende onderhoudsgeld lager is dan 175 euro, kan het voorschot natuurlijk niet hoger zijn dan dit bedrag.

  Voorbeelden :
  • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 180 euro per maand. U ontvangt van de DAVO een voorschot van 175 euro per maand.
  • Uw kind heeft recht op een maandelijks onderhoudsgeld van 120 euro per maand. U ontvangt van de DAVO een voorschot van 120 euro per maand.

 • Hoe lang kan ik voorschotten krijgen?

  De voorschotten worden toegekend voor een periode van 6 maanden. Deze periode is hernieuwbaar voor zover u nog altijd aan de voorwaarden voldoet en meer in het bijzonder voor zover het nettobedrag van uw maandelijkse bestaansmiddelen niet hoger is dan het inkomensplafond en uw meerderjarig kind nog recht heeft op kinderbijslag.

 • Ik geniet voorschotten op onderhoudsgeld voor mijn kinderen. Kan ik zelf ook voorschotten genieten?

  De DAVO-wetgeving voorziet momenteel enkel in het uitkeren van voorschotten op onderhoudsgeld voor kinderen.

  U kan een dossier bij de DAVO indienen voor de invordering van het achterstallig en lopend onderhoudsgeld. Deze sommen zullen u pas doorgestort worden nadat de onderhoudsplichtige deze vrijwillig aan de DAVO heeft betaald, of nadat de DAVO deze sommen heeft ingevorderd (bijvoorbeeld in geval van een beslag).

 • Wanneer betaalt de DAVO het voorschot?

  Zolang uw dossier niet volledig is, kan er geen enkel voorschot uitbetaald worden. De DAVO moet over alle nodige documenten beschikken. Van zodra het dossier volledig is, heeft de dienst één maand de tijd om een beslissing tot tussenkomst te nemen en u deze mee te delen.

  Het eerste voorschot wordt uitbetaald in de maand volgend op deze beslissing.

  Hieronder vindt u de kalender van de betalingen van de voorschotten op onderhoudsgeld voor de eerste zes maanden van 2020:

  MAAND BETALING 
  Januari 2020 22.01.2020
  Februari 2020 19.02.2020
  Maart 2020 18.03.2020
  April 2020 23.04.2020
  Mei 2020 20.05.2020
  Juni 2020 24.06.2020

  We vullen de tabel aan van zodra de volgende datums bekend zijn.

  De voorschotten worden in alle dossiers op dezelfde datum uitbetaald. De exacte betaaldatum wordt ook maandelijks gepubliceerd via sociale netwerken: