Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Woordenlijst

Aanvrager

Is de persoon die de aanvraag tot tussenkomst indient.

Achterstallen (van het onderhoudsgeld)

Het onderhoudsgeld dat niet of niet volledig werd betaald.

Alimentatie(geld)

Zie 'onderhoudsgeld'.

Authentieke akte

Een document opgemaakt door een openbare ambtenaar die daartoe door de wet is gemachtigd (notaris, gerechtsdeurwaarder, enzovoort) volgens formaliteiten die door de wet zijn vereist en waarvan de gedwongen uitvoering kan worden bekomen (bijvoorbeeld notariële akte).

Bestaansmiddelen (maandelijkse bestaansmiddelen)

In het kader van de DAVO-wetgeving worden beschouwd als bestaansmiddelen :

  • beroepsinkomsten (lonen, wedden of inkomen van een zelfstandige)
  • pensioenen
  • werkloosheidsvergoedingen
  • uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid of invaliditeit
  • leefloon
  • huurgelden
  • ...

Opmerking: de kinderbijslag die de aanvrager geniet, wordt niet in aanmerking genomen in de berekening van het inkomensplafond.

Buitengewone kosten

Naast de betaling van een maandelijkse onderhoudsbijdrage voor de kinderen bestaan er ook buitengewone kosten (bijvoorbeeld schoolkosten, medische kosten …).

Buitengewone kosten zijn de uitzonderlijke, noodzakelijke of onvoorzienbare uitgaven die voortvloeien uit toevallige of ongewone gebeurtenissen en die het gebruikelijk budget voor het dagelijks onderhoud van het kind overschrijden.

Formulier van tenuitvoerlegging (= uitvoerbare formule)

De formule die aangebracht wordt op de notariële akte en de gerechtelijke beslissing en die het mogelijk maakt over te gaan tot de gedwongen uitvoering ervan.

De formule begint als volgt: “Wij, Filip, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, doen te weten …”.

Op het einde van de notariële akte en de gerechtelijke beslissing staat de volgende tekst:

“Lasten en bevelen dat alle daartoe gevorderde gerechtsdeurswaarders dit arrest, dit vonnis, deze beschikking, dit bevel of deze akte ten uitvoer zullen leggen;
Dat Onze procureurs-generaal en Onze procureurs des Konings bij de rechtbanken van eerste aanleg daaraan de hand zullen houden en dat alle bevelhebbers en officieren van de openbare macht daartoe de sterke hand zullen bieden wanneer dit wettelijk van hen gevorderd wordt;
Ten blijke waarvan dit arrest, dit vonnis, deze beschikking, dit bevel of deze akte is ondertekend en gezegeld met het zegel van het hof, de rechtbank of de notaris."

Gerechtelijke beslissing

Een uitspraak van een rechter in de vorm van een vonnis of een arrest dat een uitvoerbare formule bevat die het mogelijk maakt over te gaan tot de gedwongen uitvoering ervan.​​

Mondelinge afspraak

Een akkoord tussen twee of meer personen dat niet schriftelijk werd vastgelegd.

Notariële akte

Een document opgemaakt door een notaris volgens formaliteiten die door de wet zijn vereist en waarvan de gedwongen invordering kan worden bekomen.

Onderhandse akte

Een schriftelijk stuk opgemaakt tussen de partijen onderling zonder tussenkomst van een officier van de openbare macht (zoals bijvoorbeeld een notaris).

Onderhoudsgeld

Het bedrag dat de onderhoudsplichtige moet betalen aan de onderhoudsgerechtigde.

Onderhoudsgerechtigde

De persoon die het onderhoudsgeld moet krijgen.

Onderhoudsplichtige

De persoon die het onderhoudsgeld moet betalen.

Uitvoerbare titel

Een uitvoerbare titel is een gerechtelijke beslissing of een notariële akte die het bedrag van het onderhoudsgeld vaststelt of wijzigt en waarop het 'formulier van tenuitvoerlegging' is aangebracht.

Voorschotten op onderhoudsgeld

De DAVO betaalt voorschotten op het onderhoudsgeld voor de kinderen. Het bedrag van het voorschot is gelijk aan het bedrag van het onderhoudsgeld met een maximum van 175 euro per maand en per kind.

Opgelet: in geen enkel geval betaalt de DAVO voorschotten op de achterstallen.

Werkingskosten

De onderhoudsplichtige betaalt bovenop het maandelijks onderhoudsgeld en de achterstallen 13 % extra aan de DAVO. Dat zijn de werkingskosten.