Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Belastingaangifte bij overlijden

Belastingaangifte bij overlijden

 • Kan ik de aangifte van een overleden alleenstaande persoon online indienen?

  Met het nationaal nummer van de overleden persoon hebt u rechtstreeks toegang tot diens aangifte via MyMinfin (Tax-on-web) > De belastingaangifte voor een overleden persoon indienen (Tax-on-web).

  De aangifte van de overleden persoon zal grotendeels vooraf ingevuld zijn als u:

  • ofwel een nakomeling van de 1e graad bent,
  • ofwel een voorouder van de 1e graad bent.
 • Mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in 2024. Wat moet ik doen om onze aangifte voor inkomstenjaar 2023 in te dienen?

  Als u gewoonlijk een gezamenlijke aangifte indient, moet u ook in 2024 een gezamenlijke aangifte indienen. Daarin vermeldt u uw eigen inkomsten en die van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

  U wordt dus sowieso samen belast.

  U kunt uw aangifte als volgt indienen:

 • Mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is overleden in 2023. Wat moet ik doen om onze aangifte voor inkomstenjaar 2023 in te dienen?

  U moet twee aparte aangiften indienen:

  • een aangifte op uw naam, waarin u uw eigen inkomsten aangeeft
  • een aangifte op naam van de nalatenschap van uw overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, waarin u de inkomsten van de overleden persoon aangeeft

  In uw persoonlijke aangifte moet u de vestiging van de aanslag kiezen:

  • ofwel een gemeenschappelijke aanslag op naam van uzelf en de nalatenschap van uw overleden echtgenoot of wettelijk samenwonende partner: kruis de code 1012 (vak II) van de aangifte aan.

   Als u en uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner apart belast worden voor een andere reden dan het overlijden (bijvoorbeeld wanneer één van u beiden internationaal ambtenaar is), kunt u niet kiezen voor de gemeenschappelijke aanslag.

  • ofwel twee afzonderlijke aanslagen: kruis de code 1013 (vak II) van de aangifte aan. U zult dan afzonderlijk belast worden.

  Belangrijk: Als u geen enkele code aankruist, zult u sowieso afzonderlijk belast worden.

  Wat is de meeste voordelige keuze?

  Maak gebruik van het berekeningsprogramma Tax-Calc of neem rechtstreeks contact op met uw plaatselijk belastingkantoor.

  U dient uw aangifte gewoonlijk online in?

  U kunt uw persoonlijke aangifte online indienen via MyMinfin (Tax-on-web).

  U kunt ook de aangifte op naam van de nalatenschap van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner online indienen via MyMinfin > De belastingaangifte voor een overleden persoon indienen (Tax-on-web).

 • Ik ben erfgenaam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonende partners die beiden in 2024 overleden zijn. Hoe moet ik hun belastingaangifte voor inkomstenjaar 2023 invullen?

  Als zij in 2023 een gemeenschappelijke aangifte ontvangen hebben, zal dat ook in 2024 het geval zijn voor de inkomsten van 2023. De administratie stuurt een aangifte op naam van beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners.

  U vermeldt in de aangifte de inkomsten van beide overleden echtgenoten of wettelijk samenwonende partners.

  U moet die aangifte op papier indienen.

  Indien nodig kunt u een exemplaar vragen bij het belastingkantoor van de woonplaats van de overleden echtgenoten.

 • Ik ben erfgenaam van twee echtgenoten of wettelijk samenwonende partners die beiden in 2023 overleden zijn. Hoe moet ik hun belastingaangifte voor inkomstenjaar 2023 invullen?

  In 2024 moet u twee afzonderlijke aangiften indienen, elk op naam van een van de overledenen.

  De erfgenamen moeten daarin de inkomsten vermelden die elke overledene in 2023 ontving.

  U moet kiezen tussen een gezamenlijke aanslag van deze inkomsten of twee afzonderlijke aanslagen.

  Als u kiest voor een gezamenlijke aanslag:

  • moet u de codes 1022, 1024 en 1025 (vak II) aankruisen in de aangifte van de echtgenoot of wettelijke samenwonende partner die het laatst overleden is.
  • moet u de codes 1022 en 1023 (vak II) aankruisen in de aangifte van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner die het eerst overleden is.
  • zullen de twee aangiften vervolgens worden samengevoegd om een gezamenlijke aanslag te vestigen.

  Als u kiest voor twee afzonderlijke aanslagen:

  • moet u de codes 1022, 1024 en 1026 (vak II) aankruisen in de aangifte van de echtgenoot of wettelijke samenwonende partner die het laatst overleden is.
  • moet u de codes 1022 en 1023 (vak II) aankruisen in de aangifte van de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner die het eerst overleden is.

  Om de meest voordelige optie te kennen, kunt u het berekeningsprogramma Tax Calc gebruiken, of kunt u zich rechtstreeks tot uw belastingkantoor wenden.

  Opgelet!

  U kunt niet kiezen voor een gezamenlijke aanslag wanneer beide echtgenoten of wettelijk samenwonende partners afzonderlijk belast moeten worden omwille van een andere reden dan hun overlijden (bijvoorbeeld wanneer een van de overledenen internationaal ambtenaar was).

  Voor de kinderen en andere personen ten laste die voldoen aan de voorwaarden om als ‘ten laste’ te worden beschouwd:

  • in geval van afzonderlijke aanslagen: u kunt één van beide aangiften kiezen om de personen ten laste in op te nemen.
  • in geval van gezamenlijke aanslag: van geen belang in welke aangifte de personen ten laste worden opgenomen.

  U kunt de aangiften van beide overledenen ook online indienen via MyMinfin > De belastingaangifte voor een overleden persoon indienen (Tax-on-web).

 • Wat moet ik doen als ik erf van een overledene die nog belastingen moest betalen?

  Ik ben erfgenaam

  De erfgenamen erven:

  • Het actief van de overledene
  • Het passief van de overledene

  Zij zijn verplicht om de schulden van de overledene te betalen. Dat geldt ook voor belastingschulden zoals de personenbelasting, de onroerende voorheffing, …

  Uw verplichting om de schulden te betalen, kan evenwel verschillen naargelang de houding die u aanneemt ten opzichte van de erfenis:

  • Als u de nalatenschap zuiver en eenvoudig aanvaardt, moet u alle schulden van de overledene betalen. Opgelet: u betaalt de belastingsschulden enkel in verhouding tot uw aandeel in de nalatenschap. Bv: als er twee erfgenamen zijn, betaalt iedere erfgenaam de helft van de belastingen van de overledene.

   Wat moet ik doen? In dit geval moet u aan geen enkele formaliteit voldoen.
    
  • Als u de nalatenschap aanvaardt onder voorrecht van boedelbeschrijving, moet u de belastingen van de overledene alleen betalen ten belope van hetgeen u uit de nalatenschap krijgt.

   Wat moet ik doen? In dit geval moet u:
   • een verklaring van aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving afleggen met een notaris naar keuze.
   • een boedelbeschrijving opmaken van de nalatenschappen (normaal gezien maakt de notaris deze op).
     
  • Als u de nalatenschap verwerpt, moet u de belastingen van de overledene niet betalen.

   Wat moet ik doen?  In dit geval moet u de nalatenschap verwerpen met een notaris naar keuze. 
    

  Ik was getrouwd of wettelijk samenwonend met de overledene

  Dezelfde regels als die van “Ik ben erfgenaam” (zie hierboven) gelden voor echtgenoten of wettelijk samenwonenden.

  In dit geval kan de ontvanger eisen dat u de belastingen van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner betaalt, zelfs als u de nalatenschap heeft verworpen. U wordt in dat geval immers aangesproken als echtgenoot/wettelijk samenwonende partner en niet als erfgenaam.

  Het bedrag dat u moet betalen voor de belastingen van uw overleden echtgenoot/wettelijk samenwonende partner hangt af van:

  • uw huwelijkscontract (gesloten voor of tijdens het huwelijk)
  • uw samenlevingscontract (gesloten voor of tijdens het wettelijke samenwonen)
  • het feit of u al of niet (feitelijk) gescheiden bent of dat de wettelijke samenwoning werd beëindigd
  • de aard van de belasting

  Als u wilt weten welk bedrag u moet betalen, kunt u contact opnemen met de ontvanger (zijn contactgegevens vindt u op de brieven die de administratie naar de overledene stuurden).

  Ik ben een legataris

  U bent een legataris als u (een deel van) de nalatenschap krijgt via testament.

  U moet de belastingen van de overledene deels of volledig betalen en dat op basis van uw concrete situatie (bv. u bent algemeen legataris, legataris ten algemene titel of ten bijzondere titel). Uw notaris kan u hierover meer uitleg geven.

  Zie ook: de nieuwe regels over de Deblokkering van rekeningen.

 • Wat moet ik doen als ik erf van een overledene die belastingen terugkrijgt?

  Hierover vindt u meer informatie bij "terugkrijgen".

 • Naar welk adres wordt de briefwisseling (bv. aanslagbiljet) verstuurd na het overlijden?

  De FOD Financiën stuurt eventuele briefwisseling over de overledene (bv. het aanslagbiljet) naar:

  • de erfgenamen, als er een correspondentieadres is ingevoerd.
  • naar het laatst bekende adres van de overledene, als er geen correspondentieadres is ingevoerd.

  Als het mandaat van de voorlopig bewindvoerder na overlijden werd verlengd, ontvangt die ook een kopie van de briefwisseling.