Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Onbeheerde en erfloze nalatenschappen

 • Wat is het verschil tussen een onbeheerde en een erfloze nalatenschap?

  Een onbeheerde nalatenschap is een nalatenschap waarbij, na het verstrijken van de termijnen van boedelbeschrijving en van beraad (3 maanden en 40 dagen vanaf de datum van overlijden):

  • niemand zich aanmeldt om de nalatenschap op te vorderen
  • geen erfgenaam gekend is of
  • de gekende erfgenamen de nalatenschap verworpen hebben

  Een erfloze nalatenschap is een onbeheerde nalatenschap die wordt opgeëist door de Belgische Staat op voorwaarde dat uit analyse blijkt dat de nalatenschap een financieel voordeel biedt.

 • Welke dienst staat in voor de opvordering en behandeling van erfloze nalatenschappen?

  Het kantoor Erfloze Nalatenschappen is bevoegd voor de erfloze nalatenschappen in het hele land, behalve die in de Duitstalige Gemeenschap. Het polyvalente Duitstalige team in Sankt-Vith behandelt die nalatenschappen.

  Beide diensten behoren tot de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de FOD Financiën.

 • Kan de Belgische Staat een nalatenschap opvorderen waarvoor er al een gerechtelijk bewindvoerder, mandataris of curator aangesteld werd?

  Ja, de Belgische Staat kan deze nalatenschappen opvorderen. Daarvoor moet de Staat een verzoekschrift tot ontheffing opstellen en neerleggen bij de bevoegde rechtbank.

 • Hoe kan de Belgische Staat een nalatenschap opvorderen?

  Het kantoor Erfloze Nalatenschappen (of het polyvalente Duitstalige team)

  • onderzoekt of er daadwerkelijk geen wettelijke of testamentaire erfgenamen bestaan
  • analyseert de samenstelling van de nalatenschap

  Als er geen erfgenamen zijn en als de nalatenschap voor de Schatkist financieel voordeel oplevert, wordt een voorstel tot opeisen van de nalatenschap ingediend.

  De Belgische Staat vraagt aan de Rechtbank van eerste Aanleg, bevoegd voor de laatste fiscale woonplaats van de overledene, de voorlopige inbezitstelling van de nalatenschap. De Staat vraagt op dat moment een voorlopig beheer over de nalatenschap.

  Wanneer de Staat de voorlopige inbezitstelling verkregen heeft, moet hij de aanvraag bekendmaken:

  • driemaal na elkaar om de drie maanden via publicatie in het Belgisch Staatsblad
  • driemaal na elkaar om de drie maanden via aanplakkingen, onder meer bij de griffie van de Rechtbank van eerste Aanleg

  Na die aankondigingen kan de Staat de definitieve inbezitstelling van de nalatenschap aanvragen.

 • Hoe verloopt de vereffening van een erfloze nalatenschap?

  Nadat de Belgische Staat de definitieve inbezitstelling verkregen heeft, wordt de nalatenschap vereffend. Dat houdt onder meer het volgende in:

 • Moet de Belgische Staat successierechten/erfbelasting betalen?

  De Belgische Staat moet net zoals alle erfgerechtigden successierechten/erfbelasting betalen. Daarvoor geldt het ‘tarief tussen andere personen’, naargelang het gewest:

 • Wat gebeurt er met de roerende en onroerende goederen van de nalatenschap?

  Roerende goederen

  De Fin Shops van de FOD Financiën verkopen de roerende goederen uit erfloze nalatenschappen.

  Roerende goederen die de Fin Shops niet kunnen verkopen, worden door derden (leegmakers) opgehaald ter vernietiging.

  Onroerende goederen

  Het kantoor FinDomImmo beheert de onroerende goederen vanaf het moment dat de Belgische Staat de voorlopige inbezitstelling verkregen heeft. Onder het beheer valt onder meer:

  • dringende herstellingswerken laten uitvoeren
  • bodemattesten, EPC ... aanvragen
  • gebruiksovereenkomsten opstellen

  Zodra de Belgische Staat de definitieve inbezitstelling verkregen heeft, is de verkoop ervan mogelijk. Het Federaal Aankoopcomité verkoopt openbaar de onroerende goederen uit erfloze nalatenschappen.

 • Waar kan ik terugvinden of er een curator aangesteld werd voor een onbeheerde nalatenschap?

  De benoeming van een curator tot een onbeheerde nalatenschap wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. U kunt in het Belgisch Staatsblad nagaan of er een curator aangesteld is door te zoeken op basis van de naam van de overledene.

  Startscherm zoekmachine Belgisch Staatsblad met blauwe kaders rond de velden 'Woorden van tekst', 'EN', de knop 'Opzoeking' en de knop 'Lijst'

  1. Vul bij ‘Woord(en) van tekst’ de naam in en vul in het veld voorafgegaan door ‘EN’ dezelfde naam in.
  2. Klik op ‘Opzoeking’. Als er een of meerdere resultaten zijn, verschijnt het aantal naast de knop ‘Opzoeking’.
  3. Klik op ‘Lijst’ om de resultaten te bekijken.
 • Waar kan ik terugvinden of een nalatenschap erfloos is?

  U kunt in het Belgisch Staatsblad nagaan of een nalatenschap erfloos is door te zoeken op basis van de naam van de overledene.

  Startscherm zoekmachine Belgisch Staatsblad met blauwe kaders rond de velden 'Woorden van tekst', 'EN', de knop 'Opzoeking' en de knop 'Lijst'

  1. Vul bij ‘Woord(en) van tekst’ de naam in en vul in het veld voorafgegaan door ‘EN’ dezelfde naam in.
  2. Klik op ‘Opzoeking’. Als er een of meerdere resultaten zijn, verschijnt het aantal naast de knop ‘Opzoeking’.
  3. Klik op ‘Lijst’ om de resultaten te bekijken.
 • Kan ik als erfgenaam een nalatenschap terugvorderen van de Belgische Staat?

  Ja, erfgenamen hebben dertig jaar om een erfkeuze te maken. Wanneer in een erfloze nalatenschap binnen de dertig jaar erfgenamen opduiken, geeft de Staat de nalatenschap terug aan de erfgenamen, ook als de Staat definitief in bezit gesteld werd.

  Erfgenamen moeten hun verwantschap met de overledene kunnen bewijzen en een attest of akte van erfopvolging voorleggen. Zij kunnen daarvoor terecht bij een notaris of bij een kantoor Rechtszekerheid.

 • Kan ik de Belgische Staat aanstellen als legataris van mijn nalatenschap? Hoe kan ik dat doen?

  Ja, u kunt de Belgische Staat in uw testament aanstellen als legataris van uw nalatenschap.

  Er bestaan drie types testament:

  • eigenhandig testament
  • authentiek of notarieel testament
  • internationaal testament

  Meer informatie over het opstellen ervan vindt u op de website van het notariaat.

 • Hoe en wanneer kan ik met het kantoor Erfloze Nalatenschappen contact opnemen?

  Voor welke vragen kunt u contact opnemen?

  U kunt met het kantoor Erfloze Nalatenschappen contact opnemen voor volgende vragen:

  • U wilt informatie verkrijgen of uitwisselen over een erfloze nalatenschap.
  • U bent erfgenaam of legataris in een dossier erfloze nalatenschap.
  • U bent op de hoogte van het overlijden van een eigenaar van een naburig pand of perceel waarbij u een vermoeden hebt dat het om een erfloze nalatenschap gaat en u wilt daarvan melding maken.
  • Een mede-eigenaar van uw pand of perceel waarbij u een vermoeden hebt dat het om een erfloze nalatenschap gaat, is overleden en u wilt daarvan melding maken.
  • U bent huurder of pachter van een pand of perceel uit een erfloze nalatenschap en u hebt een vraag over uw contract/overeenkomst.

  Hoe contact opnemen met het kantoor?

  U kunt contact opnemen met het kantoor Erfloze Nalatenschappen via het telefoonnummer 02 572 57 57 (directe code in nederlands: 18099) of via het e-mailadres erfloze.succ.desherence@minfin.fed.be.

  Wat moet u in uw vraag zeker vermelden?

  Uw contactgegevens

  • Naam en voornaam
  • Adres
  • E-mail
  • Telefoonnummer
  • Link/verwantschap met de overledene
  • Referentie op uw dienst (indien van toepassing)

  Indien gekend, de volgende gegevens

  Gegevens van de overledene
  • Naam en voornaam
  • Rijksregisternummer
  • Geboortedatum
  • Datum overlijden
  • Adres

  Gegevens van het pand of perceel
  • Adres (postcode, stad / gemeente, straatnaam, huisnummer, busnummer)
  • Kadastrale gegevens

  Dossiernummer bij het kantoor Erfloze Nalatenschappen

  Het dossiernummer herkent u aan de structuur:

  • S35/..../...VL-WAL-BXL-ANTW-XXXX of
  • S35-Type dossier-dd/mm/jjjj-volgnummer of
  • GWD-REF-dd/mm/jjjj-volgnummer (als het over een dossier gaat dat door onze dienst geweigerd werd)

  Als het over een bericht over een huur of ander contract gaat

  Een kopie van het bestaande huurcontract tussen u en de overleden eigenaar.