Tarieven Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Hoeveel successierecht betaal ik in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

 • Ik was de partner (echtgenoot of samenwonende partner) van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Het volgende tarief is van toepassing op het netto-erfdeel van de partner in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  Gedeelte van het netto-aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0,01 50.000 3 %  
  50.000,01 100.000 8 % € 1.500
  100.000,01 175.000 9 % € 5.500
  175.000,01 250.000 18 % € 12.250
  250.000,01 500.000 24 % € 25.750
  boven de 500.000 30 % € 85.750

  Op vraag van de erfgenaam kan van de tarieven in de tabel afgeweken worden, wanneer de nalatenschap

  • een deel in volle eigendom van het gebouw omvat
  • waarin de overledene ten minste 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats had

  In dat geval zijn op dat gedeelte van de nalatenschap (hoofdverblijfplaats) de volgende tarieven van toepassing:

  Belastingschijven in euro Percentage per schijf
  van tot  
  0,01 50.000 2 %
  50.000,01 100.000 5,3 %
  100.00,01 175.000 6 %
  175.000,01 250.000 12 %

  Het voordeel geldt tot maximum 250.000 euro. Voor een bedrag daarboven is het gewone tarief van toepassing:

  250.000,01 500.000 24 %
  Boven de 500.000 30 %

  Opmerkingen:

  1. Het bewijs dat de overledene zijn hoofdverblijfplaats in het bedoelde gebouw had, kan door een uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister geleverd worden.
  2. Het voordeeltarief blijft van toepassing wanneer de overledene door overmacht zijn hoofdverblijfplaats niet heeft kunnen behouden.
 • Ik was de partner (echtgenoot of samenwonende partner) van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Kan ik een vermindering van het successierecht krijgen?

  Ja, de partner moet geen successierecht betalen op de eerste schijf van 15.000 euro van zijn of haar erfdeel.

  Bovendien wordt de helft van de extra vrijstellingen die de gemeenschappelijke kinderen samen krijgen, toegekend aan de echtgenoot of samenwonende partner.

 • Wat wordt er onder samenwonende verstaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Onder samenwonende wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verstaan:

  • de persoon die op de dag van het overlijden wettelijk samenwoonde met de overledene
  • en die samen met de overledene een verklaring van wettelijke samenwoning opgemaakt heeft bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats
 • Ik ben een erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Het volgende tarief is van toepassing op het netto-erfdeel van erfgenamen in rechte lijn:

  Gedeelte van het netto-aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0,01 50.000 3 %  
  50.000,01 100.000 8 % € 1.500
  100.000,01 175.000 9 % € 5.500
  175.000,01 250.000 18 % € 12.250
  250.000,01 500.000 24 % € 25.750
  boven de 500.000 30 % € 85.750

  Op vraag van de erfgenaam kan van de tarieven in de tabel afgeweken worden, wanneer de nalatenschap

  • een deel in volle eigendom van het gebouw omvat
  • waarin de overledene ten minste 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats had

  In dat geval zijn op dat gedeelte van de nalatenschap (hoofdverblijfplaats) de volgende tarieven van toepassing:

  Belastingschijven in euro Percentage per schijf
  van tot  
  0,01 50.000 2 %
  50.000,01 100.000 5,3 %
  100.000,01 175.000 6 %
  175.000,01 250.000 12 %

  Het voordeel geldt tot 250.000 euro. Voor een eventueel bedrag daarboven is het gewone tarief van toepassing:

  250.000,01 500.000 24 %
  Boven de 500.000 30 %

  Opmerkingen:

  1. Het bewijs dat de overledene zijn hoofdverblijfplaats in het bedoelde gebouw had, kan door een uittreksel uit het bevolkingsregister of vreemdelingenregister geleverd worden.
  2. Het voordeeltarief blijft behouden wanneer de overledene zijn hoofdverblijfplaats door overmacht niet heeft kunnen behouden.

   

  Het tarief in rechte lijn is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook van toepassing voor stiefkinderen, stiefouders en adoptiekinderen. Die moeten wel kunnen bewijzen dat zij aan de nodige voorwaarden voldoen.

 • Wat wordt er verstaan onder een stiefkind en een stiefouder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Onder een stiefkind wordt verstaan

  • het kind van de partner van de overledene
  • het kind van een vooroverleden partner, op voorwaarde dat de partnerrelatie nog bestond op het ogenblik van het overlijden
  • een persoon die niet van de overledene afstamt maar die, op het ogenblik van het overlijden, gedurende minimum 1 jaar zonder onderbreking bij de overledene ingewoond heeft en gedurende die tijd hoofdzakelijk van een of verschillende personen (de overledene, de partner van de overledene, de overledene en zijn partner, de overledene en andere personen of de partner van de overledene en andere personen) de hulp en verzorging gekregen heeft die kinderen normaal van hun ouders krijgen

  Onder een stiefouder wordt de persoon verstaan die de overledene onder dezelfde voorwaarden de in de vorige paragraaf bedoelde hulp en verzorging gegeven heeft.

 • Wat wordt er onder een adoptiekind verstaan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

  Onder een adoptiekind wordt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een persoon verstaan die geadopteerd werd onder het stelsel van de volle of de gewone adoptie. 

  Het tarief in rechte lijn is bij gewone adoptie van toepassing wanneer aan een van de volgende voorwaarden voldaan is:

  1. Het adoptiekind heeft
   • voor de leeftijd van 21 jaar
   • gedurende 3 jaar zonder onderbreking
   • van de adoptieouder, of van de adoptieouder en zijn partner, de hulp en verzorging hebben gekregen die kinderen normaal van hun ouders krijgen
  2. Het adoptiekind is kind van de echtgenoot van de adoptieouder
  3. Op het ogenblik van de adoptie
   • stond het kind onder de voogdij van de openbare onderstand of van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of van een vergelijkbare instelling in de Europese Economische Ruimte
    of
   • was het kind wees van een voor België gestorven vader of moeder
  4. Het adoptiekind werd geadopteerd door een persoon van wie al de afstammelingen voor België gestorven zijn
 • Ik ben een erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder) van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Kan ik een vermindering van het successierecht krijgen?

  Ja, erfgenamen in rechte lijn moeten geen successierecht betalen op de eerste schijf van 15.000 euro.

  De kinderen van de overledene die nog geen 21 jaar zijn, krijgen een extra vrijstelling van 2.500 euro per volledig jaar dat zij de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben. 

  Voorbeeld

  Anna Peeters sterft en laat als erfgenaam haar dochter Els na. Els is 17 jaar en 6 maand.

  Na aftrek van de begrafeniskosten en de schulden van Anna bedraagt het nagelaten actief 30.000 euro.

  Els heeft recht op de volgende vrijstellingen:
  • een belastingvrij gedeelte van 15.000 euro
  • een bijkomend belastingvrij gedeelte van 2.500 euro x 3 (= volledige jaren tot 21) 7.500 euro
  Samen: 22.500 euro belastingvrij. 

  Het successierecht dat Els verschuldigd is, wordt berekend op 30.000 euro – 22.500 euro (= vrijgesteld bedrag) = 7.500 euro

  Zij moet het volgende bedrag aan successierecht betalen: 7.500 euro x 3% = 225 euro
 • Ik ben een broer of zus van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Het volgende tarief is van toepassing op het netto-erfdeel van een broer of zus in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  Gedeelte van het netto-aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0,01 12.500 20 %  
  12.500,01 25.000 25 % € 2.500
  25.000,01 50.000 30 % € 5.625
  50.000,01 100.000 40 % € 13.125
  100.000,01 175.000 55 % € 33.125
  175.000,01 250.000 60 % € 74.375
  boven de 250.000 65 % € 119.375
 • Ik ben een broer of zus van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Kan ik een vermindering van het successierecht krijgen?

  Ja, wanneer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de nalatenschap niet meer dan 1.250 euro bedraagt, moet een broer of zus op zijn of haar netto-erfdeel geen successierecht betalen.

 • Ik ben een oom, tante, neef of nicht van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Het volgende tarief is van toepassing op de samengenomen aandelen van ooms, tantes, neven of nichten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  Gedeelte van het aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0,01 50.000 35 %  
  50.000,01 100.000 50 % € 17.500
  100.000,01 175.000 60 % € 42.500
  boven de 175.000 70 % € 87.500
 • Ik ben een oom, tante, neef of nicht van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Kan ik een vermindering van het successierecht krijgen?

  Ja, wanneer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de nalatenschap niet meer dan 1.250 euro bedraagt, moet een oom, tante, neef of nicht op zijn of haar netto-erfdeel geen successierecht betalen.

 • Ik ben een andere persoon dan een echtgenoot, samenwonende, erfgenaam in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, neef of nicht van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Het volgende tarief is volgende toepassing op de samengenomen erfdelen van de andere personen dan een echtgenoot, samenwonende, erfgenaam in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, neef of nicht van de overledene in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

  Gedeelte van het aandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0,01 50.000 40 %  
  50.000,01 75.000 55 % € 20.000
  75.000,01 175.000 65 % € 33.750
  boven de 175.000 80 % € 98.750
 • Ik ben een andere persoon dan een echtgenoot, samenwonende, erfgenaam in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, neef of nicht van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had. Kan ik een vermindering van het successierecht krijgen?

  Ja, wanneer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het nettodeel niet meer dan 1.250 euro bedraagt, moeten andere personen dan een echtgenoot, samenwonende, erfgenaam in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, neef of nicht van de overledene op hun samengenomen erfdelen geen successierecht betalen.