Tarieven Waals Gewest

Hoeveel successierecht betaal ik in het Waals Gewest?

 • Ik was getrouwd of ik woonde wettelijk samen met de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Waalse Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Op het netto-erfdeel van de echtgenoot of wettelijk samenwonende is in het Waalse Gewest het algemene tarief van toepassing:

  Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot en met    
  0.01 12.500 3 %  
  12.500,01 25.000 4 % 375 euro
  25.000,01 50.000 5 % 875 euro
  50.000,01 100.000 7 % 2.125 euro
  100.000,01 150.000 10 %  5.625 euro
  150.000,01 200.000 14 % 10.625 euro
  200.000,01 250.000 18 % 17.625 euro
  250.000,01 500.000 24 %  26.625 euro
  boven de 500.000 30 % 86.625 euro
 • Ik was getrouwd of ik woonde wettelijk samen met de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Waalse Gewest had. Kan ik een vermindering van het successierecht krijgen?

  Ja, voor de echtgenoot of wettelijk samenwonende is in het Waalse Gewest de eerste schijf van 12.500 euro van zijn of haar netto-erfdeel vrijgesteld van belastingen.

  Als het netto-erfdeel niet meer dan 125.000 euro bedraagt, krijgt hij of zij een bijkomende vrijstelling van 12.500 euro in de tweede schijf, dus een totale vrijstelling van 25.000 euro.

  De echtgenoot of wettelijk samenwonende krijgt bovendien de helft van de aanvullende vrijstellingen die de gemeenschappelijke kinderen samen krijgen.

  Van 1 juni 2014 tot en met 31 december 2017 genoot de echtgenoot of wettelijk samenwonende een gedeeltelijke vrijstelling op het nettoaandeel in de gezinswoning:

  • een abattement tot en met 160.000 euro;
  • een voorkeurtarief van 5 % (van 160.000,01 tot en met 175.000 euro) en 12 % (van 175.000,01 tot en met 250.000 euro);
  • een tarief gelijk aan het algemene tarief vanaf meer dan 250.000 euro.
    
  Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0.01 25.000 0 %  
  25.000,01 50.000 0 %  
  50.000,01 160.000 0 %  
  160.000,01 175.000 5 %  
  175.000,01 250.000 12 % 750 euro
  250.000,01 500.000 24 %  9.750 euro
  boven de 500.000 30 % 69.750 euro
   
  Dat nettoaandeel was dus niet uitgesloten van de belastbare grondslag, zodat er rekening mee moest worden gehouden voor de berekening van de progressiviteit van het toepasselijke algemeen tarief op de andere goederen (roerend en onroerend) van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende.
   
  Sinds 1 januari 2018 geniet de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende een volledige vrijstelling op het nettoaandeel in het onroerend goed dat diende tot hoofdverblijfplaats van de overledene sinds minstens vijf jaar voor de datum van het overlijden. Dat nettoaandeel is dus uitgesloten van de belastbare grondslag.
   

  Voorwaarden

  De toepassingsvoorwaarden voor die volledige vrijstelling zijn de volgende:
  • het moet om de langstlevende echtgenoot of langstlevende wettelijk samenwonende gaan, ongeacht de graad van bloedverwantschap van die laatste met de overledene;
  • de overledene kan een rijksinwoner (successierecht) of een niet-rijksinwoner (recht overgang door overlijden) zijn;
  • het onroerend goed dat tot de hoofdverblijfplaats diende, moet in het Waalse Gewest liggen;
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister of uit het vreemdelingenregister levert het bewijs van de hoofdverblijfplaats, behoudens tegenbewijs;
  • het kan gaan om de laatste gemeenschappelijke verblijfplaats van de echtgenoten of wettelijk samenwonenden als hun samenwoning geëindigd is vanwege een feitelijke scheiding of door overmacht of om een dwingende reden van medische, familiale, beroeps- of maatschappelijke aard;
  • de volledige vrijstelling wordt automatisch toegekend, maar haar toepassing moet uitdrukkelijk gevraagd worden in de aangifte als de samenwoning geëindigd is door overmacht of om een dwingende reden en, in voorkomend geval, moet de overmacht of de dwingende reden bewezen worden;
 • Wat wordt er onder wettelijk samenwonende verstaan in het Waalse Gewest?

  Onder wettelijk samenwonende wordt in het Waalse Gewest verstaan:

  • de persoon die op de dag van het overlijden gedomicilieerd was bij de overledene
  • en die met de overledene een verklaring van wettelijke samenwoning opgemaakt heeft volgens de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van Internationaal privaat recht
 • Ik ben een erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Waalse Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Op het netto-erfdeel van een kind, adoptiekind (onder bepaalde omstandigheden) of andere erfgenaam in rechte lijn is in het Waalse Gewest het algemene tarief van toepassing:

  Gedeelte van het nettoaandeel in euro Heffingspercentage per schijf Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven
  van tot en met    
  0.01 12.500 3 %  
  12.500,01 25.000 4 % 375 euro
  25.000,01 50.000 5 % 875 euro
  50.000,01 100.000 7 % 2.125 euro
  100.000,01 150.000 10 %  5.625 euro
  150.000,01 200.000 14 % 10.625 euro
  200.000,01 250.000 18 % 17.625 euro
  250.000,01 500.000 24 %  26.625 euro
  boven de 500.000 30 % 86.625 euro
 • Ik ben een erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder, grootouder) van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Waalse Gewest had. Kan ik een vermindering van het successierecht krijgen?

  Ja, erfgenamen in rechte lijn (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders) die wettelijk tot de nalatenschap geroepen worden, moeten in het Waalse Gewest geen belasting betalen op de eerste schijf van 12.500 euro van het netto-erfdeel.

  Als het netto-erfdeel niet meer dan 125.000 euro bedraagt, krijgen zij een bijkomende vrijstelling van 12.500 euro in de tweede schijf, dus een totale vrijstelling van 25.000 euro.

  De kinderen van de overledene die nog geen 21 jaar zijn, krijgen een extra vrijstelling van 2.500 euro per volledig jaar dat zij de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben.

  Voorbeeld:

  Dirk De Smet sterft en laat als erfgenaam zijn dochter Hilde na. Hilde is 17 jaar en 6 maanden. 

  Na aftrek van de begrafeniskosten en de schulden van Dirk bedraagt het nagelaten actief 150.000 euro.
  Hilde heeft recht op de volgende vrijstellingen:
  • een belastingvrij gedeelte van 12.500 euro
  • een bijkomend belastingvrij gedeelte van 2.500 euro x 3 (= volledige jaren tot 21) = 7.500 euro
  Samen: 20.000 euro belastingvrij.

  Het successierecht dat Hilde verschuldigd is, wordt als volgt berekend:
   
  12.500 vrijgesteld bedrag
  7.500 vrijgesteld bedrag
  5.000 aan 4 % = 200 euro
  25.000 aan 5 % = 1.250 euro
  50.000 aan 7 % = 3.500 euro
  50.000 aan 10 % = 5.000 euro
  Totaal = 9.950 euro
   

  Bovendien is een voorkeurtarief van toepassing op het nettoaandeel in de gezinswoning dat de erfgenamen in rechte lijn erven. Het algemene tarief is van toepassing op de rest van hun deel:

  Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0.01 25.000 1 %  
  25.000,01 50.000 2 % 250 euro
  50.000,01 175.000 5 % 750 euro
  175.000,01 250.000 12 % 7.000 euro
  250.000,01 500.000 24 %  16.000 euro
  boven de 500.000 30 % 76.000 euro
 • Ik ben een broer of zus van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Waalse Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Op het netto-erfdeel van een broer of zus is in het Waalse Gewest het algemene tarief van toepassing:

  Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0.01 12.500 20 %  
  12.500,01 25.000 25 % 2.500 euro
  25.000,01 75.000 35 % 5.625 euro
  75.000,01 175.000 50 % 23.125 euro
  boven de 175.000 65 % 73.125 euro
 • Ik ben een oom, tante, neef of nicht van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Waalse Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Op het netto-erfdeel van een oom, tante, neef of nicht is in het Waalse Gewest het algemene tarief van toepassing:

  Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0.01 12.500 25 %  
  12.500,01 25.000 30 % 3.125 euro
  25.000,01 75.000 40 % 6.875 euro
  75.000,01 175.000 55 % 26.875 euro
  boven de 175.000 70 % 81.875 euro
 • Ik ben een andere persoon dan een echtgenoot, wettelijk samenwonende, erfgenaam in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, neef of nicht van de overledene, die zijn laatste fiscale woonplaats in het Waalse Gewest had. Hoe wordt het successierecht berekend?

  Op het netto-erfdeel van een andere persoon dan een echtgenoot, wettelijke samenwonende, erfgenaam in rechte lijn, broer, zus, oom, tante, neef of nicht van de overledene is in het Waalse Gewest het algemene tarief van toepassing:

  Gedeelte van het nettoaandeel in euro Percentage per schijf Totaalbedrag van de belasting van de voorafgaande schijven
  van tot    
  0.01 12.500 30 %  
  12.500,01 25.000 35 % 3.750 euro
  25.000,01 75.000 60 % 8.215 euro
  75.000,01 175.000 80 % 38.125 euro
  boven de 175.000 80 % 118.125 euro