Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Andere

Als u één of meer personen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel, namelijk een verhoging van uw belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt. Het is dan ook belangrijk te weten welke personen je op fiscaal vlak als ten laste kunt beschouwen.

Personen ten laste

 • Welke andere personen dan mijn kinderen mag ik ten laste nemen in mijn belastingaangifte?

  U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende personen ten laste nemen: 

  • uw ascendenten (ouders, grootouders)
  • uw (half)broers en (half)zussen
  • de personen die u ten laste hadden toen u kind was
   Bijvoorbeeld een tante die u, na het overlijden van uw ouders, tijdens uw jeugd ten laste heeft genomen.

  Opgelet! Personen die niet in deze lijst voorkomen, kunnen in geen geval als fiscaal ten laste worden beschouwd. Uw echtgenoot, de persoon waarmee u wettelijk samenwoont of met wie u een feitelijk gezin vormt, kan bijgevolg nooit als ten laste beschouwd worden.

 • Wat zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?

  Om ten laste te kunnen zijn voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022, moeten de personen die hiervoor in aanmerking komen, voldoen aan de volgende drie voorwaarden:  

  1. Zij moeten deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2023. 
   Dat betekent dat u werkelijk aan het hoofd staat van het gezin en dat de persoon die u ten laste wilt nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met u samenwoont.

   Opgelet! Als die persoon tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van bijvoorbeeld gezondheidsredenen, wordt die normaal gezien nog steeds beschouwd als deel van het gezin.
   Personen die in 2022 overleden zijn, worden geacht nog steeds deel uit te maken van het gezin op 1 januari 2023 op voorwaarde dat zij reeds ten laste waren voor het voorgaande aanslagjaar (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021).
    
  2. Hun nettobestaansmiddelen mogen 3.490 euro (inkomsten 2022) niet overschrijden. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 3.820 euro)
    
  3. Zij mogen geen bezoldigingen ontvangen die u inbrengt als beroepskosten.
 • Hoeveel bedraagt het fiscaal voordeel?

  Het bedrag van de belastingvrije som (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) verschilt naargelang het gaat om:

  • uw ascendenten (ouders, grootouders …) van 65 jaar of ouder: 5.060 euro per persoon. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 5.540 euro).
  • uw (half)broers en (half)zussen van 65 jaar of ouder: 5.060 euro per persoon. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 5.540 euro)
  • uw ascendenten (ouders, grootouders …) van minder dan 65 jaar: 1.690 euro per persoon. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 1.850 euro).
  • de personen die u ten laste gehad hebben: 1.690 euro per persoon. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 1.850 euro).

  Gehandicapte personen tellen voor twee.

  Sinds het aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 2021) geniet u een verhoogde belastingvrije som als u als mantelzorger een ascendent (ouder, grootouder …), broer of zus ten laste hebt die op 1 januari 2022:

 • Mijn partner gaat niet werken. Kan ik hem/haar ten laste nemen?

  U kunt noch uw echtgeno(o)t(e), noch uw wettelijk samenwonende partner, noch de persoon waarmee u een feitelijk gezin vormt, ten laste nemen.

  Als u of uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner geen of weinig beroepsinkomsten heeft, dan geniet u echter wel automatisch van het 'huwelijksquotiënt'. Dat zorgt ervoor dat tijdens de berekening van de belasting een deel van de beroepsinkomsten van de partner met het grootste inkomen overgeheveld wordt naar de andere partner. Dat deel wordt dan aan een lager tarief belast en de verschuldigde belasting zal verlagen.

  Voorwaarden:

  • U moet een gezamenlijke aangifte indienen (personen die een feitelijk gezin vormen zijn dus niet bedoeld).
  • De beroepsinkomsten van de partner met het laagste beroepsinkomen moeten minder zijn dan 30 % van het totale beroepsinkomen van de beide partners samen.

  Het huwelijksquotiënt wordt dus toegevoegd aan de beroepsinkomsten van de partner met het laagste beroepsinkomen tot deze 30 % bereikt van het totale beroepsinkomen van de beide partners samen. Het huwelijksquotiënt bedraagt maximum 11.450 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022). (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 12.550 euro)

  Er wordt echter geen huwelijksquotiënt toegerekend wanneer daardoor de verschuldigde belasting verhoogt.

 • Kan ik mijn moeder die ouder is dan 65 jaar en die een pensioen krijgt ten laste nemen?

  U kunt uw moeder, net zoals uw andere voorouders, broers en zussen, die 65 jaar zijn en een pensioen ontvangen, ten laste nemen als ze voldoen aan de voorwaarden vermeld in de vraag 'Welke zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?'.

  Om hun nettobestaansmiddelen te bepalen, moet u 28.100 euro aftrekken van het bruto bedrag van het pensioen (of de renten of andere uitkeringen) die ze in 2022 ontvangen hebben. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 30.800 euro).

 • Kan ik iemand die in 2022 overleden is ten laste nemen?

  Indien zij aan alle voorwaarden voldoen, worden personen overleden in 2022 die in het voorgaande aanslagjaar (aanslagjaar 2022, inkomsten 2021) ten uwen laste waren nog beschouwd als lid van het gezin op 1 januari 2023. Zij kunnen dus nog ten laste genomen worden.