Kinderen

Als u een of meer personen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel, namelijk een verhoging van uw belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt. Het is dan ook belangrijk te weten welke personen u op fiscaal vlak als ten laste kunt beschouwen.

Kinderen ten laste

 • Welke kinderen mag ik ten laste nemen in mijn belastingaangifte?

  U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende kinderen ten laste nemen: 

  • uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen
  • de kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft
  • Bijvoorbeeld kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet
 • Wat zijn de fiscale voordelen?

  Als u één of meerdere kinderen ten laste heeft, heeft u recht op de volgende fiscale voordelen:

  • Toeslag op de belastingvrije som (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016)
   voor 1 kind ten laste 1.520 €
   voor 2 kinderen ten laste 3.900 €
   voor 3 kinderen ten laste 8.740 €
   voor 4 kinderen ten laste 14.060 €
   voor meer dan 4 kinderen ten laste
       supplement per kind boven het 4de
   14.140 €
       5.400 €

            Opgelet: Een gehandicapt kind telt voor twee kinderen.

  • Toeslag op de belastingvrije som voor elk kind jonger dan 3 jaar
   Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt: 570 euro (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016)
    
  • Toeslag op de belastingvrije som voor alleenstaande met kinderlast
   Als u alleenstaande bent en u hebt één of meerdere kinderen ten laste dan heeft u recht op een bijkomende toeslag op de belastingvrije som van 1.520 euro (aanslagjaar 2017, inkomsten 2016)
    
  • Belastingvermindering voor de uitgaven voor kinderopvang
   Zie pagina 'Kinderopvang'
 • Welke zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?

  Opdat het kind ten laste zou kunnen zijn voor aanslagjaar 2017, inkomsten 2016, moeten de volgende drie voorwaarden zijn voldaan: 

  1. Het kind moet deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2017. 
   Dat betekent dat het kind dat u ten laste wil nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met u moet samenwonen.  

   Opgelet! 
   Als het kind tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van studies, gezondheidsredenen, ..., wordt het normaal gezien nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin.

   Worden nog steeds geacht deel uit te maken van het gezin op 1 januari 2017:  
   • de kinderen die in 2016 overleden zijn, op voorwaarde dat zij reeds ten laste waren voor het voorgaande aanslagjaar (d.w.z. aanslagjaar 2016, inkomsten 2015)
   • de kinderen die in 2016 geboren en overleden zijn
   • de kinderen die in 2016 doodgeboren zijn of verloren zijn bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap
   • de in 2016 vermiste of ontvoerde kinderen, op voorwaarde dat: 
    • zij reeds voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) ten uwen laste waren
    • zij op 1 januari 2017 nog geen 18 jaar waren
    • u de verdwijning of ontvoering uiterlijk op 31 december 2016 hebt aangegeven bij de politie of ter zake een klacht hebt ingediend bij het parket of bij de Belgische overheden die bevoegd zijn inzake ontvoeringen van kinderen.
  2. De nettobestaansmiddelen van het kind mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
   Zie volgende vraag.
    
  3. Het kind mag geen bezoldigingen ontvangen die u inbrengt als beroepskosten. 
   Voorbeeld: tijdens de vakantie wordt u door uw zoon geholpen in de familiale slagerij en u trekt zijn loon af van uw inkomsten als beroepskosten. Op dat moment is uw zoon niet meer ten laste, ongeacht het bedrag van zijn bestaansmiddelen!
 • Mijn kind ontvangt een onderhoudsuitkering en/of heeft een studentenjob. Wat is het maximumbedrag van het inkomen om nog ten laste te blijven?

  De nettobestaansmiddelen van een kind ten laste mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
  Dat bedrag verschilt naargelang u fiscaal gezien alleen of samen met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner wordt belast:  
   

  Als u Maximumbedrag nettobestaansmiddelen van uw kind (inkomsten 2016)
  samen belast wordt met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner  3.140 €
  alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd   4.530 €
  alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd   5.750 €
 • Wie mag de kinderen ten laste nemen als de ouders een feitelijk gezin vormen?

  Als de ouders van een kind een feitelijk gezin vormen, kan dat kind maar ten laste zijn van diegene die als gezinshoofd beschouwd wordt. 
   
  Als u een feitelijk gezin vormt, moet u zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd. 
   
  Opgelet!
  Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.

 • Wie mag een kind ten laste nemen tijdens het jaar waarin zijn ouders huwen?

  Als u in 2016 bent gehuwd, moeten uw echtgenoot en uzelf normaalgesproken elk afzonderlijk een belastingaangifte indienen.

  Als u samen al een kind had, mag dat kind maar door één echtgenoot ten laste worden genomen.
  U moet zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.

  Hetzelfde geldt als u in 2016 een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

  Opgelet!
  Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.