Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kinderen

Als u een of meer personen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel, namelijk een verhoging van uw belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt. Het is dan ook belangrijk te weten welke personen u op fiscaal vlak als ten laste kunt beschouwen.

Kinderen ten laste

 • Welke kinderen mag ik ten laste nemen in mijn belastingaangifte?

  U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende kinderen ten laste nemen: 

  • uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen
  • de kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Bijvoorbeeld kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet.
 • Wat zijn de fiscale voordelen?

  Als u één of meerdere kinderen ten laste hebt, hebt u recht op de volgende fiscale voordelen:

  • Toeslag op de belastingvrije som:
   AJ 2023, inkomsten 2022 AJ 2024, inkomsten 2023
   voor 1 kind ten laste € 1.690 € 1.850
   voor 2 kinderen ten laste € 4.340 € 4.760
   voor 3 kinderen ten laste € 9.730 € 10.660
   voor 4 kinderen ten laste € 15.740 € 17.250
   voor meer dan 4 kinderen ten laste
       supplement per kind boven het 4de
   € 15.740
       € 6.010
   € 17.250
        €6.580

   Een als gehandicapt aangemerkt kind wordt voor de toeslag op de belastingvrije som voor twee gerekend.
   Bijvoorbeeld: als u twee kinderen hebt waarvan één met een handicap, dan wordt voor de toeslag op de belastingvrije som rekening gehouden met drie kinderen ten laste.

  • Toeslag op de belastingvrije som voor elk kind jonger dan 3 jaar:
   Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt: 630 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 690 euro).
    
  • Toeslag op de belastingvrije som voor personen met kinderlast die alleen worden belast:
   Als u alleen wordt belast en u één of meer kinderen ten laste hebt, hebt u daarnaast ook recht op een toeslag op de belastingvrije som van 1.690 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 1.850 euro).

   Die toeslag van 1.690 euro kan nog worden verhoogd met een bijkomende toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
   • Op 1 januari van het aanslagjaar maakten er geen andere personen dan uw kinderen, pleegkinderen, (achter)kleinkinderen, ouders, pleegouders, (over)grootouders, broers en zusters deel uit van uw gezin.
   • Uw belastbaar inkomen bedraagt minder dan 20.740 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 22.720 euro).
   • Uw nettoberoepsinkomsten bedragen ten minste 3.490 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022), zonder rekening te houden met werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 3.820 euro).
     
   Die bijkomende toeslag bedraagt:
   • 1.090 euro, als uw belastbaar inkomen niet meer dan 16.370 euro bedraagt (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022)
   • 1.200 euro, als uw belastbaar inkomen niet meer dan 17.940 euro bedraagt (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023)
   • 1.090 euro x ((20.740 euro - uw belastbaar inkomen) / 4.370 euro), als uw belastbaar inkomen tussen 16.370 en 20.740 euro bedraagt (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022)
   • 1.200 euro x ((22.720 euro - uw belastbaar inkomen) / 4.780 euro), als uw belastbaar inkomen tussen 17.940 en 22.720 euro bedraagt (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023)
     
  • Belastingvermindering voor de uitgaven voor kinderopvang:
   Zie pagina 'Kinderopvang'.
 • Wat zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?

  Opdat het kind ten laste zou kunnen zijn voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

  1. Het kind moet deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2023. 
   Dat betekent dat het kind dat u ten laste wil nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met u moet samenwonen.  

   Opgelet! 
   Een kind dat tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van studies, gezondheidsredenen ... wordt normaal gezien nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin.

   Worden nog steeds geacht deel uit te maken van het gezin op 1 januari 2023:  
   • de kinderen die in 2022 overleden zijn, op voorwaarde dat zij reeds ten laste waren voor het voorgaande aanslagjaar (dat wil zeggen aanslagjaar 2022, inkomsten 2021)
   • de kinderen die in 2022 geboren en overleden zijn
   • de kinderen die in 2022 doodgeboren zijn of verloren zijn bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap
   • de in 2022 vermiste of ontvoerde kinderen die al voor aanslagjaar 2022 ten uwen laste waren en op 01.01.2023 nog geen 18 jaar waren of die in 2022 geboren zijn, op voorwaarde dat u de verdwijning of ontvoering ten laatste op 31.12.2022 hebt aangegeven bij de politie of een klacht hebt ingediend bij het parket of bij de Belgische overheden die bevoegd zijn voor ontvoeringen van kinderen
     
  2. De nettobestaansmiddelen van het kind mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
   Zie volgende vraag.
    
  3. Het kind mag geen bezoldigingen ontvangen die voor u beroepskosten zijn. 
   Voorbeeld: tijdens de vakantie wordt u door uw zoon geholpen in de familiale slagerij en u trekt zijn loon af van uw inkomsten als beroepskosten. Op dat moment is uw zoon niet meer ten laste, ongeacht het bedrag van zijn bestaansmiddelen.
    
  4. Het kind mag als student-zelfstandige geen bezoldigingen van bedrijfsleiders hebben verkregen:
   • die beroepskosten vormen van een vennootschap waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks bedrijfsleider bent en waarover u controle uitoefent, en
   • die bruto meer dan 2.000 euro bedragen en meer dan de helft van de belastbare inkomsten van het kind vormen (zonder rekening te houden met de eventuele onderhoudsuitkeringen)’.
 • Mijn kind heeft een studentenjob. Wat is het maximumbedrag van het inkomen om nog ten laste te blijven?

  De nettobestaansmiddelen van een kind ten laste mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
  Dat bedrag verschilt naargelang u fiscaal gezien alleen of samen met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner wordt belast.  
   

  Als u Maximumbedrag nettobestaansmiddelen van uw kind (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022) Maximumbedrag nettobestaansmiddelen van uw kind (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023)
  samen belast wordt met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner € 3.490 € 3.820
  alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd  € 5.040 € 5.520
  alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd  € 6.400 € 7.010

  Berekening nettobedrag
  Brutobedrag 
  - vrijstelling
  - forfaitaire kosten (20 % van het brutobedrag*) of bewezen werkelijke kosten (indien deze hoger zijn)
  = nettobedrag

  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimum van 480 euro (aanslagjaar 2023, inkomsten 2022).
  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimum van 530 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023).

  Voor de berekening van de nettobestaansmiddelen wordt geen rekening gehouden met de bezoldigingen verkregen in het kader van een studentencontract:

  • in het 1ste kwartaal 2022:
   • in de zorgsector en in het onderwijs
   • in de andere sectoren (dan zorgsector en het onderwijs): beperkt tot 45 gepresteerde uren
  • in het 2de kwartaal 2022: in de zorgsector en het onderwijs
  • in het 3de en 4de kwartaal 2022: alleen in de zorgsector

  Voorbeeld

  Een student krijgt in 2022 voor een totaalbedrag van 7.500 euro bruto inkomsten uit een overeenkomst voor tewerkstelling van studenten gesloten vanaf juli en gepresteerd buiten de zorgsector.

  Is hij ten laste?

  7.500 euro

  - 2.910 euro (vrijstelling als bestaansmiddel - aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 3.190 euro)

  = 4.570 euro

  - 918 euro (4.590 x 20 % forfaitaire kosten= 918 euro, is hoger dan het minimum van 480 euro)

  = 3.652 euro

  Voor aanslagjaar 2023 (inkomsten 2022):

  • als u en uw partner gezamenlijk worden belast, is de student niet ten laste want zijn netto bestaansmiddelen zijn hoger dan 3.490 euro.
  • als u alleen wordt belast, is de student wel ten laste want het bedrag is lager dan 5.040 euro.

  Als de student in 2023 7.500 euro bruto krijgt uit een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten, bedragen zijn nettobestaansmiddelen 3.448 euro en is hij voor aanslagjaar 2024 (inkomsten 2023) wel ten laste als u en uw partner gezamenlijk worden belast (7.500 euro - 3.190 euro (vrijstelling) - 862 euro= 3.448 euro).

  Voor meer informatie zie student@work.

 • Wie mag de kinderen ten laste nemen als de ouders een feitelijk gezin vormen?

  Als de ouders van een kind een feitelijk gezin vormen, kan dat kind maar ten laste zijn van diegene die als gezinshoofd beschouwd wordt. 
   
  Als u een feitelijk gezin vormt, moet u zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd. 
   
  Opgelet!
  Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.

 • Wie mag een kind ten laste nemen tijdens het jaar waarin zijn ouders huwen?

  Als u in 2022 bent gehuwd, moeten uw echtgenoot en uzelf normaal gesproken elk afzonderlijk een belastingaangifte indienen.

  Als u samen al een kind had, mag dat kind maar door één echtgenoot ten laste worden genomen.
  U moet zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.

  Hetzelfde geldt als u in 2022 een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

  Opgelet!
  Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.

 • Ik heb geen of lage belastbare inkomsten, wat gebeurt er in dat geval met de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste?

  Als u geen of lage belastbare inkomsten heeft kunt u mogelijk niet volledig genieten van de toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste.

  In dat geval kan het niet aangerekende deel van de belasting op de belastingvrije som voor kinderen ten laste omgezet worden in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit is zelfs mogelijk als er geen bedrijfsvoorheffing op uw inkomsten werd ingehouden en u verder geen belasting moet betalen.

  Dit terugbetaalbaar belastingkrediet bedraagt maximum 480 euro voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 per kind dat ten laste is en voor wie geen fiscaal co-ouderschap wordt toegepast. (Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 530 euro.)

  Dit bedrag wordt gehalveerd per kind in fiscaal co-ouderschap. Het maximumbedrag bedraagt in dat geval 240 euro voor aanslagjaar 2023, inkomsten 2022 (voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023: 265 euro) per kind voor wie de fiscale co-ouderschapsregeling wordt toegepast.

  Voor de toepassing van het maximumbedrag van dit belastingkrediet per kind wordt een kind met een handicap voor twee gerekend.

  Het terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste is vrijgesteld bij de berekening van de bestaansmiddelen voor het (equivalent) leefloon.