Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kinderen

Als u een of meer personen ten laste hebt, krijgt u een belastingvoordeel, namelijk een verhoging van uw belastingvrij minimum. Dat betekent dat een groter deel van uw inkomen niet belast wordt en dat uw verschuldigde belasting dus verlaagt. Het is dan ook belangrijk te weten welke personen u op fiscaal vlak als ten laste kunt beschouwen.

Kinderen ten laste

 • Welke kinderen mag ik ten laste nemen in mijn belastingaangifte?

  U kunt, wanneer aan alle voorwaarden is voldaan, de volgende kinderen ten laste nemen: 

  • uw kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen
  • de kinderen die u volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Bijvoorbeeld kinderen van wie de ouders uit de ouderlijke macht zijn ontzet.
 • Wat zijn de fiscale voordelen?

  Als u één of meerdere kinderen ten laste hebt, hebt u recht op de volgende fiscale voordelen:

  • Toeslag op de belastingvrije som:
   Aanslagjaar 2024, inkomsten 2023 Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024
   voor 1 kind ten laste € 1.850 € 1.920
   voor 2 kinderen ten laste € 4.760 € 4.950
   voor 3 kinderen ten laste € 10.660 € 11.090
   voor 4 kinderen ten laste € 17.250 € 17.940
   voor meer dan 4 kinderen ten laste
       supplement per kind boven het 4de
   € 17.250
        €6.580
   € 17.940
        € 6.850

   Een als gehandicapt aangemerkt kind wordt voor de toeslag op de belastingvrije som voor twee gerekend.
   Bijvoorbeeld: als u twee kinderen hebt waarvan één met een handicap, dan wordt voor de toeslag op de belastingvrije som rekening gehouden met drie kinderen ten laste.

  • Toeslag op de belastingvrije som voor elk kind jonger dan 3 jaar:
   Voor elk kind jonger dan 3 jaar waarvoor u geen uitgaven voor kinderopvang aftrekt: 690 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023) (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 720 euro).
    
  • Toeslag op de belastingvrije som voor personen met kinderlast die alleen worden belast:
   Als u alleen wordt belast en u één of meer kinderen ten laste hebt, hebt u daarnaast ook recht op een toeslag op de belastingvrije som van 1.850 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023) (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 1.920 euro).

   Die toeslag van 1.850 euro kan nog worden verhoogd met een bijkomende toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
   • Op 1 januari van het aanslagjaar maakten er geen andere personen dan uw kinderen, pleegkinderen, (achter)kleinkinderen, ouders, pleegouders, (over)grootouders, broers en zusters deel uit van uw gezin.
   • Uw belastbaar inkomen bedraagt minder dan 22.720 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023) (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 23.650 euro).
   • Uw nettoberoepsinkomsten bedragen ten minste 3.820 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023), zonder rekening te houden met werkloosheidsuitkeringen, pensioenen en afzonderlijk belastbare inkomsten (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 3.980 euro).
     
   Die bijkomende toeslag bedraagt:
   • 1.200 euro, als uw belastbaar inkomen niet meer dan 17.940 euro bedraagt (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023)
   • 1.250 euro, als uw belastbaar inkomen niet meer dan 18.660 euro bedraagt (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024)
   • 1.200 euro x ((22.720 euro - uw belastbaar inkomen) / 4.780 euro), als uw belastbaar inkomen tussen 17.940 en 22.720 euro bedraagt (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023)
   • 1.250 euro x ((23.650 euro - uw belastbaar inkomen) / 4.990 euro), als uw belastbaar inkomen tussen 18.660 en 23.650 euro bedraagt (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024)
     
  • Belastingvermindering voor de uitgaven voor kinderopvang:
   Zie pagina 'Kinderopvang'.
 • Wat zijn de voorwaarden om ten laste te kunnen zijn?

  Opdat het kind ten laste zou kunnen zijn voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan: 

  1. Het kind moet deel uitmaken van uw gezin op 1 januari 2024. 
   Dat betekent dat het kind dat u ten laste wil nemen daadwerkelijk en op duurzame wijze met u moet samenwonen.  

   Opgelet! 
   Een kind dat tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten omwille van studies, gezondheidsredenen ... wordt normaal gezien nog steeds beschouwd als deel uitmakend van het gezin.

   Worden nog steeds geacht deel uit te maken van het gezin op 1 januari 2024:  
   • de kinderen die in 2023 overleden zijn, op voorwaarde dat zij reeds ten laste waren voor het voorgaande aanslagjaar (dat wil zeggen aanslagjaar 2023, inkomsten 2022)
   • de kinderen die in 2023 geboren en overleden zijn
   • de kinderen die in 2023 doodgeboren zijn of verloren zijn bij een miskraam na ten minste 180 dagen zwangerschap
   • de in 2023 vermiste of ontvoerde kinderen die al voor aanslagjaar 2023 ten uwen laste waren en op 01.01.2024 nog geen 18 jaar waren of die in 2023 geboren zijn, op voorwaarde dat u de verdwijning of ontvoering ten laatste op 31.12.2023 hebt aangegeven bij de politie of een klacht hebt ingediend bij het parket of bij de Belgische overheden die bevoegd zijn voor ontvoeringen van kinderen
     
  2. De nettobestaansmiddelen van het kind mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
   Zie volgende vraag.
    
  3. Het kind mag geen bezoldigingen ontvangen die voor u beroepskosten zijn. 
   Voorbeeld: tijdens de vakantie wordt u door uw zoon geholpen in de familiale slagerij en u trekt zijn loon af van uw inkomsten als beroepskosten. Op dat moment is uw zoon niet meer ten laste, ongeacht het bedrag van zijn bestaansmiddelen.
    
  4. Het kind mag als student-zelfstandige geen bezoldigingen van bedrijfsleiders hebben verkregen:
   • die beroepskosten vormen van een vennootschap waarvan u rechtstreeks of onrechtstreeks bedrijfsleider bent en waarover u controle uitoefent, en
   • die bruto meer dan 2.000 euro bedragen en meer dan de helft van de belastbare inkomsten van het kind vormen (zonder rekening te houden met de eventuele onderhoudsuitkeringen)’.
 • Mijn kind heeft een studentenjob. Wat is het maximumbedrag van het inkomen om nog ten laste te blijven?

  De nettobestaansmiddelen van een kind ten laste mogen een bepaald bedrag niet overschrijden.
  Dat bedrag verschilt in principe naargelang u fiscaal gezien alleen of samen met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner wordt belast.

  Hiervan wordt afgeweken voor de aanslagjaren 2024 en 2025. Voor die twee aanslagjaren zullen we voor alle kinderen de ‘hoogste’ grens toepassen: 7.010 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023 en 7.290 euro voor aanslagjaar 2025, inkomsten 2024.
   

  Als u Maximumbedrag nettobestaansmiddelen van uw kind
  (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023)
  Maximumbedrag nettobestaansmiddelen van uw kind
  (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024)
  samen belast wordt met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner € 7.010 € 7.290
  alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal niet als gehandicapt beschouwd  € 7.010 € 7.290
  alleen belast wordt en uw kind wordt fiscaal als gehandicapt beschouwd  € 7.010 € 7.290

  Berekening nettobedrag

  Brutobedrag 
  - vrijstelling
  - forfaitaire kosten (20 % van het brutobedrag*) of bewezen werkelijke kosten (indien deze hoger zijn)
  = nettobedrag

  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimaal 530 euro (aanslagjaar 2024, inkomsten 2023).
  *Voor bezoldigingen van werknemers en baten: minimaal 550 euro (aanslagjaar 2025, inkomsten 2024).

  Voorbeeld

  In 2023 krijgt een student voor 12.000 euro bruto-inkomsten uit een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten.

  Is hij ten laste?

  12.000 euro

  - 3.190 euro (vrijstelling als bestaansmiddel - aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 3.310 euro)

  = 8.810 euro

  - 1.762 euro (8.810 x 20 % forfaitaire kosten= 1.762 euro, is hoger dan het minimum van 480 euro)

  = 7.048 euro
   

  De student is niet ten laste, want de nettobestaansmiddelen zijn hoger dan 7.010 euro.

  Stel dat de student in 2024 voor 12.000 euro bruto-inkomsten ontvangen heeft uit een overeenkomst voor de tewerkstelling van studenten, dan is de student wel ten laste. De nettobestaansmiddelen bedragen dan namelijk 6.952 euro (= 12.000 euro – 3.310 euro (vrijstelling) - 1.738 euro = 6.952 euro) en zijn dus lager dan het maximum van 7.290 euro).

  Voor meer informatie zie student@work.

 • Wie mag de kinderen ten laste nemen als de ouders een feitelijk gezin vormen?

  Als de ouders van een kind een feitelijk gezin vormen, kan dat kind maar ten laste zijn van diegene die als gezinshoofd beschouwd wordt. 
   
  Als u een feitelijk gezin vormt, moet u zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd. 
   
  Opgelet!
  Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.

 • Wie mag een kind ten laste nemen tijdens het jaar waarin zijn ouders huwen?

  Als u in 2023 bent gehuwd, moeten uw echtgenoot en uzelf normaal gesproken elk afzonderlijk een belastingaangifte indienen.

  Als u samen al een kind had, mag dat kind maar door één echtgenoot ten laste worden genomen.
  U moet zelf, bij het invullen van uw aangifte, aanduiden wie van beiden het kind ten laste neemt en bijgevolg als gezinshoofd wordt beschouwd.

  Hetzelfde geldt als u in 2023 een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd.

  Opgelet!
  Eenzelfde kind kan nooit tegelijkertijd door meerdere personen ten laste worden genomen.

 • Ik heb geen of lage belastbare inkomsten, wat gebeurt er in dat geval met de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen ten laste?

  Als u geen of lage belastbare inkomsten heeft kunt u mogelijk niet volledig genieten van de toeslag op de belastingvrije som voor kinderen ten laste.

  In dat geval kan het niet aangerekende deel van de belasting op de belastingvrije som voor kinderen ten laste omgezet worden in een terugbetaalbaar belastingkrediet. Dit is zelfs mogelijk als er geen bedrijfsvoorheffing op uw inkomsten werd ingehouden en u verder geen belasting moet betalen.

  Dit terugbetaalbaar belastingkrediet bedraagt maximum 530 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023 per kind dat ten laste is en voor wie geen fiscaal co-ouderschap wordt toegepast. (Aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 550 euro.)

  Dit bedrag wordt gehalveerd per kind in fiscaal co-ouderschap. Het maximumbedrag bedraagt in dat geval 265 euro voor aanslagjaar 2024, inkomsten 2023 (voor aanslagjaar 2025, inkomsten 2024: 275 euro) per kind voor wie de fiscale co-ouderschapsregeling wordt toegepast.

  Voor de toepassing van het maximumbedrag van dit belastingkrediet per kind wordt een kind met een handicap voor twee gerekend.

  Het terugbetaalbaar belastingkrediet voor kinderen ten laste is vrijgesteld bij de berekening van de bestaansmiddelen voor het (equivalent) leefloon.