Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Een schenking registreren

 • Hoe een roerende schenking laten registreren?

  Een onderhandse akte voor een schenking van roerende goederen is een document dat de schenker en de begiftigde opstellen zonder de tussenkomst van een notaris.

  U kunt op drie manieren een onderhandse akte van een roerende schenking ter registratie aanbieden.

  Opgelet, als u een roerende schenking laat afhandelen via uw notaris, zorgt de notaris in principe voor de registratie, behalve bij ‘in het buitenland verleden notariële akten die titel vormen voor een schenking onder de levenden van roerende goederen door een rijksinwoner’. Om een buitenlandse notariële akte te laten registreren volgt u de volgende stappen.

  1 . Via MyMinfin

  De meest eenvoudige wijze is de onderhandse akte van de roerende schenking ter registratie aan te bieden via MyMinfin.

  1. Zorg ervoor dat u de ondertekende onderhandse akte van de roerende schenking in pdf-formaat op uw pc ter beschikking hebt.
    

  De roerende schenking bestaat uit één document

  De pdf moet:

  • ofwel een scan van het document zijn met de manuele handtekeningen van de schenker en de begiftigde
  • ofwel een origineel digitaal document zijn met de digitale handtekeningen van de schenker en de begiftigde
    

  De roerende schenking bestaat uit verschillende documenten (akte met bijlage)

        U moet al de documenten samenvoegen tot één pdf. Die pdf moet:

  • ofwel een samenvoeging zijn van de scans van de documenten met de manuele handtekeningen
  • ofwel een samenvoeging zijn van de originele digitale documenten met de digitale handtekeningen van schenker en begiftigde, waarbij de digitale handtekeningen van alle samengevoegde documenten behouden moeten blijven

        Hoe het formulier digitaal via eID ondertekenen?

  1. Meld u aan in MyMinfin en doorloop de verschillende stappen in de toepassing.
  2. Als de aangeboden roerende schenking voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor registratie, wordt het eventuele betalingsbericht en het bewijs van registratie aan u (de aanbieder) bezorgd. Als aan de wettelijke voorwaarden niet voldaan werd, krijgt u een weigeringsbericht met daarin de motivering van weigering.
   • Als u digitaal aanbiedt via MyMinfin, kunt u (de aanbieder) deze berichten via het MyMinfin-portaal onder ‘Mijn documenten’ onmiddellijk raadplegen zodra deze worden opgemaakt.
   • Is uw eBox geactiveerd? Dan ontvangt u een melding zodra de berichten beschikbaar zijn.

  2. Via de post

  U kunt de onderhandse akte voor een roerende schenking ook ter registratie aanbieden via de post.

  1. Verzamel de ondertekende onderhandse akte voor een roerende schenking en de eventuele bijlagen die u ter registratie wilt aanbieden.

  Gebruik kopieën van die documenten met manuele handtekeningen van schenker en begiftigde. De papieren documenten die u naar het scanningcentrum opstuurt, worden na het scannen namelijk niet automatisch terugbezorgd.

  1. Vermeld op het te registreren document wie de akte voor een roerende schenking ter registratie aanbiedt:
   • voornaam
   • naam
   • volledig adres

  Die persoon ontvangt het eventuele betalingsbericht en het registratierelaas (het bewijs van registratie) of het weigeringsbericht met de reden van de weigering.

  1. Stuur de te registreren documenten in een voldoende gefrankeerde envelop naar één van de scanningcentra.
    
   • Nederlandstalige documenten
   • FOD Financiën – Scanningcentrum
   • Roerende schenking
   • Gaston Crommenlaan 6 PB 446
   • 9050 Gent
    
   • Franstalige documenten
   • SPF Finances – Centre de Scanning
   • Donation biens meubles
   • Avenue Prince de Liège 133 BP 446
   • 5100 Namur
    
   • Duitstalige documenten
   • FÖD Finanzen – Scanningcenter
   • Donation biens meubles
   • Avenue Prince de Liège 133 BP 446
   • 5100 Namur

  1. Als de aangeboden roerende schenking voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor registratie zal het eventuele betalingsbericht en het bewijs van registratie aan u bezorgd worden. 
   Als de wettelijke voorwaarden niet voldaan werden, zult u een weigeringsbericht krijgen met daarin de motivering van weigering. 
   Als u aanbiedt via de post, dan zult u deze berichten via de post ontvangen. Houd hierbij rekening met de termijn van postbedeling. 

  3. Ter plaatse in het kantoor Rechtszekerheid op afspraak 

  Merk op dat met de mogelijkheden van aanbieden via MyMinfin of via de post een verplaatsing naar het kantoor Rechtszekerheid niet nodig is.

  Wilt u toch een afspraak? Neem dan met ons contact op.

  1. Bel naar het nummer 02 572 57 57 om een afspraak te maken. Een medewerker van het contactcenter zal uw vraag tot afspraak doorgeven aan de bevoegde dienst, die vervolgens met u contact zal opnemen om de afspraak vast te leggen.

   Bij het vastleggen van de afspraak krijgt u het adres van het kantoor Rechtszekerheid waar u terecht kunt.
   Opgelet, tijdens uw afspraak kunt u enkel het te registreren document afgeven.
    
  2. Verzamel de ondertekende onderhandse akte voor een roerende schenking en de eventuele bijlagen die u ter registratie wilt aanbieden.
   Het gaat om kopieën van de documenten met de manuele handtekeningen van schenker en begiftigde.
    
  3. Vermeld op het te registreren document wie de akte voor een roerende schenking ter registratie afgeeft:
   • voornaam
   • naam
   • volledig adres
     
  4. Meld u aan op het kantoor Rechtszekerheid op het vastgelegde tijdstip. Daar kunt u de akte voor roerende schenking afgeven. 
   Als de aangeboden roerende schenking voldoet aan de wettelijke voorwaarden voor registratie zal het eventuele betalingsbericht en het bewijs van registratie aan u bezorgd worden per post, zodra het dossier behandeld werd door het bevoegde kantoor. 
   Houd hierbij rekening met de termijn van postbedeling. U zult ter plaatse dus geen bewijs van registratie meekrijgen.
 • Zijn er specifieke vermeldingen in de roerende schenking nodig voor het kantoor Rechtszekerheid?

  Om een onderhandse akte van een roerende schenking te kunnen laten registreren, moet dat document zeker de volgende vermeldingen bevatten:

  • de namen van de schenker en de begiftigde  
   • Naam
   • Voorna(a)m(en)
   • Geboorteplaats- en datum
   • Adres
  • het geschonken goed/de geschonken goederen/de geschonken sommen en de waarde ervan
    
  • de fiscale woonplaats (de feitelijke woonplaats van de schenker (of nog: zijn werkelijke, effectieve, voortdurende woonplaats, waar zijn familie, het centrum van zijn bedrijvigheid en de zetel van zijn zaken of van zijn bezigheden gevestigd zijn), die niet noodzakelijk overeenstemt met de ‘wettelijke woonplaats’, zoals deze blijkt uit het bevolkingsregister):
   • de verschillende fiscale woonplaats(en) die de schenker gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanbieding ter registratie
   • de verschillende fiscale woonplaats(en) die de begiftigde gehad heeft in de periode van vijf jaar voorafgaand aan de datum van aanbieding ter registratie. De vermelding van de verschillende fiscale woonplaatsen van de begiftigde is enkel verplichtend in een fiscale verklaring voor het geval waarbij het gaat om een schenking door een niet-rijksinwoner aan een rijksinwoner (en dus niet voor de schenkingen van roerende goederen door een rijksinwoner).
     
  • de datum van de schenking (datum moet zich in het verleden bevinden want in principe al gebeurd) 
    
  • de handtekeningen van de schenker en de begiftigde
    
  • de graad van verwantschap
   • De verwantschapsband tussen schenker en begiftigde, bv. kind, partner, broer/zus, tante/neef,… of geen verwantschap.
     
  • de zorgvolmacht indien van toepassing

  De begiftigde moet de schenking ook in uitdrukkelijke bewoordingen (bv. aanvaarding door de begiftigde in uitdrukkelijke bewoordingen) aanvaarden.

  BELANGRIJK: Als de vermeldingen niet in het document opgenomen zijn, dan zal het document geweigerd worden ter registratie en vraagt het kantoor Rechtszekerheid een aanvullende verklaring. De registratie van de roerende schenking is pas mogelijk op de datum dat u die aanvullende verklaring samen met de akte opnieuw bezorgd hebt.
   

  Met die informatie kan het kantoor Rechtszekerheid bepalen welke geregionaliseerde tarieven van toepassing zijn en welk gewest (welke gewesten) de schenkingsrechten moet (moeten) ontvangen.
   
  Bij aanbieding via de post (of ter plaatse op het kantoor na afspraak) moet u ook op het document vermelden wie de akte roerende schenking ter registratie aanbiedt:
  • voornaam
  • naam
  • volledig adres
  Die persoon ontvangt het eventuele betalingsbericht en het registratierelaas (het bewijs van registratie) of het weigeringsbericht met de reden van de weigering.
 • Wanneer wordt mijn roerende schenking geregistreerd?

  Het kantoor Rechtszekerheid registreert uw aangeboden onderhandse roerende schenkingen als ze voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor registratie.

  In het Vlaamse Gewest registreren we de schenking:

  • Als we het document voor 12 uur ontvangen, op de datum van ontvangst van het document.
  • Als we het document na 12 uur ontvangen (of tijdens het weekend, op een feestdag of op een brugdag), op de eerstvolgende werkdag, zowel voor documenten aangeboden via MyMinfin als via de post.

  Het kantoor Rechtszekerheid stuurt het geregistreerde document door naar de Vlaamse Belastingdienst, die op zijn beurt de verschuldigde belasting vordert en de uitnodiging tot betaling hiervoor verstuurd.

  In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en het Waalse Gewest registreren we de schenking na ontvangst van het schenkingsrecht op de rekening van het kantoor Rechtszekerheid. Voor het exacte bedrag van de schenkingsrechten en het rekeningnummer van het kantoor vermeldt u uw e-mailadres bij de aanbieding van uw schenking. Zo krijgt u (de aanbieder) een melding in uw mailbox zodra deze info beschikbaar is in het MyMinfin-portaal. Bij aanbieding per post zult u de info per brief ontvangen waarbij u rekening moet houden met de termijnen van postbedeling.

  Wanneer uw schenking geregistreerd is, ontvangt u (de aanbieder) het bewijs van registratie:

  • digitaal via het MyMinfin-portaal bij een digitaal aangeboden schenking
  • op papier bij een aanbieding per post of aan het loket

  Om te weten welk Gewest bevoegd is en welke tarieven van toepassing zijn, kunt u volgende link raadplegen: Schenkingen | FOD Financiën (belgium.be).