Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Buitenlandse rekeningen

Als u een buitenlandse rekening hebt, moet u

Buitenlandse rekeningen

 • Ik heb (of ik had) een buitenlandse rekening. Wat moet ik doen?

  Elke buitenlandse rekening moet voortaan aangegeven worden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank van België.

  Het gaat om een rekening die werd geopend vanaf 1 januari 2020

  Indien u houder of medehouder bent van deze rekening, dient u deze mee te delen door gebruik te maken van het formulier tot mededeling van buitenlandse rekeningen (zie vraag 4).

  Indien de houder of medehouder van de rekening uw kind is : zie vraag 5.

  Deze rekening bestond reeds voor 1 januari 2020 en ik heb ze reeds gemeld aan het centraal aanspreekpunt

  U dient niets meer te doen behalve:

  • Indien de rekening werd afgesloten: in dat geval dient u de datum van afsluiting mee te delen aan de hand van het formulier tot afsluiting (en decumul) beschikbaar op de site van de Nationale Bank van België;
  • Indien de houder of medehouder van deze rekening uw kind was waarvan de inkomsten werden samengevoegd met uw inkomsten: in geval van decumul in 2020 dient u het laatste belastbaar tijdperk (2020) waarin de inkomsten van uw kind werden samengevoegd met uw inkomsten mee te delen door gebruik te maken van het formulier tot (afsluiting en) decumul beschikbaar op de site van de Nationale Bank van België.

  Deze rekening bestond reeds voor 1 januari 2020 en ik heb ze nog niet gemeld aan het centraal aanspreekpunt

  Indien u houder of medehouder van deze rekening bent (of was, ingeval deze rekening werd afgesloten voor 1 januari 2020), moest u deze rekening in principe reeds hebben medegedeeld in 2020. Indien dit niet het geval is, kunt u ze evenwel nog meedelen aan het centraal aanspreekpunt met het formulier tot mededeling van rekeningen in het buitenland (zie vraag 4), zelfs indien deze mededeling dan als laattijdig zal worden beschouwd.

  Indien de houder of medehouder uw kind is: zie hierboven en vraag 5.

  Opgelet: Als u niet-inwoner bent (dat wil zeggen dat u in België een aangifte niet inwoners indient), bent u niet gehouden door de verplichting om uw buitenlandse rekeningen mee te delen aan het centraal aanspreekpunt.

 • Ik ben medehouder van een rekening in het buitenland, samen met mijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Moeten wij elk afzonderlijk een formulier invullen?

  Ja. U moet allebei de buitenlandse rekening(en) meedelen en dus afzonderlijk een formulier invullen.

 • Om welke rekeningen gaat het?

  Het gaat om elk type rekening geopend bij een bank-, wissel, krediet- of spaarinstelling in het buitenland. Bijvoorbeeld: een zichtrekening, een spaarrekening, een effectenrekening, een termijnrekening, …

  U moet die rekeningen aangeven, zelfs als ze slechts gedurende een korte tijdspanne hebben bestaan tijdens het betrokken jaar.

  U moet bijvoorbeeld volgende buitenlandse rekeningen meedelen:

  • rekening geopend op 3 mei 2020 en afgesloten op 4 mei 2020
  • rekening geopend op 31 december 2020 en nog steeds actief

  Rekeningen van Paypal, Google enz. moet u in principe niet aangeven, tenzij

  • ze verbonden zijn aan een beroepsactiviteit
  • geldsommen op deze rekeningen gehouden worden gedurende een langere periode dan strikt noodzakelijk om transacties uit te voeren.

  Als u dergelijke rekeningen aangeeft, gelieve het veld 'Rekeningnummer' in te vullen met het e-mailadres dat u aan Paypal, Google enz. heeft meegedeeld om de transactie uit te voeren.

 • Hoe kan ik mijn buitenlandse rekeningen aangeven?

  Online

  U kunt uw buitenlandse rekeningen aangeven door het formulier in te vullen op de website van de Nationale Bank van België. U heeft hiervoor uw elektronische identiteitskaart nodig, uw pincode en een kaartlezer.

  Via een te downloaden formulier

  U kunt het formulier op de website van de Nationale Bank van Belgie downloaden, invullen en afdrukken. U moet dat formulier dan vervolgens dateren, handtekenen en samen met een kopie van uw Belgische identiteitskaart (recto-verso) of van uw door België afgegeven verblijfsvergunning (indien u niet over een identiteitskaart beschikt), naar het volgende adres versturen:

            Nationale Bank van België
            Centraal aanspreekpunt
            De Berlaimontlaan  14
            1000 Brussel

  Opgelet! Enkel de formulieren die naar bovenstaand adres verstuurd worden, zullen aanvaard worden. Verzending via fax of mail wordt niet aanvaard.

  Via een papieren formulier

  U kunt het papieren formulier aanvragen op het bovenstaand adres of via mail op het adres cap.pcc@nbb.be. U moet dat formulier dan dateren, handtekenen en samen met een kopie van uw Belgische identiteitskaart (recto-verso) of van uw door België afgegeven verblijfsvergunning (indien u niet over een identiteitskaart beschikt), naar het bovenstaand adres versturen.

  Via uw mandataris 

  U kunt ook aan een andere persoon (uw boekhouder bijvoorbeeld) vragen om het formulier in te dienen in uw plaats. U moet er dan wel voor zorgen dat deze persoon een geldig mandaat heeft waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat hij/zij de buitenlandse rekeningen in uw plaats mag meedelen.

  Wanneer uw mandataris het ingevulde formulier per post terug stuurt naar de Nationale Bank van België, moet hij/zij een kopie van uw identiteitskaart (recto-verso) of van uw verblijfsvergunning (indien u niet over een identiteitskaart beschikt) alsook een kopie van zijn/haar identiteitskaart toevoegen.
  Eenmaal uw mandataris het formulier heeft ingediend (online of via de post), zal u binnen de 90 dagen een ontvangstbevestiging krijgen van de Nationale Bank van België.

  Verklarende nota

  Om u te helpen bij het invullen van het formulier, vindt u een verklarende nota op de website van de Nationale Bank van België. Lees de nota zorgvuldig zodat u het formulier correct kunt invullen.

 • Mijn kind heeft een buitenlandse rekening. Wie moet dat aangeven?

  Iedere ouder moet afzonderlijk de buitenlandse rekeningen waarvan zijn kind(eren) houder(s) of mede-houder(s) is(zijn) aangeven wanneer de inkomsten van de kinderen samengevoegd worden met de inkomsten van hun ouders voor het betrokken aanslagjaar (dat is meestal het geval voor minderjarige kinderen).

  Wanneer de inkomsten van het kind niet langer samengevoegd worden met de inkomsten van de ouders (dat is meestal het geval op het moment dat het kind meerderjarig wordt), moet elke ouder in het formulier het laatste belastbaar tijdperk vermelden waarin de inkomsten van het kind nog werden samengevoegd met de inkomsten van de ouders. Het kind moet in dat geval in de eigen belastingaangifte het bestaan van de buitenlandse rekening aangeven en eveneens een formulier invullen om de gegevens van zijn buitenlandse rekening(en) mee te delen aan het centraal aanspreekpunt.

  Voorbeeld:

  Jan, de zoon van Dhr. en Mevr. Janssens heeft een buitenlandse rekening geopend in 2020. In 2021 wordt Jan meerderjarig en worden zijn inkomsten niet langer samengevoegd met die van zijn ouders.

  Het bestaan van de buitenlandse rekening moet vermeld worden in de belastingaangifte van Dhr. en Mevr. Janssens en in die van Jan zelf.

  Dhr. Janssens, Mevr. Janssens en Jan moeten elk afzonderlijk een formulier invullen om deze rekening mee te delen aan het centraal aanspreekpunt.

  Dhr. en Mevr. Janssens moeten elk afzonderlijk '2021' invullen in het daarvoor bestemd vakje 'laatste belastbaar tijdperk waarin de inkomsten van de kinderen gevoegd werden bij deze van de ouders'.

 • Tegen wanneer moet ik mijn buitenlandse rekeningen aangeven?

  U dient de rekeningen in het buitenland geopend in 2020 en waarvan u houder of medehouder was/bent ten laatste aan te geven op het moment waarop u uw aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2021 indient.

 • Ik heb een voorstel van vereenvoudigde aangifte ontvangen en ik bezit een rekening in het buitenland?

  In dat geval dient u geen rekening meer te houden met het voorstel van vereenvoudigde aangifte  en bent u verplicht een aangifte in de personenbelasting op papier of via MyMinfin in te dienen.

 • Ik heb een buitenlandse rekening geopend in 2021. Wat moet ik doen?

  U moet deze buitenlandse rekening aangeven bij het centraal aanspreekpunt ten laatste op het moment dat u in 2022 uw belastingaangifte voor aanslagjaar 2022 indient.

  Desalniettemin kunt u nu al die buitenlandse rekening aangeven via het online of papieren formulier (zie vraag 4).

 • Moet ik individuele levensverzekeringen, die werden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij gevestigd in het buitenland, melden aan het centraal aanspreekpunt?

  Neen, individuele levensverzekeringen, die werden afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij, die gevestigd is in het buitenland, moeten niet gemeld worden aan het centraal aanspreekpunt.

  U dient echter wel hun bestaan te vermelden in uw aangifte van personenbelasting (code 1076-88) en de naam en voornaam van de verzekeringnemer alsook het land waar de verzekeringsmaatschappij is gevestigd, aan te geven.

 • Wie heeft er toegang tot de gegevens van mijn buitenlandse rekeningen?

  Enkel bepaalde ambtenaren (onder andere van de FOD Financiën) hebben toegang tot uw gegevens en dit enkel in welbepaalde gevallen en volgens een strikte procedure.

  Meer informatie

 • Kan ik de gegevens die op mijn naam geregistreerd werden bij het centraal aanspreekpunt raadplegen?

  U kunt de Nationale Bank van België schriftelijk vragen om de informatie die op u betrekking heeft te mogen raadplegen (zie adres in vraag 4).

  Indien de geregistreerde gegevens bij het centraal aanspreekpunt niet correct zouden zijn, heeft u het recht om kosteloos een rechtzetting of schrapping te vragen.