Rekeningen en andere financiële activa in België (of buiten de fiscale woonstaat)

Te verstrekken gegevens in het kader van de internationale uitwisseling van fiscale inlichtingen (CRS en FATCA)

 1. Kan mijn financiële instelling bepaalde inlichtingen van mij opvragen?

  Wanneer u bepaalde financiële bezittingen (rekeningen, levensverzekeringen, aandelen, obligaties…) aanhoudt bij een financiële instelling (bank, verzekeringsinstelling, …) die gevestigd is buiten uw fiscale woonstaat, moet deze financiële instelling bepaalde inlichtingen over uw situatie verstrekken aan de betrokken fiscale administratie (aan de FOD Financiën indien het een Belgische financiële instelling betreft).

  Voorafgaand aan de uitwisseling van inlichtingen, is het dus essentieel dat uw financiële instelling u duidelijk kan identificeren en uw fiscaal statuut kan bepalen.

  Uw financiële instelling kan u bijgevolg contacteren om deze gegevens te verkrijgen. Het is noodzakelijk om de gevraagde inlichtingen mee te delen, evenals de eventuele bewijsstukken en gevraagde attesten.

  Het verstrekken van deze informatie zal in principe géén gevolgen hebben voor uzelf, als uw fiscale situatie in orde is.

  Terug
 2. Ben ik betrokken?

  U bent betrokken indien:

  • U géén fiscaal inwoner van België bent en u financiële bezittingen aanhoudt bij een financiële instelling die is gevestigd in België.
   → In dit geval zullen de inlichtingen worden gecommuniceerd aan de fiscale administratie van uw woonstaat.
  • U fiscaal inwoner bent van België en u financiële bezittingen aanhoudt bij een buitenlandse financiële instelling.
   → In dit geval zullen de inlichtingen worden gecommuniceerd aan de Belgische fiscale administratie door het land waar de financiële instelling is gevestigd.

  De uitwisseling van inlichtingen heeft zowel betrekking op natuurlijke personen als op rechtspersonen alsmede op titularissen (van een rekening of verzekeringscontract) als op begunstigden.

  Terug
 3. Over welke inlichtingen gaat het?

  De financiële instellingen moeten aan de betrokken fiscale administratie meedelen:

  • De exacte identiteit van de betreffende klanten (naam, adres, woonstaat, fiscaal identificatienummer…)
  • Inlichtingen inzake de bedoelde financiële activa
  • Waarde van de financiële activa
  • Inkomsten die voortspruiten uit deze financiële activa (intresten, dividenden, enz.)
  Terug
 4. Waarom moeten financiële instellingen de inlichtingen verstrekken?

  In het kader van de Common Reporting Standard (CRS)

  De globalisering van de economie doet de grenzen voor financiële transacties verdwijnen.

  Om belastingontduiking en fiscale ontwijking tegen te gaan, heeft OESO en de EU een standaard ontwikkeld voor de uitwisseling van financiële inlichtingen tussen fiscale administraties.

  Deze standaard, de Common Reporting Standard (CRS) heeft tot doel om de fiscale transparantie op internationaal niveau te verhogen en de fiscale fairness te verzekeren.

  België heeft zich net als héél wat andere deelnemende landen hiertoe geëngageerd. De eerste uitwisselingen CRS beginnen in 2017.


  In het kader van FATCA

  FATCA of Foreign Account Tax Compliance is Amerikaanse wetgeving die wereldwijd belastingontwijking door Amerikaanse burgers of inwoners viseert. Belgische financiële instellingen zijn daarom verplicht om bepaalde inlichtingen over hun klanten (burgers of inwoners van Amerika) te communiceren aan de Amerikaanse belastingadministratie (via de FOD Financiën).

  Om de taak van de Belgische financiële instellingen te vereenvoudigen en de wederkerigheid van de uitwisselingen te garanderen, heeft België een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten voor de uitwisseling van financiële inlichtingen voor fiscale doeleinden. In dit verband zijn de Belgische financiële instellingen verplicht om inlichtingen over financiële rekeningen van klanten met de status van burger of inwoner van de Verenigde Staten, te versturen aan de FOD Financiën. De FOD Financiën zendt vervolgens deze inlichtingen aan de Amerikaanse belastingdienst. Deze uitwisseling ging van start in 2016.

  Terug
 5. Nuttige links

  Terug