Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Rekeningen en andere financiële activa in België (of buiten de fiscale woonstaat)

Inlichtingen die moeten worden verstrekt bij de internationale uitwisselingen van fiscale inlichtingen (CRS en FATCA)

 • Kan mijn financiële instelling bepaalde inlichtingen van mij opvragen?

  Wanneer u bepaalde financiële bezittingen (rekeningen, levensverzekeringen, aandelen, obligaties…) aanhoudt bij een financiële instelling (bank, verzekeringsinstelling, …) die gevestigd is buiten uw fiscale woonstaat, moet deze financiële instelling bepaalde inlichtingen over uw situatie verstrekken aan de betrokken fiscale administratie (aan de FOD Financiën indien het een Belgische financiële instelling betreft).

  Voorafgaand aan de uitwisseling van inlichtingen, is het dus essentieel dat uw financiële instelling u duidelijk kan identificeren en uw fiscaal statuut kan bepalen.

  Uw financiële instelling kan u bijgevolg contacteren om deze gegevens te verkrijgen. Het is noodzakelijk om de gevraagde inlichtingen mee te delen, evenals de eventuele bewijsstukken en gevraagde attesten.

  Het verstrekken van deze informatie zal in principe géén gevolgen hebben voor uzelf, als uw fiscale situatie in orde is.

 • Ben ik betrokken?

  U bent betrokken indien:

  • U géén fiscaal inwoner van België bent en u financiële bezittingen aanhoudt bij een financiële instelling die is gevestigd in België.
   → In dit geval zullen de inlichtingen worden gecommuniceerd aan de fiscale administratie van uw woonstaat.
  • U fiscaal inwoner bent van België en u financiële bezittingen aanhoudt bij een buitenlandse financiële instelling.
   → In dit geval zullen de inlichtingen worden gecommuniceerd aan de Belgische fiscale administratie door het land waar de financiële instelling is gevestigd.

  De uitwisseling van inlichtingen heeft zowel betrekking op natuurlijke personen als op rechtspersonen alsmede op titularissen (van een rekening of verzekeringscontract) als op begunstigden.

 • Waarom moeten financiële instellingen de inlichtingen verstrekken?

  In het kader van FATCA

  FATCA of Foreign Account Tax Compliance is Amerikaanse wetgeving die wereldwijd belastingontwijking door Amerikaanse burgers of inwoners viseert. Belgische financiële instellingen zijn daarom verplicht om bepaalde inlichtingen over hun klanten (burgers of inwoners van Amerika) te communiceren aan de Amerikaanse belastingadministratie (via de FOD Financiën).

  Om de taak van de Belgische financiële instellingen te vereenvoudigen en de wederkerigheid van de uitwisselingen te garanderen, heeft België een overeenkomst gesloten met de Verenigde Staten voor de uitwisseling van financiële inlichtingen voor fiscale doeleinden. In dit verband zijn de Belgische financiële instellingen verplicht om inlichtingen over financiële rekeningen van klanten met de status van burger of inwoner van de Verenigde Staten, te versturen aan de FOD Financiën. De FOD Financiën zendt vervolgens deze inlichtingen aan de Amerikaanse belastingdienst. Deze uitwisseling ging van start in 2016.

  In het kader van de Common Reporting Standard (CRS)

  Op 29 oktober 2014 heeft België, door het ondertekenen van het multilaterale akkoord onder bevoegde overheden dat de automatische uitwisseling van financiële gegevens activeert, zich verbonden tot de toepassing van de nieuwe gemeenschappelijke norm inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen in fiscale aangelegenheden (CRS).

  De richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 legt een automatische uitwisseling op van financiële inlichtingen tussen de lidstaten van de Europese Unie. Bovendien heeft de Europese Unie vijf akkoorden afgesloten inzake de automatische uitwisseling van inlichtingen met Liechtenstein, San Marino, Andorra, Monaco en Zwitserland.

  De wet tot regeling van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau en voor belastingdoeleinden verplicht de financiële instellingen om elk jaar de bedoelde inlichtingen via de CRS naar de FOD Financiën te sturen.

  Naast tal van deelnemende staten heeft dus ook België zich daartoe verboden. De eerste CRS-uitwisselingen zijn van start gegaan in 2017.

  De FOD Financiën is ertoe gehouden de internationale verplichtingen van België te respecteren en om aan de fiscale administratie van het land waar de fiscale woonplaats van de rekeninghouder is gevestigd de aan te geven rekeninggegevens van de financiële instellingen over te dragen. De verwerking van die gegevens door de FOD Financiën wordt uitgevoerd met naleving van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming(1) en de wet van 3 augustus 2012 houdende bepalingen betreffende de verwerking van persoonsgegevens door de Federale Overheidsdienst Financiën in het kader van zijn opdrachten.

  (1) Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

 • Over welke gegevens gaat het?

  De persoonsgegevens die door de FOD Financiën aan de belastingautoriteiten van de betrokken staten worden meegedeeld zijn, overeenkomstig artikel 5, §2 van de wet van 16 december 2015:

  a) de naam;
  b) het adres;
  c) het fiscaal identificatienummer (FIN) dat de rekeninghouder van zijn woonstaat heeft gekregen en het (de) rechtsgebied(en) van de woonplaats;
  d) de geboortedatum van de natuurlijke personen;
  e) het rekeningnummer (of het equivalent daarvan als er geen nummer is);
  f) het saldo of de waarde van de rekening (inbegrepen, in het geval van een verzekeringscontract met afkoopwaarde of van eenlijfrenteverzekering, de afkoopwaarde) op het einde van het betreffende kalenderjaar of van een andere passende referentieperiode; als de rekening tijdens het jaar of de betrokken periode werd afgesloten, de afsluiting ervan;
  g) bepaalde gegevens in het geval van effectenrekening;
  h) bepaalde gegevens in het geval van tegoedrekening;
  i) bepaalde gegevens als het niet om een effectenrekening, noch om een tegoedrekening gaat.

 • Naar wie worden die inlichtingen gestuurd?

  De bestemmelingen van die inlichtingen zijn de belastingautoriteiten van de staten die het multilateraal akkoord hebben ondertekend, de lidstaten van de Europese Unie en Liechtenstein, San Marino, Andorra, Monaco en Zwitserland  (lijst) (PDF, 317.85 KB)

 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

  Elke rapporterende financiële instelling en de FOD Financiën worden beschouwd als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

 • Welke rechten heb ik als de FOD Financiën mijn persoonsgegevens verwerkt? Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? Wat zijn de rechtsmiddelen?

 • Nuttige links