Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Veranderingen in gebruik van voertuig

Verandering in gebruik van voertuig

 • Wat gebeurt er als de auto niet meer dient als mijn persoonlijke vervoermiddel (mijn echtgeno(o)t(e) gebruikt de auto om te gaan werken), als ik mijn auto verkoop of wegschenk of hem wil inschrijven op een andere naam?

  Als deze gebeurtenissen zich voordoen binnen de 3 jaar na de aankoop, de intracommuncautaire verwerving of de invoer van de auto zal de btw die u op dat moment hebt betaald, herzien worden.

  Het bedrag dat u moet terugstorten, wordt berekend door het basisbedrag te delen door 36 en dan te vermenigvuldigen met het aantal resterende volledige maanden (tussen de datum van gewijzigd gebruik of afstand van het voertuig en het einde van de periode van 3 jaar).

  Als deze gebeurtenissen zich voordoen na het verstrijken van de 3-jarige herzieningsperiode, moet u geen btw terugstorten.

  Vanaf het ogenblik dat een van deze gebeurtenissen zich voordoet, hebt u geen recht meer op het voordelige btw-tarief van 6 % bij aankoop van auto-onderdelen of bij onderhouds- en herstellingswerken. Het speelt geen rol of deze gewijzigde situatie zich voordoet binnen of buiten de 3-jarige herzieningsperiode. U verliest sowieso het recht op het voordeeltarief.

  Als het voertuig voor andere doeleinden dan voor uw persoonlijke vervoer wordt gebruikt, zal bovendien de vrijstelling van de verkeersbelasting en de belasting op de inverkeerstelling worden ingetrokken.

 • Hoe breng ik het bevoegde KMO beheerteam op de hoogte van een verandering in het gebruik van de wagen?

  Binnen de maand na de verkoop, de schenking, de inschrijving op een andere naam of het gewijzigde gebruik van uw auto stuurt u een brief naar het bevoegde KMO beheerteam waarin u de volgende zaken vermeldt en bijvoegt:

  • uw naam en adres
  • een verwijzing naar het formulier nr. 716 dat u werd uitgereikt om het gunstregime te kunnen genieten
  • een nauwkeurige omschrijving van uw voertuig
  • een omschrijving van de aard en de datum van de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de herziening
  • het bewijs van de verandering in het gebruik van de wagen (bijvoorbeeld een kopie van de verkoopfactuur)
  • (een kopie van) de aankoopfactuur van de wagen

  Bij deze brief voegt u ook het originele attest nr. 717B. Vanaf de datum van verkoop, inschrijving op een andere naam of gewijzigd gebruik van het voertuig geeft dit document immers geen recht meer op het voordelige btw-tarief van 6 % bij aankoop van auto-onderdelen of bij onderhouds- en herstellingswerken.

 • Wat moet ik doen als ik het gunstregime wil aanvragen voor een nieuw voertuig terwijl ik nog een ander voertuig gebruik waarvan de driejarige herzieningsperiode niet verstreken is?

  In dat geval hebt u de keuze:

  • U vraagt voor uw oude voertuig de btw-herziening, zodat u voor uw nieuwe voertuig recht hebt op het gunstregime
  • U vraagt geen gunstregime aan voor uw nieuwe voertuig, zodat u het gunstregime behoudt voor uw oude voertuig
 • In welke gevallen is er geen btw-herziening?

  Er is geen btw-herziening:

  • als uw gezondheidstoestand u verhindert dat u zich nog kan verplaatsen, zelfs met de hulp van derden.
  • in geval van totaalverlies van uw voertuig en de verkoop ervan als wrak.
  • in geval van overmacht, dat wil zeggen elke gebeurtenis die u buiten uw wil om in een van de situaties brengt  waarin er normaal wel een btw-herziening zou plaatsvinden.
  • als u overlijdt.

  U of uw nabestaanden moeten het bevoegde KMO beheerteam hiervan op de hoogte brengen om te vermijden dat het gunstregime wordt herzien. Samen met deze kennisgeving stuurt u ook het originele attest nr. 717B terug.

  Die dienst zal u meedelen welke bewijzen u moet voorleggen.