Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aankoop van een auto

Aankoop van een auto

 • Op welke belastingvoordelen heb ik recht wanneer ik als persoon met een beperking een auto koop?

  Bij de aankoop van een auto in België, bij de intracommunautaire verwerving of bij de invoer ervan in België, hebt u recht op het verlaagde btw-tarief van 6 %, als u deze auto gedurende ten minste 3 jaar als uw persoonlijke vervoermiddel gebruikt.

  Bovendien is het mogelijk om het betaalde bedrag aan btw terug te krijgen.

 • Wat wordt er verstaan onder persoonlijk vervoermiddel?

  De gunstregeling wordt slechts toegestaan voor één enkel voertuig tegelijk per begunstigde. Het voertuig moet in principe op uw naam ingeschreven worden bij de Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).

  De fiscale voordelen zijn een strikt persoonlijk recht dat enkel aan u zelf wordt verleend. U moet zich in de auto bevinden telkens als deze op de openbare weg wordt gebruikt.

  Het maakt hierbij niet uit:

  • of u zich alleen of vergezeld in het voertuig bevindt.
  • of u zelf rijdt of u het voertuig door iemand anders laat besturen.

  In bepaalde gevallen is het bovendien toegelaten dat het voertuig wordt gebruikt zonder dat u zelf aan boord bent

  Als uw gezin slechts over één auto beschikt en u zelf niet in staat bent te besturen, dan mag een gezinslid (bijvoorbeeld de echtgenoot) het voertuig, dat ingeschreven is op uw naam, gebruiken als uw gezondheidstoestand het bezit van een voertuig vereist.

  In andere gevallen dan hiervoor bedoeld, bijvoorbeeld wanneer een andere persoon dan uw gezinslid de wagen bestuurt of indien uw gezin over meer dan 1 wagen beschikt dat als persoonlijk voertuig voor de persoon met een beperking wordt gebruikt, geldt het volgende:

  Wanneer u niet zelf met de wagen kan rijden en afhankelijk van de bestemming en de omstandigheden, kan het voorkomen dat de persoon die u vervoert naar een bestemming (school, werk, ziekenhuis ...), daar niet blijft wachten, vervolgens zonder u met de wagen terugkeert naar uw huis en dat die persoon op een later tijdstip vanaf die plaats weer vertrekt om u op te halen.

  In deze context is de administratie er altijd van uitgegaan dat er een onmiddellijk verband is tussen die uitzonderlijke trajecten zonder de persoon met een beperking en de noodwendigheden van het persoonlijk vervoer van betrokkene, zodat die trajecten het voordeel van de fiscale gunstregelingen niet in het gedrang brengen.

  Er wordt ook aanvaard dat een familielid of derde met uw voertuig voor u naar de apotheek rijdt of uw boodschappen doet omdat u wegens gezondheidsredenen uw woning tijdelijk niet kan verlaten.

  Het voertuig waarmee een minderjarige persoon met een beperkingwordt vervoerd, mag ook worden gebruikt zonder dat deze persoon zich in het voertuig bevindt, als:

  • Het voertuig wordt bestuurd door de wettelijke vertegenwoordiger van de invalide.
  • Het gaat om het enige voertuig van het gezin.

  Het voldoen aan deze twee voorwaarden is noodzakelijk en voldoende. Geen enkel bijkomend bewijs betreffende de aard van verplaatsingen waarvoor het voertuig door de wettelijke vertegenwoordiger wordt gebruikt, kan worden geëist.

  Deze versoepeling zal worden gehandhaafd tot op het ogenblik dat de betrokken persoon met een beperking in aanmerking komt voor hetzij de inkomensvervangende tegemoetkoming, hetzij de integratietegemoetkoming bedoeld door de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap (Belgisch Staatsblad van 1 april 1987).

  Behalve die gevallen waarvoor een tolerantie logischerwijze gerechtvaardigd is, beantwoordt elk ander gebruik van het voertuig zonder de persoon met een beperking niet aan de doelstellingen die aan de basis lagen van de invoering van betreffende gunstregeling. Het oneigenlijk gebruik van het voertuig heeft dus het verlies van de fiscale voordelen tot gevolg.

 • Welke stappen moet ik ondernemen om het verlaagde btw-tarief (en later de btw-teruggave) te kunnen krijgen?

  1. Sluit de koopovereenkomst (bestelbon) van uw auto zodat u de essentiële kenmerken van uw auto (merk, model, jaartal, cilinderinhoud …) en de identiteit van de verkoper kent.
    
  2. Neem telefonisch contact op met het contactcenter. We bezorgen u vervolgens per post een brief met meer informatie en het aanvraagformulier 716.1. Vul het aanvraagformulier in, dateer en onderteken het. Bezorg ons het formulier:

   • ofwel per post naar:
    FOD Financiën - AAFisc KMO
    Gaston Crommenlaan 6 bus 575
    9050 Gent
   • ofwel online via MyMinfin > Mijn interacties > Antwoorden op een brief

  3. Hierdoor verbindt u er zich formeel toe:
   • het voertuig in te schrijven op uw naam of op naam van uw wettelijke vertegenwoordiger (in geval van een minderjarige persoon met een beperking), en de vrijstelling van verkeersbelasting in te roepen (tenzij de persoon met een beperking een oorlogsinvalide is die een invaliditeitspensioen geniet van ten minste 50 % maar minder dan 60 % of het voertuig een 'traag voertuig' is).
   • het voertuig alleen te gebruiken voor uw persoonlijk vervoer.
   • het voertuig nooit te gebruiken voor goederenvervoer, uw bagage en andere persoonlijke goederen uitgezonderd, en nooit te gebruiken voor bezoldigd personenvervoer.
   • slechts over 1 voertuig tegelijk te beschikken dat onder het gunstregime van de btw valt.
   • een attest van de arts voor te leggen dat het gebruik van het type voertuig rechtvaardigt in geval van een lichte vrachtauto.
   • het bevoegd KMO beheerteam onmiddellijk in kennis te stellen van elke wijziging van bestemming van het voertuig of verkoop ervan.
     
  4. Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u een toelating die u aan uw autohandelaar moet bezorgen. 
  5. Bezorg die toelating ten laatste op het moment van de levering (of bij de intracommunautaire verwerving of invoer) van het voertuig aan de verkoper (of douane).

  6. De verkoper (of de douanier) vermeldt op de verkoopfactuur en op het dubbel ervan (of op de bijzondere btw-aangifte inzake de intracommunautaire verwerving van nieuwe vervoermiddelen of op het invoerdocument en de kopieën erbij):
   • de datum van het formulier nr. 716
   • het referentienummer van dit formulier
   • de officiële benaming van het KMO beheerteam dat het formulier heeft afgeleverd

   Als de persoon met een beperking minderjarig is, wordt de factuur (of het document dat wordt gebruikt voor de betaling van de btw bij intracommunautaire verwerving of invoer) opgemaakt:
   • hetzij op naam van de wettelijke vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd) die op het formulier nr. 716 heeft verklaard te handelen voor rekening van het kind
   • hetzij op naam van het kind met vermelding van de naam van de vader, moeder of voogd die optreedt als wettelijke vertegenwoordiger
 • Wat moet ik doen als ik al een voorschot moet betalen zonder dat ik het akkoord heb van het bevoegde KMO beheerteam over de toepassing van het verlaagde btw-tarief?

  Als de verkoper u bij het sluiten van het verkoopcontract van het voertuig vraagt om een voorschot te betalen en u hebt nog geen akkoord van het bevoegde KMO beheerteam, is het btw-tarief van 21 % verschuldigd over het gevraagde voorschot. 

  Om praktische redenen aanvaardt de administratie echter dat de heffing van de btw over het voorschot tegen 6 % gebeurt als de persoon met een beperking een invaliditeitsattest kan voorleggen. De verkoper vermeldt dat op alle exemplaren van het contract, op de bestelbon, op de factuur en op het dubbel ervan die worden afgeleverd bij de betaling van het voorschot.

 • Wat moet ik doen om de teruggave te krijgen van de btw van 6 %?

  Bel naar het Contactcenter. We sturen u vervolgens een brief met meer informatie en het aanvraagformulier 716.3. Vul dat aanvraagformulier in, dateer en onderteken het. Bezorg ons het formulier en de gevraagde bijlagen:

  • ofwel per post:
   FOD Financiën - AAFisc KMO Beheer
   Gaston Crommenlaan 6 bus 575
   9050 Gent
  • ofwel elektronisch: MyMinfin > Mijn interacties > Antwoorden op een brief.

  Voeg volgende documenten bij het aanvraagformulier:

  • de aankoopfactuur (en de eventuele creditnota), de bijzondere btw-aangifte of het invoerdocument van de aangekochte wagen (en de eventuele corrigerende documenten),
  • het invaliditeitsattest (als dat op het aanvraagformulier gevraagd wordt),
  • het inschrijvingsbewijs, de vrijstelling van de verkeersbelasting en belasting op de inverkeerstelling van de wagen,
  • de aankoop- en verkoopfactuur (of het bewijs van overname door de garage) van de vorige wagen,
  • het originele attest 717B van de vorige wagen,
  • de betaalbewijzen.

  Vanaf de levering, de intracommunautaire verwerving of de invoer in België van uw voertuig hebt u maximum 3 jaar de tijd om de teruggave van de 6 % btw te vragen. U hebt er alle belang bij de aanvraag om teruggave zo snel mogelijk te doen. Toch is het aangeraden te wachten tot op het moment dat u de vrijstelling van de verkeersbelasting hebt ontvangen.

  Als uw dossier in orde is, krijgt u het attest 717B. Dat attest identificeert het voertuig en laat u toe onderdelen en toebehoren voor uw voertuig aan te kopen of in te voeren tegen het btw-tarief van 6 %. U kunt tegen dit tarief ook onderhouds- en herstellingswerken laten uitvoeren.

  Meer informatie hierover vindt u in de rubriek  'Gebruik van een auto'.

 • Wanneer kan ik geen teruggave van de btw krijgen?

  U kunt geen teruggave van de btw krijgen als u uw voertuig koopt bij een btw-plichtige wederverkoper die de bijzondere regeling van belastingheffing over de winstmarge toepast.

 • Hoeveel btw betaal ik als aan mijn nieuw gekochte voertuig omvormingswerken en/of aanpassingen door een gespecialiseerde firma moeten gebeuren vooraleer ik het als persoon met een beperking kan gebruiken?

  Het verlaagde btw-tarief van 6 % is ook van toepassing op omvormings- en aanpassingswerken. Het bevoegd KMO beheerteam zal hiervoor het attest nr. 717A afleveren op het moment van het akkoord via formulier nr. 716 voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief voor de levering, de intracommunautaire verwerving of de invoer in België van het betrokken voertuig.

  Opgelet: in dit geval is de reeds betaalde btw van 6 % op de aanpassingswerken en/of aanpassingen niet terugbetaalbaar.

 • Hoeveel btw betaal ik als de verkoper mij een al omgevormd of aangepast voertuig levert?

  In dat geval bedraagt de btw voor het geheel van de levering 6 %. Dat geldt ook bij invoer in België van een omgevormd en/of aangepast voertuig. Alle formaliteiten worden geregeld met het formulier nr. 716.

  De betaalde btw is bovendien volledig terugbetaalbaar.

  Opgelet: de factuur moet vermelden dat het om een al omgevormd of aangepast voertuig gaat.