Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vanaf 1 juni 2024 - uitbreiding permanente regeling

Vanaf 1 juni 2024 - uitbreiding permanente regeling

 • Wat houdt deze uitbreiding permanente regeling inzake afbraak en heropbouw in?

  Het gaat om de verduidelijking en de uitbreiding van het toepassingsgebied van de langdurende verhuur bedoeld in de permanente regeling vanaf 1 januari 2024 en de invoering van een nieuwe situatie waarbij de bouwheer het verlaagd btw-tarief van 6 % kan toepassen.

  Deze regel is sinds 1 juni 2024 in werking.

   Meer informatie (PDF, 149.02 KB).

  Deze nieuwe regeling zal later verder worden becommentarieerd in een circulaire.

 • Moet ik (bouwheer/koper) een verklaring indienen wanneer ik de uitgebreide permanente regeling wil toepassen, zoja, dewelke?

  Ja, afhankelijk van de bestemming van uw heropgerichte woning dient u de verklaring nr. 111/1, nr. 111/2, nr. 111/3 (u als koper samen met de verkoper (1)), nr. 111/4 of nr. 111/5 in.

  (1) Niettegenstaande de administratie een nieuwe verklaring nr. 111.3/2024 en  bijlage (PDF, 212.94 KB) heeft ter beschikking gesteld, zal het volgende aanvaard worden:

  De verkoper van een woning die zich in 2024 ingevolge de nieuwe rubriek XXXVII, § 3, van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 beroept op de overgangsregeling voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief dient een nieuwe verklaring "formulier 111.3/2024" in. De administratie aanvaardt dat de verklaring van de koper, die als bijlage bij die verklaring moet worden gevoegd, dezelfde mag zijn als (of een kopie mag zijn van) de verklaring die de koper reeds eerder heeft ondertekend in het kader van de toepassing van de tijdelijke regeling van artikel 1quater, § 3, van het KB nr. 20 en die al aan de administratie werd overgemaakt.

  De verkoper dient echter op die verklaring het nummer toe te voegen dat werd toegekend naar aanleiding van de indiening van de initiële verklaring nr. 111/3 alsook de datum van die indiening.

  Uiteraard kan deze werkwijze enkel worden aanvaard indien de gegevens en de vervulde voorwaarden op de initiële verklaring van de koper ongewijzigd zijn gebleven.

  De administratie zal hiertoe binnenkort een nieuwe verklaring nr. 111/5-1 juni 2024 (in geval van rechtstreekse langdurende verhuur aan een natuurlijke persoon) en een gewijzigde verklaring nr. 111/2-1 juni 2024 (in geval van langdurende verhuur voor of door tussenkomst van bepaalde organismen van sociale aard) op papier ter beschikking stellen.

  Het is voorlopig nog niet mogelijk deze verklaringen in te dienen via MyMinfin (dit in tegenstelling tot de verklaringen nr. 111/1, nr. 111/3 en nr. 111/4). Zodra deze toepassing aangepast is, zullen wij hierover informeren.

  Zie ook volgende vraag omtrent de tolerantie 111/5- 1 juni 2024: 'Kan ik nu al factureren aan het verlaagd tarief, als er nog geen formulier 111/5 kan ingediend worden?'.

  Meer informatie hieromtrent zal later volgen in een circulaire.

 • Kan ik nu al factureren aan het verlaagd tarief, als er nog geen formulier 111/5 kan ingediend worden?

  Tot eind augustus 2024 geldt een tolerantie dat de dienstverrichter het verlaagd tarief mag toepassen op de factuur, indien volgende vermelding voorkomt op de factuur: “Toepassing van het btw-tarief van 6 % voor afbraak en heropbouw van een woning bestemd voor langdurende privéverhuur (nieuwe rubriek XXXVII, § 4 van tabel A van de bijlage bij het KB nr. 20 van 20.07.1970 inzake btw - nieuwe permanente maatregel vanaf 1 juni 2024)”

  Het nummer van de ontvangstmelding 111/5- 1 juni 2024 moet dan door de bouwheer nagestuurd worden aan de dienstverrichter(s) van zodra het formulier kan ingediend worden via Myminfin.