Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vanaf 1 januari 2024 - permanente maatregel

Vanaf 1 januari 2024 - permanente maatregel

 • Wat houdt de nieuwe permanente regeling inzake afbraak en heropbouw in?

  Vanaf 1 januari 2024 werd er een nieuwe permanente regeling inzake afbraak en heropbouw ingevoerd die in feite bestaat uit twee verschillende gevallen:

  1. De afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer natuurlijk persoon die zelf de nieuwe woning zal bewonen (in dit geval gelden sociale criteria inzake oppervlakte, eigen woning, enige woning, en domicilievereiste (te voldoen gedurende minstens 5 jaar). Zie circulaire 2021/C/18.
  2. De afbraak van een gebouw en heropbouw van een woning door een bouwheer rechtspersoon of natuurlijk persoon die de nieuwe woning zal verhuren in het kader van het sociaal beleid gedurende minstens 15 jaar.

  In beide gevallen gaat het dus om diensten, met name het werk in onroerende staat dat bestaat in de afbraak van een gebouw en de heropbouw van een woning. De levering van een heropgebouwde woning (verkoop van een afgewerkte woning of verkoop van een woning in oprichting) is niet bedoeld.

  Er werd ook voorzien in 2 overgangsmaatregelen voor de projecten die van start zijn gegaan vóór 1 januari 2024.

  Deze nieuwe regeling wordt becommentarieerd in de circulaire 2024/C/30 betreffende het verlaagd btw-tarief dat van toepassing is op de afbraak en heropbouw van woningen op het volledige Belgische grondgebied, in de circulaire 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van woningen en de circulaire 2024/C/35 Erratum 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van woningen.

 • Moet ik (bouwheer) een verklaring indienen wanneer ik de nieuwe permanente regeling wil toepassen, zoja dewelke ?

  Afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt dient u tijdig in:

 • Waar kan ik deze verklaring vinden?

  U dient de verklaring bij voorkeur in via MyMinfin (log in, kies rubriek ‘Mijn interacties’, 'Een formulier invullen', 'Identificatienummer 111', kies '111.1' of '111.2'). Het bewijs van indiening met daarop het uniek referentienummer dat moet vermeld worden op de facturen en dubbels ervan zal daarna beschikbaar zijn via de rubriek 'Mijn documenten'. Indien u gehuwd of wettelijk samenwonend bent en uw partner verkrijgt ten aanzien van de heropgerichte woning, eveneens eigendomsrechten, volstaat het dat één van jullie deze verklaring invult en indient.

  Bij alle andere vormen van mede-eigendom dient elke bouwheer afzonderlijk een verklaring in te dienen.

  Indien u geen toegang heeft tot MyMinfin, kan u uitzonderlijk het bevoegde kantoor verzoeken u dit formulier per post of per mail toe te zenden.

  Wenst u een formulier? Telefoneer naar uw bevoegd kantoor: kantorengids > 'Particulier' > ‘Aangifte’ > ‘Bouwwaarde - aangifte btw’ > gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Zij zullen u een formulier bezorgen.

 • Wanneer moet ik de verklaring indienen?

  U moet de verklaring indienen vóóraleer de btw opeisbaar wordt met betrekking tot de handelingen waarvoor u het btw-tarief van 6 % wenst te genieten. Normaliter moet dit dus gebeuren vóór het starten van de werken van afbraak en heropbouw.

  De administratie aanvaardt dat de verklaring mag ingediend worden na de aanvang van de werken. Maar het verlaagd btw-tarief geldt in dat geval in principe enkel voor de btw die opeisbaar wordt vanaf de datum van het indienen van de verklaring.

  Er is geen mogelijkheid tot regularisatie van de btw bij indiening van de verklaring nadat de btw opeisbaar is geworden, behoudens bij overmacht (vb. ernstige ziekte van de bouwheer waardoor het voor hem niet mogelijk was de verklaring tijdig te doen) of materiële fout (vb. de aangifte is ingediend maar is onvolledig of bevat onjuiste elementen).

 • Moet ik iets ondernemen indien er zich een wijziging voordoet waardoor de voorwaarden tijdens de termijn van 5 jaar (of 15 jaar in geval van langdurende verhuur in het kader van het sociaal beleid) niet langer meer zijn voldaan?

  U dient binnen de drie maanden vanaf de datum waarop de wijzigingen aanvangen hiervan een verklaring in te bij de administratie (afhankelijk van uw situatie via een verklaring nr. 111/1B of nr. 111/2B).

  Binnen dezelfde termijn zal (een deel van) het belastingvoordeel moeten worden teruggestort.

  Wenst u een formulier? Telefoneer naar uw bevoegd kantoor: kantorengids > 'Particulier' > ‘Aangifte’ > ‘Bouwwaarde - aangifte btw’ > gemeente waar het onroerend goed gelegen is. Zij zullen u een formulier bezorgen.