Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Bouwen en btw

U laat uw woning bouwen? In de meeste gevallen stuurt uw belastingdienst u een formulier (111/B57). Daarin worden u een aantal inlichtingen gevraagd over de uitgevoerde werken en verwerkte materialen.

Het btw-tarief voor bouwwerken en bouwmaterialen is 21 %.

Bouwen en btw - Aangifte en btw-tarief

 • Ik laat een woning bouwen. Wat moet ik doen voor de btw?

  In de meeste gevallen moet u een formulier (111/B57) invullen om een aantal bijkomende inlichtingen betreffende de uitgevoerde werken en verwerkte materialen te verstrekken.

  Uw gemeente levert u voor het bouwen van uw woning een stedenbouwkundige vergunning af en licht uw belastingdienst in.

  Uw belastingdienst zal u het formulier automatisch toezenden als uw stedenbouwkundige vergunning wordt toegekend.

  Op basis van uw antwoorden bepalen we of we uw dossier selecteren voor een verdere controle van de normale waarde van uw woning.

 • Hoe en wanneer moet ik het formulier (111/B57) terugsturen?

  U moet het formulier (dat u per post van uw belastingkantoor heeft ontvangen) invullen en het terugsturen ten laatste 3 maanden na de betekening van het nieuwe kadastraal inkomen van uw woning.

  Verstuur het formulier bij voorkeur per e-mail naar het e-mailadres vermeld in de grijze kader op de brief, of per post (naar de dienst die het u toestuurde).

 • Ik heb mijn stedenbouwkundige vergunning al gekregen, maar ik heb het formulier (111/B57) nog niet ontvangen. Wat moet ik doen?

  In sommige gevallen sturen we u geen formulier. U moet dan niets doen.

  U moet het formulier enkel invullen als u er één heeft ontvangen.

 • Ik ben het formulier (111/B57) verloren. Wat kan ik doen?

  U vindt uw formulier niet meer terug en wenst een duplicaat te ontvangen? U kan er een aanvragen bij uw belastingdienst. U vindt de gegevens in onze kantorengids  (Particulier > Aangifte > Bouwwaarde - aangifte btw > gemeente waar het gebouw zich bevindt).

 • Welke bijlagen moet ik bij het formulier (111/B57) voegen?

  U moet alleen documenten toevoegen als dat in de brief gevraagd wordt.

  Het is niet nodig om facturen en plannen toe te voegen. Die kunnen we in een latere fase eventueel nog opvragen.

 • Moet ik de plannen, bestek(ken) en facturen van het bouwen van mijn woning bewaren en hoelang?

  U moet volgende documenten bijhouden:

  • het goedgekeurde, definitieve plan van uw nieuwe woning, getekend door de architect
  • de bestekken en/of het lastenboek
  • alle originele facturen
  • eventuele bewijsstukken waaruit blijkt dat u, uw familieleden of derden gratis werken hebben uitgevoerd aan uw nieuwe woning

  U moet gedurende 5 jaar alle documenten bewaren. Die periode start vanaf de datum van de betekening van het kadastraal inkomen.

  In geval van een verzoek van de controlerende medewerker moet u de documenten ter inzage voorleggen. Als u de documenten niet kunt voorleggen zullen we de belasting voor die dienstverrichtingen als niet voldaan moeten beschouwen, tenzij u het tegendeel kunt bewijzen.

 • Wat gebeurt er als ik niet of niet volledig antwoord op het formulier (111/B57)?

  Als u niet antwoordt op het formulier of u antwoordt onvolledig dan riskeert u een boete.

  U zal nog steeds moeten antwoorden, ook al krijgt u een boete.

 • Ik heb het formulier (111/B57) teruggestuurd naar de belastingdienst. Wat zijn de volgende stappen?

  Op basis van uw antwoorden bepalen we of we uw dossier selecteren voor een verdere controle van de normale waarde van uw woning.

  We vinden geen onregelmatigheden in uw dossier

  U moet niets meer doen en u ontvangt geen brief meer van ons over uw dossier.
  We vragen u echter om uw documenten over het bouwen te bewaren.

  We wensen uw dossier na te kijken

  We zullen u een tweede formulier toesturen waarin we facturen, plannen, bestekken en andere inlichtingen opvragen.

  Deze controle is bedoeld om een onderscheid te maken tussen werken uitgevoerd door:

  Zo kunnen we bepalen of de gefactureerde bedragen en de door uzelf en derden uitgevoerde werken overeenstemmen met de normale waarde van uw woning.

 • De belastingdienst controleerde de betaalde btw voor mijn bouw. Ik ga niet akkoord met de vaststellingen. Wat nu?

  U kunt onmiddellijk contact opnemen met de medewerker die uw dossier behandelde. Hij zal u uitleggen hoe hij de normale waarde van uw woning bepaalde. Als blijkt dat niet met alles rekening werd gehouden, zal hij het dossier herbekijken.

  Wanneer u en de medewerker het oneens blijven, kan door beide partijen een deskundige schatting worden aangevraagd. Deze deskundige schatting moet gebeuren binnen de twee jaar na de betekening van het kadastraal inkomen.

 • Wat is het btw-tarief voor de werkuren en de bouwmaterialen?

  Het btw-tarief is 21 % voor de werkuren en de materialen aangerekend door aannemers en zelfstandigen. Op de bouwmaterialen die u zelf aankoopt, betaalt u ook 21 % btw.

  Het verlaagd btw-tarief van 6 % is enkel van toepassing voor werken aan privéwoningen van minstens 10 jaar oud.

  De afbraak en de erop volgende heropbouw van een privéwoning geniet in bepaalde Belgische steden en onder bepaalde voorwaarden ook het verlaagd btw-tarief van 6%.

 • Ik heb zelf een deel van de bouwwerken gedaan en/of ik heb hulp gekregen van mijn gezin. Hoe zit het met de btw?

  Wanneer de werken worden uitgevoerd door onafhankelijke professionals of aannemers, moet u de btw betalen die op hun facturen staat.

  Wanneer u zelf een deel van de werken samen met familieleden en/of anderen uitvoert, moet u geen btw betalen op dat deel van de werken. In dat geval moet u bewijzen dat die werken effectief door u en de gratis hulp van familieleden en/of anderen zijn uitgevoerd.

  Daarvoor moet u aankoopbewijzen zoals aankoopbonnen, facturen … van de gebruikte materialen kunnen voorleggen. Alsook verklaringen van de familieleden en/of anderen waarin staat dat ze u gratis hulp aangeboden hebben.

  Hou er rekening mee dat als u btw-plichtig bent en u zelf bouwwerken uitvoert, er specifieke regels van toepassing zijn.