Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Voor wie

Sinds aanslagjaar 2017 (inkomstenjaar 2016), heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de belastingvermindering voor dakisolatie opgeheven.

Ook het Vlaamse Gewest heeft deze belastingvermindering opgeheven. Meer info

Voor wie is de belastingvermindering voor dakisolatie bedoeld?

 • Wie heeft recht op de belastingvermindering?

  U moet gelokaliseerd zijn in een gewest dat de belastingvermindering toekent. Voor meer informatie, zie FAQ 2.1.4 Hoe het bevoegde gewest bepalen?

  Daarenboven moet u, om recht te hebben op de belastingvermindering, eigenaar, naakte eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder van de woning zijn.

  Het is niet vereist dat u zelf in de woning woont. Het kan namelijk ook een verhuurde woning zijn.

  Als een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt de belastingvermindering voor dakisolatie omgedeeld op basis van het belastbaar inkomen van elke echtgenoot.

  Opmerking: voor dit fiscaal voordeel is het niet bepalend of u de uitgaven zelf heeft betaald.

  Voorbeelden

  • Betaling van de uitgaven door uw partner of echtgenoot
  • Betaling van de uitgaven door een familielid

  De uitgaven mogen dus ook door uw echtgenoot worden betaald, zelfs wanneer jullie als alleenstaanden worden belast.

  Voorbeeld: gehuwden waarvan één van beide Europees ambtenaar is en die als alleenstaanden worden belast.

  Het spreekt echter voor zich dat u en de persoon die de uitgave heeft betaald, de belastingvermindering niet kunnen vragen voor eenzelfde uitgave.

  Voorbeeld
  Een mevrouw is vruchtgebruiker van een woning. Haar zoon heeft de naakte eigendom ervan. De energiebesparende uitgaven, die normaal voor rekening van mevrouw zijn in haar hoedanigheid van vruchtgebruiker, worden volledig door de zoon betaald. De moeder vraagt de belastingvermindering op basis van de betaling die door de zoon werd gedaan. De zoon kan voor dezelfde uitgave geen belastingvermindering vragen.

 • Ik heb werken voor dakisolatie laten uitvoeren in de woning die ik huur. Kan ik daarvoor een belastingvermindering krijgen?

  Ja. Als huurder kunt u in principe een belastingvermindering krijgen.

  Let echter wel op:

  Aangezien de uitgaven die recht geven op een belastingvermindering normalerwijze niet ten laste van de huurder zijn, kunt u de vermindering in principe slechts krijgen als uw naam vermeld wordt in de huurovereenkomst.

  Het feit dat u de woning slechts voor een gedeelte van het jaar 2023 heeft gehuurd, heeft geen belang. Hetzelfde geldt indien u de woning niet meer huurt op het ogenblik van de betaling van de facturen.

  In elk geval moet u huurder zijn op het ogenblik dat u zich voor de uitvoering van de werken op vaste en definitieve wijze verbindt ten opzichte van de aannemer.

 • Ik heb werken voor dakisolatie laten uitvoeren in de woning die ik huur. De eigenaar heeft eveneens zulke werken laten uitvoeren. Wie kan de belastingvermindering krijgen?

  In dit geval kunt u allebei de belastingvermindering krijgen, ieder voor zijn eigen uitgaven.

  De belastingverminderingen worden afzonderlijk berekend, enerzijds, voor de eigenaars en, anderzijds, voor de huurders. De vermindering is voor allebei beperkt tot 3.740 euro (aanslagjaar 2024, uitgaven van het jaar 2023). (Aanslagjaar 2025, uitgaven van het jaar 2024: 3.900 euro).

 • Ik heb werken voor dakisolatie laten uitvoeren in een woning die ik huur. Ik woon in deze woning met een (of meerdere) andere perso(o)n(en). Wie kan de belastingvermindering krijgen?

  U wordt belast als alleenstaande en het huurcontract staat alleen op uw naam

  Als u in de woning woont met een of meerdere andere perso(o)n(en) die afzonderlijk worden belast (bijvoorbeeld: feitelijk gezin, gehuwden of wettelijk samenwonenden die afzonderlijk worden belast voor het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning, medehuurders, enz.) en als alleen u huurder bent (huurcontract opgesteld op uw naam alleen), kan alleen u de belastingvermindering voor dakisolatie krijgen.

  U wordt belast als alleenstaande en het huurcontract staat op naam van u én de andere huurder(s)

  Als u daarentegen in de woning woont met een of meerdere andere perso(o)n(en) die afzonderlijk worden belast (bijvoorbeeld : feitelijk gezin, gehuwden of wettelijk samenwonenden die afzonderlijk worden belast voor het jaar van huwelijk of wettelijke samenwoning, medehuurders, enz.) en als allen of sommigen huurder zijn (huurcontract op naam van allen of sommigen), kan de belastingvermindering worden toegekend aan elke huurder.

  Die vermindering moet door de medehuurder worden beperkt door het grensbedrag van 3.740 euro (aanslagjaar 2024, uitgaven van het jaar 2023) te delen door het aantal medehuurders van de woning. (Aanslagjaar 2025, uitgaven van het jaar 2024: 3.900 euro).

  Of de factuur is opgesteld op uw naam of op naam van een andere bewoner (of van allen) is zonder belang.

  Voorbeeld:
  Vijf vriendinnen, gelokaliseerd in het Waalse Gewest, huren samen een woning en het huurcontract is op naam van deze vijf vriendinnen opgesteld.

  In 2023 laten de vijf vriendinnen dakisolatie plaatsen die aan alle voorwaarden beantwoordt om de belastingvermindering te krijgen. Ze hebben de factuur volledig betaald in 2023. De woning is bij de aanvang van de werken al minstens 5 jaar in gebruik.

  Ze betalen elk 2.500 euro, dus in totaal 12.500 euro.

  Berekening van de belastingvermindering:

  Vriendin 1: 2.500 euro x 30 % = 750 euro beperkt tot 748 euro (3.740 euro gedeeld door 5)
  Vriendinnen 2, 3, 4 en 5: idem

  Als u in de woning woont met uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner en u wordt gezamenlijk belast, geniet u beide de belastingvermindering. Het speelt geen rol dat: U woont samen met uw echtgenoot of wettelijke samenwonende partner en u wordt samen belast

  • het huurcontract op beide namen staat of niet,
  • de factuur op uw naam of op naam van uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner (of op naam van beiden) wordt opgesteld,
  • de betaling door uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner of door uzelf wordt uitgevoerd.

  Bij een gemeenschappelijke aanslag, wordt de belastingvermindering voor het gezin berekend en omgedeeld tussen de belastingplichtigen in functie van hun belastbare inkomsten.

 • Heb ik ook recht op een fiscaal voordeel als ik geen belasting moet betalen?

  Neen.

 • Ik heb werken voor dakisolatie laten uitvoeren in verschillende woningen waarvan ik eigenaar ben. Kan ik voor elk van die woningen een belastingvermindering krijgen?

  Ja, voor zover die werken beantwoorden aan alle voorwaarden om de belastingvermindering te krijgen.

  Voor het aanslagjaar 2024 (uitgaven van het jaar 2023) bedraagt de vermindering maximum 3.740 euro per woning. (Aanslagjaar 2025, uitgaven van het jaar 2024: 3.900 euro).

  Voorbeeld:
  Mijnheer Janssens is alleenstaande en eigenaar van twee woningen die al meer dan 5 jaar bewoond zijn.

  Hij laat in 2023 werken voor dakisolatie aan beide woningen uitvoeren (werken die beantwoorden aan alle voorwaarden om de belastingvermindering te krijgen) en hij betaalt de uitgaven volledig in 2023.

  Woning 1: werken voor 5.000 euro (btw inbegrepen)

  Berekening van de vermindering : 5.000 euro x 30 % = 1.500 euro.

  Woning 2: werken voor 15.000 euro (btw inbegrepen)

  Berekening van de vermindering : 15.000 euro x 30 % = 4.500 euro beperkt tot 3.740 euro.

  Totaal bedrag van de belastingvermindering: 1.500 euro + 3.740 euro = 5.240 euro

 • Ik heb zelf werken voor dakisolatie uitgevoerd. Kan ik daarvoor een belastingvermindering krijgen?

  Wanneer u zelf materialen aankoopt en zelf de plaatsing doet, kunt u geen belastingvermindering krijgen.

  In het geval dat u zelf materialen aankoopt en ze daarna door een aannemer laat plaatsen, geven de uitgaven m.b.t. de plaatsing wel recht op een belastingvermindering.