Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastraal inkomen van in België gelegen onroerende goederen

Kadastraal inkomen - Wat en hoe

 • Wat is het kadastraal inkomen?

  Het kadastraal inkomen (KI) vormt de basis voor de inning van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van het onroerende inkomen dat in de personenbelasting belast wordt.

  Het KI is geen echt inkomen, maar een fictief inkomen dat overeenstemt met het gemiddelde jaarlijkse netto-inkomen dat het onroerend goed zijn eigenaar zou opbrengen, dat wil zeggen de gemiddelde jaarlijkse normale nettohuurwaarde van het onroerend goed op het referentietijdstip. Tot op vandaag is dat referentietijdstip 1 januari 1975.

  De brutohuurwaarde wordt verminderd met de lasten die forfaitair op 40 % geschat worden voor gebouwde onroerende goederen en op 10 % voor ongebouwde onroerende goederen.

  U kunt de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens van uw onroerende goederen gemakkelijk terugvinden via MyMinfin:

  1. Meld u aan
  2. Klik op ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’ bij ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’
 • Wat is het geïndexeerde kadastraal inkomen?

  Voor de inning van de onroerende voorheffing en voor de berekening van het onroerende inkomen in de belastingaangifte wordt rekening gehouden met het geïndexeerde kadastraal inkomen.

  Volgens de wet moeten de kadastrale inkomens om de 10 jaar herschat worden tijdens een algemene perequatie. Door het uitblijven van een dergelijke algemene herziening wordt vanaf inkomstenjaar 1991 het kadastraal inkomen (KI) aangepast aan de index van de consumptieprijzen (automatische indexering).

  • Het indexcijfer voor aanslagjaar 2021 bedraagt 1,8630
  • Het indexcijfer voor aanslagjaar 2022 bedraagt 1,9084
  • Het indexcijfer voor aanslagjaar 2023 bedraagt 2,0951

  U kunt de niet-geïndexeerde kadastrale inkomens van uw onroerende goederen gemakkelijk terugvinden via MyMinfin:

  1. Meld u aan
  2. Klik op ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’ bij ‘Mijn woning en mijn onroerende goederen’
 • Wat is het verschil tussen het kadastraal inkomen en de onroerende voorheffing?

  Het kadastraal inkomen wordt vastgesteld op federaal niveau. Het kadastraal inkomen moet niet betaald worden, maar vormt de basis voor de berekening van de onroerende voorheffing en voor de bepaling van het onroerend inkomen dat in de personenbelasting belast wordt.

  De onroerende voorheffing is een jaarlijks te betalen belasting die bepaald wordt op basis van het geïndexeerde kadastraal inkomen. Het is een gewestelijke belasting. De gewesten verwerken en innen voortaan rechtstreeks de onroerende voorheffing voor de goederen op hun grondgebied.

  De FOD Financiën is dus niet bevoegd om uw vragen te beantwoorden of om uw vragen over de onroerende voorheffing te behandelen.

  Mijn goed ligt in het Waals Gewest. Aan wie kan ik mijn vragen stellen?

  Voor al uw vragen of verzoeken kunt u terecht bij de SPW Fiscalité.

  Mijn goed ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan wie kan ik mijn vragen stellen?

  Voor al uw vragen of verzoeken kunt u terecht bij Brussel Fiscaliteit.

  U kunt op de site van Brussel Fiscaliteit simuleren hoeveel onroerende voorheffing u moet betalen.

  Mijn goed ligt in het Vlaams Gewest. Aan wie kan ik mijn vragen stellen?

  Voor al uw vragen of verzoeken kunt u terecht bij de Vlaamse belastingdienst.

  U kunt op de site van de Vlaamse belastingdienst simuleren hoeveel onroerende voorheffing u moet betalen.

 • Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend?

  Elk nieuw vastgesteld, herzien, geschat of herschat kadastraal inkomen wordt aan de belastingplichtige betekend door een per post aangetekende brief.

  U kunt altijd terecht bij de administratie Opmetingen en Waarderingen voor alle inlichtingen over de vaststelling van uw KI. De contactgegevens vindt u op de brief.

 • Ik heb een betekening van het kadastraal inkomen ontvangen. Wat betekenen de inkomenscodes KI die ik terugvind in de rubriek ‘vaststelling van het kadastraal inkomen’?

  De inkomenscodes KI bevatten twee soorten van tekens.

  Aard van het geschatte onroerend goed

  Het eerste soort teken, een cijfer van 1 tot 6, bepaalt de aard van het geschatte onroerend goed.

  Cijfer Aard
  1 gewoon ongebouwd onroerend goed
  2 gewoon gebouwd onroerend goed
  3 ongebouwde nijverheidsgrond (of eventueel ambacht of handel met outillage)
  4 nijverheidsgebouw (of eventueel ambacht of handel met outillage)
  5 op een ongebouwd perceel geplaatst materieel en outillage
  6 op een gebouwd perceel geplaatst materieel en outillage

  Fiscaal statuut van het geschatte onroerend goed

  Het tweede soort teken, een letter, heeft betrekking op het fiscaal statuut van het geschatte onroerend goed.

  Letter Fiscaal statuut
  F belastbaar KI
  G KI vrijgesteld van de onroerende voorheffing op grond van artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 2° en 3° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) of van bijzondere wetten
  H KI vrijgesteld van de onroerende voorheffing krachtens artikel 2.1.6.0.1, eerste lid, 1° van de VCF of voorlopig vrijgesteld gedeelte van een in aanbouw genomen onbebouwde grond
  J niet vastgesteld KI of vastgesteld KI, maar niet belastbaar wegens niet-ingebruikneming of niet-verhuring
  K voorlopig KI: ingebruikneming of verhuring vóór de volledige voltooiing
  L gedeeltelijk voorlopig KI van een appartementsgebouw waarvan niet al de appartementen in gebruik genomen of verhuurd zijn
  P KI van een in aanbouw genomen onbebouwde grond of van een nieuwbeboste grond, belast zonder rekening te houden met de nieuwe aard krachtens artikel 494, § 3 van het WIB 1992
  Q KI van een gebouw of van materieel en outillage dat vrijstelling geniet van de onroerende voorheffing voor economische doeleinden. Zal belastbaar worden vanaf de datum voorkomend in KOLOM 5. Als de datum ‘1.1.0000’ is, gaat het om materieel en outillage dat (voor onbepaalde duur) is vrijgesteld met toepassing van artikel 11 van het decreet van 19.12.1997 van het Vlaams Gewest
  X KI vrijgesteld van de onroerende voorheffing overeenkomstig een bijzondere bepaling van één van de drie gewesten. Deze bepaling en het bevoegde gewest komen voor in KOLOM 1

 • Ik heb een betekening (brief met bepaling kadastraal inkomen) ontvangen. Waar kan ik terecht bij vragen?

  Neem met ons contact op via het nummer 02 572 57 57 (alle werkdagen van 9 tot 17 uur) voor algemene inlichtingen of een afspraak met de schatter.

  U kunt ook altijd terecht bij de administratie Opmetingen en Waarderingen voor alle inlichtingen over de vaststelling van uw KI. De contactgegevens vindt u op de brief.

Kadastraal inkomen - Bezwaar

 • Kan ik bezwaar indienen tegen het kadastraal inkomen dat mij betekend werd?

  Er zijn 2 gevallen waarin u bezwaar kunt indienen tegen het KI dat u betekend werd:

  • bij de schatting wanneer het over een nieuwbouw gaat
  • bij een herschatting wanneer het over een verbouwd onroerend goed gaat
 • Binnen welke termijn en hoe moet ik bezwaar indienen?

  Opdat het bezwaar ontvankelijk zou zijn, moeten een aantal voorwaarden vervuld zijn.

  • Het bezwaar moet ingediend worden binnen een termijn van 2 maanden vanaf de datum van betekening van het KI (= datum vermeld op het document).
  • Het bezwaar moet bij een ter post aangetekende brief gericht worden aan de administratie Opmetingen en Waarderingen. Het adres vindt u op de betekeningsbrief.
  • U moet in het bezwaar een tegenvoorstel doen, dat wil zeggen het KI vermelden dat u zelf voorstelt.
 • Wat gebeurt er na de indiening van het bezwaar?

  Een speciaal daartoe aangewezen ambtenaar wordt belast met het onderzoek van ieder ontvankelijk bezwaar. Na onderhandelingen met die ambtenaar kan een minnelijke schikking getroffen worden. Als de onderhandelingen niet tot een akkoord leiden, zal de onderzoekende ambtenaar voorstellen een beroep te doen op de Fiscale bemiddelingsdienst om alsnog te proberen de standpunten te verzoenen. Zie www.fiscalebemiddeling.be

  Wanneer ook de tussenkomst van de Fiscale bemiddelingsdienst niet tot een akkoord leidt, mogen de 2 partijen, dat wil zeggen de administratie en de belastingplichtige

  • in gemeenschappelijk akkoord 1 of 3 scheidsrechter(s) aanwijzen
  • samen of afzonderlijk de aanwijzing van 1 of 3 scheidsrechter(s) vragen aan de vrederechter

  De uitspraak van die scheidsrechter(s) bindt zowel de administratie als de belastingplichtige, wiens belangen op die manier gewaarborgd worden. De uitspraak kan nog alleen betwist worden door een vordering in te leiden bij de rechtbank.

 • Hoeveel bedragen de arbitragekosten en wie moet ze betalen?

  Het kadastraal inkomen waarmee rekening wordt gehouden om het bedrag van de arbitragekosten te bepalen, is het kadastraal inkomen dat de administratie Opmetingen en Waarderingen aan de bezwaarindiener betekend heeft.

  Voor gebouwde onroerende goederen worden de arbitragekosten als volgt bepaald:

  • 7,5% voor de eerste schijf van 2.500 euro van het aan de bezwaarindiener betekende kadastraal inkomen, met een minimum van 75 euro
  • 1% voor de schijf van 2.500 euro tot 18.600 euro
  • 0,75% voor de schijf boven 18.600 euro

  Dat bedrag mag niet meer bedragen dan 1.000 euro.

  Wanneer er drie scheidsrechters aangewezen zijn, is de bezoldiging van ieder van hen gelijk aan 60 % van het bedrag dat voortvloeit uit de hierboven vermelde tarieven.

  De aldus vastgestelde bedragen omvatten de diverse kosten maar niet de btw.

  Wanneer het definitief vastgestelde kadastraal inkomen gelijk is aan het gemiddelde van het door de administratie vastgestelde kadastraal inkomen en van datgene dat de bezwaarindiener daar tegenover gesteld heeft, worden de arbitragekosten ieder voor de helft door beide partijen gedragen.

  In de andere gevallen worden zij gedragen door de partij waarvan het cijfer het meest van het definitieve kadastraal inkomen afwijkt.

 • Kan ik een herschatting van mijn kadastraal inkomen vragen buiten de bezwaartermijn?

  Het is niet mogelijk om een herschatting van het kadastraal inkomen te vragen buiten de normale bezwaartermijn. Alleen als aangetoond kan worden dat er een materiële vergissing begaan werd (bv. een schrijf- of rekenfout) zal de administratie het kadastraal inkomen van een onroerend goed verbeteren.

  De aankoop van een onroerend goed geeft aan de nieuwe eigenaar niet het recht om een bezwaar in te dienen tegen het eerder vastgestelde kadastraal inkomen.