Vanaf 1 september 2021 ontvangen wij u opnieuw in al onze kantoren, maar enkel op afspraak. 

Kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen

Vanaf aanslagjaar 2022 maakt het artikel 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92), dat het belastbaar inkomen van onroerende goederen vaststelt, geen onderscheid meer naargelang het gaat om een in België gelegen onroerend goed of een in het buitenland gelegen onroerend goed.

Daar waar tot en met aanslagjaar 2021 het belastbaar inkomen van een in België gelegen onroerend goed werd vastgesteld aan de hand van het kadastraal inkomen, is dat vanaf aanslagjaar 2022 ook het geval voor in het buitenland gelegen onroerende goederen.

U kunt het  aangifteformulier dat toelaat het kadastraal inkomen van uw in het buitenland gelegen onroerend goed te bepalen (PDF, 538.06 KB) downloaden door op de link te klikken.

Kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen - Wat en hoe

 • Wie moet aangifte doen?

  Elke Belgische belastingplichtige die zakelijke rechten heeft op een in het buitenland gelegen onroerend goed, is verplicht daarvan aangifte te doen.

  Onder zakelijk recht verstaat u elk soort buitenlands recht op een onroerend goed dat door het feit dat zijn titularis er de vruchten van ontvangt, gelijkgesteld kan worden aan het eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het opstalrecht of het recht van vruchtgebruik.

 • Op welke landen heeft de aangifte betrekking?

  De aangifte geldt voor alle andere landen. Zodra u zakelijke rechten heeft op een onroerend goed dat in een ander land dan België gelegen is, moet u aangifte doen.

 • Ik ben blote eigenaar van een goed gelegen in het buitenland. Moet ik een aangifte invullen?

  Nee, er is geen aangifteplicht voor blote eigenaars.

 • Hoe wordt het kadastraal inkomen voor in het buitenland gelegen onroerende goederen vastgesteld?

  Gebouwde onroerende goederen

  Bij gebrek aan de waarde van het goed in 1975, wordt het kadastraal inkomen van een in het buitenland gelegen gebouwd onroerend goed vastgesteld zoals uitgelegd op deze pagina. U vindt er de toegepaste correctiefactor terug in de gepubliceerde tabel.

  Als u beschikt over informatie omtrent de huurwaarde of de venale waarde (van een normale verkoop) van het goed in 1975, kunt u aan de administratie vragen die waarden te gebruiken in plaats van de huidige waarde aangepast met de correctiefactor opgenomen in die tabel.

  Ongebouwde onroerende goederen

  Het kadastraal inkomen van ongebouwde onroerende goederen die gelegen zijn in het buitenland wordt vastgesteld op basis van de schaal van 2 euro per hectare.

  Materieel en outillage

  Het kadastraal inkomen van het materieel en de outillage wordt berekend door op hun gebruikswaarde 5,3 % toe te passen.

  De gebruikswaarde wordt verondersteld gelijk te zijn aan 30 % van de aanschaffings- of beleggingswaarde als nieuw, eventueel vermeerderd met de kosten van de opeenvolgende veranderingen.

 • Voor gebouwde onroerende goederen wordt voor de berekening van het kadastraal inkomen doorgaans uitgegaan van de actuele normale verkoopwaarde. Hoe wordt die actuele normale verkoopwaarde vastgesteld?

  Onder actuele normale verkoopwaarde wordt hier de verkoopwaarde verstaan die onder normale marktomstandigheden kan worden bekomen (exclusief bijkomende kosten zoals belastingen).

  Bij gebrek aan een recente deskundige waardebepaling, kan gebruik worden gemaakt van de waarde van het goed op het moment van de verwerving (vb. de aankoopprijs) onder normale omstandigheden (dus zonder enige invloed omwille van een persoonlijke of familiale band met de verkoper). De waarde opgenomen in een successie- of schenkingsaangifte kan eveneens worden gebruikt.

  Die waarde wordt door middel van een correctiefactor herleid naar de waarde in het jaar 1975. Die correctiefactoren kunt u raadplegen in de tabel gepubliceerd in deze circulaire.

 • Kan ik bezwaar indienen tegen mijn kadastraal inkomen?

  De administratie betekent elk nieuw vastgesteld kadastraal inkomen aan de belastingplichtige. Die betekening opent een termijn van twee maanden waarbinnen u als belastingplichtige bezwaar kunt indienen door er middels een aangetekend schrijven een nieuw bedrag van kadastraal inkomen tegenover te stellen.

  In het kader van de behandeling van dat bezwaar, hebt u de mogelijkheid de informatie omtrent uw goed en in het bijzonder de waarde ervan in 1975, te valoriseren.

  Voor de kadastrale inkomens van goederen gelegen in het buitenland moet u dat aangetekend schrijven versturen naar de Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 459, 1030 Brussel.

 • Wat moet ik doen in het geval van vervreemding of verwerving van een buitenlands goed vanaf 01.01.2021?

  In het geval van verkoop, successie, verwerving of elke andere wijziging in uw zakelijke rechten van het buitenlands goed, moet u dit spontaan melden bij de administratie middels:

  • een gewone brief, gericht aan Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 459, 1030 Brussel
  • Via e-mail : foreigncad@minfin.fed.be 
  • door de gegevens in te vullen op de website www.myminfin.be

  Die informatie moet de administratie toelaten om de goederen ingeschreven op uw naam bij te werken en desgevallend de procedure tot vaststelling van het kadastraal inkomen te starten.

 • Het buitenlands goed werd gewijzigd. Wordt het kadastraal inkomen ook aangepast?

  Elke nieuwbouw en alle veranderingen, renovaties, vergrotingen en andere wijzigingen die als aanzienlijk worden beschouwd door de wet, leiden tot een herschatting van het kadastraal inkomen. Onder aanzienlijke wijzigingen verstaan we die uit artikel 494, WIB 92. Bij wijzigingen aan gebouwen gaat het om veranderingen die leiden tot een verhoging of vermindering van het kadastraal inkomen met minstens 15 % of 50 euro.

  In overeenstemming met artikel 494, § 5, WIB 92, worden de kadastrale inkomens geacht te bestaan vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het feit dat de herschatting rechtvaardigt.

  Krachtens artikel 473, § 1, WIB 92, is de belastingplichtige ertoe gehouden om de ingebruikneming van nieuw opgerichte gebouwen en de voltooiing van werken aan gebouwen aan te geven. Die bepaling is evenzeer van toepassing voor de onroerende goederen gelegen in het buitenland.

 • De waarde van het buitenlands goed is sterk gedaald ten gevolge van de economische of politieke context. Is het mogelijk om een herschatting van zijn kadastraal inkomen te vragen?

  Het artikel 491, WIB 92, maakt het mogelijk om het kadastraal inkomen van een goed te herzien buiten elke fysieke wijziging aangebracht aan dat goed zelf.

  Dat artikel laat toe om over te gaan tot de herziening van het kadastraal inkomen van een gebouwd onroerend goed wanneer nieuwe en blijvende omstandigheden veroorzaakt door overmacht, door werken of maatregelen bevolen door de openbare macht of door toedoen van derden, de huurwaarde van het goed beïnvloeden met minstens 15 % ten opzichte van de huurwaarde in 1975.

  U moet de aanvraag tot herziening motiveren indienen bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 459, 1030 Brussel.

 • Wat wordt er in 2021 concreet van mij verwacht als ik een goed in het buitenland bezit?

  Met het oog op de implementatie van de nieuwe bepalingen, zal de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) in 2021 een lijst opstellen van belastingplichtigen die op 31.12.2020 buitenlandse goederen bezitten. In dit kader zal de administratie de belastingplichtigen, die buitenlandse onroerende inkomsten in hun aangifte in de personenbelasting (aanslagjaren 2020 en/of 2021) hebben vermeld, contacteren en bij hen de informatie verzamelen die nodig is om het kadastrale inkomen van hun goederen vast te stellen.

  Op aanvraag van de administratie en in toepassing van artikel 475, WIB 92, moet u alle nuttige informatie communiceren.

  Wat minstens wordt gevraagd:

  • een korte beschrijving van het goed
  • de ligging (land + adres of andere)
  • de normale verkoopwaarde voor gebouwde goederen of de oppervlakte voor ongebouwde goederen. Als de normale verkoopwaarde niet gekend is, moet u de prijs en het jaar van verwerving opgeven, evenals de kosten van eventuele werken uitgevoerd na de verwerving en het jaar waarin die werken zijn voltooid.

  In bepaalde situaties, als de door u verstrekte informatie tegenstrijdig blijkt te zijn aan informatie die in toepassing van samenwerkingsakkoorden van staat tot staat werd overgemaakt, kan de administratie u bijkomende inlichtingen vragen (beschrijving van het goed, kopie van de verwervingsakte, ...).

 • Ik bezit een goed in het buitenland maar heb het kadastraal inkomen ervan niet gekregen. Wat moet ik doen?

  Wanneer geen enkel kadastraal inkomen werd betekend voor een bepaald goed of als dat goed niet verschijnt in de rubriek 'Mijn woning' op de site www.myminfin.be moet u de Administratie Opmetingen en Waarderingen (Cel buitenlands KI) daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen om de situatie recht te zetten.

Kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen - Aangifteformulier

 • Ik bezit samen met mijn partner een goed gelegen in het buitenland onder het stelsel van gemeenschap van goederen. Welke eigendomsrechten moet ik invullen?

  U moet in uw aangifte ‘1/2’ invullen bij ‘deel van het zakelijk recht dat het genot van het goed toestaat’. Uw partner moet in zijn/haar aangifte ook ‘1/2’ aangeven bij dat onderdeel.

 • Ik ben mede-eigenaar, voor eenzelfde aandeel, met 2 vrienden van een goed gelegen in het buitenland. Hoe dienen we de aangifte in?

  De aangifte is individueel. Elk van de 3 mede-eigenaars, voor zover zij een Belgische belastingplichtige zijn, moet zijn aangifte invullen met vermelding van zijn aandeel in de eigendom. In dit geval moet iedere mede-eigenaar ‘1/3’ invullen bij de eigendomsrechten.

 • Ik en mijn broer hebben een goed gelegen in het buitenland in gelijke delen geërfd. Wat moeten wij aangeven?

  Als u en uw broer beiden Belgische belastingplichtigen zijn, moet u een afzonderlijke aangifte invullen, waarin u voor de eigendomsrechten ‘1/2’ vermeldt bij ‘deel van het zakelijk recht dat het genot van het goed toestaat’. Als de erfenis betrekking heeft op meerdere afzonderlijke goederen gelegen in het buitenland, moet u evenveel aangiften invullen als er geërfde goederen zijn.

 • Wat is materieel & outillage?

  Materieel en outillage betreft alle toestellen, machines en andere installaties dienstig voor een nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf. Als u geen handelshuis, industrieel gebouw of ambachtsgebouw aangeeft, moet u geen materieel & outillage aangeven.

 • Ik heb werken uitgevoerd aan mijn huis/appartement na de verwerving ervan. Waarom wordt mij gevraagd de actuele verkoopwaarde aan te geven?

  Afhankelijk van de aard van de werken is de impact op de reële waarde van het goed verschillend. Het is dan ook ingewikkeld om de reële waarde van het goed te berekenen op basis van de aankoopprijs aangevuld met de kostprijs van de werken.

 • Wat wordt bedoeld met ‘verbouwingswerken’?

  Dat zijn werken die leiden tot een aanzienlijke wijziging van uw goed en die de waarde ervan beïnvloeden. Het gaat niet om kleine werken zoals schilderen, parket leggen, ....

 • Ik heb een grond aangekocht waarop ik aan het bouwen ben, ik bouw er bijvoorbeeld een huis op, maar de werkzaamheden zijn nog niet beëindigd. Wat moet ik aangeven?

  Voorlopig moet u  een aangifte (PDF, 538.06 KB) invullen voor de grond waaraan we een kadastraal inkomen voor een ongebouwd goed zullen toekennen.

  Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, moet u een specifieke aangifte voor het gebouw invullen zodat we het kadastraal inkomen van dat gebouwde goed kunnen bepalen. U moet daarbij ofwel de actuele verkoopwaarde van uw goed ofwel de verwervingsprijs van de grond en de kostprijs van de constructie invullen. 

  U kunt die aparte aangifte invullen via MyMinfin. Het formulier zal ook beschikbaar zijn op onze website.

 • Ik bezit een goed dat momenteel wordt vergroot. Wat moet ik aangeven?

  Voorlopig moet u de normale verkoopwaarde van het goed vóór de uitvoering van de werken  aangeven (PDF, 538.06 KB). Als u daar niet over beschikt, geeft u de aankoopprijs aan.

  Zodra de werken zijn voltooid, moet u een aparte aangifte invullen. U moet daarbij de normale verkoopwaarde na uitvoering van de werken aangeven zodat we het kadastraal inkomen van het verbouwde goed kunnen bepalen.

  U kunt die aparte aangifte invullen via MyMinfin. Het formulier zal ook beschikbaar zijn op onze website.

 • Ik heb een groot stuk land rond mijn eigendom. Wat moet ik aangeven?

  Het kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen wordt bepaald per onroerend goed of per groep van onroerende goederen die bestaan uit een enkele woon- of bedrijfseenheid.

  U moet één enkele aangifte invullen en het kadastraal inkomen zal worden bepaald voor het gehele goed.