Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen

Bezit u onroerende goederen in het buitenland, dan moet u daarvan aangifte doen. U krijgt dan een kadastraal inkomen voor die goederen.

Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomsten 2021) moet u dat kadastraal inkomen vermelden in uw belastingaangifte.

Kadastraal inkomen van onroerende goederen in het buitenland - Aangifte

 • Ik heb een onroerend goed in het buitenland verworven. Hoe moet ik aangifte doen?

  U kunt uw buitenlandse onroerend goed online aangeven via MyMinfin.be. Zo verloopt uw aangifte het snelst. Het kadastraal inkomen is meteen beschikbaar bij ‘Mijn onroerende goederen in het buitenland’ in de rubriek ‘Mijn onroerende gegevens raadplegen’.

  Geef uw buitenlandse onroerend goed aan via MyMinfin

  Kunt u zich niet aanmelden in MyMinfin? In dat geval kunt u dit  aangifteformulier downloaden (PDF, 1.16 MB). Vul het formulier in en stuur het op naar:

  FOD Financiën - AAPD - Cel Buitenlands KI
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
  9050 Ledeberg

  Goed om te weten:

  • U moet een aangifte indienen per goed of groep van goederen die één enkele woon- of bedrijfseenheid vormen.
  • Bezit u een goed in gemeenschap met uw partner, dan moet u elk apart een aangifte indienen.

  Na verwerking van uw dossier ontvangt u een betekening. Dat is de officiële mededeling van het vastgestelde kadastraal inkomen. U moet dat kadastraal inkomen vermelden in uw belastingaangifte.

 • Ik bezit samen met mijn partner een goed gelegen in het buitenland onder het stelsel van gemeenschap van goederen. Welke eigendomsrechten moet ik invullen?

  U moet in uw aangifte ‘1/2’ invullen bij ‘deel van het zakelijk recht dat het genot van het goed toestaat’. Uw partner moet in zijn/haar aangifte ook ‘1/2’ aangeven bij dat onderdeel.

 • Ik ben mede-eigenaar, voor eenzelfde aandeel, met 2 vrienden van een goed gelegen in het buitenland. Hoe dienen we de aangifte in?

  De aangifte is individueel. Elk van de 3 mede-eigenaars, voor zover zij een Belgische belastingplichtige zijn, moet zijn aangifte invullen met vermelding van zijn aandeel in de eigendom. In dit geval moet iedere mede-eigenaar ‘1/3’ invullen bij de eigendomsrechten.

 • Ik en mijn broer hebben een goed gelegen in het buitenland in gelijke delen geërfd. Wat moeten wij aangeven?

  Als u en uw broer beiden Belgische belastingplichtigen zijn, moet u een afzonderlijke aangifte invullen, waarin u voor de eigendomsrechten ‘1/2’ vermeldt bij ‘deel van het zakelijk recht dat het genot van het goed toestaat’. Als de erfenis betrekking heeft op meerdere afzonderlijke goederen gelegen in het buitenland, moet u evenveel aangiften invullen als er geërfde goederen zijn.

 • Ik beschik alleen over een zakelijk recht om het goed te gebruiken. Hoe moet ik het deel ‘Eigendomsrechten’ van het formulier invullen?

  Als u alleen een zakelijk recht heeft dat het genot van het goed toestaat (volle eigendom, recht van vruchtgebruik, recht van opstal, recht van erfpacht of een soortgelijk buitenlands recht), moet u het aandeel van het recht dat u hebt, vermelden in de rubriek ‘Deel van het zakelijk recht dat het genot van het goed toestaat’. Verder moet u de rubriek ‘Deel van het zakelijk recht dat geen recht geeft op het genot van het goed’ blanco laten, aangezien dat alleen betrekking heeft op de blote eigendom (of een soortgelijk buitenlands recht).
  Voorbeeld: Als u een kwart van de volle eigendom van een onroerend goed bezit, vermeldt u ‘1/4’ in de rubriek ‘Deel van het zakelijk recht dat het genot van het goed toestaat’ en moet u het vak ‘Deel van het zakelijk recht dat geen recht geeft op het genot van het goed’ niet invullen.

 • Wat is materieel & outillage?

  Materieel en outillage betreft alle toestellen, machines en andere installaties dienstig voor een nijverheids-, handels- of ambachtsbedrijf. Als u geen handelshuis, industrieel gebouw of ambachtsgebouw aangeeft, moet u geen materieel & outillage aangeven.

 • Ik heb werken uitgevoerd aan mijn huis/appartement na de verwerving ervan. Waarom wordt mij gevraagd de actuele verkoopwaarde aan te geven?

  Afhankelijk van de aard van de werken is de impact op de reële waarde van het goed verschillend. Het is dan ook ingewikkeld om de reële waarde van het goed te berekenen op basis van de aankoopprijs aangevuld met de kostprijs van de werken.

 • Wat wordt bedoeld met ‘verbouwingswerken’?

  Dat zijn werken die leiden tot een aanzienlijke wijziging van uw goed en die de waarde ervan beïnvloeden. Het gaat niet om kleine werken zoals schilderen, parket leggen, ....

 • Ik heb een grond aangekocht waarop ik aan het bouwen ben, ik bouw er bijvoorbeeld een huis op, maar de werkzaamheden zijn nog niet beëindigd. Wat moet ik aangeven?

  Voorlopig moet u  een aangifte (PDF, 538.06 KB) invullen voor de grond waaraan we een kadastraal inkomen voor een ongebouwd goed zullen toekennen.

  Zodra de werkzaamheden zijn voltooid, moet u een specifieke aangifte voor het gebouw invullen zodat we het kadastraal inkomen van dat gebouwde goed kunnen bepalen. U moet daarbij ofwel de actuele verkoopwaarde van uw goed ofwel de verwervingsprijs van de grond en de kostprijs van de constructie invullen. 

  U kunt die aparte aangifte invullen via MyMinfin. Het formulier zal ook beschikbaar zijn op onze website.

 • Ik bezit een goed dat momenteel wordt vergroot. Wat moet ik aangeven?

  Voorlopig moet u de normale verkoopwaarde van het goed vóór de uitvoering van de werken  aangeven (PDF, 538.06 KB). Als u daar niet over beschikt, geeft u de aankoopprijs aan.

  Zodra de werken zijn voltooid, moet u een aparte aangifte invullen. U moet daarbij de normale verkoopwaarde na uitvoering van de werken aangeven zodat we het kadastraal inkomen van het verbouwde goed kunnen bepalen.

  U kunt die aparte aangifte invullen via MyMinfin. Het formulier zal ook beschikbaar zijn op onze website.

 • Ik heb een groot stuk land rond mijn eigendom. Wat moet ik aangeven?

  Het kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen wordt bepaald per onroerend goed of per groep van onroerende goederen die bestaan uit een enkele woon- of bedrijfseenheid.

  U moet één enkele aangifte invullen en het kadastraal inkomen zal worden bepaald voor het gehele goed.

Kadastraal inkomen van onroerende goederen in het buitenland - Wat en hoe

 • Wie moet aangifte doen?

  Elke Belgische belastingplichtige die zakelijke rechten heeft op een in het buitenland gelegen onroerend goed, is verplicht daarvan aangifte te doen.

  Onder zakelijk recht verstaat u elk soort buitenlands recht op een onroerend goed dat door het feit dat zijn titularis er de vruchten van ontvangt, gelijkgesteld kan worden aan het eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het opstalrecht of het recht van vruchtgebruik.

 • Op welke landen heeft de aangifte betrekking?

  De aangifte geldt voor alle andere landen. Zodra u zakelijke rechten heeft op een onroerend goed dat in een ander land dan België gelegen is, moet u aangifte doen.

 • Ik ben blote eigenaar van een goed gelegen in het buitenland. Moet ik een aangifte invullen?

  Nee, er is geen aangifteplicht voor blote eigenaars.

 • Voor gebouwde onroerende goederen wordt voor de berekening van het kadastraal inkomen doorgaans uitgegaan van de actuele normale verkoopwaarde. Hoe wordt die actuele normale verkoopwaarde vastgesteld?

  Onder actuele normale verkoopwaarde wordt hier de verkoopwaarde verstaan die onder normale marktomstandigheden kan worden bekomen (exclusief bijkomende kosten zoals belastingen).

  Bij gebrek aan een recente deskundige waardebepaling, kan gebruik worden gemaakt van de waarde van het goed op het moment van de verwerving (vb. de aankoopprijs) onder normale omstandigheden (dus zonder enige invloed omwille van een persoonlijke of familiale band met de verkoper). De waarde opgenomen in een successie- of schenkingsaangifte kan eveneens worden gebruikt.

  Die waarde wordt door middel van een correctiefactor herleid naar de waarde in het jaar 1975. Die correctiefactoren kunt u raadplegen in de tabel gepubliceerd in deze circulaire.

 • Kan ik bezwaar indienen tegen mijn kadastraal inkomen?

  De administratie betekent elk nieuw vastgesteld kadastraal inkomen aan de belastingplichtige. Die betekening opent een termijn van twee maanden waarbinnen u als belastingplichtige bezwaar kunt indienen door er middels een aangetekend schrijven een nieuw bedrag van kadastraal inkomen tegenover te stellen.

  In het kader van de behandeling van dat bezwaar hebt u de mogelijkheid de informatie omtrent uw goed en in het bijzonder de waarde ervan in 1975, te valoriseren.

  Voor de kadastrale inkomens van goederen gelegen in het buitenland moet u dat aangetekend schrijven versturen naar:

  FOD Financiën - AAPD - Cel buitenlands KI
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
  9050 Ledeberg

 • Wat moet ik doen in het geval van vervreemding of verwerving van een buitenlands goed vanaf 01.01.2021?

  In het geval van verkoop, successie, verwerving of elke andere wijziging in uw zakelijke rechten van het buitenlands goed, moet u dit spontaan melden bij de administratie:

  • via een gewone brief:

   FOD Financiën - AAPD - Cel buitenlands KI
   Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
   9050 Ledeberg

  • via e-mail: foreigncad@minfin.fed.be
  • door de gegevens in te vullen op de website www.myminfin.be

  Die informatie moet de administratie toelaten om de goederen ingeschreven op uw naam bij te werken en desgevallend de procedure tot vaststelling van het kadastraal inkomen te starten.

 • Het buitenlands goed werd gewijzigd. Wordt het kadastraal inkomen ook aangepast?

  Elke nieuwbouw en alle veranderingen, renovaties, vergrotingen en andere wijzigingen die als aanzienlijk worden beschouwd door de wet, leiden tot een herschatting van het kadastraal inkomen. Onder aanzienlijke wijzigingen verstaan we die uit artikel 494, WIB 92. Bij wijzigingen aan gebouwen gaat het om veranderingen die leiden tot een verhoging of vermindering van het kadastraal inkomen met minstens 15 % of 50 euro.

  In overeenstemming met artikel 494, § 5, WIB 92, worden de kadastrale inkomens geacht te bestaan vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het feit dat de herschatting rechtvaardigt.

  Krachtens artikel 473, § 1, WIB 92, is de belastingplichtige ertoe gehouden om de ingebruikneming van nieuw opgerichte gebouwen en de voltooiing van werken aan gebouwen aan te geven. Die bepaling is evenzeer van toepassing voor de onroerende goederen gelegen in het buitenland.

 • Wat wordt er in 2021 concreet van mij verwacht als ik een goed in het buitenland bezit?

  Met het oog op de implementatie van de nieuwe bepalingen, zal de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) in 2021 een lijst opstellen van belastingplichtigen die op 31.12.2020 buitenlandse goederen bezitten. In dit kader zal de administratie de belastingplichtigen, die buitenlandse onroerende inkomsten in hun aangifte in de personenbelasting (aanslagjaren 2020 en/of 2021) hebben vermeld, contacteren en bij hen de informatie verzamelen die nodig is om het kadastrale inkomen van hun goederen vast te stellen.

  Op aanvraag van de administratie en in toepassing van artikel 475, WIB 92, moet u alle nuttige informatie communiceren.

  Wat minstens wordt gevraagd:

  • een korte beschrijving van het goed
  • de ligging (land + adres of andere)
  • de normale verkoopwaarde voor gebouwde goederen of de oppervlakte voor ongebouwde goederen. Als de normale verkoopwaarde niet gekend is, moet u de prijs en het jaar van verwerving opgeven, evenals de kosten van eventuele werken uitgevoerd na de verwerving en het jaar waarin die werken zijn voltooid.

  In bepaalde situaties, als de door u verstrekte informatie tegenstrijdig blijkt te zijn aan informatie die in toepassing van samenwerkingsakkoorden van staat tot staat werd overgemaakt, kan de administratie u bijkomende inlichtingen vragen (beschrijving van het goed, kopie van de verwervingsakte, ...).

 • Ik bezit een goed in het buitenland maar heb het kadastraal inkomen ervan niet gekregen. Wat moet ik doen?

  Wanneer geen enkel kadastraal inkomen werd betekend voor een bepaald goed of als dat goed niet verschijnt in de rubriek 'Mijn woning' op de site www.myminfin.be moet u de Administratie Opmetingen en Waarderingen (Cel buitenlands KI) daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen om de situatie recht te zetten.

 • Ik heb een herinneringsbrief ontvangen waarin mij wordt gevraagd mijn goederen in het buitenland aan te geven, hoewel alleen mijn partner eigenaar is. Wat moet ik doen?

  U moet niets doen. Om veiligheidsredenen hebben we een herinnering voor aangifte gestuurd naar beide echtgenoten wanneer ze een gezamenlijke aangifte in de personenbelasting hebben gedaan, ook al is slechts een van de beide partners eigenaar van de buitenlandse goederen. Wij kunnen uit uw gezamenlijke aangifte namelijk niet opmaken welke partner de werkelijke titularis is van het in het buitenland gelegen goed. Alleen uw partner moet aangifte doen van het (de) goed(eren).

Kadastraal inkomen van onroerende goederen in het buitenland - Berekening en betekening

 • Hoe werd het bedrag van mijn kadastraal inkomen berekend?

  Gebouwde onroerende goederen

  Bij gebrek aan de waarde van het goed in 1975, wordt het kadastraal inkomen van een in het buitenland gelegen gebouwd onroerend goed vastgesteld zoals uitgelegd op deze pagina. U vindt er de toegepaste correctiefactor terug in de gepubliceerde tabel.

  Als u beschikt over informatie omtrent de huurwaarde of de venale waarde (van een normale verkoop) van het goed in 1975, kunt u aan de administratie vragen die waarden te gebruiken in plaats van de huidige waarde aangepast met de correctiefactor opgenomen in die tabel.

  Ongebouwde onroerende goederen

  Het kadastraal inkomen van ongebouwde onroerende goederen die gelegen zijn in het buitenland wordt vastgesteld op basis van de schaal van 2 euro per hectare.

  Materieel en outillage

  Het kadastraal inkomen van het materieel en de outillage wordt berekend door op hun gebruikswaarde 5,3 % toe te passen.

  De gebruikswaarde wordt verondersteld gelijk te zijn aan 30 % van de aanschaffings- of beleggingswaarde als nieuw, eventueel vermeerderd met de kosten van de opeenvolgende veranderingen.

 • Waarvoor dient het bedrag van het kadastraal inkomen?

  Het kadastraal inkomen dient als basis voor de berekening van de onroerende inkomens van uw goederen in het buitenland. U moet dat jaarlijks invullen op uw belastingaangifte (Tax-on-web).

  Bent u mede-eigenaar, dan moet u het deel van het KI invullen dat overeenkomt met uw aandeel in de eigendom.

  Bijvoorbeeld: als u 50 % bezit van een goed waarvan het KI werd vastgesteld op 1.500 euro, moet u in uw aangifte 750 euro invullen.

 • Hoeveel zal ik moeten betalen op basis van het kadastraal inkomen?

  U vindt meer informatie over de berekening van de onroerende inkomsten in de FAQ over dit onderwerp.

Kadastraal inkomen van onroerende goederen in het buitenland - Bezwaar

 • Ik ga niet akkoord met het bedrag van het kadastraal inkomen. Wat moet ik doen?

  De administratie betekent elk nieuw vastgesteld kadastraal inkomen aan de belastingplichtige. Die betekening opent een termijn van twee maanden waarbinnen u als belastingplichtige bezwaar kunt indienen door er met een aangetekend schrijven een nieuw bedrag van kadastraal inkomen tegenover te stellen.

  In het kader van de behandeling van dat bezwaar kunt u de informatie over uw goed en in het bijzonder de waarde ervan in 1975, valoriseren.

  Om een bezwaar in te dienen moet u als volgt te werk gaan:

  1. Verstuur uw bezwaar per aangetekende zending ten laatste op de uiterste datum die vermeld staat in de betekening. Als de uiterste datum voor het indienen van een bezwaar samenvalt met een zondag of een wettelijke feestdag, wordt die datum verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

   Bijvoorbeeld: voor een betekening die dateert van 15.02.2022, is de uiterste datum voor bezwaar in de betekening 18.04.2022.

  2. Richt het aan:

   FOD Financiën - AAPD - Cel buitenlands KI
   Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
   9050 Ledeberg

  3. Vermeld het kadastraal inkomen dat volgens u aan het goed moet worden toegekend.

  Uw bezwaar moet gelijktijdig voldoen aan de drie bovenstaande voorwaarden. Anders is het niet geldig.

  Vermeld in het bezwaar ook uw telefoonnummer en e-mailadres.

 • Wat gebeurt er na de indiening van het bezwaar?

  Een speciaal daartoe aangewezen ambtenaar wordt belast met het onderzoek van ieder ontvankelijk bezwaar. Na onderhandelingen met die ambtenaar kan een minnelijke schikking getroffen worden. Als de onderhandelingen niet tot een akkoord leiden, zal de onderzoekende ambtenaar voorstellen een beroep te doen op de Fiscale bemiddelingsdienst om alsnog te proberen de standpunten te verzoenen. Zie www.fiscalebemiddeling.be.

  Wanneer ook de tussenkomst van de Fiscale bemiddelingsdienst niet tot een akkoord leidt, mogen de 2 partijen, dat wil zeggen de administratie en de belastingplichtige

  • in gemeenschappelijk akkoord 1 of 3 scheidsrechter(s) aanwijzen
  • samen of afzonderlijk de aanwijzing van 1 of 3 scheidsrechter(s) vragen aan de vrederechter

  De uitspraak van die scheidsrechter(s) bindt zowel de administratie als de belastingplichtige, wiens belangen op die manier gewaarborgd worden. De uitspraak kan nog alleen betwist worden door een vordering in te leiden bij de rechtbank.

 • Hoeveel bedragen de arbitragekosten en wie moet ze betalen?

  Het kadastraal inkomen waarmee rekening wordt gehouden om het bedrag van de arbitragekosten te bepalen, is het kadastraal inkomen dat de administratie Opmetingen en Waarderingen aan de bezwaarindiener betekend heeft.

  Voor gebouwde onroerende goederen worden de arbitragekosten als volgt bepaald:

  • 7,5% voor de eerste schijf van 2.500 euro van het aan de bezwaarindiener betekende kadastraal inkomen, met een minimum van 75 euro
  • 1% voor de schijf van 2.500 euro tot 18.600 euro
  • 0,75% voor de schijf boven 18.600 euro

  Dat bedrag mag niet meer bedragen dan 1.000 euro.

  Wanneer er drie scheidsrechters aangewezen zijn, is de bezoldiging van ieder van hen gelijk aan 60 % van het bedrag dat voortvloeit uit de hierboven vermelde tarieven.

  De aldus vastgestelde bedragen omvatten de diverse kosten maar niet de btw.

  Wanneer het definitief vastgestelde kadastraal inkomen gelijk is aan het gemiddelde van het door de administratie vastgestelde kadastraal inkomen en van datgene dat de bezwaarindiener daar tegenover gesteld heeft, worden de arbitragekosten ieder voor de helft door beide partijen gedragen.

  In de andere gevallen worden zij gedragen door de partij waarvan het cijfer het meest van het definitieve kadastraal inkomen afwijkt.

 • De waarde van het buitenlands goed is sterk gedaald door de economische of politieke context. Is het mogelijk om een herschatting van het kadastraal inkomen te vragen?

  Het is mogelijk om het kadastraal inkomen van een goed te herzien buiten elke fysieke wijziging aangebracht aan dat goed zelf.

  De herziening van het kadastraal inkomen van een gebouwd onroerend goed is mogelijk wanneer nieuwe en blijvende omstandigheden veroorzaakt door overmacht, door werken of maatregelen bevolen door de openbare macht of door toedoen van derden, de huurwaarde van het goed beïnvloeden met minstens 15 % ten opzichte van de huurwaarde in 1975.

  U moet de aanvraag tot herziening motiveren en indienen bij:

  FOD Financiën - AAPD - Cel buitenlands KI
  Gaston Crommenlaan 6 - bus 459
  9050 Ledeberg