Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen.

Kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen - Wat en hoe

Vanaf aanslagjaar 2022 maakt het artikel 7 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92), dat het belastbaar inkomen van onroerende goederen vaststelt, geen onderscheid meer naargelang het gaat om een in België gelegen onroerend goed of een in het buitenland gelegen onroerend goed.

Daar waar tot en met aanslagjaar 2021 het belastbaar inkomen van een in België gelegen onroerend goed werd vastgesteld aan de hand van het kadastraal inkomen, is dat vanaf aanslagjaar 2022 ook het geval voor in het buitenland gelegen onroerende goederen.

Kadastraal inkomen van in het buitenland gelegen onroerende goederen - Wat en hoe

 • Hoe wordt het kadastraal inkomen voor in het buitenland gelegen onroerende goederen vastgesteld?

  Gebouwde onroerende goederen

  Bij gebrek aan de waarde van het goed in 1975, wordt het kadastraal inkomen van een in het buitenland gelegen gebouwd onroerend goed vastgesteld zoals uitgelegd op deze pagina. U vindt er de toegepaste correctiefactor terug in de gepubliceerde tabel.

  Als u beschikt over informatie omtrent de huurwaarde of de venale waarde (van een normale verkoop) van het goed in 1975, kunt u aan de administratie vragen die waarden te gebruiken in plaats van de huidige waarde aangepast met de correctiefactor opgenomen in die tabel.

  Ongebouwde onroerende goederen

  Het kadastraal inkomen van ongebouwde onroerende goederen die gelegen zijn in het buitenland wordt vastgesteld op basis van de schaal van 2 euro per hectare.

  Materieel en outillage

  Het kadastraal inkomen van het materieel en de outillage wordt berekend door op hun gebruikswaarde 5,3 % toe te passen.

  De gebruikswaarde wordt verondersteld gelijk te zijn aan 30 % van de aanschaffings- of beleggingswaarde als nieuw, eventueel vermeerderd met de kosten van de opeenvolgende veranderingen.

 • Voor gebouwde onroerende goederen wordt voor de berekening van het kadastraal inkomen doorgaans uitgegaan van de actuele normale verkoopwaarde. Hoe wordt die actuele normale verkoopwaarde vastgesteld?

  Onder actuele normale verkoopwaarde wordt hier de verkoopwaarde verstaan die onder normale marktomstandigheden kan worden bekomen (exclusief bijkomende kosten zoals belastingen).

  Bij gebrek aan een recente deskundige waardebepaling, kan gebruik worden gemaakt van de waarde van het goed op het moment van de verwerving (vb. de aankoopprijs) onder normale omstandigheden (dus zonder enige invloed omwille van een persoonlijke of familiale band met de verkoper). De waarde opgenomen in een successie- of schenkingsaangifte kan eveneens worden gebruikt.

  Die waarde wordt door middel van een correctiefactor herleid naar de waarde in het jaar 1975. Die correctiefactoren kunt u raadplegen in de tabel gepubliceerd in deze circulaire.

 • Kan ik bezwaar indienen tegen mijn kadastraal inkomen?

  De administratie betekent elk nieuw vastgesteld kadastraal inkomen aan de belastingplichtige. Die betekening opent een termijn van twee maanden waarbinnen u als belastingplichtige bezwaar kunt indienen door er middels een aangetekend schrijven een nieuw bedrag van kadastraal inkomen tegenover te stellen.

  In het kader van de behandeling van dat bezwaar, hebt u de mogelijkheid de informatie omtrent uw goed en in het bijzonder de waarde ervan in 1975, te valoriseren.

  Voor de kadastrale inkomens van goederen gelegen in het buitenland moet u dat aangetekend schrijven versturen naar de Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 459, 1030 Brussel.

 • Wat moet ik doen in het geval van vervreemding of verwerving van een buitenlands goed vanaf 01.01.2021?

  In het geval van verkoop, successie, verwerving of elke andere wijziging in uw zakelijke rechten van het buitenlands goed, moet u dit spontaan melden bij de administratie middels:

  • een gewone brief, gericht aan Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 459, 1030 Brussel
  • Via e-mail : foreigncad@minfin.fed.be 
  • door de gegevens in te vullen op de website www.myminfin.be

  Die informatie moet de administratie toelaten om de goederen ingeschreven op uw naam bij te werken en desgevallend de procedure tot vaststelling van het kadastraal inkomen te starten.

 • Het buitenlands goed werd gewijzigd. Wordt het kadastraal inkomen ook aangepast?

  Elke nieuwbouw en alle veranderingen, renovaties, vergrotingen en andere wijzigingen die als aanzienlijk worden beschouwd door de wet, leiden tot een herschatting van het kadastraal inkomen. Onder aanzienlijke wijzigingen verstaan we die uit artikel 494, WIB 92. Bij wijzigingen aan gebouwen gaat het om veranderingen die leiden tot een verhoging of vermindering van het kadastraal inkomen met minstens 15 % of 50 euro.

  In overeenstemming met artikel 494, § 5, WIB 92, worden de kadastrale inkomens geacht te bestaan vanaf de eerste dag van de maand die volgt op het feit dat de herschatting rechtvaardigt.

  Krachtens artikel 473, § 1, WIB 92, is de belastingplichtige ertoe gehouden om de ingebruikneming van nieuw opgerichte gebouwen en de voltooiing van werken aan gebouwen aan te geven. Die bepaling is evenzeer van toepassing voor de onroerende goederen gelegen in het buitenland.

 • De waarde van het buitenlands goed is sterk gedaald ten gevolge van de economische of politieke context. Is het mogelijk om een herschatting van zijn kadastraal inkomen te vragen?

  Het artikel 491, WIB 92, maakt het mogelijk om het kadastraal inkomen van een goed te herzien buiten elke fysieke wijziging aangebracht aan dat goed zelf.

  Dat artikel laat toe om over te gaan tot de herziening van het kadastraal inkomen van een gebouwd onroerend goed wanneer nieuwe en blijvende omstandigheden veroorzaakt door overmacht, door werken of maatregelen bevolen door de openbare macht of door toedoen van derden, de huurwaarde van het goed beïnvloeden met minstens 15 % ten opzichte van de huurwaarde in 1975.

  U moet de aanvraag tot herziening motiveren indienen bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33, bus 459, 1030 Brussel.

 • Wat wordt er in 2021 concreet van mij verwacht als ik een goed in het buitenland bezit?

  Met het oog op de implementatie van de nieuwe bepalingen, zal de Administratie Opmetingen en Waarderingen (het vroegere Kadaster) in 2021 een lijst opstellen van belastingplichtigen die op 31.12.2020 buitenlandse goederen bezitten. In dit kader zal de administratie de belastingplichtigen, die buitenlandse onroerende inkomsten in hun aangifte in de personenbelasting (aanslagjaren 2020 en/of 2021) hebben vermeld, contacteren en bij hen de informatie verzamelen die nodig is om het kadastrale inkomen van hun goederen vast te stellen.

  Op aanvraag van de administratie en in toepassing van artikel 475, WIB 92, moet u alle nuttige informatie communiceren.

  Wat minstens wordt gevraagd:

  • een korte beschrijving van het goed
  • de ligging (land + adres of andere)
  • de normale verkoopwaarde voor gebouwde goederen of de oppervlakte voor ongebouwde goederen. Als de normale verkoopwaarde niet gekend is, moet u de prijs en het jaar van verwerving opgeven, evenals de kosten van eventuele werken uitgevoerd na de verwerving en het jaar waarin die werken zijn voltooid.

  In bepaalde situaties, als de door u verstrekte informatie tegenstrijdig blijkt te zijn aan informatie die in toepassing van samenwerkingsakkoorden van staat tot staat werd overgemaakt, kan de administratie u bijkomende inlichtingen vragen (beschrijving van het goed, kopie van de verwervingsakte, ...).

 • Ik bezit een goed in het buitenland maar heb het kadastraal inkomen ervan niet gekregen. Wat moet ik doen?

  Wanneer geen enkel kadastraal inkomen werd betekend voor een bepaald goed of als dat goed niet verschijnt in de rubriek 'Mijn woning' op de site www.myminfin.be moet u de Administratie Opmetingen en Waarderingen (Cel buitenlands KI) daar zo snel mogelijk van op de hoogte brengen om de situatie recht te zetten.