Woningen gelegen in het Waals Gewest

Woningen gelegen in het Waals Gewest

 • Kan ik een vermindering krijgen van de onroerende voorheffing?

  Onder bepaalde omstandigheden kunt u een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen. Het gaat om de volgende verminderingen:

 • Ik bezit meerdere onroerende goederen. Hoe zit het dan met de verminderingen van de onroerende voorheffing?

  De verminderingen van de onroerende voorheffing zijn slechts van toepassing op één enkele woning die u moet aanduiden.

 • Ik gebruik mijn woning voor beroepsdoeleinden. Heeft dat gevolgen voor de verminderingen van de onroerende voorheffing?

  De verminderingen zijn niet van toepassing op het deel van uw woning dat u voor de uitoefening van beroepsactiviteiten gebruikt als dat deel meer dan een kwart van de woning uitmaakt.

 • Wat moet ik doen als ik niet akkoord ga met het bedrag van de vermindering dat vermeld is in mijn aanslagbiljet?

  Als u niet akkoord gaat met de voorgestelde vermindering, kunt u een bezwaarschrift indienen:

  • schriftelijk, gemotiveerd, gedateerd en ondertekend
  • binnen de 6 maanden volgend op de verzending van het aanslagbiljet (te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending ervan)
  • bij de bevoegde Gewestelijke directie, waarvan de adresgegevens vermeld zijn op de keerzijde van het aanslagbiljet.