Groot-oorlogsverminkten

Vermindering voor "groot-oorlogsverminkten"

 • Ik ben een groot-oorlogsverminkte. Kan ik een vermindering van de onroerende voorheffing krijgen?

  U kunt aanspraak maken op het statuut van "groot-oorlogsverminkte" als u het voordeel geniet van de wet van mei 1929 of van artikel 13 van de gecoördineerde vergoedingspensioenen.

  In dit geval kunt u een vermindering van onroerende voorheffing krijgen van 20% van de onroerende voorheffing voor de woning die u betrekt als eigenaar of als huurder.

  U moet uw statuut van "groot-oorlogsverminkte" aantonen door:

  • een getuigschrift dat de graad van invaliditeit aanduidt, uitgereikt door de Dienst Pensioenen van de Openbare Sector, of
  • een afschrift van de laatste ministeriële beslissing waarbij het vergoedingspensioen werd toegekend, of
  • een afschrift van de door de commissie voor vergoedingspensioenen of door de commissie van beroep voor vergoedingspensioenen genomen beslissing, mits deze laatste de totale invaliditeitsgraad vermeldt

  Opgelet!
  De verminderingen voor groot-oorlogsverminkte en voor gehandicapt gezinshoofd kunnen niet door een zelfde persoon worden gecumuleerd!

 • Ik ben huurder van de woning die ik betrek. Hoe zit het dan met de vermindering?

  De vermindering van onroerende voorheffing kan zowel door u als door de eigenaar worden aangevraagd.

  In alle gevallen wordt de vermindering toegekend aan de eigenaar van de woning. U kunt nochtans het bedrag ervan aftrekken van de huurprijs, zonder dat de eigenaar dit kan weigeren.

 • Hoe krijg ik de vermindering voor "groot-oorlogsverminkten"?

  Wenst u de vermindering voor "groot-oorlogsverminkten" te bekomen voor een woning die u pas heeft betrokken?

  Stelt u vast dat u aan de voorwaarden voldoet om een vermindering voor "groot-oorlogsverminkten" te krijgen voor een woning die u reeds betrok maar waarvoor u nooit een aanvraag indiende?

  Zend dan het formulier 179.1. BXL, ingevuld, gedateerd en ondertekend, per gewone brief of per e-mail,  aan uw Dienst Onroerende Voorheffing. Het adres vindt u op de keerzijde van uw aanslagbiljet.

  Bij het formulier moet u de volgende documenten voegen:

  • een getuigschrift dat de graad van invaliditeit aanduidt, uitgereikt door de Dienst Pensioenen van de Openbare Sector, of
  • een afschrift van de laatste ministeriële beslissing waarbij het vergoedingspensioen werd toegekend, of
  • een afschrift van de door de commissie voor vergoedingspensioenen of door de commissie van beroep voor vergoedingspensioenen genomen beslissing, mits deze laatste de totale invaliditeitsgraad vermeldt

  Opgelet! De eerste vermindering voor "groot-oorlogsverminkten" wordt nooit automatisch toegekend door de fiscale administratie!