Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Verbouwen

Verbouwen

 • Ik verbouw mijn woning. Kan dat tegen het verlaagd btw-tarief van 6% ?

  Ja, dat kan voor bepaalde renovatiewerken (zie antwoord op vraag 3) als aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • uw woning is ouder dan 10 jaar,
  • uw woning wordt uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning gebruikt,
  • de uitgevoerde werken (omvorming, renovatie, verbetering, herstelling of onderhoud, met uitzondering van reiniging) worden rechtstreeks aan u, de eindgebruiker (bv. eigenaar, vruchtgebruiker, huurder, …) gefactureerd.
 • Ik laat renovatiewerken uitvoeren vanaf 12 februari 2016. Mijn woning is minder dan 10 jaar oud maar minstens 5 jaar oud. Heb ik dan toch recht op het verlaagd btw-tarief van 6% ?

  Wat betreft renovaties (zie antwoord op vraag 3), bestaat er een overgangsmaatregel voor woningen die, vanaf 12 februari 2016, niet voldoen aan de nieuwe voorwaarde van 10 jaar anciënniteit. U heeft recht op het verlaagd btw-tarief van 6% tot uiterlijk 31 december 2017 als aan volgende vier voorwaarden voldaan zijn :

  • uw woning werd voor het eerst gebruikt tussen 1 januari 2007 en 31 december 2011,
  • alle toepassingsvoorwaarden van het oude regime, waaronder met name die van de anciënniteit van de huisvesting van ten minste 5 jaar, zijn vervuld op 11 februari 2016
  • ofwel heeft u de aanvraag of het aangifteformulier voor een bouwvergunning uiterlijk op 11 februari 2016 ingediend, ofwel heeft u het contract voor concrete werken uiterlijk op 11 februari 2016 afgesloten
  • de aannemer reikt de facturen van deze werken ten laatste uit op 31 december 2017.

  Opgelet ! Indien aan een van deze voorgenoemde voorwaarden niet voldaan is, heeft u geen recht op deze overgangsmaatregel en is het normale tarief van 21% van toepassing.

 • Voor welke renovatiewerken geldt het verlaagd btw-tarief van 6% ?

  Werken aan de binnenkant van de woning

  • sanitair (wc’s, bad, douche, lavabo …) aangesloten op de waterleiding of de riolering, bijhorende vaste badkamerkasten op maat, vaste ventilators en luchtverversers in de badkamer
  • nieuwe elektriciteit (leidingen, stopcontacten …)
   Voor verlichtingsarmaturen en bijhorende lampen geldt het btw-tarief van 21%, behalve als die armaturen volledig ingewerkt zijn in het plafond.
  • een elektrische bel, vaste brandalarmtoestellen, vaste alarmtoestellen tegen diefstal, huistelefooninstallatie (als blijvend verbonden aan de woning)
  • centrale verwarming of airconditioning met alle toestellen inbegrepen
   De levering met plaatsing van kachels, radiators, individuele convectors op hout, kolen, olie, gas of elektriciteit kan ook aan het btw-tarief van 6%
  • elektrische convectors moeten rechtstreeks en blijvend zijn aangehecht aan de elektrische installatie van het gebouw. Voor elektrische convectors die enkel via een stopcontact zijn aangesloten, geldt het btw-tarief van 21%.
  • isolatie van de woning
  • wandbekleding, vloerbekleding (tegels, laminaat …) die wordt vastgemaakt of ter plaatse op maat wordt gesneden volgens de afmetingen van de te bedekken oppervlakte
  • een nieuwe schouw, open haard
  • een keuken bestaande uit opbergkasten, gootsteen, afzuigkap …
   Voor inbouwtoestellen zoals oven, microgolf, kookplaat, gas- of elektriciteitsfornuis, koelkast, diepvriezer, vaatwasmachine, wasmachine en droogkast geldt steeds het btw-tarief van 21%.
  • opbergkasten die onroerend van aard zijn, bijv. als scheidingswand tussen twee kamers
  • het afkrabben en vernissen van parketvloeren
  • de binnen- en buitenschilderwerken en het behangen

  Werken aan de buitenkant van de woning

  • vernieuwen van de voorgevel van de woning door haar te bepleisteren, er een nieuwe baksteen voor te plaatsen, het mos te verwijderen, te hervoegen, het verwijderen van aanslag op gevels door zandstralen of een andere methode
  • luiken, rolluiken en rolgordijnen aan de buitenkant van het gebouw
  • een veranda aan uw woning
  • een pergola als ze deel uitmaakt van de eigenlijke woning
  • een terras grenzend aan de woning
  • een garage of bijkomende garage die deel uitmaakt van de woning zodanig dat ze gebruikt wordt door de bewoners
  • het verwijderen of buiten gebruik stellen van een stookolietank, maar enkel bij een omvangrijke renovatie

  Onderhoud van de woning

  • het vegen van schoorstenen, het ontstoppen van riolen en leidingen
  • onderhoudswerken aan liften en aan installaties voor centrale verwarming, zelfs indien onderschreven door een abonnement (zie ook het laatste punt van volgende vraag)
  • reinigingswerken die de uitvoering van onderhoudswerken voorafgaan (bijv. de reiniging van een te verven oppervlakte)

  Algemeen

  • de betaalde werkuren voor deze renovatiewerken
  • onderhouden en herstellen van bovenstaande werken
 • Voor welke renovatiewerken geldt het normale btw-tarief van 21%?

  • Renovatiewerken aan een gebouw dat niet uitsluitend of hoofdzakelijk bedoeld is als privéwoning.
  • De gebruikelijke huishoudelijke reiniging die de netheid van de privéwoning tot doel heeft (stofzuigen vast tapijt, dweilen van de vloer, boenen van het parket, wassen van de ramen …).
  • Afbraakwerken die niet voorafgaan aan renovatiewerken, herstelingen of onderhoud. Anders gaat het om specifieke situaties en onderworpen aan bepaalde voorwaarden.
  • Renovatiewerken die geen betrekking hebben op de eigenlijke woning zoals :
   • tuinaanleg, afsluitingen tussen tuinen of percelen, tuinpaden
   • aanleg van en werken aan zwembaden, sauna’s, golfterreinen, vijvers, fonteinen
   • een terras op het einde van uw tuin, een tuinhuisje, een pad in de tuin
  • Voor privéwoningen ouder dan 10 jaar, maar minder dan 15 jaar :
   • het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen,
   • het gedeelte van de prijs van de levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties, ongeacht het type van woning (eengezinswoning, appartementsgebouw…).

  Bij vragen of twijfels, gelieve het bevoegd centrum KMO - Beheer te contacteren, afhankelijk van waar het gebouw zich bevindt.

 • Ik heb bouwmaterialen gekocht. Welk btw-tarief is van toepassing ?

  De bouwmaterialen die u zelf koopt, zijn onderworpen aan het normale btw-tarief van 21%.

 • Ik huur een woning. Kan ik werken laten uitvoeren tegen het verlaagd btw-tarief van 6% ?

  Ja, als aan de voorwaarden is voldaan (zie antwoorden op vorige vragen).

 • Ik ben eigenaar van een tweede verblijf. Ik wil renovatiewerken (bv. een nieuwe vloer laten leggen) uitvoeren. Kan dat tegen het verlaagd btw-tarief van 6% ?

  Ja, als het gaat om een bekleding die aan het gebouw bevestigd is of die ter plaatse wordt gesneden tot de afmetingen van het te bedekken oppervlak en als aan alle voorwaarden is voldaan (zie antwoorden op vorige vragen).

 • Hoe bepaalt het centrum KMO - Beheer (voorheen de btw-administratie) hoe oud een woning is ?

  Hoe oud uw woning is, wordt bepaald aan de hand van de eerste ingebruikname. Meer bepaald de datum waarop de woning voor het eerst bewoond is. Het eerste jaar telt overigens voor een volledig jaar.

  Voorbeeld :
  Voor de werken die zijn uitgevoerd aan een privéwoning vanaf 12 februari 2016, is aan de nieuwe voorwaarde van 10 jaar anciënniteit voldaan van zodra de woning voor de eerste keer bewoond is in de loop van het jaar 2006 of in voorgaande jaren.

 • Heeft iedereen recht op het verlaagd btw-tarief van 6% ?

  De renovatiewerken moeten verstrekt en gefactureerd worden aan een eindgebruiker (bv. eigenaar, vruchtgebruiker of huurder van het gebouw) om te kunnen in aanmerking komen van het verlaagd btw-tarief van 6% en als aan alle andere voorwaarden werden voldaan.

 • Wat moet er op de factuur vermeld worden ?

  Op de factuur moet de aannemer alle elementen vermelden die de toepassing van het verlaagde btw-tarief rechtvaardigen. Bovendien moet de factuur vanaf 1 januari 2022 de volgende vermelding bevatten:

  ‘Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat
  (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar (*) voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken,
  (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en
  (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker.
  Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21 % van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.’

  (*) ‘vijftien jaar’ voor:

  • het gedeelte van de prijs met betrekking tot de levering van gemeenschappelijke verwarmingsketels in appartementsgebouwen,
  • het gedeelte van de prijs van de levering van de bestanddelen of een gedeelte van de bestanddelen van liftinstallaties, ongeacht het type van woning (eengezinswoning, appartementsgebouw…).

  Als één (of meer) van de op de factuur vermelde toepassingsvoorwaarden van het verlaagde btw-tarief van 6 % niet vervuld zijn, moet u als bouwheer dit binnen een termijn van één maand schriftelijk betwisten bij uw aannemer. Dan kan u niet worden aansprakelijk gesteld voor de verkeerde toepassing van het verlaagde btw-tarief. Uw aannemer zal u een corrigerende factuur uitreiken met toepassing van het normale btw-tarief van 21 %.

  De datum van de verzending van die betwisting geldt als datum van de betwisting. U dient er dus voor te zorgen dat die datum met zekerheid kan worden aangetoond (bijvoorbeeld door middel van een aangetekende zending of enig ander middel met een gelijkaardig effect).

  Ter herinnering: tot 1 januari 2022 dient de bouwheer aan de aannemer een attest, onder welke vorm ook, te overhandigen dat de nodige inlichtingen bevat om de factuur met toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6 % te kunnen opstellen. Hierin moeten zeker de definitieve bestemming van het gebouw en de eerste ingebruikneming zijn opgenomen.

 • Wat moet ik doen op het vlak van btw als ik een woning grondig verbouw ?

  Opgelet: de btw-bouwaangifte is vanaf 20.08.2018 vervangen door een nieuwe procedure. Zo gauw de uitvoeringsbesluiten klaar zijn, vindt u hier meer informatie. Voorlopig moet u geen btw-bouwaangifte meer indienen. Houd wel uw facturen en verantwoordingsstukken goed bij. U zal ze voor de nieuwe procedure later nog nodig hebben.

  Zie bericht.

 • Mijn privéwoning is ouder dan 10 jaar. Ik ga ze grondig verbouwen. Ik breid mijn woning uit qua oppervlakte. Wat is het btw-tarief?

  Als de oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft groter is dan de helft van de totale oppervlakte van de woning na de uitvoering van de werken en de overige voorwaarden zijn voldaan, wordt het verlaagd btw-tarief van 6% toegepast.

  Indien aan een van deze voorwaarden niet voldaan is, is het normale tarief van 21% van toepassing voor het geheel van de werken.

  Om de oppervlakte juist te berekenen moet u :

  • meten vanaf en tot de buitenzijden van de muren in de hoogte,
  • rekening houden met de totale oppervlakte van elk vlak deel (vloer) van de woning,
  • rekening houden met de oppervlakte van de kelder en ingebouwde of bijgarage,
  • geen rekening houden met de oppervlakte van de opgevulde kelder voor de berekening van de oppervlakte van het oude gedeelte dat overblijft na de werken.

  Samengevat:

  • oude gedeelte > nieuwe gedeelte + andere voorwaarden : 6 %
  • oude gedeelte = nieuwe gedeelte : 21 %
  • oude gedeelte < nieuwe gedeelte : 21 %

  Als u twijfelt, gelieve het centrum KMO - Beheer te contacteren waar het gebouw zich bevindt.

 • Mijn privéwoning is ouder dan 10 jaar. Ik ga ze grondig verbouwen. De bestaande muren worden grotendeels vervangen. Wat is het btw-tarief?

   Alleen als de renovatiewerken nog op een relevante wijze steunen op de oude dragende muren (inzonderheid de buitenmuren) en, meer algemeen, op de wezenlijke elementen van de structuur van het te renoveren gebouw en de overige voorwaarden zijn vervuld kan het verlaagd-tarief van 6% toegepast worden. Zoniet is het normaal btw-tarief van 21% van toepassing.

  Om zeker te zijn of het verlaagd btw-tarief van 6% van toepassing is op de uit te voeren werken, gelieve het centrum KMO - Beheer te contacteren waar het gebouw zich bevindt.

 • Ik gebruik 30% van mijn woning voor mijn beroep of bijberoep. Ik wil het dak van die woning volledig vernieuwen. Kan dat tegen het btw-tarief van 6%?

  De woning wordt hoofdzakelijk gebruikt als privéwoning, het gebruik van 30% voor professionele doeleinden vormt geen obstakel, dus het verlaagd btw-tarief van 6% is van toepassing voor het geheel van de werken. Er moet wel nog aan de andere voorwaarden voldaan worden.

 • Mijn bijberoep bestaat uit het aanbieden van strijkdiensten. Hiervoor heb ik een aparte ruimte voorzien in mijn woning. Ik wil deze ruimte herschilderen. Komen deze werken in aanmerking voor het verlaagd btw-tarief van 6% ?

  Neen, omdat de werken beperkt zijn tot het professionele deel van de woning en dus onderworpen zijn aan het normale tarief van 21%.