Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Gezinsfiscaliteit

GezinsfiscaliteitWaarover gaat het?

Het gaat over twee maatregelen:

1. Belastingvermindering voor kinderopvang 

Belastingplichtigen hebben vandaag de mogelijkheid om, via de belastingvermindering voor kinderopvang, de kosten voor die opvang te verlichten. De vermindering bedraagt 45 % en mag niet hoger zijn dan 11,20 euro per oppasdag en per kind. Daarbij mag het kind niet ouder zijn dan 12 jaar (of 18 jaar voor kinderen met een zware handicap). Bovenop die belastingvermindering van 45 % kan nog maximaal 30 % belastingvermindering komen voor alleenstaande ouders (afhankelijk van hun inkomen). 
De regering wil voortaan gezinnen nog beter ondersteunen door de kosten van de kinderopvang verder te verlichten. Daarom wordt de belastingvermindering op verschillende punten uitgebreid:

  • Vanaf het inkomstenjaar 2020:
    • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind wordt verhoogd van 11,20 naar 13 euro.
    • De leeftijdsgrenzen van 12 en 18 jaar worden opgetrokken tot respectievelijk 14 en 21 jaar.
    • Voortaan komen ook de uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen in aanmerking voor een belastingvermindering.

  • Vanaf het inkomstenjaar 2021:
    • Het maximumbedrag per oppasdag en per kind van 13 euro wordt verder opgetrokken tot 13,70 euro en zal elk jaar geïndexeerd worden.

Voortaan zal een attest verplicht zijn om deze belastingvermindering te genieten. De administratie zal de informatie zoveel als mogelijk direct integreren in de belastingaangifte, zodat de belastingplichtige alleen maar moet controleren of de bedragen kloppen.

2. Belastingvrije som voor mantelzorg

Elke belastingplichtige die een familielid in huis neemt om ervoor te zorgen, zal vanaf het inkomstenjaar 2021 een verhoogde belastingvrije som genieten. Onder belastingvrije som verstaat men het deel van het inkomen dat niet wordt belast. Met andere woorden: het gaat hier om het belastingvrije minimum.

Belastingplichtigen kunnen deze bijkomende belastingvrijstelling alleen genieten als het gaat om een hulpbehoevende  (groot)ouder, broer of zus ouder dan 65 jaar. Om te bepalen of iemand al dan niet hulpbehoevend is, wordt rekening gehouden met zijn graad van zelfredzaamheid. Een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 9 punten is hierbij vereist. 
 

Doel van de maatregel 

De regering wil maatregelen nemen om gezinnen en hulpbehoevenden bijkomend te ondersteunen. Zij streeft ernaar om de combinatie van werk en gezin beter op elkaar af te stemmen en om de zorg voor oudere, inwonende familieleden te valoriseren. Dit zal gebeuren door de kosten voor kinderopvang te verlagen en mantelzorg financieel meer te ondersteunen.
 

Cijfervoorbeelden

De ouders van Pippa, 13 jaar, doen voor hun zieke dochter beroep op de thuisopvang voor zieke kinderen, georganiseerd door hun mutualiteit. Het gaat om thuisopvang door een professionele oppasser. De ouders betalen voor deze oppas15 euro per dag, en dat gedurende 3 dagen.

Tot op dit ogenblik was het niet mogelijk om hiervoor een belastingvermindering voor kinderoppas te genieten.

Dankzij deze nieuwe maatregel zal deze belastingvermindering nu wél mogelijk zijn: 13 euro x 3 oppasdagen = 39 euro. Dat levert een extra belastingbesparing op van 20,87 euro.

 Piet, een alleenstaande zonder kinderen ten laste, neemt zijn broer die na zijn 65ste hulpbehoevend is geworden in huis. Door de verhoging van de belastingvrije som zal hij 534 euro minder belasting betalen in 2022.

Meer informatie leest u in de programmawet (pagina 3) of in de memorie van toelichting (pagina 4).