Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Rente bij de Deposito- en Consignatiekas

De Deposito- en Consignatiekas berekent rente1 op alle borgtochten in contanten2 met een looptijd van ten minste één jaar3.

De rentevoet is een gemiddelde rentevoet die maandelijks wordt herzien op basis van het dagelijks rendement van overheidsobligaties (OLO's) op de secundaire markt met een resterende looptijd van één jaar, zoals dagelijks gepubliceerd door de Nationale Bank van België. De rentevoet kan variëren tussen 0% (wettelijk minimum) en 2,50% (wettelijk maximum).

Ter indicatie: de in de maand augustus berekende en toegepaste rentevoet bedraagt 2,50% (2,50% in september)4. De rentevoet voor de vorige maanden is beschikbaar in het  volgende (PDF, 102.41 KB) bestand.

De DCK berekent de rente jaarlijks op 1 januari. De rente wordt ofwel eenmaal per kalenderjaar op verzoek van de begunstigde uitbetaald, ofwel op het moment van de volledige terugbetaling van de borgtocht. Deze interesten worden niet gekapitaliseerd.

Belangrijke verduidelijking: de door DCK uitgekeerde rente is onderworpen aan roerende voorheffing, waarvan het tarief momenteel 30% bedraagt. De heffing van roerende voorheffing op rentevoeten geldt voor alle categorieën borgtochten, behalve voor faillissementen.

------------------------------------------

1 Voor meer informatie, zie artikel 20 van de wet van 11 juli 2018  en het koninklijk besluit van 4 mei 2020 op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's.
2 Met uitzondering van de bedragen bedoeld in artikel 20, vijfde lid, van de wet van 11 juli 2018.
3 De rente begint te lopen op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de borgtocht werd geplaatst en eindigt op de laatste dag van de maand die voorafgaat aan de maand waarin de borgtocht wordt terugbetaald.
4 Volgens de berekeningsmethode van artikel 4/1 van het koninklijk besluit van 4 mei 2020 op de Deposito- en Consignatiekas, inzonderheid op de consignaties in valuta's.