Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Thesaurie

WETTEN
 

 • 27 juni 2021. - Wet houdende diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding (BS 09/07/2021)
  Titel 3
  WIJZIGINGEN VAN DE WET VAN 18 SEPTEMBER 2017 TOT VOORKOMING VAN HET WITWASSEN VAN GELD EN DE FINANCIERING VAN TERRORISME EN TOT BEPERKING VAN HET GEBRUIK VAN CONTANTEN

  -toezichthoudende autoriteiten en onderworpen entiteiten toe te laten de Administratie van de Thesaurie in kennis te stellen van elke situatie waarin er een incoherentie of fout zou zitten in de informatie van het register
  -de raadpleging van het UBO-register is kosteloos
  -de minister van Financiën zijn bevoegdheid kan delegeren om een administratieve sanctie te nemen UBO register

 • 27 juni 2021 – Wet houdende diverse financiële bepalingen (BS 09/07/2021)
  Titel 4  Financiële wijzigingsbepalingen, hoofdstuk 2 – wijzigingen van de wet van 11 augustus 1987 houdende waarborg van werken uit edele metalen

  Aanpassingen aan de wetgeving naar aanleiding van het digitaliseren van het register van het waarborgkantoor

 • 27 juni 2021 – Wet betreffende diverse financiële bepalingen (BS 09/07/2021)

  Wijzigingen van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen: definitie van het begrip 'effect' en 'identificeerbaar', verlenging van de termijn voor de overdracht van slapende effectenrekeningen door bewaarinstellingen aan de Kas, het lot van effecten die waardeloos zijn, geen koper hebben of waarvan de verkoopkosten hoger zijn dan hun waarde, invoering van het beginsel van globale overdracht aan de Kas van de tegoeden van slapende rekeningen waarvan de houder niet identificeerbaar is. Wijziging van het lot van niet-conforme enveloppen. Afschaffing van de mogelijkheid om dossiers over te dragen betreffende verzekeringscontracten waarvoor het niet zeker is dat het risico gedekt is en een bedrag moet worden betaald.

  Wijziging van de wet van 11 juli 2008 op de Deposito- en Consignatiekas: de mogelijkheid voor de Kas om de geconsigneerde bedragen te beleggen in financiële instrumenten die door een overheidsinstelling zijn uitgegeven, invoering van de mogelijkheid voor de Kas om ten gunste van de consignatiegever de zekerheden vrij te geven die in het kader van overheidsopdrachten of de wet van Breyne zijn gesteld, 15 jaar na hun oprichting.
   
 • 27 juni 2021. - Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten (BS 09/07/2021)

  Titel 6 - THESAURIE

  ENIG HOOFDSTUK - Wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

  Art. 114. Bijlage IV, artikel 1, 4°, van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten : aanvulling bijlage met rechters Grondwettelijk Hof.
   
 • 27 juni 2021 – Wet houdende diverse financiële bepalingen (BS 09/07/2021)

  Deze wet beoogt een aantal materies te regelen die onder de bevoegdheden vallen van de Nationale Bank van België, de FSMA alsook de Algemene Administratie van de Thesaurie van de FOD Financiën.

  Met name :
  -Deze wet stelt dat het Garantiefonds en het Afwikkelingsfonds behoren tot de Algemene Administratie van de Thesaurie en niet meer te bepalen dat ze behoren tot de Deposito-en Consignatiekas;
  -Deze wet wijzigde artikel 17 van de wet van 11 juli 2018 ("DCK wet") in die zin dat het nieuwe artikel 17 nu toestaat dat de geconsigneerde sommen bij de Deposito- en Consignatiekas worden geplaatst en belegd in financiële instrumenten uitgegeven door een overheidsinstelling (in de zin van het ESR). Dit zijn de Staat, de Gemeenschappen, de Gewesten, de provincies, de gemeenten, de overheidsbedrijven, enz.
  -Door de invoeging van een nieuw artikel 19/1 van de wet DCK, voert deze diverse wet tevens de mogelijkheid in voor de Deposito- en Consignatiekas om de geconsigneerde tegoeden aan de consignatiegever na een bepaalde termijn vrij te geven in geval van gezamenlijke borgtochten.
  -Dankzij deze aanvulling op de wet DCK kan de Deposito- en Consignatiekas dus bepaalde dossiers sluiten waarin nooit een beroep op de borgtocht wordt gedaan en die vervolgens voor onbepaalde tijd open blijven staan
  -Deze wet verlengt de aan bepaalde verbintenissen van Dexia Crédit Local NV toegekende Staatswaarborg;
  -Deze wet draagt het gehele vermogen van het Kringloopfonds in vereffening over aan de Belgische Staat;
  -Deze wet wijzigt de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, met het oog op de creatie van een tweede ambt van regeringscommissaris binnen de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij;
  -Deze wet wijzigt op een aantal punten de wet van 20 juli 2020 “tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen“;
  -Deze wet brengt diverse wijzigingen aan in titel 11 betreffende  consolidatiemaatregelen van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen (vrijstelling van de verplichting om andere modaliteiten aan te vragen voor bankdiensten die niet geleverd kunnen worden door bpost, verplichting om volledige en correcte formulieren in te dienen bij de trimestriële rapportering, wijziging van de berekeningswijze en het bedrag van de administratieve boete).

 • 21 november 2021 – Wet tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening (EU) nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven en houdende bepalingen betreffende de leningen toegekend aan reisorganisatoren voor de terugbetalingen van de tegoedbonnen uitgegeven conform het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen (BS 26/11/2021)

  Gewijzigd bij de wet van 9 december 2021 (BS 16/12/2021).

  De wet van 21 november 2021 heeft de Staat gemachtigd om leningen toe te kennen aan reisorganisatoren om hen te helpen de nog openstaande coronavouchers terug te betalen aan reizigers.

 • 2 december 2021. - Wet tot wijziging van de wet van 8 juli 2018 houdende organisatie van een centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten en tot uitbreiding van de toegang tot het centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht, collectieve schuldenregeling en protest (BS 14/12/2021)

  Wijziging artikel 13 van de wet van 8 juli 2018:
  -de informatiegerechtigden ertoe verplicht zijn de vastgestelde tekortkomingen aan de Administratie van de Thesaurie mee te delen, zodat deze laatste de vermeende inbreuken zou kunnen onderzoeken en in voorkomend geval sanctioneren
  -de Administratie van de Thesaurie gemachtigd is om toegang te krijgen tot de informatie van het CAP teneinde zich van de realiteit van de vermeende tekortkomingen te kunnen vergewissen
  -de schriftelijke procedure voor het opleggen van geldboetes de norm en het mondeling verhoor een optioneel, bijkomend verweermiddel op uitdrukkelijk verzoek van de betrokken informatie plichtige. In de mate van het mogelijke zal deze procedure voor het opleggen van geldboetes gevoerd worden gebruik makend van een beveiligd elektronisch platform.

 • 20 december 2021 – Wet betreffende de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Somalië (BS 28/12/2021)

  Creëren van de wettelijke basis voor de Belgische bijdrage aan de financiering van de schuldkwijtschelding door het Internationaal Monetair Fonds ten gunste van Somalië ten bedrage van 2,36 miljoen speciale trekkingsrechten

KONINKLIJKE BESLUITEN

 • 24 januari 2021 — Koninklijk besluit betreffende de uitgiften in 2021 van herdenkingsstukken van 2 euro, ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de oprichting van de economische (douane) unie België -Luxemburg en de 500ste verjaardag van de uitgifte van de muntstukken tweede ordonnantie emissieperiode door Keizer Karel V. (BS 03/02/2021)

 • 24 januari 2021 — Koninklijk besluit betreffende de uitgifte in 2021 van herdenkingsmuntstukken (BS 03/02/2021)

 • 17 februari 2021 – Koninklijk besluit houdende aanstelling van revisoren bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten (BS 22/02/2021)

  Benoeming revisor voor het FIF

 • 14 juni 2021 - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 2020 tot verlenging van de toekenningstermijn en de maximumduur van de in aanmerking komende kredieten voor een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus, en daarmee verbonden maatregelen (BS 23/06/2021)

  Artikel 4, § 5, van de wet van 20 juli 2020 “tot verstrekking van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten aan KMO's in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus en tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut en toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen” machtigt de Koning om bij besluit, vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de termijn waarbinnen de in datzelfde artikel 4 bedoelde kredieten kunnen worden toegekend te verlengen, indien dit gelet op de ernst of de duur van de coronavirus-crisis noodzakelijk is. Deze periode werd voor het eerst verlengd tot en met 30 juni 2021. Gelet op de ernst en de duur van de crisis het noodzakelijk was om de toekenningstermijn voor gewaarborgde kredieten te verlengen tot 31 december 2021.

 • 27 juni 2021 –  Koninklijk besluit houdende de aanstelling van een regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten (BS 08/07/2021)

  Benoeming regeringscommissaris voor FIF
   
 • 27 juni 2021 – Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten (BS 08/07/2021)

  Benoeming leden FIF

 • 4 juli 2021 – Koninklijk besluit tot aanwijzing van de administratie bedoeld in artikel 7, § 1, tweede lid, van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen (BS 09/07/2021)

  Dit Koninklijk besluit wijst de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan als de administratie die belast is met het verdere beheer van de lopende kredieten en participaties van het Kringloopfonds in vereffening, na de overdracht van alle activa en passiva en rechten en plichten aan de Belgische Staat. 

 • 11 juli 2021 –  Koninklijk besluit met betrekking tot de verlenging van de aan bepaalde verbintenissen van Dexia Crédit Local S.A. toegekende Staatswaarborg (BS 15/07/21)

  Dit koninklijk besluit wordt uitgevaardigd ter uitvoering van hoofdstuk 1 van titel 2 van de wet van 27 juni 2021 houdende diverse financiële bepalingen, waarbij de staatswaarborg wordt verlengd van bepaalde verbintenissen van de N.V. naar Frans recht Dexia Crédit local.

 • 31 augustus 2021 – Koninklijk besluit tot wijziging van de bepaalde indicator-gewichten bedoeld in artikel 8, § 1, eerste lid, 1° bis van het koninklijk besluit van 14 november 2008 tot uitvoering van de crisismaatregelen voorzien in de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België, voor wat betreft de oprichting van het Garantiefonds voor financiële diensten (BS 13/01/2022)

  Aanpassing van NSFR indicator voor de berekening van de bijdragen voor het Garantiefonds

MINISTERIËLE BESLUITEN
 

 • 18 maart 2021 – Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 30 en 32 van het koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus (BS 30/03/2021, 2de editie)

  Dit ministerieel besluit heeft betrekking op de afrekening voor de vergoedingen, de procedure tot betaling van de vergoeding en de maandelijkse aangiftes van de kredietgevers in het kader van de eerste "covid-19" staatswaarborgregeling voor bepaalde kredieten. 

 • 20 oktober 2021 – Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden inzake de consolidatie van de financiële activa van de overheid aan de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën (BS 24/11/2021)

  De bevoegdheden bepaald in de artikelen 115, 116 en 118 van de wet van 21 december 2013 houdende diverse fiscale en financiële bepalingen, worden gedelegeerd aan de Administrateur-generaal van de Algemene Administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën.