Financiële sancties

Financiële sancties zijn beperkende maatregelen die worden genomen tegenover regeringen van derde landen, personen of entiteiten (zoals terroristische organisaties) met als doel een einde te maken aan bepaalde criminele gedragspatronen.

Deze sancties maken dikwijls deel uit van een uitgebreidere sanctieregeling die ook andere beperkende maatregelen omvat, zoals bijvoorbeeld embargo’s op de uitvoer of invoer van bepaalde producten (zoals wapens of kernenergie) of beperkingen op het vlak van visums en reizen.

De AA Thesaurie heeft bijzondere bevoegdheden inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met name de controle op het naleven door bpost van de verplichtingen terzake.

De sancties kunnen op verschillende niveaus worden besloten:

  • internationaal;
  • Europees;
  • nationaal;

In de praktijk

De Algemene Administratie van de Thesaurie is verantwoordelijk voor:

  • de behandeling van de verzoeken om vrijstelling van de bevriezing van tegoeden;
  • de publicatie van koninklijke besluiten voor de nationale terroristenlijst;
  • de publicatie van ministeriële besluiten voor de onmiddellijke omzetting van sommige VN-sancties in Belgisch recht;
  • het beheer van de informatie;
  • de controle van de gevallen van gelijkluidendheid (homoniemen)

Vragen in verband hiermee kunnen naar het volgende e-mailadres worden gestuurd quesfinvragen.tf@minfin.fed.be

De geconsolideerde lijst van de Belgische nationale lijst en de lijst van de Europese sancties

De geactualiseerde geconsolideerde lijst kan u Downloadable file hier (XLSX, 515.97 KB) raadplegen.

De XML-versie van de bijgewerkte lijst is Downloadable file hier (ZIP, 539.23 KB) beschikbaar (gebaseerd op Downloadable file XSD v.1.1 (ZIP, 2.75 KB)).

VERPLICHTING VAN INFORMATIE

Een informatieverplichting bestaat in het kader van alle internationale, Europese en nationale financiële sancties. Zoals bepaald in de Europese regelgeving en in art. 8 van het KB van 28/12/2006, moeten financiële instellingen de Algemene Administratie van de Thesaurie informatie verstrekken over bevroren rekeningen en andere tegoeden of economische middelen. Deze verplichte kennisgeving moet op eigen initiatief worden gedaan zodra een specifieke embargo-maatregel wordt toegepast, en dit zelfs in de hypothese dat geen klant wordt geïdentificeerd in de geconsolideerde lijst waarnaar wordt verwezen in het vorige punt.

Alle informatie kan via het adres worden gecommuniceerd quesfinvragen.tf@minfin.fed.be