Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nationale financiële sancties (‘De Nationale lijst’)

Resolutie 1373 (2001) van de VN Veiligheidsraad roept alle landen op om over te gaan tot het bevriezen van de tegoeden en economische middelen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of hieraan deelnemen.

België heeft gevolg gegeven aan deze oproep en heeft stappen ondernomen om een nationale terroristenlijst op te stellen. Deze nationale lijst bevat de namen van de personen en entiteiten die worden verdacht van terrorisme en ten aanzien van wie bevriezingsmaatregelen gelden.

 Nationale lijst (XLSX, 47.56 KB)

De nationale lijst wordt opgemaakt en gewijzigd door de Nationale Veiligheidsraad. Dit gebeurt op basis van evaluaties van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), na overleg met de steundiensten en de bevoegde gerechtelijke overheid. Iedere wijziging aan de nationale lijst wordt goedgekeurd door de Ministerraad en via koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Verplichting om tegoeden te bevriezen en verbod om tegoeden ter beschikking te stellen

De nationale financiële sancties moeten door iedereen in België worden nageleefd.

Dit betekent concreet dat:

  • iedereen de verplichting heeft om de tegoeden van deze personen of entiteiten te bevriezen.
  • het voor iedereen verboden is om aan deze personen of entiteiten direct of indirect tegoeden ter beschikking te stellen.

Deze bevriezingsmaatregel heeft voorrang boven alle daarmee onverenigbare contractuele en andere regelingen.

De bevriezing heeft niet enkel betrekking op alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn van de personen en entiteiten op de nationale lijst, maar ook op die welke in hun bezit zijn of onder hun zeggenschap staan.

Verplichting om informatie mee te delen en mee te werken bij de verificatie van informatie

Iedereen is verplicht om de Thesaurie in kennis te stellen van alle hem of haar beschikbare informatie die de toepassing van de financiële beperkende maatregelen zou vergemakkelijken. Hiertoe behoren gegevens over eventuele bevroren rekeningen (rekeninghouder, nummer, waarde van bevroren tegoeden), alsook andere gegevens die nuttig kunnen zijn, bv. gegevens over de identiteit van personen of entiteiten op de nationale lijst en, waar van toepassing, gegevens over inkomende overmakingen die tot creditering van een bevroren rekening leiden, pogingen van klanten of anderen om tegoeden of economische middelen zonder toestemming aan een aangewezen persoon of entiteit ter beschikking te stellen, en informatie die erop wijst dat bevriezingsmaatregelen worden omzeild.

Daarnaast is iedereen verplicht bij de verifiëring van informatie met de Thesaurie samen te werken.

De implementatie van embargo’s en de maatregelen tot bevriezing van tegoeden moeten onmiddellijk worden uitgevoerd zodra ze in werking treden en brengt voor iedereen een resultaatsverbintenis met zich mee. De verplichte kennisgeving van informatie met betrekking tot financiële sancties moet op eigen initiatief worden gedaan zodra een specifieke embargo-maatregel van toepassing is. Het wordt aanbevolen om ook de verificaties met een negatief resultaat te melden.

De informatie kan per mail worden meegedeeld via het mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be of of kan per post worden verstuurd naar de Minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel.

Sancties bij niet-naleving van de verplichtingen

De wet van 11 mei 1995 voorziet sancties voor inbreuken tegen de nationale bevriezingsmaatregelen.

Nuttige informatie