Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Nationale financiële sancties (‘De Nationale lijst’)


Nationale lijst van terreurverdachten van wie de tegoeden zijn bevroren

Resolutie 1373 (2001) van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties roept alle landen op de tegoeden en economische middelen te bevriezen van personen en entiteiten die terroristische daden plegen of eraan deelnemen.

België heeft gevolg gegeven aan deze oproep door stappen te ondernemen en een nationale terroristenlijst op te stellen. Deze nationale lijst bevat de namen van personen en entiteiten die van terrorisme worden verdacht en waarop bevriezingsmaatregelen van toepassing zijn.

De nationale lijst wordt opgesteld en gewijzigd door de Nationale Veiligheidsraad. Dit gebeurt op basis van evaluaties van het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse (OCAD), na overleg met de ondersteunende diensten en de bevoegde rechterlijke instanties. De nationale lijst en alle wijzigingen eraan worden goedgekeurd door de ministerraad en via koninklijk besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

 nationale lijst (XLSX, 49.73 KB)


Verplichtingen

     1. BEVRIEZING VAN TEGOEDEN EN VERBOD OP HET BESCHIKBAAR STELLEN VAN TEGOEDEN

In België moet iedereen de nationale financiële sancties naleven.

Dit betekent concreet dat:

  • iedereen de verplichting heeft om de tegoeden van deze personen of entiteiten te bevriezen,
  • het voor iedereen verboden is om aan deze personen of entiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks tegoeden beschikbaar te stellen.

Deze bevriezingsmaatregel heeft voorrang op alle contractuele en andere regelingen die daarmee onverenigbaar zijn.

De bevriezing heeft niet alleen betrekking op alle tegoeden en economische middelen die toebehoren aan of eigendom zijn van personen en entiteiten vermeld op de nationale lijst, maar ook op die welke in hun bezit zijn of onder hun gezag staan.

     2. VERSTREKKING VAN INFORMATIE EN MEDEWERKING AAN DE VERIFICATIE VAN GEGEVENS

Elke persoon is verplicht de Thesaurie in kennis te stellen van alle informatie waarover hij beschikt die de toepassing van beperkende financiële maatregelen zou vergemakkelijken. Hiertoe behoren gegevens over eventuele bevroren rekeningen (rekeninghouder, nummer, waarde van bevroren tegoeden), alsook andere gegevens die nuttig kunnen zijn, bv. gegevens over de identiteit van personen of entiteiten vermeld op de nationale lijst en, waar van toepassing, gegevens over inkomende overmakingen die een bevroren rekening crediteren, pogingen van klanten of anderen om tegoeden of economische middelen zonder toestemming aan een aangewezen persoon of entiteit beschikbaar te stellen, en informatie waaruit blijkt dat bevriezingsmaatregelen worden omzeild.

Bovendien is elke persoon verplicht met de Thesaurie samen te werken bij de verificatie van gegevens.

Embargo’s en maatregelen tot bevriezing van tegoeden moeten onmiddellijk na de inwerkingtreding ervan ten uitvoer worden gelegd en brengen voor iedereen een resultaatsverbintenis met zich mee. Het verplicht verstrekken van informatie met betrekking tot financiële sancties moet op eigen initiatief gebeuren zodra een specifieke embargomaatregel van toepassing is. Het wordt aanbevolen om ook verificaties met een negatief resultaat te melden.

De informatie kan per mail worden meegedeeld via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be of kan per post worden verstuurd naar de Minister van Financiën, p/a Algemene Administratie van de Thesaurie, Kunstlaan 30, 1040 Brussel.

In geval van niet-naleving van de verplichtingen voorziet de wet van 11 mei 1995 in sancties voor inbreuken op de nationale bevriezingsmaatregelen.

Informations utilesNuttige informatie


Hulp nodig?

wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over financiële sancties?

U kunt via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be contact opnemen met de Thesaurie om informatie te verstrekken of vragen te stellen.