Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vrijstellingen

De Algemene Administratie van de Thesaurie kan op verzoek vrijstellingen van financiële sancties toekennen.

De financiële en niet-financiële instellingen zijn verplicht om te onderzoeken of ze gelden aanhouden voor rekening van personen of entiteiten waarop deze verordeningen betrekking kunnen hebben. Indien dit het geval is, dienen ze de opgelegde bevriezingsmaatregelen toe te passen en de Thesaurie hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. De voornoemde instellingen dienen aan de Algemene administratie van de Thesaurie ook mede te delen of ze geen gelden aanhouden voor rekening van deze personen en entiteiten.

Bij iedere toevoeging van een nieuwe persoon of entiteit dienen de instellingen dit te analyseren om te bepalen of ze gelden voor rekening van deze individuen of entiteiten aanhouden.

Welke informatie dient een verzoek om vrijstelling van bevriezing te bevatten?

Een verzoek tot machtiging van ontdooiing of overdracht van tegoeden en economische middelen dient de volgende informatie te bevatten:

 •  de verordening en het artikel in kwestie;
 • de identiteit van de schuldenaar/opdrachtgever;
 • de identiteit van de schuldeiser/begunstigde;
 • het bedrag en de munteenheid waarvoor de vrijstelling wordt verzocht;
 • de reden voor het verzoek om vrijstelling;
 • de gegevens met betrekking tot de banken en instellingen die bij de verrichting betrokken waren;
 • de datum van het contract, de overeenkomst of de verplichting krachtens dewelke de betaling eventueel verschuldigd is;
 • de bewijsstukken waarmee de Algemene administratie van de Thesaurie controles kan uitvoeren (bijvoorbeeld een afschrift van de factuur);
 • in het geval van een overdracht van goederen: de omschrijving van de aard van de goederen (bijvoorbeeld de productfiche);
 • in het geval van een overdracht van wapens of dual use-goederen, de vergunning toegekend door: 
  • het Vlaams Gewest: Internationaal Vlaanderen, Boudewijnlaan 30 - bus 80 te 1000 Brussel; 
  • het Waals Gewest: Direction générale opérationnelle de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche-Direction des Licences d'Armes, Place de la Wallonie 1, 5100 Namen (Jambes); 
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: External Relations Directorate Licence Cell, Kruidtuinlaan, 20 te 1035 Brussel.

Waar dient het verzoek om vrijstelling te worden ingediend in België?

Dit verzoek dient te worden ingediend bij de Algemene administratie van de Thesaurie:

De bevroren tegoeden in België kunnen nooit worden vrijgegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Algemene administratie van de Thesaurie