Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Vrijstellingen


Hoe dient u een verzoek om vrijstelling van bevriezing in?

De Algemene Administratie van de Thesaurie kan op verzoek vrijstellingen van financiële sancties verlenen.

De financiële en niet-financiële instellingen zijn verplicht te onderzoeken of ze tegoeden aanhouden voor rekening van personen of entiteiten waarop de verordeningen betrekking hebben. Indien dit het geval is, moeten ze de opgelegde bevriezingsmaatregelen toepassen en de Thesaurie daarvan onmiddellijk in kennis stellen. De voornoemde instellingen moeten ook aan de Algemene Administratie van de Thesaurie meedelen of ze geen tegoeden aanhouden voor rekening van deze personen en entiteiten.

Telkens nieuwe personen of entiteiten worden toegevoegd, moet elke instelling dit onderzoeken om na te gaan of zij tegoeden voor rekening van deze personen of entiteiten aanhoudt.

WELKE INFORMATIE MOET EEN VERZOEK OM VRIJSTELLING VAN BEVRIEZING BEVATTEN?

Een verzoek tot machtiging van vrijgave of overdracht van tegoeden en economische middelen moet de volgende informatie bevatten: 

 1. de verordening en het artikel in kwestie,
 2. de identiteit van de schuldenaar/opdrachtgever,
 3. de identiteit van de schuldeiser/begunstigde,
 4. het bedrag en de munteenheid waarvoor de opheffing wordt verzocht,
 5. de reden voor het verzoek om vrijstelling,
 6. de gegevens met betrekking tot de banken en instellingen die bij de verrichting betrokken zijn,
 7. de datum van het contract, de overeenkomst of de verplichting op grond waarvan de betaling eventueel verschuldigd is,
 8. de bewijsstukken waarmee de Algemene Administratie van de Thesaurie controles kan uitvoeren (bv. een kopie van de factuur),
 9. in het geval van een overdracht van goederen: de omschrijving van de aard van de goederen (bv. de productfiche),
 10. in het geval van een overdracht van wapens of producten voor tweeërlei gebruik, de machtiging:
  • voor het Vlaams Gewest: Internationaal Vlaanderen, Boudewijnlaan 30 bus 80 te 1000 Brussel,
  • voor het Waals Gewest: Direction générale opérationnelle de l’Économie, de l’Emploi et de la Recherche – Direction des licences d’armes, Place de la Wallonie 1 te 5100 Namen (Jambes),
  • voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: External Relations Directorate Licence Cell, Kruidtuinlaan 20 te 1035 Brussel.

WAAR MOET U IN BELGIË HET VERZOEK OM VRIJSTELLING INDIENEN?

Dit verzoek moet per e-mail worden ingediend bij de Algemene Administratie van de Thesaurie op het volgende adres: quesfinvragen.tf@minfin.fed.be.

Tegoeden die in België zijn bevroren, kunnen nooit worden vrijgegeven zonder de toestemming van de Algemene Administratie van de Thesaurie.


Hulp nodig?

wij staan tot uw dienst!

Hebt u een vraag over financiële sancties?

U kunt via het e-mailadres quesfinvragen.tf@minfin.fed.be contact opnemen met de Thesaurie om informatie te verstrekken of vragen te stellen.