Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Financiën streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op

Nalevingsstatus

Onze website voldoet gedeeltelijk aan de toegankelijkheidseisen zoals beschreven in de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA. Er werd niet aan alle eisen voldaan.

Niet-toegankelijke inhoud

De onderstaande inhoud is niet-toegankelijk om de volgende reden(en):

Niet alle documenten op onze website zijn even toegankelijk.

Begin 2018 onderging de website een audit door vzw Anysurfer. Alle aanpassingen die in de mate van het mogelijke konden worden gedaan, werden uitgevoerd. Daarnaast deed ook de FOD BOSA, die onze site technisch beheert, een aantal toegankelijkheidsaanpassingen.

Onevenredige last

Door de omvang van de website zou het controleren van elk document buitensporig veel tijd vergen. De server bevat ook veel gedateerde documenten die onmogelijk allemaal nog te controleren zijn. De FOD Financiën werkt de volgende jaren aan een nieuwe website die vanuit de ontwerpfase zal voldoen aan de toegankelijkheidsvereisten.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring

  • is opgesteld op 19/08/2020
  • werd opgesteld door het webteam van FOD Financiën
  • is voor het laatst herzien op 19/08/2020

Feedback en contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen over de toegankelijkheid van onze website?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u van de FOD Financiën kreeg? Neem dan contact op met de federale ombudsman:

Federale ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

e-mail: contact@federaalombudsman.be

Website: Federale Ombudsman