Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Organisatie van kinderopvang - attest voor kosten voor kinderopvang

Organiseert u kinderopvangactiviteiten waarvoor de ouders (onder ‘ouders’ verstaan we ook alle andere schuldenaren van opvangkosten) recht hebben op een belastingvermindering? U moet de volgende twee stappen ondernemen. Dit vergemakkelijkt de toekenning van de vermindering aan de ouders.

 • Bezorg de ouders een attest:
  • vanaf het einde van de opvang en na ontvangst van de volledige betaling,
  • en bij voorkeur op tijd voor de belastingaangifte van de ouders (dus, indien mogelijk, uiterlijk in april van het jaar volgend op de betaling van de opvang).

 Download het officiële modelattest (PDF, 732.51 KB)

 Volg de instructies om het attest in te vullen (PDF, 467.48 KB)

 • Stuur elk jaar in februari en vóór 1 maart, de attestgegevens met betrekking tot het voorgaande jaar online door naar de FOD Financiën.

Verstuur de gegevens via de toepassing Belcotax-on-web

Attest voor kinderopvangkosten

 • Hoe en wanneer moet u een attest afgeven aan de ouders?

  U kunt het attest persoonlijk, per post of per e-mail afgeven.

  U kunt de attesten onmiddellijk na afloop van elke opvang afgeven of op een later tijdstip, bij voorkeur op tijd voor de belastingaangifte van de ouders (dus, indien mogelijk, uiterlijk in april van het jaar volgend op de betaling van de opvang).

  Als hetzelfde kind gedurende het jaar aan verschillende activiteiten heeft deelgenomen, kunt u aparte attesten afgeven of alles groeperen in één attest (maximaal 4 periodes).

  U kunt alleen een attest afgeven als:

  • het kind heeft deelgenomen aan de opvangactiviteit,
  • en de opvang volledig werd betaald.

  U kunt dus geen attest afgeven voor een opvangactiviteit:

  • die nog niet heeft plaatsgevonden,
  • of die nog niet volledig werd betaald,
  • of waaraan het kind niet heeft deelgenomen, ook al werden de ouders niet terugbetaald.

 • De ouders betaalden vorig jaar de opvangactiviteit, maar deze activiteit vond dit jaar plaats. Hoe gaat u te werk?

  U kunt attesten afgeven (en de gegevens online naar de FOD Financiën sturen via Belcotax-on-web) vanaf het einde van de opvang (en als het kind eraan heeft deelgenomen).

  Voorbeeld
  Youssef volgt een sportstage van 15 tot 31 juli 2024. Zijn vader betaalde voor het kamp in december 2023. Zodra de opvang op 31 juli is beëindigd, kan de instantie de gegevens naar de FOD Financiën doorsturen en het attest (met betrekking tot de gemaakte kosten in 2023) naar de vader van Youssef sturen.

  Als de opvang eindigt in januari of februari 2024 (en betaald werd in 2023), moet u de gegevens uiterlijk op 29 februari 2024 naar de FOD Financiën doorsturen.

  Als de opvang eindigt vanaf maart 2024, moet u de gegevens ook naar de FOD Financiën doorsturen. We raden u aan om dit snel te doen, zodat de belastingaangifte van de ouders gemakkelijker kan worden verwerkt.

  We verzoeken u ook om het attest zo snel mogelijk naar de ouders te sturen, zodat zij hun belastingaangifte op tijd kunnen invullen of laten corrigeren.

 • Bent u verplicht om de gegevens online door te sturen naar de FOD Financiën?

  Door de gegevens online door te sturen naar de FOD Financiën, kunnen de ouders gemakkelijker gebruikmaken van de belastingvermindering. De betaalde bedragen worden (in de meeste gevallen) vooraf ingevuld in de aangifte en het attest is online beschikbaar in MyMinfin. Dit beperkt ook voor u de vraag naar duplicaten in geval van verlies van het attest.

  De tools en documentatie op Belcotax-on-web helpen u daarbij.

  Het digitaal invoeren van gegevens is een wettelijke verplichting, maar u kunt vrijgesteld worden van de verplichting om de gegevens online door te sturen via Belcotax-on-web als u niet over de nodige IT-middelen beschikt.

  U moet geen stappen ondernemen. U moet deze vrijstelling niet aanvragen of de gegevens op een andere manier naar de FOD Financiën doorsturen.

 • Wanneer moet u het ‘dagtarief’ vermelden in het attest en de gegevens die naar de FOD Financiën moeten worden gestuurd?

  U moet het veld ‘dagtarief’ invullen als het tarief hoger is dan het maximumbedrag van 15,70 euro per dag voor activiteiten betaald in 2023 (dit bedrag wordt geïndexeerd, dus het zal waarschijnlijk elk jaar stijgen).

  Als u rekening moet houden met verschillende dagtarieven en ten minste een van de tarieven dit maximumbedrag overschrijdt, vermeld dan alle tarieven (inclusief de tarieven die lager zijn dan of gelijk zijn aan het maximumbedrag).

  Voorbeeld
  Tussen januari en juni 2023 werd Olivia volledige dagen opgevangen tegen 18 euro per dag en halve dagen tegen 9 euro. De opvang werd betaald in 2023.

  Periode Periode van
  dd.mm.jjjj tot dd.mm.jjjj
  Aantal dagen Dagtarief (6) Ontvangen bedrag
  Periode 1 05.01.2023 tot 30.06.2023 70 18 euro 1.260 euro
  Periode 2 05.01.2023 tot 30.06.2023 30 9 euro 270 euro

 • Aan wie moet u een attest afgeven?

  Het attest wordt afgegeven op naam van de ‘schuldenaar van de opvangkosten’. Dit is de persoon die normaal gezien de opvangkosten moet betalen. In de praktijk is dit meestal de persoon die het kind heeft ingeschreven.

  Vermeld de gegevens van deze persoon in vak II van het attest, onder 'Gegevens van de schuldenaar van de uitgaven voor kinderoppas’.

  U hoeft niet te controleren of de schuldenaar de opvangkosten daadwerkelijk zelf heeft betaald. De uitgaven mogen worden betaald door een andere persoon (die handelt in naam en voor rekening van de schuldenaar).

  Voorbeeld
  Een alleenstaande moeder boekt voor haar kind een kamp in de zomervakantie en geeft haar gegevens door aan de opvanginstantie. De grootmoeder doet de betaling in naam en voor rekening van haar dochter.

  De opvanginstantie stelt het attest op naam van de moeder op. Zij is de schuldenaar van de kosten (in principe moet zij de opvang betalen).

  Voorbeeld
  Gescheiden ouders boeken samen een stage en betalen ieder de helft.

  De opvanginstantie stelt voor elke ouder een attest op met de helft van de totale uitgaven. Elke ouder betaalde immers de helft voor zichzelf en niet in naam en voor rekening van de ander.

 • De ouders zijn gescheiden en vragen elk een attest aan. Hoe gaat u te werk?

  Als de beide ouders gescheiden zijn, samen de opvang hebben geboekt en elk de helft van de opvangkosten hebben betaald, kunt u twee aparte attesten opstellen (op naam van elke ouder) met het bedrag dat daadwerkelijk door de ouder is betaald.

  Voorbeeld
  De dochter van Marie en Pierre bracht een week door op een vakantiekamp dat 700 euro kostte. Marie en Pierre zijn gescheiden en hebben elk 350 euro betaald.

  Marie en Pierre kunnen elk een attest op hun naam aanvragen: 

  Attest van Marie:

  Periode Periode van
  dd.mm.jjjj tot dd.mm.jjjj
  Aantal dagen Dagtarief (6) Ontvangen bedrag
  Periode 1 15.07.20.. tot 22.07.20.. 7 100 euro 350 euro

  Attest van Pierre:

  Periode Periode van
  dd.mm.jjjj tot dd.mm.jjjj
  Aantal dagen Dagtarief (6) Ontvangen bedrag
  Periode 1 15.07.20.. tot 22.07.20.. 7 100 euro 350 euro
 • Wat moet u doen als het nationaal nummer van het kind of de ouder niet is gekend?

  Als opvanginstantie moet u vragen naar het nationaal nummer van het kind en de ouder.

  Kunt u geen contact opnemen met de ouders of krijgt u geen reactie op uw verzoek? In 2024 (d.w.z. voor attesten met betrekking tot opvangkosten betaald in 2023) kunt u nog attesten afgeven zonder nationaal nummer of de gegevens online naar de FOD Financiën sturen zonder een nationaal nummer te vermelden (en zonder impact op de belastingvermindering voor de ouders).

  Vanaf volgend jaar is deze tolerantie niet meer van toepassing. We raden u aan om alvast maatregelen te nemen om de nationale nummers te verkrijgen.

  Als de ouder expliciet weigert om zijn of haar nationaal nummer en/of dat van het kind te geven, kunt u geen attest afgeven. De ouder heeft dan geen recht op de belastingvermindering.

  Voorbeeld
  Van januari tot juni 2023 werd Julie na schooltijd opgevangen op de lagere school. De school vroeg de moeder niet om haar nationaal nummer. De familie verhuist in juli 2023. Wanneer de lagere school de attesten voor 2023 invult, kan ze Julies moeder niet bereiken om haar nationaal nummer te vragen (de school kent haar nieuwe adres niet).

  De school stelt het attest op met vermelding van alleen de naam, voornaam en het adres van Julies moeder (= de 'schuldenaar’), zonder vermelding van haar nationaal nummer. De school stuurt de gegevens ook online naar de FOD Financiën: het ontbreken van het nationaal nummer blokkeert de verzending niet. Julies moeder zal kunnen gebruikmaken van de belastingvermindering.

  Voorbeeld
  In 2023 neemt Emma deel aan een stage tijdens de vakantie. Het vakantiecentrum heeft alle ouders gevraagd om hun nationaal nummer door te geven. Ondanks dit verzoek antwoordt Emma’s vader niet. 

  Het vakantiecentrum stelt het attest op met vermelding van alleen de naam, voornaam en het adres van Emma’s vader (= de 'schuldenaar’), zonder vermelding van zijn nationaal nummer. Het centrum stuurt de gegevens ook online naar de FOD Financiën: het ontbreken van het nationaal nummer blokkeert de verzending niet. Emma’s vader zal kunnen gebruikmaken van de belastingvermindering.

  Voorbeeld
  In 2023 wordt Thomas na schooltijd opgevangen op de lagere school. De school heeft alle ouders gevraagd om hun nationaal nummer door te geven.

  Thomas' moeder laat de school weten dat ze haar nationaal nummer niet wilt doorgeven. De school kan geen attest opstellen noch de gegevens online naar de FOD Financiën sturen. Zonder attest heeft Thomas' moeder geen recht op de belastingvermindering voor kinderopvang.

 • Hebt u andere vragen?