Belastingaangifte

De belastingaangifte van uw vzw of stichting moet voortaan verplicht via Biztax ingediend worden! Meer info.
 

Belastingaangifte vzw

 • Is een vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of aan de vennootschapsbelasting?

  Dit hangt af van de activiteiten die de vzw uitoefent. De meeste vzw’s zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. De volgende vragen kunnen u een idee geven of uw vzw onder de rechtspersonenbelasting of onder de vennootschapsbelasting valt.

  1. Houdt uw vzw zich bezig met een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit die niet enkel als doel heeft om de hoofdactiviteit te ondersteunen?
   • Ja: vennootschapsbelasting
   • Nee: ga naar vraag 2
     
  2. Verricht uw vzw activiteiten van winstgevende aard?
   • Ja: ga naar vraag 3
   • Nee: wellicht rechtspersonenbelasting
     
  3. Zijn de winstgevende activiteiten van uw vzw slechts bijkomstig of gaat het om alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen of verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen in het kader van de opdracht van uw vzw zoals beschreven in de statuten?
   • Ja: rechtspersonenbelasting
   • Nee: ga naar vraag 4
     
  4. Behoort uw vzw tot één van de volgende van vennootschapsbelasting vrijgestelde categorieën? Voorbeelden hiervan zijn: belangenvereniging, onderwijs, gezins- en bejaardenhulp (erkend), organisatie handelsbeurzen en tentoonstellingen, sociaal of fiscaal secretariaat, verdeling van fondsen ter uitvoering van de sociale wetgeving...
   • Ja: rechtspersonenbelasting
   • Nee: vennootschapsbelasting
 • Hoe kan ik de aangifte indienen?

  U moet uw aangifte (zowel in de rechtspersonenbelasting als in de venootschapsbelasting) elektronisch indienen via Biztax.

  Alleen als u of uw mandataris niet over de nodige informaticamiddelen beschikt om aan deze verplichting te voldoen, kunt u worden vrijgesteld van de verplichting tot elektronische indiening. In dat geval moet u ieder jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor, dat u vervolgens een papieren aangifte zal opsturen. De indieningstermijn van de aangifte wordt daardoor niet verlengd.

 • Wanneer moet de aangifte in de vennootschapsbelasting/rechtspersonenbelasting ingediend worden?
 • Wat is het verschil tussen de rechtspersonenbelasting en de vennootschapsbelasting?

  Onder de rechtspersonenbelasting wordt een vzw in principe niet belast op de inkomsten uit haar activiteiten. Voor bepaalde inkomsten en uitgaven die voor uw vzw toch belastbaar zijn, gelden speciale tarieven. Die zijn afhankelijk van het type inkomsten of uitgaven.

  Wat het kadastraal inkomen van in België gelegen onroerende goederen en de inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen betreft, is de belasting gelijk aan de onroerende en roerende voorheffing.

  Als uw vzw onder het stelsel van de vennootschapsbelasting valt, wordt ze belast op het totale bedrag van haar winst (inkomsten - kosten). Het tarief van de vennootschapsbelasting bedraagt in principe 33% (te verhogen met de aanvullende crisisbijdrage).

 • Welke inkomsten moet een vzw aangeven in haar aangifte in de rechtspersonenbelasting?

  Een vzw die onderworpen is aan de rechtspersonenbelasting moet de volgende inkomsten aangeven in haar aangifte 276.5:

  • inkomsten uit onroerende goederen
   • die in België gelegen zijn, behalve inkomsten uit
    • privéverhuur
    • pacht voor tuin- en landbouw
    • verhuur aan huurders zonder winstoogmerk
   • die in het buitenland gelegen zijn 
  • inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen (zowel de ontvangen als de toegekende) (soms moet de vzw daarvoor ook roerende voorheffing doorstorten en dus een aangifte in de roerende voorheffing 273 of 273A indienen)
  • meerwaarden op in België gelegen gronden of op sommige zakelijke rechten op gronden
  • meerwaarden op in België gelegen gebouwen of op sommige zakelijke rechten op gebouwen
  • meerwaarden op belangrijke deelnemingen (verkoop, ruil, inbreng...)
  • financiële voordelen of voordelen van alle aard
  • pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies
  • niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen
 • Mijn vzw organiseert elk jaar een mosselfeest. Moeten wij de opbrengsten aangeven?

  Neen, een vzw die winst maakt, moet die in principe niet aangeven.

  Zolang de opbrengsten van dat mosselfeest besteed worden voor het doel waarvoor uw vereniging is opgericht en de organisatie van dat soort feesten een bijkomstige activiteit blijft, hoeft u niets aan te geven.

 • Mijn vzw verhuurt haar lokalen aan een gewone jeugdbeweging. Wordt dat aanzien als een verhuur aan een weldadigheidsinstelling die niet belastbaar is?

  Neen, een gewone jeugdbeweging huurt het goed niet voor een in de wet bepaald onbelastbaar doel zoals:

  • de uitoefening van een openbare eredienst
  • onderwijs
  • de inrichting van hospitalen, godshuizen, klinieken, dispensaria, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden of andere gelijkaardige weldadigheidsinstellingen
 • Welke bijlagen moet ik aan de aangifte bijvoegen?
  U moet minstens de volgende documenten bijvoegen: 
   
  • De jaarrekeningen of de vereenvoudigde balans indien u niet verplicht bent om deze in te dienen bij de NBB.
  • Het proces-verbaal van de algemene vergadering.
 • Moet mijn vzw een aangifte indienen als ze geen belastbare inkomsten heeft?
  Ja.
 • Moet mijn vzw een aangifte indienen als ze niet meer actief is?
  Ja, zolang uw vzw niet ontbonden is, moet u jaarlijks een aangifte indienen. 
  Heeft uw vzw geen activiteit meer, dan kunt u ze best ontbinden. U bent ertoe gehouden om een laatste aangifte in de rechtspersonenbelasting in te dienen binnen de 6 maanden van de ontbinding zonder vereffening of van de afsluiting van de vereffening van uw vereniging. 
  Raadpleeg de brochure van de FOD Justitie voor meer info over de oprichting, het beheer en de ontbinding van een vzw.
 • Documenten

  Opgelet! Deze pdf-versie van de aangifte is alleen ter informatie. Deze mag u niet gebruiken om uw aangifte in te dienen.