Opgelet: wij ontvangen u voortaan alleen op afspraak in al onze kantoren

Aangifte in de rechtspersonenbelasting

U moet een belastingaangifte voor uw vzw indienen (zelfs als ze geen belastbare inkomsten heeft). Voor de meeste vzw’s is dit de aangifte in de rechtspersonenbelasting
 

De aangifte online indienen via Biztax
 

Aangifte in de rechtspersonenbelasting

 • Is mijn vzw onderworpen aan de rechtspersonenbelasting of aan de vennootschapsbelasting?

  Dit hangt af van de activiteiten die uw vzw uitoefent. De meeste vzw’s zijn onderworpen aan de rechtspersonenbelasting. De volgende vragen kunnen u een idee geven of uw vzw onder de rechtspersonenbelasting of onder de vennootschapsbelasting valt.

  1. Houdt uw vzw zich bezig met een nijverheids-, handels- of landbouwactiviteit die niet enkel als doel heeft om de hoofdactiviteit te ondersteunen?
  2. Verricht uw vzw activiteiten van winstgevende aard?
   • Ja: ga naar vraag 3
   • Nee: wellicht rechtspersonenbelasting
     
  3. Zijn de winstgevende activiteiten van uw vzw slechts bijkomstig of gaat het om alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen of verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen in het kader van de opdracht van uw vzw zoals beschreven in de statuten?
   • Ja: rechtspersonenbelasting
   • Nee: ga naar vraag 4
     
  4. Behoort uw vzw tot één van de volgende categorieën van activiteiten die vrijgesteld zijn van vennootschapsbelasting? De lijst van de 8 categorieën van activiteiten vindt u terug in het artikel 181 van het WIB 92
 • Wanneer moet ik de aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen?

 • Hoe moet ik de aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen?

  U moet uw aangifte online indienen via Biztax

  U of uw mandataris beschikt niet over de nodige informaticatools om uw aangifte via Biztax in te dienen? In dat geval moet u ieder jaar opnieuw een ondertekende schriftelijke verklaring indienen bij uw belastingkantoor.

 • Welke inkomsten moet mijn vzw aangeven in de aangifte in de rechtspersonenbelasting?

  In de rechtspersonenbelasting wordt een vzw in principe niet belast op de gemaakte winst (bijvoorbeeld de opbrengsten van een spaghettiavond die u sporadisch organiseert om de doelstellingen van uw vzw te financieren). U moet deze opbrengsten dus niet in uw aangifte vermelden.

  Sommige andere inkomsten moeten echter wel worden aangegeven:

  • inkomsten uit onroerende goederen
   • die in België zijn gelegen (behalve inkomsten uit privéverhuur, pacht voor tuin- en landbouw, en verhuur aan huurders die geen winstoogmerken nastreven en die goederen gebruiken voor een van de bestemmingen vermeld in artikel 12, § 1 WIB 92),
   • die in het buitenland zijn gelegen (behalve indien een dubbelbelastingverdrag bepaalt dat de heffing van toepassing is in het land waarin het onroerend goed zich bevindt),
   • die worden gebruikt voor (art. 12, § 1 WIB 92):
    • het openbaar uitoefenen van een eredienst of van de vrijzinnige morele dienstverlening, of
    • onderwijs, of
    • het vestigen van hospitalen, klinieken, dispensaria, rusthuizen, vakantiehuizen voor kinderen of gepensioneerden of van andere soortgelijke weldadigheidsinstellingen.
  • inkomsten en opbrengsten van (zowel ontvangen als toegekende) roerende goederen en kapitalen (een vzw moet ook roerende voorheffing doorstorten en dus een aangifte in de roerende voorheffing 273 of 273A indienen);
  • sommige meerwaarden op in België gelegen gronden of op sommige zakelijke rechten op deze gronden;
  • sommige meerwaarden op in België gelegen gebouwen of op sommige zakelijke rechten op deze gebouwen;
  • meerwaarden op belangrijke deelnemingen (verkoop, ruil, inbreng ...); 
  • financiële voordelen of voordelen van alle aard (in het kader van omkoping);
  • pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en -premies;
  • niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard, en omkoping;
  • autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard;
  • kosten van de mobiliteitsvergoeding ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard.

  Opgelet! U moet alle inkomsten en uitgaven van uw vzw kunnen rechtvaardigen aan de hand van bewijsstukken. De niet-verantwoorde kosten kunnen eventueel worden bestraft met een maximale aanslagvoet van 102 %.

 • Welke zijn de meest voorkomende fouten bij het invullen van de aangifte in de rechtspersonenbelasting?

  Het vak 'Onroerende inkomsten' invullen zonder eigenaar te zijn

  Indien uw vzw geen eigenaar, vruchtgebruiker, bezitter, erfpachter of opstalhouder van een onroerend goed is, moet u geen onroerende inkomsten aangeven in de aangifte.

  Indien uw vzw inkomsten uit onderverhuring heeft:

  • zijn deze inkomsten onderworpen aan de roerende voorheffing en moet u een aangifte in de roerende voorheffing indienen en de voorheffing betalen.
  • moet u eveneens het vak “Diverse inkomsten” in de aangifte invullen.

  Het vak 'Autokosten ten belope van een gedeelte van het voordeel van alle aard' invullen wanneer er geen voordeel van alle aard is

  U moet het gedeelte van het voordeel in de aangifte invullen enkel indien er een voordeel van alle aard is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een werknemer of een bestuurder van de vzw een voertuig voor privédoeleinden gebruikt en de kosten door de vzw worden gedragen.

  De belastbare grondslag in de rechtspersonenbelasting voor het voordeel van alle aard wordt als volgt berekend: vermenigvuldig het bedrag van dit voordeel vóór de bijdrage van de verkrijger

  • met 40 % indien de vzw tussenkomt in de brandstofkosten, of
  • met 17 % in het tegenovergestelde geval.

  Meer informatie over tankkaarten en andere brandstofkosten

  Het vak 'Financiële voordelen of voordelen van alle aard' invullen wanneer er geen omkoping is

  Het vak “Financiële voordelen of voordelen van alle aard” heeft enkel betrekking op de kosten voor

  • openbare of private omkoping in België, of
  • openbare omkoping in het buitenland, of
  • omkoping in internationale publiekrechtelijke organisaties (art. 53, 24°, WIB 92).

  De in dit vak vermelde bedragen moeten eveneens in het vak 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard' worden vermeld.

  Het vak 'Niet-verantwoorde kosten of voordelen van alle aard en financiële voordelen of voordelen van alle aard' invullen voor de kosten en voordelen die reeds op een fiscale fiche worden vermeld

  Dit vak heeft namelijk betrekking op de kosten die niet op de fiscale fiches en/of samenvattende opgaven worden vermeld. Wanneer een vzw bepaalde inkomsten niet op de passende fiscale fiches of op de samenvattende opgaven vermeldt en de administratie kan de verkrijger niet identificeren, wordt deze vzw onderworpen aan een afzonderlijke aanslag in de rechtspersonenbelasting.

  Er geldt de verplichting tot aangifte van de kosten zoals bedoeld in artikel 57 van het WIB 92 (bv. bezoldigingen, commissies ...) en van de voordelen van alle aard zoals bedoeld in de artikelen 31, tweede lid, 2°, en 32, tweede lid, 2°, van het WIB 92. De vzw die ervoor kiest om deze kosten en voordelen niet te vermelden op individuele fiches en/of samenvattende opgaven kan tot een geldboete van 50 tot 1.250 euro worden veroordeeld.

  Meer informatie over de aangifte in de bedrijfsvoorheffing
  Meer informatie over de indiening van de fiscale fiches

 • Welke bijlagen moet ik aan de aangifte in de rechtspersonenbelasting bijvoegen?

  U kunt onder meer de volgende documenten bijvoegen:
  • de jaarrekeningen of de vereenvoudigde balans als u niet verplicht bent om deze in te dienen bij de NBB, en
  • het proces-verbaal van de algemene vergadering.
 • Mijn vzw heeft geen belastbare inkomsten. Moet ik een aangifte indienen?

  Ja.
 • Mijn vzw is niet meer actief. Moet ik een aangifte indienen?

  Ja, zolang uw vzw niet ontbonden is, moet u jaarlijks een aangifte indienen. 
   
  Heeft uw vzw geen activiteit meer, dan kunt u ze best ontbinden. U moet een laatste aangifte in de rechtspersonenbelasting indienen binnen de 6 maanden na de ontbinding zonder vereffening of na de afsluiting van de vereffening van uw vereniging.
 • Documenten

  Opgelet! Deze pdf-versie van de aangifte is alleen ter informatie. Deze mag u niet gebruiken om uw aangifte in te dienen.

  Archief