Aanvraagprocedure

Vraag de erkenning (of verlenging van de erkenning) schriftelijk aan bij de FOD Financiën. Let op: nieuw adres sinds mei 2019.

Aanvraagprocedure

 • Hoe vraag ik de erkenning aan voor mijn instelling of vereniging?

  U moet een schriftelijke aanvraag indienen bij de:
            FOD Financiën
            Administrateur-generaal van de Fiscaliteit
            Administratie KMO - Dienst Giften
            Koning Albert II-laan 33 bus 281
            1030 Brussel  

  Die aanvraag moet de volgende documenten, in drievoud, bevatten:

  Toe te voegen documenten aan de aanvraag: selecteer de activiteit(en) van uw instelling of vereniging
  Downloadable file Wetenschappelijk onderzoek (PDF, 285.8 KB) Downloadable file Cultuur (PDF, 166.6 KB) Downloadable file Monumenten en landschappen (behoud of de zorg voor) (PDF, 288.08 KB) Downloadable file Natuur en leefmilieu (PDF, 287.89 KB)

  Downloadable file Oorlogsslachtoffers (PDF, 285.74 KB)

  Downloadable file Mindervaliden
  Bejaarden
  Beschermde minderjarigen
  Behoeftigen (PDF, 286.45 KB)
  Downloadable file Slachtoffers van erkende natuurrampen in België (PDF, 288.5 KB)
  Downloadable file Ontwikkelingslanden (PDF, 345.7 KB)

  Downloadable file Slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen (PDF, 288.02 KB)

  Downloadable file Duurzame ontwikkeling (PDF, 288.02 KB)

  Downloadable file Dierenasielen (PDF, 289.1 KB)


  Als uw instelling of vereniging meerdere van de hierboven vermelde activiteiten heeft, moet u de volgende documenten opsturen:

  • alle documenten die bij elk van de activiteiten van uw instelling of vereniging vermeld staan
  • de verbintenisverklaring, de aanvraagbrief en alle documenten in 4 exemplaren in het geval van 2 activiteiten, 5 exemplaren in het geval van 3 activiteiten, enz.

  Als uw instelling of vereniging niet voldoet aan één van de erkenningsvoorwaarden, wordt uw aanvraag geweigerd.

 • Wanneer moet ik een erkenning aanvragen voor mijn instelling of vereniging?

  Die aanvraag moet u ten laatste op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de periode waarvoor u de erkenning aanvraagt indienen.

  U kunt de aanvraag best al indienen vanaf het ogenblik dat u over alle nodige documenten voor die periode beschikt (voor een efficiënte verwerking van uw aanvraag, raden we u aan om ze voor 30 juni in te dienen).

  Opgelet!
  Als uw instelling hulp verleent aan slachtoffers van natuurrampen in België of aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen kunt u eveneens een erkenning aanvragen binnen de 3 maanden vanaf de datum van de aanvang van de hulpverlening door uw instelling.

 • Hoe lang geldt de erkenning?

  Uw erkenning is geldig voor:

  • 2 jaar voor de eerste erkenning
  • 4 jaar voor de tweede erkenning
  • 6 jaar vanaf de derde erkenning 

  Die perioden kunnen ingekort worden als dat nodig is. 

  Opgelet!
  Als uw instelling hulp verleent aan slachtoffers van natuurrampen in België of aan slachtoffers van zeer grote industriële ongevallen wordt de erkenning slechts toegestaan voor een periode van ten hoogste 3 opeenvolgende kalenderjaren. Voor het eerste kalenderjaar geldt de erkenning pas vanaf de aanvang van de hulpverlening.

 • Hoe vraag ik de verlenging van de erkenning voor mijn instelling of vereniging?

  De procedure voor een hernieuwing van de erkenning is dezelfde als die voor de eerste erkenning (zie vraag 1). U moet volgende documenten, in drievoud, opsturen:

  • een aanvraagbrief met vermelding van de activiteit(en) waarvoor de instelling een erkenning wenst, tot verlenging van de erkenning
  • een nieuwe verbintenisverklaring
  • de documenten op basis waarvan wordt vastgesteld of aan de voorwaarden wordt voldaan in functie van de activiteit van uw instelling (voor de statuten moet u alleen de wijzigingen toevoegen die sinds de vorige aanvraag zijn gebeurd)

  Als uw instelling zich bezighoudt met dierenasielen, hoeft u slechts twee exemplaren van de brief, verklaring en documenten op te sturen.

  Als uw instelling meerdere activiteiten heeft, moet u meerdere exemplaren opsturen (zie vraag 1).

 • Contact

  Voor algemene vragen over de belastingvermindering kunt u terecht bij het Contactcenter: 02 572 57 57.

  Deze telefonische dienst is elke werkdag bereikbaar van 8.30 u. tot 17 u.

  Voor specifieke vragen over een erkenning van een vzw voor belastingvermindering van giften in geld, stuurt u een e-mail naar giften@minfin.fed.be. Vermeld in die e-mail:

  • het ondernemingsnummer en de naam van uw instelling
  • het telefoonnummer en de naam van een contactpersoon (bereikbaar tijdens de kantooruren)
  • een nauwkeurige beschrijving van uw probleem of uw vraag